จังหวัด นครพนม

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน อภิบาลบัญชา ต. ในเมือง อ. เมืองนครพนม จ. นครพนม 48000
โทรศัพท์ 042-511-287 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

5,512.00 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 12
มี อปท. จำนวน 104

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 21 แห่ง
อบต. 81 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
4114 ทม.นครพนม / นครพนม 26,630.00 39.00 1 39.00 39.00 - - 39.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - -
4115 อบต.นาทราย / นครพนม 5,717.00 5.20 1 5.20 1.11 4.09 - 1.11 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 4.09
4116 อบต.นาราชควาย / นครพนม 7,431.00 6.76 1 6.76 1.79 4.97 - 1.79 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 4.97
4117 อบต.กุรุคุ / นครพนม 8,208.00 7.47 1 7.47 4.00 3.47 - 4.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 3.47
4118 อบต.บ้านผึ้ง / นครพนม 16,119.00 14.67 1 14.67 1.00 13.67 - 1.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 13.67
4119 อบต.อาจสามารถ / นครพนม 7,175.00 6.53 1 6.53 1.66 4.87 - 1.66 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 4.87
4120 อบต.ขามเฒ่า / นครพนม 8,715.00 7.93 1 7.93 1.28 6.65 - 1.28 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 6.65
4121 อบต.บ้านกลาง / นครพนม 8,580.00 7.81 1 7.81 1.10 6.71 - 1.10 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 6.71
4122 อบต.ท่าค้อ / นครพนม 8,856.00 8.06 1 8.06 1.67 6.39 - 1.67 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 6.39
4123 อบต.คำเตย / นครพนม 12,297.00 11.19 1 11.19 1.10 10.09 - 1.10 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 10.09
4124 ทต.หนองญาติ / นครพนม 10,794.00 11.01 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 11.01 - 11.01 -
4125 อบต.ดงขวาง / นครพนม 6,478.00 5.89 1 5.89 5.00 0.89 - 5.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 0.89
4126 อบต.วังตามัว / นครพนม 8,514.00 7.75 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 7.75 - 7.75 -
4127 อบต.โพธิ์ตาก / นครพนม 6,657.00 6.06 1 6.06 0.20 5.86 - 0.20 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 5.86
4128 ทต.ปลาปาก / นครพนม 3,865.00 3.94 1 3.94 2.00 1.94 - 2.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 1.94
4129 อบต.ปลาปาก / นครพนม 6,764.00 6.16 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 6.16 - 6.16 -
4130 อบต.หนองฮี / นครพนม 7,636.00 6.95 1 6.95 2.15 4.80 - - 2.15 - 2.15 2.15 - - - - - - - 4.80
4131 อบต.กุตาไก้ / นครพนม 9,032.00 8.22 1 8.22 1.03 7.19 - 1.03 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 7.19
4132 อบต.โคกสว่าง / นครพนม 4,724.00 4.30 1 4.30 1.00 3.30 - 1.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 3.30
4133 อบต.โคกสูง / นครพนม 5,438.00 4.95 1 4.95 1.00 3.95 - 1.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 3.95
4134 อบต.มหาชัย / นครพนม 5,879.00 5.35 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 5.35 - 5.35 -
4135 อบต.นามะเขือ / นครพนม 6,298.00 5.73 1 5.73 0.59 5.14 - 0.59 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 5.14
4136 อบต.หนองเทาใหญ่ / นครพนม 3,183.00 2.90 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 2.90 - 2.90 -
4137 ทต.ท่าอุเทน / นครพนม 4,955.00 5.05 1 5.05 5.00 0.05 - 5.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 0.05
4138 อบต.โนนตาล / นครพนม 7,363.00 6.70 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 6.70 - 6.70 -
4139 อบต.ท่าจำปา / นครพนม 8,825.00 8.03 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 8.03 - 8.03 -
4140 อบต.ไชยบุรี / นครพนม 8,467.00 7.70 1 7.70 2.50 5.20 - 2.50 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 5.20
4141 อบต.พนอม / นครพนม 5,265.00 4.79 1 4.79 2.00 2.79 - 2.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 2.79
4142 อบต.พะทาย / นครพนม 4,790.00 4.36 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 4.36 - 4.36 -
4143 ทต.เวินพระบาท / นครพนม 6,042.00 6.16 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 6.16 - 6.16 -
4144 อบต.รามราช / นครพนม 8,655.00 7.88 1 7.88 0.80 7.08 - 0.80 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 7.08
4145 อบต.หนองเทา / นครพนม 4,267.00 3.88 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 3.88 - 3.88 -
4146 ทต.บ้านแพง / นครพนม 9,176.00 9.36 1 9.36 7.00 2.36 - 7.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 2.36
4147 อบต.ไผ่ล้อม / นครพนม 3,266.00 2.97 1 2.97 0.70 2.27 - - 0.70 - 0.70 0.70 - - - - - - - 2.27
4148 อบต.โพนทอง / นครพนม 5,389.00 4.90 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 4.90 - 4.90 -
4149 อบต.หนองแวง / นครพนม 9,425.00 8.58 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 8.58 - 8.58 -
4150 อบต.นางัว / นครพนม 5,179.00 4.71 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 4.71 - 4.71 -
4152 ทต.ธาตุพนม / นครพนม 10,844.00 11.10 1 11.10 11.10 - - 11.10 - - 0.00 0.00 - - - - - - - -
4153 ทต.ธาตุพนมใต้ / นครพนม 5,608.00 5.72 1 5.72 2.59 3.13 - - 2.59 - 2.59 2.59 - - - - - - - 3.13
4154 ทต.ฝั่งแดง / นครพนม 6,929.00 7.07 1 7.07 2.01 5.06 - - 2.01 - 2.01 2.01 - - - - - - - 5.06
4155 อบต.โพนแพง / นครพนม 4,932.00 4.49 1 4.49 1.18 3.31 - - 1.18 - 1.18 1.18 - - - - - - - 3.31
4156 อบต.พระกลางทุ่ง / นครพนม 7,463.00 6.79 1 6.79 2.44 4.35 - - 2.44 - 2.44 2.44 - - - - - - - 4.35
4157 อบต.นาถ่อน / นครพนม 8,704.00 7.92 1 7.92 1.64 6.28 - 1.64 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 6.28
4158 อบต.แสนพัน / นครพนม 3,973.00 3.62 1 3.62 1.08 2.54 - - 1.08 - 1.08 1.08 - - - - - - - 2.54
4159 อบต.ดอนนางหงส์ / นครพนม 6,760.00 6.15 1 6.15 2.17 3.98 - - 2.17 - 2.17 2.17 - - - - - - - 3.98
4160 ทต.น้ำก่ำ / นครพนม 12,201.00 12.45 1 12.45 5.00 7.45 - 5.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 7.45
4161 อบต.อุ่มเหม้า / นครพนม 5,704.00 5.19 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 5.19 - 5.19 -
4162 ทต.นาหนาด / นครพนม 5,544.00 5.65 1 5.65 1.41 4.24 - - 1.41 - 1.41 1.41 - - - - - - - 4.24
4163 อบต.กุดฉิม / นครพนม 4,467.00 4.06 1 4.06 1.14 2.92 - - 1.14 - 1.14 1.14 - - - - - - - 2.92
4164 ทต.เรณูนคร / นครพนม 4,877.00 4.97 1 4.97 4.50 0.47 - 4.50 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 0.47
4165 อบต.เรณู / นครพนม 4,619.00 4.20 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 4.20 - 4.20 -
4166 อบต.โพนทอง / นครพนม 4,312.00 3.92 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 3.92 - 3.92 -
4167 อบต.ท่าลาด / นครพนม 3,047.00 2.77 1 2.77 1.00 1.77 - - 1.00 - 1.00 1.00 - - - - - - - 1.77
4168 อบต.นางาม / นครพนม 8,761.00 7.97 1 7.97 1.77 6.20 - - 1.77 - 1.77 1.77 - - - - - - - 6.20
4169 อบต.โคกหินแฮ่ / นครพนม 7,040.00 6.41 1 6.41 0.80 5.61 - 0.80 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 5.61
4170 อบต.หนองย่างชิ้น / นครพนม 4,435.00 4.04 1 4.04 0.75 3.29 - - 0.75 - 0.75 0.75 - - - - - - - 3.29
4171 อบต.เรณูใต้ / นครพนม 5,167.00 4.70 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 4.70 - 4.70 -
4172 อบต.นาขาม / นครพนม 3,904.00 3.55 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 3.55 - 3.55 -
4173 ทต.นาแก / นครพนม 4,574.00 7.39 1 7.39 7.39 - - - 7.39 - 7.39 7.39 - - - - - - - -
4174 อบต.นาแก / นครพนม 4,257.00 3.87 1 3.87 0.81 3.06 - - 0.81 - 0.81 0.81 - - - - - - - 3.06
4175 ทต.พระซอง / นครพนม 7,339.00 7.49 1 7.49 2.37 5.12 - - 2.37 - 2.37 2.37 - - - - - - - 5.12
4176 อบต.หนองสังข์ / นครพนม 7,296.00 6.64 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 6.64 - 6.64 -
4177 อบต.นาคู่ / นครพนม 6,271.00 5.71 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 5.71 - 5.71 -
4178 อบต.พิมาน / นครพนม 6,193.00 5.64 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 5.64 - 5.64 -
4179 อบต.พุ่มแก / นครพนม 6,864.00 6.25 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 6.25 - 6.25 -
4180 อบต.ก้านเหลือง / นครพนม 7,975.00 7.26 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 7.26 - 7.26 -
4181 อบต.หนองบ่อ / นครพนม 6,309.00 5.74 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 5.74 - 5.74 -
4182 อบต.นาเลียง / นครพนม 4,055.00 3.69 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 3.69 - 3.69 -
4183 อบต.บ้านแก้ง / นครพนม 6,550.00 5.96 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 5.96 - 5.96 -
4184 อบต.คำพี้ / นครพนม 4,736.00 4.31 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 4.31 - 4.31 -
4185 อบต.สีชมพู / นครพนม 3,637.00 3.31 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 3.31 - 3.31 -
4186 ทต.ศรีสงคราม / นครพนม 5,379.00 5.49 1 5.49 3.50 1.99 - 3.50 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 1.99
4187 อบต.ศรีสงคราม / นครพนม 3,898.00 3.55 1 3.55 1.00 2.55 - 1.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 2.55
4188 อบต.นาเดื่อ / นครพนม 7,163.00 6.52 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 6.52 - 6.52 -
4189 อบต.บ้านเอื้อง / นครพนม 10,971.00 9.98 1 9.98 4.00 5.98 - 4.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 5.98
4190 ทต.สามผง / นครพนม 8,432.00 4.00 1 4.00 2.00 2.00 - 2.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 2.00
4191 อบต.ท่าบ่อสงคราม / นครพนม 4,966.00 4.52 1 4.52 3.00 1.52 - 3.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 1.52
4192 ทต.บ้านข่า / นครพนม 7,003.00 7.14 1 7.14 6.00 1.14 - 6.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 1.14
4193 ทต.นาคำ / นครพนม 9,779.00 9.97 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 9.97 - 9.97 -
4194 อบต.โพนสว่าง / นครพนม 5,835.00 5.31 1 5.31 1.00 4.31 - 1.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 4.31
4195 ทต.หาดแพง / นครพนม 5,083.00 5.18 1 5.18 0.50 4.68 - 0.50 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 4.68
4196 ทต.นาหว้า / นครพนม 12,160.00 12.40 1 12.40 7.20 5.20 - 7.20 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 5.20
4197 อบต.นาหว้า / นครพนม 6,234.00 5.67 1 5.67 4.00 1.67 - 4.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 1.67
4198 อบต.นางัว / นครพนม 5,409.00 4.92 1 4.92 4.00 0.92 - 4.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 0.92
4199 อบต.บ้านเสียว / นครพนม 6,477.00 5.89 1 5.89 1.00 4.89 - 1.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 4.89
4200 อบต.นาคูณใหญ่ / นครพนม 4,682.00 4.26 1 4.26 2.00 2.26 - 2.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 2.26
4201 อบต.เหล่าพัฒนา / นครพนม 10,041.00 9.14 1 9.14 0.60 8.54 - 0.60 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 8.54
4202 ทต.ท่าเรือ / นครพนม 5,813.00 5.93 - - - - - - - - - - - - - 1 5.93 - 5.93 -
4203 ทต.โพนสวรรค์ / นครพนม 5,560.00 5.67 1 5.67 5.00 0.67 - 5.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 0.67
4204 อบต.โพนสวรรค์ / นครพนม 7,517.00 6.84 1 6.84 5.00 1.84 - 5.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 1.84
4205 อบต.นาหัวบ่อ / นครพนม 5,804.00 5.28 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 5.28 - 5.28 -
4206 อบต.นาขมิ้น / นครพนม 9,265.00 8.43 1 8.43 4.50 3.93 - 4.50 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 3.93
4208 อบต.บ้านค้อ / นครพนม 12,732.00 11.59 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 11.59 - 11.59 -
4209 อบต.โพนจาน / นครพนม 4,916.00 4.47 1 4.47 4.47 0.00 - 4.47 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 0.00
4211 อบต.นาทม / นครพนม 8,438.00 7.68 1 7.68 1.00 6.68 - - 1.00 - 1.00 1.00 - - - - - - - 6.68
4212 อบต.หนองซน / นครพนม 8,878.00 8.08 1 8.08 1.00 7.08 - 1.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 7.08
4213 อบต.ดอนเตย / นครพนม 5,509.00 5.01 1 5.01 1.50 3.51 - 1.50 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 3.51
4214 อบต.วังยาง / นครพนม 6,858.00 6.24 1 6.24 0.27 5.97 - - 0.27 - 0.27 0.27 - - - - - - - 5.97
4215 อบต.โคกสี / นครพนม 3,189.00 2.90 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 2.90 - 2.90 -
4216 อบต.ยอดชาด / นครพนม 5,012.00 4.56 1 4.56 1.00 3.56 - 1.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 3.56