จังหวัด นครพนม

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน อภิบาลบัญชา ต. ในเมือง อ. เมืองนครพนม จ. นครพนม 48000
โทรศัพท์ 042-511-287 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

5,512.00 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 12
มี อปท. จำนวน 104

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 21 แห่ง
อบต. 81 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

1 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

34 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 35 แห่ง กำจัดถูกต้อง 1 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 34 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทต.นาแก บ่อขยะ ทต.นาแก หมู่ 7 บ้านโพนสวรรค์ ต. ในเมือง อ. นาแก จ. นครพนม - นครพนม 77 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 21.60
2 ทม.นครพนม บ่อขยะ ทม.นครพนม บ้านสุขเกษมต. ในเมือง อ. เมืองนครพนม จ. นครพนม - นครพนม 77 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ไม่ถูกต้อง 56.55
3 อบต.พนอม บ่อขยะ อบต.พนอม*บ้านพนอมทุ่ง หมู่ 4 บ้านพนอมทุ่งต. ในเมือง อ. ท่าอุเทน จ. นครพนม - นครพนม 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
4 ทต.สามผง บ่อขยะ ทต.สามผง หมู่ 10 บ้านสามผงต. ในเมือง อ. ศรีสงคราม จ. นครพนม - นครพนม 19 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
5 ทต.โพนสวรรค์ บ่อขยะ ทต.โพนสวรรค์ หมู่ 14 บ้านโพธิ์ทองต. ในเมือง อ. โพนสวรรค์ จ. นครพนม - นครพนม 25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 12.47
6 อบต.โพนบก บ่อขยะ อบต.โพนบก หมู่ 3 บ้านแมดต. ในเมือง อ. โพนสวรรค์ จ. นครพนม - นครพนม 25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
7 ทต.นาหว้า บ่อขยะ ทต.นาหว้า หมู่ 4 บ้านนาหว้าต. ในเมือง อ. นาหว้า จ. นครพนม - นครพนม 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 7.20
8 ทต.บ้านข่า บ่อขยะ ทต.บ้านข่า หมู่ 1 บ้านข่า ถนน บ้านข่า-ปากยามต. ในเมือง อ. ศรีสงคราม จ. นครพนม - นครพนม 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.50
9 ทต.บ้านแพง บ่อขยะ ทต.บ้านแพง หมู่ 14 บ้านท่าลวดต. ในเมือง อ. บ้านแพง จ. นครพนม - นครพนม 13 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 7.00
10 อบต.ไชยบุรี บ่อขยะ อบต.ไชยบุรี หมู่ 3 บ้านไชยบุรีต. ในเมือง อ. ท่าอุเทน จ. นครพนม - นครพนม 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.50
11 ทต.ธาตุพนม บ่อขยะ ทต.ธาตุพนม หมู่ 7 บ้านโปร่ง ถนน ชยางกูรต. ในเมือง อ. ธาตุพนม จ. นครพนม - นครพนม 11 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 11.50
12 อบต.นาขมิ้น บ่อขยะ อบต.นาขมิ้น หมู่ 8 บ้านดงต. ในเมือง อ. โพนสวรรค์ จ. นครพนม - นครพนม 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.50
13 อบต.หนองซน บ่อขยะ อบต.หนองซน หมู่ 8 ถนน บ้านหนองซนต. ในเมือง อ. นาทม จ. นครพนม - นครพนม 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
14 อบต.ดงขวาง บ่อขยะ อบต.ดงขวาง หมู่ 11 บ้านโพนทองต. ในเมือง อ. เมืองนครพนม จ. นครพนม - นครพนม 5.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.60
15 อบต.ยอดชาด บ่อขยะ อบต.ยอดชาด หมู่ 1 บ้านยอดชาด ต. ในเมือง อ. วังยาง จ. นครพนม - นครพนม 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.00
16 ทต.ท่าอุเทน บ่อขยะ ทต.ท่าอุเทน หมู่ 6 บ้านน้อยหัวบึงต. ในเมือง อ. ท่าอุเทน จ. นครพนม - นครพนม 26 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.70
17 อบต.โคกสว่าง บ่อขยะ อบต.โคกสว่าง*บ้านนาสีนวล หมู่ 7 ป่าช้าบ้านสีทนต. ในเมือง อ. ปลาปาก จ. นครพนม - นครพนม 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.25
18 ทต.น้ำก่ำ บ่อขยะ ทต.น้ำก่ำ หมู่ 13 บ้านนคำต. ในเมือง อ. ธาตุพนม จ. นครพนม - นครพนม 4 การกำจัดแบบเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.00
19 อบต.ดอนเตย บ่อขยะ อบต.ดอนเตย หมู่ 4 บ้านหมูม่น ถนน หมูม่น-โนนอุดมดีต. ในเมือง อ. นาทม จ. นครพนม - นครพนม 5 การกำจัดแบบเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.50
20 อบต.กุรุคุ บ่อขยะ อบต.กุรุคุ หมู่ 6 บ้านกุรุคุต. ในเมือง อ. เมืองนครพนม จ. นครพนม - นครพนม 5 การกำจัดแบบเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
21 อบต.ท่าลาด บ่อขยะอบต.ท่าลาด หมู่ 6 ต. ในเมือง อ. เมืองนครพนม จ. นครพนม - นครพนม N/A การกำจัดแบบเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
22 อบต.นาคูณใหญ่ บ่อขยะ อบต.นาคูณใหญ่*บ้านนาคูณน้อย หมู่ 6 บ้านนาคูณน้อยต. ในเมือง อ. นาหว้า จ. นครพนม - นครพนม 1 การกำจัดแบบเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
23 อบต.บ้านเสียว บ่อขยะ อบต.บ้านเสียว หมู่ 3 บ้านเสียวต. ในเมือง อ. นาหว้า จ. นครพนม - นครพนม 5 การกำจัดแบบเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
24 อบต.ท่าบ่อสงคราม บ่อขยะ อบต.ท่าบ่อสงคราม*บ้านดอนสมอ หมู่ 6 บ้านท่าบ่อต. ในเมือง อ. ศรีสงคราม จ. นครพนม - นครพนม 3 การกำจัดแบบเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.75
25 อบต.โพนสว่าง บ่อขยะ อบต.โพนสว่าง*บ้านนาโพธิ์ใต้(บ่อเก่า) หมู่ 9 บ้านนาโพธิ์ใต้ต. ในเมือง อ. ศรีสงคราม จ. นครพนม - นครพนม 0.25 การกำจัดแบบเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.25
26 ทต.ปลาปาก บ่อขยะ ทต.ปลาปาก หมู่ 5 บ้านหนองหมากแก้วต. ในเมือง อ. ปลาปาก จ. นครพนม - นครพนม 28.5 การกำจัดแบบเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
27 อบต.ศรีสงคราม บ่อขยะ อบต.ศรีสงคราม หมู่ 5 ต. ในเมือง อ. ศรีสงคราม จ. นครพนม - นครพนม 1 การกำจัดแบบเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
28 อบต.โคกสว่าง บ่อขยะ อบต.โคกสว่าง*บ้านสีทน หมู่ 5 บ้านนาสีนวลต. ในเมือง อ. ปลาปาก จ. นครพนม - นครพนม 0.5 การกำจัดแบบเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.25
29 อบต.นาคูณใหญ่ บ่อขยะ อบต.นาคูณใหญ่*บ้านนาคูณทุ่ง หมู่ 3 บ้านนาคูณทุ่งต. ในเมือง อ. นาหว้า จ. นครพนม - นครพนม 1 การกำจัดแบบเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
30 อบต.นาหว้า บ่อขยะ อบต.นาหว้า หมู่ 8 บ้านตาลต. ในเมือง อ. นาหว้า จ. นครพนม - นครพนม 41 การกำจัดแบบเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
31 ทต.ศรีสงคราม บ่อขยะ ทต.ศรีสงคราม หมู่ 7 บ้านปากอูน ถนน ศรีสงคราม-ท่าดอกแก้วต. ในเมือง อ. ศรีสงคราม จ. นครพนม - นครพนม 60 การกำจัดแบบเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.75
32 อบต.เหล่าพัฒนา บ่อขยะ อบต.เหล่าพัฒนา หมู่ 12 บ้านนาน้อยต. ในเมือง อ. นาหว้า จ. นครพนม - นครพนม 1.5 การกำจัดแบบเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.60
33 อบต.ท่าบ่อสงคราม บ่อขยะ อบต.ท่าบ่อสงคราม*บ้านท่าบ่อ หมู่ 1 บ้านดอนสมอต. ในเมือง อ. ศรีสงคราม จ. นครพนม - นครพนม 3 การกำจัดแบบเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
34 อบต.นางัว บ่อขยะ อบต.นางัว หมู่ 3 บ้านนางัวใต้ ต. ในเมือง อ. บ้านแพง จ. นครพนม - นครพนม 7 การกำจัดแบบเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
35 อบต.โพนสว่าง บ่อขยะ อบต.โพนสว่าง*บ้านนาโพธิ์ใต้(บ่อใหม่) NEW หมู่ 9 บ้านนาโพธิ์ใต้ต. ในเมือง อ. ศรีสงคราม จ. นครพนม - นครพนม 6 การกำจัดแบบเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.25