จังหวัด สกลนคร

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน ศูนย์ราชการ ต. ธาตุเชิงชุม อ. เมืองสกลนคร จ. สกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042-714-959 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 17.15443 y : 104.134674

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

9,605.00 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 18
มี อปท. จำนวน 141

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร 1 แห่ง
เทศบาลเมือง - แห่ง
เทศบาลตำบล 65 แห่ง
อบต. 74 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
3973 ทน.สกลนคร / สกลนคร 52,059.00 98.39 1 98.39 59.00 39.39 - - 59.00 - 59.00 59.00 - - - - - - - 39.39
3974 ทต.ดงมะไฟ / สกลนคร 6,136.00 6.50 1 6.50 6.50 0.00 - 6.50 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 0.00
3975 อบต.ขมิ้น / สกลนคร 12,407.00 11.29 1 11.29 3.50 7.79 - 3.50 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 7.79
3976 ทต.งิ้วด่อน / สกลนคร 8,111.00 8.27 1 8.27 2.06 6.21 - - 2.06 - 2.06 2.06 - - - - - - - 6.21
3977 อบต.โนนหอม / สกลนคร 6,850.00 6.23 1 6.23 1.31 4.92 - - 1.31 - 1.31 1.31 - - - - - - - 4.92
3978 ทต.เชียงเครือ / สกลนคร 17,596.00 17.95 1 17.95 6.14 11.81 - - 6.14 - 6.14 6.14 - - - - - - - 11.81
3979 ทต.ท่าแร่ / สกลนคร 6,954.00 7.09 1 7.09 4.00 3.09 - - 4.00 - 4.00 4.00 - - - - - - - 3.09
3980 ทต.เมืองทองท่าแร่ / สกลนคร 3,477.00 3.55 1 3.55 1.06 2.49 - - 1.06 - 1.06 1.06 - - - - - - - 2.49
3981 อบต.ม่วงลาย / สกลนคร 4,767.00 4.34 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 4.34 0.87 3.47 0.87
3982 อบต.ดงชน / สกลนคร 4,716.00 4.29 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 4.29 0.86 3.43 0.86
3983 อบต.ห้วยยาง / สกลนคร 14,079.00 12.81 1 12.81 3.20 9.61 - - 3.20 - 3.20 3.20 - - - - - - - 9.61
3984 อบต.พังขว้าง / สกลนคร 14,536.00 13.23 1 13.23 3.59 9.64 - - 3.59 - 3.59 3.59 - - - - - - - 9.64
3985 อบต.ดงมะไฟ / สกลนคร 9,484.00 8.63 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 8.63 1.73 6.90 1.73
3986 ทต.ธาตุนาเวง / สกลนคร 2,948.00 3.01 1 3.01 1.33 1.68 - - 1.33 - 1.33 1.33 - - - - - - - 1.68
3987 ทต.เหล่าปอแดง / สกลนคร 7,358.00 7.51 1 7.51 1.60 5.91 - - 1.60 - 1.60 1.60 - - - - - - - 5.91
3988 ทต.หนองลาด / สกลนคร 6,464.00 6.59 1 6.59 4.00 2.59 - 4.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 2.59
3989 ทต.ฮางโฮง / สกลนคร 8,721.00 8.90 1 8.90 2.01 6.89 - - 2.01 - 2.01 2.01 - - - - - - - 6.89
3990 อบต.โคกก่อง / สกลนคร 4,152.00 3.78 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 3.78 0.76 3.02 0.76
3991 ทต.กุสุมาลย์ / สกลนคร 4,236.00 4.32 1 4.32 1.69 2.63 - - 1.69 - 1.69 1.69 - - - - - - - 2.63
3992 อบต.กุสุมาลย์ / สกลนคร 6,581.00 5.99 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 5.99 1.20 4.79 1.20
3993 อบต.นาโพธิ์ / สกลนคร 7,927.00 7.21 1 7.21 0.99 6.22 - - 0.99 - 0.99 0.99 - - - - - - - 6.22
3994 อบต.นาเพียง / สกลนคร 7,552.00 6.87 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 6.87 1.37 5.50 1.37
3995 อบต.โพธิไพศาล / สกลนคร 9,883.00 8.99 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 8.99 1.80 7.19 1.80
3996 อบต.อุ่มจาน / สกลนคร 9,952.00 9.06 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 9.06 1.81 7.25 1.81
3997 ทต.กุดบาก / สกลนคร 5,045.00 5.15 1 5.15 0.92 4.23 - 0.92 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 4.23
3998 ทต.กุดแฮด / สกลนคร 5,832.00 5.95 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 5.95 2.00 3.95 2.00
3999 ทต.นาม่อง / สกลนคร 11,921.00 12.16 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 12.16 2.43 9.73 2.43
4000 ทต.กุดไห / สกลนคร 9,358.00 9.55 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 9.55 2.00 7.55 2.00
4001 ทต.พรรณานิคม / สกลนคร 2,616.00 2.67 1 2.67 1.47 1.20 - - 1.47 - 1.47 1.47 - - - - - - - 1.20
4002 ทต.พรรณานคร / สกลนคร 5,831.00 5.95 1 5.95 1.02 4.93 - - 1.02 - 1.02 1.02 - - - - - - - 4.93
4003 ทต.วังยาง / สกลนคร 8,055.00 8.22 1 8.22 1.22 7.00 - - 1.22 - 1.22 1.22 - - - - - - - 7.00
4004 ทต.พอกน้อย / สกลนคร 8,543.00 8.71 1 8.71 5.00 3.71 - 5.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 3.71
4005 ทต.นาหัวบ่อ / สกลนคร 9,885.00 10.08 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 10.08 2.02 8.07 2.02
4006 ทต.ไร่ / สกลนคร 9,313.00 9.50 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 9.50 1.90 7.60 1.90
4007 อบต.ช้างมิ่ง / สกลนคร 8,885.00 8.09 1 8.09 1.28 6.81 - - 1.28 - 1.28 1.28 - - - - - - - 6.81
4008 ทต.นาใน / สกลนคร 7,610.00 7.76 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 7.76 1.55 6.21 1.55
4009 ทต.บัวสว่าง / สกลนคร 7,201.00 7.35 1 7.35 2.00 5.35 - 2.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 5.35
4010 อบต.บะฮี / สกลนคร 6,188.00 5.63 1 5.63 0.78 4.85 - - 0.78 - 0.78 0.78 - - - - - - - 4.85
4011 อบต.เชิงชุม / สกลนคร 4,996.00 4.55 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 4.55 0.91 3.64 0.91
4012 ทต.พังโคน / สกลนคร 6,747.00 7.00 1 7.00 7.00 0.00 - - 7.00 - 7.00 7.00 - - - - - - - 0.00
4013 ทต.พังโคนศรีจำปา / สกลนคร 7,289.00 7.43 1 7.43 2.67 4.76 - - 2.67 - 2.67 2.67 - - - - - - - 4.76
4014 อบต.ม่วงไข่ / สกลนคร 9,050.00 8.24 1 8.24 2.00 6.24 - 2.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 6.24
4015 ทต.แร่ / สกลนคร 8,327.00 8.49 1 8.49 1.07 7.42 - - 1.07 - 1.07 1.07 - - - - - - - 7.42
4016 ทต.ไฮหย่อง / สกลนคร 12,651.00 12.90 1 12.90 2.72 10.18 - - 2.72 - 2.72 2.72 - - - - - - - 10.18
4017 อบต.ต้นผึ้ง / สกลนคร 8,387.00 7.63 1 7.63 0.79 6.84 - - 0.79 - 0.79 0.79 - - - - - - - 6.84
4018 ทต.วาริชภูมิ / สกลนคร 2,736.00 2.79 1 2.79 2.00 0.79 - 2.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 0.79
4019 อบต.วาริชภูมิ / สกลนคร 11,516.00 10.48 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 10.48 2.10 8.38 2.10
4020 ทต.ปลาโหล / สกลนคร 12,093.00 12.33 1 12.33 1.58 10.75 - - 1.58 - 1.58 1.58 - - - - - - - 10.75
4021 ทต.หนองลาด / สกลนคร 7,558.00 7.71 1 7.71 4.00 3.71 - 4.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 3.71
4022 ทต.คำบ่อ / สกลนคร 13,590.00 13.86 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 13.86 4.00 9.86 4.00
4023 อบต.ค้อเขียว / สกลนคร 4,501.00 4.10 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 4.10 0.82 3.28 0.82
4024 อบต.นิคมน้ำอูน / สกลนคร 5,134.00 4.67 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 4.67 - 4.67 0.00
4025 อบต.หนองปลิง / สกลนคร 3,651.00 3.32 1 3.32 3.00 0.32 - 3.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 0.32
4026 อบต.หนองบัว / สกลนคร 1,781.00 1.62 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 1.62 - 1.62 0.00
4027 อบต.สุวรรณคาม / สกลนคร 4,019.00 3.66 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 3.66 0.73 2.93 0.73
4028 ทต.วานรนิวาส / สกลนคร 5,934.00 6.05 1 6.05 6.00 0.05 - 6.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 0.05
4029 อบต.วานรนิวาส / สกลนคร 11,393.00 10.37 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 10.37 2.07 8.29 2.07
4030 อบต.เดื่อศรีคันไชย / สกลนคร 11,546.00 10.51 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 10.51 2.10 8.41 2.10
4031 อบต.ขัวก่าย / สกลนคร 8,409.00 7.65 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 7.65 1.53 6.12 1.53
4032 ทต.หนองสนม / สกลนคร 13,373.00 13.64 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 13.64 2.73 10.91 2.73
4033 ทต.คูสะคาม / สกลนคร 5,850.00 5.97 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 5.97 2.00 3.97 2.00
4034 อบต.ธาตุ / สกลนคร 14,236.00 12.95 1 12.95 5.00 7.95 - 5.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 7.95
4035 ทต.หนองแวง / สกลนคร 4,747.00 4.84 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 4.84 0.97 3.87 0.97
4036 อบต.ศรีวิชัย / สกลนคร 9,256.00 8.42 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 8.42 1.68 6.74 1.68
4037 ทต.นาซอ / สกลนคร 7,193.00 7.34 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 7.34 1.47 5.87 1.47
4038 อบต.อินทร์แปลง / สกลนคร 4,148.00 3.77 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 3.77 0.75 3.02 0.75
4039 อบต.นาคำ / สกลนคร 4,555.00 4.15 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 4.15 0.83 3.32 0.83
4040 อบต.คอนสวรรค์ / สกลนคร 5,347.00 4.87 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 4.87 0.97 3.89 0.97
4041 ทต.กุดเรือคำ / สกลนคร 7,079.00 7.22 1 7.22 3.00 4.22 - 3.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 4.22
4042 อบต.หนองแวงใต้ / สกลนคร 9,919.00 9.03 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 9.03 1.81 7.22 1.81
4043 ทต.คำตากล้า / สกลนคร 6,953.00 7.09 1 7.09 6.47 0.62 - 6.47 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 0.62
4044 อบต.คำตากล้า / สกลนคร 4,861.00 4.42 1 4.42 1.00 3.42 - 1.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 3.42
4045 อบต.หนองบัวสิม / สกลนคร 8,602.00 7.83 1 7.83 2.00 5.83 - 2.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 5.83
4046 อบต.นาแต้ / สกลนคร 8,437.00 7.68 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 7.68 1.54 6.14 1.54
4047 ทต.แพด / สกลนคร 10,058.00 10.26 1 10.26 1.00 9.26 - 1.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 9.26
4048 ทต.บ้านม่วง / สกลนคร 3,665.00 3.74 1 3.74 3.00 0.74 - 3.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 0.74
4049 อบต.ม่วง / สกลนคร 4,572.00 4.16 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 4.16 0.83 3.33 0.83
4050 อบต.มาย / สกลนคร 6,085.00 5.54 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 5.54 1.11 4.43 1.11
4051 อบต.ดงหม้อทอง / สกลนคร 7,275.00 6.62 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 6.62 1.32 5.30 1.32
4052 อบต.ดงเหนือ / สกลนคร 7,215.00 6.57 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 6.57 1.31 5.25 1.31
4053 อบต.ดงหม้อทองใต้ / สกลนคร 8,260.00 7.52 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 7.52 1.50 6.01 1.50
4054 ทต.ห้วยหลัว / สกลนคร 7,435.00 7.58 1 7.58 2.00 5.58 - 2.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 5.58
4055 อบต.โนนสะอาด / สกลนคร 5,541.00 5.04 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 5.04 1.01 4.03 1.01
4056 อบต.หนองกวั่ง / สกลนคร 9,384.00 8.54 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 8.54 1.71 6.83 1.71
4057 อบต.บ่อแก้ว / สกลนคร 9,479.00 8.63 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 8.63 1.73 6.90 1.73
4058 ทต.อากาศอำนวย / สกลนคร 9,053.00 10.00 1 10.00 10.00 0.00 - 10.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 0.00
4059 อบต.อากาศ / สกลนคร 7,378.00 6.71 1 6.71 3.00 3.71 - 3.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 3.71
4060 ทต.โพนแพง / สกลนคร 9,295.00 9.48 1 9.48 4.00 5.48 - 4.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 5.48
4061 ทต.วาใหญ่ / สกลนคร 9,090.00 9.27 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 9.27 1.85 7.42 1.85
4062 อบต.โพนงาม / สกลนคร 8,819.00 8.03 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 8.03 1.61 6.42 1.61
4063 ทต.ท่าก้อน / สกลนคร 5,704.00 5.82 1 5.82 3.00 2.82 - 3.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 2.82
4064 อบต.นาฮี / สกลนคร 5,153.00 4.69 1 4.69 0.20 4.49 - 0.20 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 4.49
4065 ทต.บะหว้า / สกลนคร 6,484.00 6.61 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 6.61 1.32 5.29 1.32
4066 ทต.สามัคคีพัฒนา / สกลนคร 8,759.00 8.93 1 8.93 4.00 4.93 - 4.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 4.93
4067 ทต.สว่างแดนดิน / สกลนคร 9,048.00 14.00 1 14.00 13.00 1.00 - 13.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 1.00
4068 อบต.สว่างแดนดิน / สกลนคร 20,896.00 19.02 1 19.02 3.00 16.02 - 3.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 16.02
4069 อบต.คำสะอาด / สกลนคร 10,819.00 9.85 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 9.85 1.97 7.88 1.97
4070 ทต.บ้านต้าย / สกลนคร 6,314.00 6.44 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 6.44 1.29 5.15 1.29
4071 อบต.บงเหนือ / สกลนคร 10,674.00 9.71 1 9.71 6.00 3.71 - 6.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 3.71
4072 อบต.โพนสูง / สกลนคร 5,986.00 5.45 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 5.45 1.09 4.36 1.09
4073 ทต.โคกสี / สกลนคร 11,244.00 11.47 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 11.47 2.00 9.47 2.00
4074 ทต.หนองหลวง / สกลนคร 8,081.00 8.24 1 8.24 0.50 7.74 - 0.50 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 7.74
4075 ทต.บงใต้ / สกลนคร 9,914.00 10.11 1 10.11 5.00 5.11 - 5.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 5.11
4076 อบต.ค้อใต้ / สกลนคร 5,986.00 5.45 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 5.45 1.09 4.36 1.09
4077 ทต.พันนา / สกลนคร 6,884.00 7.02 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 7.02 1.40 5.62 1.40
4078 ทต.ดอนเขือง / สกลนคร 4,405.00 4.49 1 4.49 1.72 2.77 - 1.72 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 2.77
4079 อบต.แวง / สกลนคร 6,186.00 5.63 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 5.63 1.13 4.50 1.13
4080 อบต.ทรายมูล / สกลนคร 7,035.00 6.40 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 6.40 1.28 5.12 1.28
4081 อบต.ตาลโกน / สกลนคร 6,026.00 5.48 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 5.48 - 5.48 0.00
4082 อบต.ตาลเนิ้ง / สกลนคร 4,943.00 4.50 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 4.50 0.90 3.60 0.90
4083 อบต.ธาตุทอง / สกลนคร 5,746.00 5.23 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 5.23 1.05 4.18 1.05
4084 อบต.บ้านถ่อน / สกลนคร 8,112.00 7.38 1 7.38 3.00 4.38 - 3.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 4.38
4085 ทต.ส่องดาว / สกลนคร 4,871.00 4.97 1 4.97 4.00 0.97 - 4.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 0.97
4086 ทต.ส่องดาวหนองแดง / สกลนคร 5,785.00 5.90 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 5.90 1.18 4.72 1.18
4087 ทต.ท่าศิลา / สกลนคร 10,473.00 10.68 1 10.68 3.00 7.68 - 3.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 7.68
4088 ทต.วัฒนา / สกลนคร 6,640.00 6.77 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 6.77 1.35 5.42 1.35
4089 ทต.ปทุมวาปี / สกลนคร 6,146.00 6.27 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 6.27 1.25 5.02 1.25
4090 อบต.เต่างอย / สกลนคร 5,701.00 5.19 1 5.19 1.78 3.41 - - 1.78 - 1.78 1.78 - - - - - - - 3.41
4091 อบต.บึงทวาย / สกลนคร 5,209.00 4.74 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 4.74 0.95 3.79 0.95
4092 อบต.นาตาล / สกลนคร 5,474.00 4.98 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 4.98 1.00 3.99 1.00
4093 อบต.จันทร์เพ็ญ / สกลนคร 7,172.00 6.53 1 6.53 0.88 5.65 - - 0.88 - 0.88 0.88 - - - - - - - 5.65
4094 ทต.ตองโขบ / สกลนคร 12,462.00 12.71 1 12.71 2.79 9.92 - - 2.79 - 2.79 2.79 - - - - - - - 9.92
4095 อบต.เหล่าโพนค้อ / สกลนคร 5,714.00 5.20 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 5.20 1.04 4.16 1.04
4096 อบต.ด่านม่วงคำ / สกลนคร 7,079.00 6.44 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 6.44 1.29 5.15 1.29
4097 อบต.แมดนาท่ม / สกลนคร 8,754.00 7.97 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 7.97 1.59 6.37 1.59
4098 อบต.บ้านเหล่า / สกลนคร 11,960.00 10.88 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 10.88 2.18 8.71 2.18
4099 ทต.เจริญศิลป์ / สกลนคร 6,697.00 6.83 1 6.83 3.00 3.83 - 3.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 3.83
4100 อบต.เจริญศิลป์ / สกลนคร 6,673.00 6.07 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 6.07 1.21 4.86 1.21
4101 อบต.ทุ่งแก / สกลนคร 4,954.00 4.51 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 4.51 - 4.51 0.00
4102 อบต.โคกศิลา / สกลนคร 4,922.00 4.48 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 4.48 0.90 3.58 0.90
4103 อบต.หนองแปน / สกลนคร 8,465.00 7.70 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 7.70 1.54 6.16 1.54
4104 ทต.บ้านโพน / สกลนคร 6,460.00 6.59 1 6.59 0.60 5.99 - - 0.60 - 0.60 0.60 - - - - - - - 5.99
4105 ทต.นาแก้ว / สกลนคร 11,082.00 11.30 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 11.30 2.26 9.04 2.26
4106 อบต.นาตงวัฒนา / สกลนคร 6,684.00 6.08 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 6.08 1.22 4.87 1.22
4107 อบต.บ้านแป้น / สกลนคร 6,863.00 6.25 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 6.25 1.25 5.00 1.25
4108 ทต.เชียงสือ / สกลนคร 4,853.00 4.95 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 4.95 1.00 3.95 1.00
4109 ทต.สร้างค้อ / สกลนคร 10,585.00 10.80 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 10.80 2.16 8.64 2.16
4110 อบต.หลุบเลา / สกลนคร 6,864.00 6.25 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 6.25 1.25 5.00 1.25
4111 ทต.โคกภู / สกลนคร 14,724.00 15.02 1 15.02 2.06 12.96 - - 2.06 - 2.06 2.06 - - - - - - - 12.96
4112 อบต.กกปลาซิว / สกลนคร 3,969.00 3.61 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 3.61 0.72 2.89 0.72