จังหวัด มุกดาหาร

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน วิวิธสุรการ ต. มุกดาหาร อ. เมืองมุกดาหาร จ. มุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ 42611330 โทรสาร 42611330

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

4,339.83 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 7
มี อปท. จำนวน 55

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 24 แห่ง
อบต. 29 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
4217 ทม.มุกดาหาร / มุกดาหาร 32,949.00 37.89 1 37.89 33.65 4.24 0.00 31.41 - 2.24 - - - - - - - - - 6.48
4218 ทต.มุก / มุกดาหาร 3,629.00 3.70 1 3.70 1.71 1.99 0.00 1.71 - 0.00 - - - - - - - - - 1.99
4219 อบต.บ้านโคก / มุกดาหาร 8,543.00 7.77 - - - - - - - - - - - - - 1 7.77 5.54 2.23 5.54
4220 ทต.บางทรายใหญ่ / มุกดาหาร 8,617.00 8.79 1 8.79 3.84 4.95 0.00 3.84 - 0.00 - - - - - - - - - 4.95
4221 ทต.โพนทราย / มุกดาหาร 8,278.00 8.44 - - - - - - - - - - - - - 1 8.44 6.19 2.25 6.19
4222 ทต.ผึ่งแดด / มุกดาหาร 5,628.00 5.74 1 5.74 1.29 4.45 0.00 1.29 - 0.00 - - - - - - - - - 4.45
4223 ทต.นาโสก / มุกดาหาร 9,981.00 10.18 - - - - - - - - - - - - - 1 10.18 7.88 2.30 7.88
4224 ทต.นาสีนวน / มุกดาหาร 7,568.00 7.72 - - - - - - - - - - - - - 1 7.72 5.49 2.23 5.49
4225 ทต.คำป่าหลาย / มุกดาหาร 12,460.00 12.71 1 12.71 1.02 11.69 0.00 1.02 - 0.00 - - - - - - - - - 11.69
4226 ทต.คำอาฮวน / มุกดาหาร 12,106.00 12.35 1 12.35 1.16 11.19 0.00 1.16 - 0.00 - - - - - - - - - 11.19
4227 ทต.ดงเย็น / มุกดาหาร 10,262.00 10.47 1 10.47 0.09 10.38 0.00 0.09 - 0.00 - - - - - - - - - 10.38
4228 ทต.ดงมอน / มุกดาหาร 5,513.00 5.62 - - - - - - - - - - - - - 1 5.62 3.45 2.17 3.45
4229 อบจ.มุกดาหาร / มุกดาหาร 52,952.00 100.08 1 100.08 47.84 52.24 - - 47.84 - 47.84 47.84 - - - - - - - 52.24
4230 อบต.กุดแข้ / มุกดาหาร 3,744.00 3.41 - - - - - - - - - - - - - 1 3.41 2.30 1.11 2.30
4231 ทต.นิคมคำสร้อย / มุกดาหาร 6,456.00 6.59 1 6.59 3.32 3.27 0.00 3.32 - 0.00 - - - - - - - - - 3.27
4232 อบต.นิคมคำสร้อย / มุกดาหาร 4,130.00 3.76 - - - - - - - - - - - - - 1 3.76 2.65 1.11 2.65
4233 อบต.นากอก / มุกดาหาร 4,913.00 4.47 - - - - - - - - - - - - - 1 4.47 3.34 1.13 3.34
4234 อบต.หนองแวง / มุกดาหาร 7,343.00 6.68 - - - - - - - - - - - - - 1 6.68 5.00 1.68 5.00
4235 อบต.กกแดง / มุกดาหาร 5,300.00 4.82 - - - - - - - - - - - - - 1 4.82 2.86 1.96 2.86
4236 อบต.นาอุดม / มุกดาหาร 8,247.00 7.50 - - - - - - - - - - - - - 1 7.50 5.28 2.22 5.28
4237 อบต.โชคชัย / มุกดาหาร 3,720.00 3.39 - - - - - - - - - - - - - 1 3.39 2.28 1.11 2.28
4238 ทต.ร่มเกล้า / มุกดาหาร 3,192.00 3.26 - - - - - - - - - - - - - 1 3.26 2.16 1.10 2.16
4239 ทต.ดอนตาล / มุกดาหาร 2,746.00 2.80 1 2.80 2.20 0.60 0.00 2.19 - 0.01 - - - - - - - - - 0.61
4240 ทต.ดอนตาลผาสุก / มุกดาหาร 4,243.00 4.33 1 4.33 2.51 1.82 0.00 2.47 - 0.04 - - - - - - - - - 1.86
4241 อบต.โพธิ์ไทร / มุกดาหาร 4,651.00 4.23 - - - - - - - - - - - - - 1 4.23 4.11 0.13 4.11
4242 อบต.ป่าไร่ / มุกดาหาร 8,940.00 8.14 - - - - - - - - - - - - - 1 8.14 6.69 1.45 6.69
4243 อบต.เหล่าหมี / มุกดาหาร 6,732.00 6.13 - - - - - - - - - - - - - 1 6.13 4.94 1.19 4.94
4244 อบต.บ้านบาก / มุกดาหาร 5,614.00 5.11 - - - - - - - - - - - - - 1 5.11 4.96 0.15 4.96
4245 อบต.นาละเม็ง / มุกดาหาร 7,212.00 6.56 - - - - - - - - - - - - - 1 6.56 5.60 0.96 5.60
4246 ทต.บ้านแก้ง / มุกดาหาร 2,693.00 2.75 - - - - - - - - - - - - - 1 2.75 1.66 1.09 1.66
4247 ทต.ดงหลวง / มุกดาหาร 8,170.00 8.33 1 8.33 1.00 7.33 0.00 0.99 - 0.01 - - - - - - - - - 7.34
4248 อบต.หนองบัว / มุกดาหาร 4,533.00 4.13 - - - - - - - - - - - - - 1 4.13 2.00 2.13 2.00
4249 ทต.กกตูม / มุกดาหาร 8,998.00 9.18 - - - - - - - - - - - - - 1 9.18 6.90 2.28 6.90
4250 ทต.หนองแคน / มุกดาหาร 4,948.00 5.05 1 5.05 1.00 4.05 0.00 0.99 - 0.01 - - - - - - - - - 4.06
4251 อบต.ชะโนดน้อย / มุกดาหาร 5,489.00 4.99 - - - - - - - - - - - - - 1 4.99 2.85 2.14 2.85
4252 อบต.พังแดง / มุกดาหาร 5,467.00 4.97 - - - - - - - - - - - - - 1 4.97 2.80 2.17 2.80
4254 ทต.คำชะอี / มุกดาหาร 2,589.00 2.64 1 2.64 2.00 0.64 0.00 2.00 - 0.00 - - - - - - - - - 0.64
4255 อบต.คำชะอี / มุกดาหาร 6,987.00 6.36 1 6.36 2.50 3.86 0.00 2.48 - 0.02 - - - - - - - - - 3.88
4256 อบต.หนองเอี่ยน / มุกดาหาร 5,368.00 4.88 1 4.88 0.97 3.91 0.00 0.97 - 0.00 - - - - - - - - - 3.91
4257 อบต.บ้านค้อ / มุกดาหาร 7,186.00 6.54 - - - - - - - - - - - - - 1 6.54 5.47 1.07 5.47
4258 อบต.บ้านเหล่า / มุกดาหาร 5,553.00 5.05 - - - - - - - - - - - - - 1 5.05 4.90 0.15 4.90
4259 อบต.โพนงาม / มุกดาหาร 5,298.00 4.82 - - - - - - - - - - - - - 1 4.82 1.50 3.32 1.50
4260 อบต.เหล่าสร้างถ่อ / มุกดาหาร 4,022.00 3.66 - - - - - - - - - - - - - 1 3.66 3.55 0.11 3.55
4261 อบต.คำบก / มุกดาหาร 2,503.00 2.28 1 2.28 0.66 1.62 0.00 0.65 - 0.01 - - - - - - - - - 1.63
4262 อบต.น้ำเที่ยง / มุกดาหาร 3,679.00 3.35 - - - - - - - - - - - - - 1 3.35 3.25 0.10 3.25
4263 ทต.หว้านใหญ่ / มุกดาหาร 4,754.00 4.85 1 4.85 2.00 2.85 0.00 1.98 - 0.02 - - - - - - - - - 2.87
4264 อบต.ป่งขามดงหมู / มุกดาหาร 6,976.00 6.35 1 6.35 2.01 4.34 0.00 1.96 - 0.05 - - - - - - - - - 4.39
4265 อบต.บางทรายน้อย / มุกดาหาร 4,691.00 4.27 1 4.27 0.95 3.32 0.00 0.95 - 0.00 - - - - - - - - - 3.32
4266 ทต.ชะโนด / มุกดาหาร 2,505.00 2.56 1 2.56 1.66 0.90 0.00 1.65 - 0.01 - - - - - - - - - 0.91
4267 อบต.โนนยาง / มุกดาหาร 5,975.00 5.44 - - - - - - - - - - - - - 1 5.44 3.48 1.96 3.48
4268 ทต.ภูวง / มุกดาหาร 2,721.00 2.78 1 2.78 0.21 2.57 0.00 0.20 - 0.01 - - - - - - - - - 2.58
4269 ทต.บ้านเป้า / มุกดาหาร 4,653.00 4.75 - - - - - - - - - - - - - 1 4.75 2.60 2.15 2.60
4270 อบต.หนองสูงใต้ / มุกดาหาร 3,945.00 3.59 1 3.59 0.10 3.49 0.00 0.09 - 0.01 - - - - - - - - - 3.50
4271 ทต.หนองสูงเหนือ / มุกดาหาร 4,653.00 4.75 1 4.75 3.00 1.75 0.00 2.89 - 0.11 - - - - - - - - - 1.86