จังหวัด กาฬสินธุ์

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน บ้านแก่งนาทม ต. นาจารย์ อ. เมืองกาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 16.432815 y : 103.506744

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

6,946.75 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 18
มี อปท. จำนวน 151

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 2 แห่ง
เทศบาลตำบล 77 แห่ง
อบต. 71 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

1 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

48 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 49 แห่ง กำจัดถูกต้อง 1 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 48 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทม.กาฬสินธุ์ บ่อขยะทม.กาฬสินธุ์ หมู่ 5 บ้านแก่งนาขาม ต. นาจารย์ อ. เมืองกาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์ - กาฬสินธุ์ 109 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 101.00
2 ทต.นามน บ่อขยะทต.นามน หมู่ 1 บ้านนามน ต. นาจารย์ อ. นามน จ. กาฬสินธุ์ - กาฬสินธุ์ 20 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
3 อบต.ยางอู้ม บ่อขยะอบต.ยางอู้ม หมู่ 4 บ้านยางอู้ม ต. นาจารย์ อ. ท่าคันโท จ. กาฬสินธุ์ - กาฬสินธุ์ 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.50
4 อบต.เว่อ บ่อขยะอบต. เว่อ หมู่ 9 บ้านศรีสำราญต. นาจารย์ อ. ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์ - กาฬสินธุ์ 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
5 อบต.หนองบัว บ่อขยะอบต.หนองบัว หมู่ 3 บ้านหนองบัวนอก ต. นาจารย์ อ. นามน จ. กาฬสินธุ์ - กาฬสินธุ์ 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
6 ทต.ท่าคันโท บ่อขยะทต.ท่าคันโท หมู่ 2 บ้านท่าคันโทต. นาจารย์ อ. ท่าคันโท จ. กาฬสินธุ์ - กาฬสินธุ์ 6 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
7 ทต.ท่าคันโท บ่อขยะบริษัท บ่อทอง จำกัด หมู่ 15 ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์ 0 - กาฬสินธุ์ 13.7 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 19.00
8 ทต.หนองแปน บ่อขยะทต.หนองแปน หมู่ 4 บ้านโนนสูง อ. กมลาไสย จ. กาฬสินธุ์ - กาฬสินธุ์ 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.00
9 ทต.หนองกุงศรี บ่อขยะทต.หนองกุงศรี หมู่ 6 บ้านนาสาร อ. หนองกุงศรี จ. กาฬสินธุ์ - กาฬสินธุ์ 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 10.00
10 ทต.เขาพระนอน บ่อขยะทต.เขาพระนอน หมู่ 9 บ้านหนองกุงใหม่พัฒนา อ. ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์ - กาฬสินธุ์ 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
11 อบต.เหล่าอ้อย บ่อขยะอบต.เหล่าอ้อย หมู่ 10 บ้านด่านใต้ ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จ. กาฬสินธุ์ 0 - กาฬสินธุ์ 14 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
12 ทต.หนองสรวง บ่อขยะทต.หนองสรวง หมู่ 5 บ้านนาอวน อ. หนองกุงศรี จ. กาฬสินธุ์ - กาฬสินธุ์ 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
13 ทต.โนนสูง บ่อขยะทต.โนนสูง หมู่ 5 บ้านโนนสูง อ. ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์ - กาฬสินธุ์ 24 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.30
14 อบต.แจนแลน บ่อขยะอบต.แจนแลน หมู่ 1 บ้านแจนแลน อ. กุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ - กาฬสินธุ์ 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
15 ทต.หนองหิน บ่อขยะอบต.หนองหิน หมู่ 2 บ้านหนองบัวชุม อ. หนองกุงศรี จ. กาฬสินธุ์ - กาฬสินธุ์ 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.50
16 ทต.คำใหญ่ บ่อขยะทต.คำใหญ่ หมู่ 7 บ้านคำใหญ่ อ. ห้วยเม็ก จ. กาฬสินธุ์ - กาฬสินธุ์ 9 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 7.00
17 ทต.ห้วยผึ้ง บ่อขยะทต.ห้วยผึ้ง หมู่ 3 บ้านใค้นุ่น อ. ห้วยผึ้ง จ. กาฬสินธุ์ - กาฬสินธุ์ 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.00
18 อบต.สมสะอาด บ่อขยะอบต.สมสะอาด หมู่ 1 บ้านสมสะอาด อ. กุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ - กาฬสินธุ์ 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.50
19 ทต.คำเหมือดแก้ว บ่อขยะทต.ตำบลคำเหมือดแก้ว หมู่ 7 บ้านคำมะโฮ อ. ห้วยเม็ก จ. กาฬสินธุ์ - กาฬสินธุ์ 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
20 ทต.คำม่วง บ่อขยะทต.คำม่วง หมู่ 4 บ้านโพน อ. คำม่วง จ. กาฬสินธุ์ - กาฬสินธุ์ 20 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
21 ทต.ฆ้องชัยพัฒนา บ่อขยะทต.ฆ้องชัยพัฒนา หมู่ 8 บ้านกุดฆ้อง อ. ฆ้องชัย จ. กาฬสินธุ์ - กาฬสินธุ์ 3.2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
22 อบต.โนนแหลมทอง บ่อขยะอบต.โนนแหลมทอง หมู่ 8 บ้านโคกสะอาด อ. สหัสขันธ์ จ. กาฬสินธุ์ - กาฬสินธุ์ 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
23 ทต.โพน บ่อขยะทต.โพน หมู่ 5 บ้านโพน อ. คำม่วง จ. กาฬสินธุ์ - กาฬสินธุ์ 10-0-20 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
24 ทต.โพน บ่อขยะอบต.ลำชี หมู่ 1 บ้านโนนแดง ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย จ. กาฬสินธุ์ 0 - กาฬสินธุ์ 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
25 ทต.หนองสอ บ่อขยะทต.หนองสอ หมู่ 4 บ้านม่วงเฒ่า อ. เมืองกาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์ - กาฬสินธุ์ 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.50
26 ทต.กุงเก่า บ่อขยะทต.กุงเก่า หมู่ 5 บ้านกุดขอนแก่น อ. ท่าคันโท จ. กาฬสินธุ์ - กาฬสินธุ์ 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
27 อบต.หัวงัว บ่อขยะอบต. หัวงัว หมู่ 1 บ้านเสียว อ. ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์ - กาฬสินธุ์ 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.20
28 อบต.หลักเหลี่ยม บ่อขยะอบต.หลักเหลี่ยม หมู่ 9 บ้านหนองคอนเตรียม อ. นามน จ. กาฬสินธุ์ - กาฬสินธุ์ 7-0-4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
29 ทต.กุดจิก บ่อขยะทต.กุดจิก หมู่ 1 บ้านกุดจิก อ. ท่าคันโท จ. กาฬสินธุ์ - กาฬสินธุ์ 6.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
30 ทต.อิตื้อ บ่อขยะทต.อิตื้อ หมู่ 8 บ้านหนองแวงบ่อแก้ว อ. ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์ - กาฬสินธุ์ 31 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.50
31 ทต.กมลาไสย บ่อขยะทต.กมลาไสย หมู่ 4 บ้านบึงไฮ อ. กมลาไสย จ. กาฬสินธุ์ - กาฬสินธุ์ 7 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 8.00
32 ทต.นาตาล บ่อขยะทต.นาตาล หมู่ 1 บ้านนาตาล อ. ท่าคันโท จ. กาฬสินธุ์ - กาฬสินธุ์ 0-3-0 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
33 อบต.ดอนสมบูรณ์ บ่อขยะอบต.ดอนสมบูรณ์ หมู่ 11 บ้านโนนสมบูรณ์ อ. ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์ - กาฬสินธุ์ 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
34 ทต.ร่องคำ บ่อขยะทต.ร่องคำ หมู่ 6 บ้านกกมะค่า อ. ร่องคำ จ. กาฬสินธุ์ - กาฬสินธุ์ 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.50
35 ทต.หนองบัว บ่อขยะทต.หนองบัว หมู่ 5 บ้านหนองโน อ. หนองกุงศรี จ. กาฬสินธุ์ - กาฬสินธุ์ 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
36 อบต.นาดี บ่อขยะอบต.นาดี หมู่ 9 บ้านนาดี อ. ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์ - กาฬสินธุ์ 15 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
37 ทม.บัวขาว บ่อขยะทม.บัวขาว หมู่ 16 บ้านหนองหูลิง อ. กุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ - กาฬสินธุ์ 78 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 29.00
38 ทต.ดงมูล บ่อขยะทต.ดงมูล หมู่ 6 บ้านโคกกลาง อ. หนองกุงศรี จ. กาฬสินธุ์ - กาฬสินธุ์ 13 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.80
39 ทต.ห้วยเม็ก บ่อขยะทต.ห้วยเม็ก หมู่ 7 บ้านพนมมทอง อ. ห้วยเม็ก จ. กาฬสินธุ์ - กาฬสินธุ์ 8.2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.00
40 ทต.กุดหว้า บ่อขยะทต.กุดหว้า หมู่ 1 บ้านกุดหว้า อ. กุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ - กาฬสินธุ์ 20 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 11.00
41 ทต.คำบง บ่อขยะทต.คำบง หมู่ 1 บ้านคำบง อ. ห้วยผึ้ง จ. กาฬสินธุ์ - กาฬสินธุ์ 16 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.20
42 อบต.กุดโดน บ่อขยะอบต.กุดโดน หมู่ 1 บ้านกุดโดน อ. ห้วยเม็ก จ. กาฬสินธุ์ - กาฬสินธุ์ 8-2-20 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
43 ทต.กุดสิม บ่อขยะทต.กุดสิม หมู่ 7 บ้านหนองกว้าง อ. เขาวง จ. กาฬสินธุ์ - กาฬสินธุ์ 12 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 15.00
44 ทต.นาคู บ่อขยะทต.นาคู หมู่ 6 บ้านวังเวียง อ. นาคู จ. กาฬสินธุ์ - กาฬสินธุ์ 18.65 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.00
45 ทต.โนนศิลา บ่อขยะทต.โนนศิลา หมู่ 2 บ้านม่วงคำ อ. สหัสขันธ์ จ. กาฬสินธุ์ - กาฬสินธุ์ 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
46 อบต.ทุ่งคลอง บ่อขยะอบต.ทุ่งคลอง หมู่ 12 บ้านทุ่งคลอง อ. คำม่วง จ. กาฬสินธุ์ - กาฬสินธุ์ 16 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
47 อบต.โนนศิลาเลิง บ่อขยะอบต.โนนศิลาเลิง หมู่ 3 บ้านสีสุก อ. ฆ้องชัย จ. กาฬสินธุ์ - กาฬสินธุ์ 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
48 ทต.โนนบุรี บ่อขยะทต.โนนบุรี หมู่ 4 บ้านนาคูณ อ. สหัสขันธ์ จ. กาฬสินธุ์ - กาฬสินธุ์ 30 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.00
49 ทต.นาทัน บ่อขยะทต.นาทัน หมู่ 5 บ้านนาตาล อ. สหัสขันธ์ จ. กาฬสินธุ์ - กาฬสินธุ์ 11 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.00