จังหวัด กาฬสินธุ์

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน บ้านแก่งนาทม ต. นาจารย์ อ. เมืองกาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 16.432815 y : 103.506744

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

6,946.75 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 18
มี อปท. จำนวน 151

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 2 แห่ง
เทศบาลตำบล 77 แห่ง
อบต. 71 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
3821 ทม.กาฬสินธุ์ / กาฬสินธุ์ 35,150.00 40.42 1 40.42 32.00 8.42 - - 32.00 - 32.00 32.00 - - - - - - - 8.42
3822 ทต.เหนือ / กาฬสินธุ์ 7,990.00 8.15 1 8.15 1.70 6.45 - - 1.70 - 1.70 1.70 - - - - - - - 6.45
3823 ทต.หลุบ / กาฬสินธุ์ 11,290.00 11.52 1 11.52 4.92 6.60 - - 4.92 - 4.92 4.92 - - - - - - - 6.60
3824 ทต.ไผ่ / กาฬสินธุ์ 4,979.00 5.08 1 5.08 1.47 3.61 - - 1.47 - 1.47 1.47 - - - - - - - 3.61
3825 ทต.หนองสอ / กาฬสินธุ์ 7,155.00 7.30 1 7.30 1.00 6.30 - 1.00 - - - - - - - - - - - 6.30
3826 ทต.ลำพาน / กาฬสินธุ์ 9,208.00 9.39 1 9.39 2.78 6.61 - - 2.78 - 2.78 2.78 - - - - - - - 6.61
3827 ทต.เชียงเครือ / กาฬสินธุ์ 7,158.00 7.30 1 7.30 1.59 5.71 - - 1.59 - 1.59 1.59 - - - - - - - 5.71
3828 ทต.บึงวิชัย / กาฬสินธุ์ 6,178.00 6.30 1 6.30 1.38 4.92 - - 1.38 - 1.38 1.38 - - - - - - - 4.92
3829 ทต.ห้วยโพธิ์ / กาฬสินธุ์ 11,687.00 11.92 1 11.92 4.12 7.80 - - 4.12 - 4.12 4.12 - - - - - - - 7.80
3830 ทต.ภูปอ / กาฬสินธุ์ 4,720.00 4.81 - - - - - - - - - - - - - 1 4.81 2.94 1.87 2.94
3831 ทต.ภูดิน / กาฬสินธุ์ 5,756.00 5.87 - - - - - - - - - - - - - 1 5.87 3.54 2.33 3.54
3832 อบต.หนองกุง / กาฬสินธุ์ 4,721.00 4.30 1 4.30 1.12 3.18 - 1.12 - - - - - - - - - - - 3.18
3834 ทต.กลางหมื่น / กาฬสินธุ์ 4,734.00 4.83 1 4.83 1.03 3.80 - - 1.03 - 1.03 1.03 - - - - - - - 3.80
3835 ทต.ขมิ้น / กาฬสินธุ์ 6,474.00 6.60 - - - - - - - - - - - - - 1 6.60 4.01 2.59 4.01
3836 ทต.โพนทอง / กาฬสินธุ์ 6,387.00 6.51 1 6.51 2.32 4.19 - - 2.32 - 2.32 2.32 - - - - - - - 4.19
3837 ทต.นาจารย์ / กาฬสินธุ์ 8,380.00 8.55 1 8.55 2.28 6.27 - - 2.28 - 2.28 2.28 - - - - - - - 6.27
3838 ทต.ลำคลอง / กาฬสินธุ์ 4,305.00 4.39 1 4.39 1.12 3.27 - - 1.12 - 1.12 1.12 - - - - - - - 3.27
3839 ทต.นามน / กาฬสินธุ์ 6,915.00 7.05 1 7.05 1.50 5.55 - 1.50 - - - - - - - - - - - 5.55
3840 อบต.นามน / กาฬสินธุ์ 4,744.00 4.32 - - - - - - - - - - - - - 1 4.32 1.55 2.77 1.55
3841 อบต.ยอดแกง / กาฬสินธุ์ 8,210.00 7.47 1 7.47 1.66 5.81 - 1.66 - - - - - - - - - - - 5.81
3842 ทต.สงเปลือย / กาฬสินธุ์ 7,797.00 7.27 1 7.27 1.86 5.41 - - 1.86 - 1.86 1.86 - - - - - - - 5.41
3843 อบต.หลักเหลี่ยม / กาฬสินธุ์ 5,843.00 5.32 1 5.32 2.00 3.32 - 2.00 - - - - - - - - - - - 3.32
3844 อบต.หนองบัว / กาฬสินธุ์ 4,348.00 3.96 1 3.96 1.00 2.96 - 1.00 - - - - - - - - - - - 2.96
3845 ทต.กมลาไสย / กาฬสินธุ์ 10,092.00 10.29 1 10.29 7.00 3.29 - - 7.00 - 7.00 7.00 - - - - - - - 3.29
3846 อบต.กมลาไสย / กาฬสินธุ์ 5,218.00 4.75 1 4.75 1.27 3.48 - 1.27 - - - - - - - - - - - 3.48
3847 ทต.หลักเมือง / กาฬสินธุ์ 6,033.00 6.15 1 6.15 1.87 4.28 - - 1.87 - 1.87 1.87 - - - - - - - 4.28
3848 อบต.โพนงาม / กาฬสินธุ์ 7,942.00 7.23 1 7.23 1.79 5.44 - 1.79 - - - - - - - - - - - 5.44
3849 ทต.ดงลิง / กาฬสินธุ์ 10,523.00 10.73 1 10.73 2.78 7.95 - - 2.78 - 2.78 2.78 - - - - - - - 7.95
3850 ทต.ธัญญา / กาฬสินธุ์ 6,330.00 6.46 1 6.46 2.00 4.46 - 2.00 - - - - - - - - - - - 4.46
3851 อบต.ธัญญา / กาฬสินธุ์ 3,384.00 3.08 - - - - - - - - - - - - - 1 3.08 1.84 1.24 1.84
3852 ทต.หนองแปน / กาฬสินธุ์ 6,905.00 7.04 1 7.04 6.50 0.54 - 6.50 - - - - - - - - - - - 0.54
3853 อบต.เจ้าท่า / กาฬสินธุ์ 8,326.00 7.58 1 7.58 1.67 5.91 - 1.67 - - - - - - - - - - - 5.91
3854 อบต.โคกสมบูรณ์ / กาฬสินธุ์ 5,377.00 4.89 - - - - - - - - - - - - - 1 4.89 2.92 1.97 2.92
3855 ทต.ร่องคำ / กาฬสินธุ์ 6,084.00 6.21 1 6.21 3.50 2.71 - 3.50 - - - - - - - - - - - 2.71
3856 อบต.สามัคคี / กาฬสินธุ์ 5,476.00 4.98 - - - - - - - - - - - - - 1 4.98 3.02 1.96 3.02
3857 อบต.เหล่าอ้อย / กาฬสินธุ์ 4,884.00 4.44 1 4.44 4.44 0.00 - 4.44 - - - - - - - - - - - 0.00
3858 ทม.บัวขาว / กาฬสินธุ์ 11,801.00 13.57 1 13.57 13.50 0.07 - 13.50 - - - - - - - - - - - 0.07
3859 อบต.บัวขาว / กาฬสินธุ์ 8,460.00 7.70 1 7.70 0.50 7.20 - 0.50 - - - - - - - - - - - 7.20
3860 อบต.แจนแลน / กาฬสินธุ์ 6,383.00 5.81 1 5.81 1.00 4.81 - 1.00 - - - - - - - - - - - 4.81
3861 ทต.เหล่าใหญ่ / กาฬสินธุ์ 7,215.00 7.36 - - - - - - - - - - - - - 1 7.36 4.39 2.97 4.39
3862 ทต.จุมจัง / กาฬสินธุ์ 9,385.00 9.57 1 9.57 4.00 5.57 - 4.00 - - - - - - - - - - - 5.57
3863 อบต.เหล่าไฮงาม / กาฬสินธุ์ 7,117.00 6.48 - - - - - - - - - - - - - 1 6.48 3.88 2.60 3.88
3864 ทต.กุดหว้า / กาฬสินธุ์ 5,267.00 10.00 1 10.00 10.00 0.00 - 10.00 - - - - - - - - - - - 0.00
3865 อบต.กุดหว้า / กาฬสินธุ์ 4,665.00 4.25 1 4.25 1.00 3.25 - 1.00 - - - - - - - - - - - 3.25
3866 อบต.สามขา / กาฬสินธุ์ 9,790.00 8.91 1 8.91 0.87 8.04 - 0.87 - - - - - - - - - - - 8.04
3867 ทต.นาขาม / กาฬสินธุ์ 12,745.00 13.00 - - - - - - - - - - - - - 1 13.00 7.87 5.13 7.87
3868 อบต.หนองห้าง / กาฬสินธุ์ 5,100.00 4.64 1 4.64 3.00 1.64 - 3.00 - - - - - - - - - - - 1.64
3869 อบต.นาโก / กาฬสินธุ์ 8,802.00 8.01 - - - - - - - - - - - - - 1 8.01 2.62 5.39 2.62
3870 อบต.สมสะอาด / กาฬสินธุ์ 4,341.00 3.95 1 3.95 1.50 2.45 - 1.50 - - - - - - - - - - - 2.45
3871 อบต.กุดค้าว / กาฬสินธุ์ 4,133.00 3.76 1 3.76 1.00 2.76 - 1.00 - - - - - - - - - - - 2.76
3872 ทต.กุดสิม / กาฬสินธุ์ 11,347.00 11.57 1 11.57 8.00 3.57 - 8.00 - - - - - - - - - - - 3.57
3873 อบต.คุ้มเก่า / กาฬสินธุ์ 4,100.00 3.73 - - - - - - - - - - - - - 1 3.73 2.28 1.45 2.28
3874 ทต.สงเปลือย / กาฬสินธุ์ 7,124.00 7.95 1 7.95 1.50 6.45 - 1.50 - - - - - - - - - - - 6.45
3875 อบต.หนองผือ / กาฬสินธุ์ 5,866.00 5.34 1 5.34 1.00 4.34 - 1.00 - - - - - - - - - - - 4.34
3876 ทต.กุดสิมคุ้มใหม่ / กาฬสินธุ์ 5,377.00 3.65 1 3.65 1.00 2.65 - 1.00 - - - - - - - - - - - 2.65
3877 ทต.สระพังทอง / กาฬสินธุ์ 2,935.00 2.99 1 2.99 0.50 2.49 - 0.50 - - - - - - - - - - - 2.49
3878 ทต.ยางตลาด / กาฬสินธุ์ 9,017.00 9.20 1 9.20 4.29 4.91 - - 4.29 - 4.29 4.29 - - - - - - - 4.91
3879 อบต.ยางตลาด / กาฬสินธุ์ 7,205.00 6.56 1 6.56 1.12 5.44 - 1.12 - - - - - - - - - - - 5.44
3880 อบต.หัวงัว / กาฬสินธุ์ 7,729.00 7.03 1 7.03 2.50 4.53 - 2.50 - - - - - - - - - - - 4.53
3881 ทต.โคกศรี / กาฬสินธุ์ 3,223.00 3.29 1 3.29 2.07 1.22 - - 2.07 - 2.07 2.07 - - - - - - - 1.22
3882 ทต.อุ่มเม่า / กาฬสินธุ์ 4,787.00 4.88 1 4.88 1.15 3.73 - - 1.15 - 1.15 1.15 - - - - - - - 3.73
3883 ทต.บัวบาน / กาฬสินธุ์ 13,351.00 13.62 1 13.62 2.16 11.46 - - 2.16 - 2.16 2.16 - - - - - - - 11.46
3884 อบต.เว่อ / กาฬสินธุ์ 8,343.00 7.59 1 7.59 2.00 5.59 - 2.00 - - - - - - - - - - - 5.59
3885 ทต.อิตื้อ / กาฬสินธุ์ 9,055.00 9.24 1 9.24 1.50 7.74 - 1.50 - - - - - - - - - - - 7.74
3886 ทต.หัวนาคำ / กาฬสินธุ์ 13,060.00 13.32 - - - - - - - - - - - - - 1 13.32 10.50 2.82 10.50
3887 อบต.หนองอิเฒ่า / กาฬสินธุ์ 4,906.00 4.46 - - - - - - - - - - - - - 1 4.46 2.70 1.76 2.70
3888 อบต.ดอนสมบูรณ์ / กาฬสินธุ์ 8,049.00 7.32 1 7.32 4.50 2.82 - 4.50 - - - - - - - - - - - 2.82
3889 อบต.นาเชือก / กาฬสินธุ์ 7,409.00 6.74 1 6.74 1.88 4.86 - 1.88 - - - - - - - - - - - 4.86
3890 อบต.คลองขาม / กาฬสินธุ์ 14,509.00 13.20 1 13.20 1.43 11.77 - 1.43 - - - - - - - - - - - 11.77
3891 ทต.เขาพระนอน / กาฬสินธุ์ 5,974.00 6.09 1 6.09 0.50 5.59 - 0.50 - - - - - - - - - - - 5.59
3892 อบต.นาดี / กาฬสินธุ์ 5,775.00 5.26 1 5.26 1.50 3.76 - 1.50 - - - - - - - - - - - 3.76
3893 ทต.โนนสูง / กาฬสินธุ์ 7,823.00 7.98 1 7.98 4.50 3.48 - 4.50 - - - - - - - - - - - 3.48
3894 อบต.หนองตอกแป้น / กาฬสินธุ์ 3,788.00 3.45 - - - - - - - - - - - - - 1 3.45 2.04 1.41 2.04
3895 ทต.ห้วยเม็ก / กาฬสินธุ์ 5,886.00 6.00 1 6.00 4.50 1.50 - 4.50 - - - - - - - - - - - 1.50
3896 ทต.ท่าลาดดงยาง / กาฬสินธุ์ 3,726.00 3.80 1 3.80 0.61 3.19 - 0.61 - - - - - - - - - - - 3.19
3897 ทต.คำใหญ่ / กาฬสินธุ์ 5,064.00 6.00 1 6.00 6.00 0.00 - 6.00 - - - - - - - - - - - 0.00
3898 อบต.คำใหญ่ / กาฬสินธุ์ 4,418.00 5.17 1 5.17 0.50 4.67 - 0.50 - - - - - - - - - - - 4.67
3899 อบต.กุดโดน / กาฬสินธุ์ 8,516.00 7.75 1 7.75 2.00 5.75 - 2.00 - - - - - - - - - - - 5.75
3900 อบต.บึงนาเรียง / กาฬสินธุ์ 3,982.00 3.62 - - - - - - - - - - - - - 1 3.62 2.17 1.45 2.17
3901 อบต.หัวหิน / กาฬสินธุ์ 4,433.00 4.03 - - - - - - - - - - - - - 1 4.03 2.48 1.55 2.48
3902 อบต.พิมูล / กาฬสินธุ์ 4,207.00 3.83 1 3.83 0.64 3.19 - 0.64 - - - - - - - - - - - 3.19
3903 ทต.คำเหมือดแก้ว / กาฬสินธุ์ 5,859.00 5.98 1 5.98 2.00 3.98 - 2.00 - - - - - - - - - - - 3.98
3904 อบต.โนนสะอาด / กาฬสินธุ์ 4,198.00 3.82 - - - - - - - - - - - - - 1 3.82 2.31 1.51 2.31
3905 อบต.ทรายทอง / กาฬสินธุ์ 2,581.00 2.35 - - - - - - - - - - - - - 1 2.35 1.42 0.93 1.42
3907 อบต.สหัสขันธ์ / กาฬสินธุ์ 6,557.00 5.97 - - - - - - - - - - - - - 1 5.97 3.64 2.33 3.64
3908 ทต.นามะเขือ / กาฬสินธุ์ 7,782.00 7.94 1 7.94 1.00 6.94 - - 1.00 - 1.00 1.00 - - - - - - - 6.94
3909 ทต.โนนศิลา / กาฬสินธุ์ 7,934.00 8.09 1 8.09 1.00 7.09 - 1.00 - - - - - - - - - - - 7.09
3910 ทต.นิคม / กาฬสินธุ์ 3,069.00 3.13 1 3.13 1.00 2.13 - - 1.00 - 1.00 1.00 - - - - - - - 2.13
3911 อบต.โนนแหลมทอง / กาฬสินธุ์ 5,433.00 4.94 1 4.94 2.00 2.94 - 2.00 - - - - - - - - - - - 2.94
3912 ทต.โนนบุรี / กาฬสินธุ์ 5,341.00 5.45 1 5.45 5.00 0.45 - - 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - - - 0.45
3913 ทต.โนนน้ำเกลี้ยง / กาฬสินธุ์ 3,447.00 3.52 - - - - - - - - - - - - - 1 3.52 2.16 1.36 2.16
3914 ทต.คำม่วง / กาฬสินธุ์ 4,078.00 4.16 1 4.16 2.80 1.36 - 2.80 - - - - - - - - - - - 1.36
3915 อบต.ทุ่งคลอง / กาฬสินธุ์ 7,981.00 7.26 1 7.26 1.00 6.26 - 1.00 - - - - - - - - - - - 6.26
3916 ทต.โพน / กาฬสินธุ์ 3,897.00 3.97 1 3.97 3.00 0.97 - 3.00 - - - - - - - - - - - 0.97
3917 อบต.โพน / กาฬสินธุ์ 2,837.00 2.58 1 2.58 1.00 1.58 - 1.00 - - - - - - - - - - - 1.58
3918 อบต.ดินจี่ / กาฬสินธุ์ 6,957.00 6.33 1 6.33 0.58 5.75 - 0.58 - - - - - - - - - - - 5.75
3919 อบต.นาบอน / กาฬสินธุ์ 6,554.00 5.96 - - - - - - - - - - - - - 1 5.96 3.64 2.32 3.64
3920 ทต.นาทัน / กาฬสินธุ์ 13,916.00 14.19 1 14.19 5.00 9.19 - 5.00 - - - - - - - - - - - 9.19
3921 อบต.เนินยาง / กาฬสินธุ์ 5,292.00 4.82 - - - - - - - - - - - - - 1 4.82 2.85 1.97 2.85
3922 ทต.ท่าคันโท / กาฬสินธุ์ 9,245.00 9.43 1 9.43 4.00 5.43 - 4.00 - - - - - - - - - - - 5.43
3923 ทต.กุงเก่า / กาฬสินธุ์ 6,636.00 6.77 1 6.77 2.00 4.77 - 2.00 - - - - - - - - - - - 4.77
3924 อบต.ยางอู้ม / กาฬสินธุ์ 4,431.00 4.03 1 4.03 1.50 2.53 - 1.50 - - - - - - - - - - - 2.53
3925 ทต.กุดจิก / กาฬสินธุ์ 5,533.00 5.64 1 5.64 0.50 5.14 - 0.50 - - - - - - - - - - - 5.14
3926 ทต.นาตาล / กาฬสินธุ์ 6,980.00 7.12 1 7.12 1.00 6.12 - 1.00 - - - - - - - - - - - 6.12
3927 ทต.ดงสมบูรณ์ / กาฬสินธุ์ 4,661.00 4.75 - - - - - - - - - - - - - 1 4.75 2.92 1.83 2.92
3928 ทต.หนองกุงศรี / กาฬสินธุ์ 9,455.00 10.00 1 10.00 10.00 0.00 - 10.00 - - - - - - - - - - - 0.00
3929 ทต.คำก้าว / กาฬสินธุ์ 4,374.00 4.46 - - - - - - - - - - - - - 1 4.46 2.68 1.78 2.68
3930 ทต.หนองบัว / กาฬสินธุ์ 7,102.00 7.24 1 7.24 0.30 6.94 - 0.30 - - - - - - - - - - - 6.94
3931 อบต.โคกเครือ / กาฬสินธุ์ 10,222.00 9.30 - - - - - - - - - - - - - 1 9.30 5.60 3.70 5.60
3932 ทต.หนองสรวง / กาฬสินธุ์ 5,448.00 5.56 1 5.56 1.00 4.56 - 1.00 - - - - - - - - - - - 4.56
3933 อบต.เสาเล้า / กาฬสินธุ์ 5,802.00 5.28 - - - - - - - - - - - - - 1 5.28 3.19 2.09 3.19
3934 ทต.หนองใหญ่ / กาฬสินธุ์ 8,084.00 8.25 1 8.25 1.74 6.51 - 1.74 - - - - - - - - - - - 6.51
3935 ทต.ดงมูล / กาฬสินธุ์ 6,959.00 7.10 1 7.10 1.85 5.25 - 1.85 - - - - - - - - - - - 5.25
3936 ทต.หนองหิน / กาฬสินธุ์ 5,517.00 5.63 1 5.63 1.15 4.48 - 1.15 - - - - - - - - - - - 4.48
3937 อบต.หนองหิน / กาฬสินธุ์ 2,911.00 3.00 1 3.00 3.00 0.00 - 3.00 - - - - - - - - - - - 0.00
3938 ทต.สมเด็จ / กาฬสินธุ์ 7,639.00 7.79 1 7.79 7.19 0.60 - - 7.19 - 7.19 7.19 - - - - - - - 0.60
3939 อบต.สมเด็จ / กาฬสินธุ์ 5,906.00 5.37 - - - - - - - - - - - - - 1 5.37 3.30 2.07 3.30
3940 อบต.หนองแวง / กาฬสินธุ์ 9,850.00 8.96 - - - - - - - - - - - - - 1 8.96 5.49 3.47 5.49
3941 ทต.แซงบาดาล / กาฬสินธุ์ 7,583.00 7.73 - - - - - - - - - - - - - 1 7.73 4.69 3.04 4.69
3942 ทต.มหาไชย / กาฬสินธุ์ 4,615.00 4.71 - - - - - - - - - - - - - 1 4.71 2.88 1.83 2.88
3943 อบต.หมูม่น / กาฬสินธุ์ 7,068.00 6.43 - - - - - - - - - - - - - 1 6.43 3.86 2.57 3.86
3944 ทต.ผาเสวย / กาฬสินธุ์ 7,645.00 7.80 - - - - - - - - - - - - - 1 7.80 4.73 3.07 4.73
3945 อบต.ศรีสมเด็จ / กาฬสินธุ์ 5,442.00 4.95 - - - - - - - - - - - - - 1 4.95 3.05 1.90 3.05
3946 ทต.ลำห้วยหลัว / กาฬสินธุ์ 6,184.00 6.31 1 6.31 0.82 5.49 - - 0.82 - 0.82 0.82 - - - - - - - 5.49
3947 ทต.คำบง / กาฬสินธุ์ 10,514.00 10.72 1 10.72 2.14 8.58 - 2.14 - - - - - - - - - - - 8.58
3948 อบต.ไค้นุ่น / กาฬสินธุ์ 6,418.00 5.84 - - - - - - - - - - - - - 1 5.84 3.49 2.35 3.49
3949 ทต.ห้วยผึ้ง / กาฬสินธุ์ 5,999.00 6.12 1 6.12 3.50 2.62 - 3.50 - - - - - - - - - - - 2.62
3950 อบต.นิคมห้วยผึ้ง / กาฬสินธุ์ 3,264.00 2.97 1 2.97 1.00 1.97 - 1.00 - - - - - - - - - - - 1.97
3951 ทต.หนองอีบุตร / กาฬสินธุ์ 4,356.00 4.44 - - - - - - - - - - - - - 1 4.44 2.65 1.79 2.65
3952 อบต.สำราญ / กาฬสินธุ์ 8,151.00 7.42 - - - - - - - - - - - - - 1 7.42 4.53 2.89 4.53
3953 อบต.สำราญใต้ / กาฬสินธุ์ 8,865.00 8.07 - - - - - - - - - - - - - 1 8.07 4.87 3.20 4.87
3954 อบต.คำสร้างเที่ยง / กาฬสินธุ์ 3,177.00 2.89 - - - - - - - - - - - - - 1 2.89 1.75 1.14 1.75
3955 อบต.หนองช้าง / กาฬสินธุ์ 5,241.00 4.77 - - - - - - - - - - - - - 1 4.77 2.87 1.90 2.87
3956 ทต.นาคู / กาฬสินธุ์ 5,511.00 5.62 1 5.62 3.00 2.62 - 3.00 - - - - - - - - - - - 2.62
3957 อบต.นาคู / กาฬสินธุ์ 4,194.00 3.82 1 3.82 1.00 2.82 - 1.00 - - - - - - - - - - - 2.82
3958 อบต.สายนาวัง / กาฬสินธุ์ 4,134.00 3.76 - - - - - - - - - - - - - 1 3.76 2.25 1.51 2.25
3959 อบต.โนนนาจาน / กาฬสินธุ์ 4,722.00 4.30 - - - - - - - - - - - - - 1 4.30 2.59 1.71 2.59
3960 อบต.บ่อแก้ว / กาฬสินธุ์ 8,700.00 7.92 1 7.92 1.66 6.26 - 1.66 - - - - - - - - - - - 6.26
3961 ทต.ภูแล่นช้าง / กาฬสินธุ์ 4,070.00 4.15 1 4.15 1.00 3.15 - 1.00 - - - - - - - - - - - 3.15
3962 ทต.ดอนจาน / กาฬสินธุ์ 7,284.00 7.43 1 7.43 2.00 5.43 - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - - 5.43
3963 อบต.สะอาดไชยศรี / กาฬสินธุ์ 3,827.00 3.48 - - - - - - - - - - - - - 1 3.48 2.11 1.37 2.11
3964 อบต.ดงพยุง / กาฬสินธุ์ 5,459.00 4.97 1 4.97 0.83 4.14 - 0.83 - - - - - - - - - - - 4.14
3965 ทต.ม่วงนา / กาฬสินธุ์ 4,430.00 4.52 1 4.52 0.88 3.64 - - 0.88 - 0.88 0.88 - - - - - - - 3.64
3966 อบต.นาจำปา / กาฬสินธุ์ 4,815.00 4.38 - - - - - - - - - - - - - 1 4.38 2.64 1.74 2.64
3967 ทต.ฆ้องชัยพัฒนา / กาฬสินธุ์ 6,834.00 6.97 1 6.97 2.00 4.97 - 2.00 - - - - - - - - - - - 4.97
3968 อบต.เหล่ากลาง / กาฬสินธุ์ 4,545.00 4.14 - - - - - - - - - - - - - 1 4.14 2.50 1.64 2.50
3969 อบต.โคกสะอาด / กาฬสินธุ์ 7,570.00 6.89 - - - - - - - - - - - - - 1 6.89 4.11 2.78 4.11
3970 อบต.โนนศิลาเลิง / กาฬสินธุ์ 4,610.00 4.20 1 4.20 4.00 0.20 - 4.00 - - - - - - - - - - - 0.20
3971 อบต.ลำชี / กาฬสินธุ์ 3,659.00 3.33 1 3.33 3.00 0.33 - 3.00 - - - - - - - - - - - 0.33