จังหวัด เชียงใหม่

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- ถนน โชตนา ต. ช้างม่อย อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 53112111 โทรสาร 53112113

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

20,107.06 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 24
มี อปท. จำนวน 211

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร 1 แห่ง
เทศบาลเมือง 4 แห่ง
เทศบาลตำบล 116 แห่ง
อบต. 89 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

3 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

121 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

2 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 126 แห่ง กำจัดถูกต้อง 3 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 121 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 2 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทต.บ้านตาล บ่อขยะบจก.ท่าเชียงทอง (เขต พท.อบต.บ้านตาล) หมู่ 7 ต. ช้างม่อยอ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ N/A ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 600.00
2 อบจ.เชียงใหม่ อบจ.เชียงใหม่ หมู่ 1 บ้านป่าตึงน้อยต. ช้างม่อยอ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ N/A ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 67.00
3 ทต.เวียงฝาง บ่อขยะทต.เวียงฝาง หมู่ 13 617ต. ช้างม่อย อ. ฝาง จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ N/A ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 80.00
4 ทน.เชียงใหม่ สถานีขนถ่ายทน.เชียงใหม่ ถนน หายยา อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 10260 - เชียงใหม่ 1.00 สถานีขนถ่าย สถานีขนถ่าย 300.00
5 ทต.ช้างเผือก ทต.ช้างเผือก หมู่ 2 อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ 1 สถานีขนถ่าย สถานีขนถ่าย 16.35
6 ทต.บ่อหลวง บ่อขยะทต.บ่อหลวง หมู่ 3 บ้านขุน อ. ฮอด จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.10
7 ทต.แม่นะ บ่อขยะทต.เมืองนะ หมู่ 10 อรุโณทัย อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ 0.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.20
8 อบต.ดอยเต่า บ่อขยะอบต.ดอยเต่า หมู่ 7 บ้านสันติสุข อ. ดอยเต่า จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ 0.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
9 อบต.เปียงหลวง บ่อขยะอบต.เปียงหลวง หมู่ 3 บ้านใหม่มะกายยอน อ. เวียงแหง จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.64
10 อบต.ออนเหนือ บ่อขยะอบต.ออนเหนือ หมู่ 2 บ้านหนองหอย อ. แม่ออน จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.67
11 อบต.บ้านเป้า บ่อขยะอบต.บ้านเป้า หมู่ 7 บ้านดง จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ 22.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.80
12 อบต.ช่างเคิ่ง บ่อขยะอบต.ช่างเคิ่ง หมู่ 19 บ้านใหม่ปูเลย จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ 2.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
13 อบต.บงตัน บ่อขยะอบต.บงตัน บ้านโท้ง 2 หมู่ 2 บ้านโท้ง ถนน ฮอด-ดอยเต่า จ. เชียงใหม่ 0 - เชียงใหม่ 0 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.46
14 ทต.ทุ่งข้าวพวง บ่อขยะทต.ทุ่งข้าวพวง หมู่ 2 บ้านแม่ก๋อน อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ 0.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.50
15 อบต.ออนเหนือ บ่อขยะอบต.ออนเหนือ หมู่ 8 บ้านออนหลวย อ. แม่ออน จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.67
16 อบต.เมืองแหง บ่อขยะอบต.เมืองแหง หมู่ 1 อ. เวียงแหง จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.64
17 อบต.ป่าแป๋ บ่อขยะอบต.ป่าแป๋ หมู่ 8 บ้านแม่แสะ ถนน แม่มาลัย-ปาย อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ 0.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
18 อบต.บ้านทับ บ่อขยะอบต.บ้านทับ หมู่ 1 บ้านสองธาร อ. แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ 0.12 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.55
19 อบต.บงตัน บ่อขยะอบต.บงตัน หมู่ 5 บ้านบงตัน ถนน ฮอด-ดอยเต่า อ. ดอยเต่า จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ 1.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.30
20 ทต.สะเมิงใต้ บ่อขยะทต.สะเมิงใต้ หมู่ 3 บ้านห้วยคอก อ. สะเมิง จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.75
21 ทต.สันมหาพน บ่อขยะทต.สันมหาพน หมู่ 6 สวนป่าอินทขิล อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ 2.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.92
22 ทต.ทุ่งข้าวพวง บ่อขยะทต.ทุ่งข้าวพวง หมู่ 5 บ้านห้วยทรายขาว อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ 0.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.80
23 อบต.สะลวง บ่อขยะอบต.สะลวง หมู่ 3 บ้านสะลวงนอก อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ 0.50 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.07
24 อบต.เมืองแหง บ่อขยะอบต.เมืองแหง หมู่ 12 อ. เวียงแหง จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.30
25 อบต.สันป่ายาง บ่อขยะอบต.สันป่ายาง หมู่ 2 บ้านสันป่ายาง อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ 0.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.40
26 อบต.ดอนแก้ว บ่อขยะอบต.ดอนแก้ว หมู่ 6 สุสานบ้านป่ารวก อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ 6.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.91
27 อบต.โปงทุ่ง บ่อขยะอบต.โปงทุ่ง หมู่ 2 บ้านสันบ่อเย็น อ. ดอยเต่า จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ 1.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
28 อบต.บ่อแก้ว บ่อขยะอบต.บ่อแก้ว หมู่ 1 บ้านป่าเกี๊ยะนอก อ. สะเมิง จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.97
29 ทต.แม่หอพระ บ่อขยะทต.แม่หอพระ หมู่ 2 บ้านหัวฝาย อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ 2.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.92
30 ทต.ทุ่งข้าวพวง บ่อขยะทต.ทุ่งข้าวพวง หมู่ 7 บ้านห้วยตีนตั้ง อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ 0.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.50
31 ทต.จอมทอง บ่อขยะทต.จอมทอง หมู่ 15 อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ 0.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 10.19
32 อบต.น้ำบ่อหลวง บ่อขยะอบต.น้ำบ่อหลวง หมู่ 6 บ้านหนองไหว อ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 88.72
33 อบต.สันป่ายาง บ่อขยะอบต.สันป่ายาง หมู่ 4 บ้านหนองก๋าย อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.10
34 อบต.โป่งแยง บ่อขยะอบต.โป่งแยง หมู่ 1 บ้านโป่งแยงใน ถนน แม่ริม-สะเมิง อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ 1.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.37
35 อบต.โปงทุ่ง บ่อขยะอบต.โปงทุ่ง หมู่ 5 บ้านโปงทุ่ง อ. ดอยเต่า จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ 0.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.30
36 อบต.แม่สาบ บ่อขยะอบต.แม่สาบ หมู่ 6 บ้านขุนสาบ อ. สะเมิง จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.02
37 ทต.แม่หอพระ บ่อขยะทต.แม่หอพระ หมู่ 5 บ้านแม่หอพระ อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ 2.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.20
38 ทต.ท่าผา บ่อขยะทต.ท่าผา หมู่ 6 บ้านยางหลวง อ. แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ 0.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.68
39 ทต.แม่สอย บ่อขยะอบต.แม่สอย หมู่ 2 บ้านวังน้ำหยาด อ. แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ 0.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.36
40 ทต.อมก๋อย บ่อขยะทต.อมก๋อย หมู่ 1 อ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
41 อบต.สันป่ายาง บ่อขยะอบต.สันป่ายาง หมู่ 6 บ้านผาเด่น อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ 1.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.10
42 อบต.โป่งแยง บ่อขยะอบต.โป่งแยง หมู่ 4 บ้านกองแหะ ถนน แม่ริม-สะเมิง อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ 150.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.37
43 อบต.ออนกลาง บ่อขยะอบต.ออนกลาง หมู่ 9 บ้านออนกลางใต้ อ. แม่ออน จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
44 ทต.แม่หอพระ บ่อขยะทต.แม่หอพระ หมู่ 9 บ้านภูดิน อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ 2.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.40
45 ทต.ท่าผา บ่อขยะทต.ท่าผา หมู่ 10 บ้านไร่ อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ 0.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.60
46 ทต.แม่สอย บ่อขยะอบต.แม่สอย หมู่ 5 บ้านโรงวัว อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ 0.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.30
47 อบต.ยางเปียง บ่อขยะอบต.ยางเปียง หมู่ 16 บ้านยางเปียงใต้ อ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
48 ทต.แม่นะ บ่อขยะทต.เมืองนะ หมู่ 1 อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ 1.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.20
49 อบต.โป่งแยง บ่อขยะอบต.โป่งแยง หมู่ 7 บ้านบวกจัน ถนน แม่ริม-สะเมิง อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ 0.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.30
50 ทต.แสนไห บ่อขยะทต.แสนไห หมู่ 2 บ้านสามปู อ. เวียงแหง จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.68
51 อบต.ออนกลาง บ่อขยะอบต.ออนกลาง หมู่ 6 อ. แม่ออน จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.39
52 อบต.บ้านเป้า บ่อขยะอบต.บ้านเป้า หมู่ 2 บ้านแม่เลิม จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ 2.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.52
53 อบต.กองแขก บ่อขยะอบต.กองแขก หมู่ 7 บ้านกองแขกเหนือ จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ 1.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.47
54 อบต.โป่งแยง บ่อขยะอบต.โป่งแยง หมู่ 9 บ้านผานกกก ถนน แม่ริม-สะเมิง อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ 0.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.30
55 ทต.แม่สอย บ่อขยะอบต.แม่สอย หมู่ 11 บ้านห้วยห้า อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ 1,000.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.30
56 ทต.บ่อหลวง บ่อขยะทต.บ่อหลวง หมู่ 8 บ้านกิ่วลม อ. ฮอด จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.10
57 ทต.แม่นะ บ่อขยะทต.เมืองนะ หมู่ 3 บ้านนาหวาย อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ 1.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 7.18
58 อบต.บ้านเป้า บ่อขยะอบต.บ้านเป้า หมู่ 4 บ้านเป้า จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ 2.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.62
59 อบต.กองแขก บ่อขยะอบต.กองแขก หมู่ 11 บ้านกองแขกใต้ จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ 10.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.47
60 ทต.แสนไห บ่อขยะทต.แสนไห หมู่ 3 บ้านม่วงป๊อก อ. เวียงแหง จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.68
61 อบต.ออนกลาง บ่อขยะอบต.ออนกลาง หมู่ 7 บ้านออนกลางเหนือ อ. แม่ออน จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.30
62 ทต.แม่นะ บ่อขยะทต.เมืองนะ หมู่ 7 บ้านห้วยไส้ อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ 1.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.20
63 อบต.ดอยเต่า บ่อขยะอบต.ดอยเต่า หมู่ 4 บ้านฉิมพลี อ. ดอยเต่า จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ 0.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.96
64 ทต.บ่อหลวง บ่อขยะทต.บ่อหลวง หมู่ 2 บ้านวังกอง อ. ฮอด จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.10
65 อบต.ออนกลาง บ่อขยะอบต.ออนกลาง หมู่ 1 บ้านทุ่งเหล่า อ. แม่ออน จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.30
66 อบต.บ้านเป้า บ่อขยะอบต.บ้านเป้า หมู่ 6 บ้านก้างหงส์ จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ 0.75 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.10
67 อบต.ช่างเคิ่ง บ่อขยะอบต.ช่างเคิ่ง หมู่ 9 บ้านห้วยริน จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ 5.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.83
68 ทต.แสนไห บ่อขยะทต.แสนไห หมู่ 5 บ้านปางป๋อ อ. เวียงแหง จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.71
69 อบต.บงตัน บ่อขยะอบต.บงตัน หมู่ 2 บ้านโท้ง อ. ดอยเต่า จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ 0.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.30
70 ทต.บ่อหลวง บ่อขยะทต.บ่อหลวง หมู่ 3 บ้านขุน อ. ฮอด จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.39
71 ทต.ทุ่งข้าวพวง บ่อขยะทต.ทุ่งข้าวพวง หมู่ 1 บ้านห้วยเป้า อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ 0.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
72 อบต.เปียงหลวง บ่อขยะอบต.เปียงหลวง หมู่ 4 บ้านม่วงเครือ อ. เวียงแหง จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.63
73 อบต.ออนเหนือ บ่อขยะอบต.ออนเหนือ หมู่ 5 บ้านหัวฝาย อ. แม่ออน จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.67
74 อบต.ป่าแป๋ บ่อขยะอบต.ป่าแป๋ หมู่ 5 บ้านแม่เลา ถนน แม่มาลัย-ปาย อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ 40.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.80
75 อบต.ช่างเคิ่ง บ่อขยะอบต.ช่างเคิ่ง หมู่ 15 บ้านพุทธเอ้น อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ 0.24 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
76 อบต.บงตัน บ่อขยะอบต.บงตัน หมู่ 4 บ้านหนองผักบุ้ง ถนน ฮอด-ดอยเต่า อ. ดอยเต่า จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ 1.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.30
77 ทต.สะเมิงใต้ บ่อขยะทต.สะเมิงใต้ หมู่ 1 บ้านแม่สาบ อ. สะเมิง จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.74
78 ทต.ทุ่งข้าวพวง บ่อขยะทต.ทุ่งข้าวพวง หมู่ 4 บ้านแม่จา อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ 0.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
79 อบต.ออนเหนือ บ่อขยะอบต.ออนเหนือ หมู่ 10 บ้านแม่ป่าขาง อ. แม่ออน จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.67
80 อบต.เมืองแหง บ่อขยะอบต.เมืองแหง หมู่ 2 อ. เวียงแหง จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.21
81 อบต.สันป่ายาง บ่อขยะอบต.สันป่ายาง หมู่ 1 บ้านหนองบัว อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ 0.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.40
82 อบต.บ้านทับ บ่อขยะอบต.บ้านทับ หมู่ 1 อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ 10.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
83 อบต.โปงทุ่ง บ่อขยะอบต.โปงทุ่ง หมู่ 1 บ้านเกาะหลวง อ. ดอยเต่า จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ 0.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.50
84 ทต.สะเมิงใต้ บ่อขยะทต.สะเมิงใต้ หมู่ 5 บ้านทรายมูล อ. สะเมิง จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.40
85 ทต.แม่หอพระ บ่อขยะทต.แม่หอพระ หมู่ 1 บ้านป่าเลา อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ 2.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.93
86 ทต.ทุ่งข้าวพวง บ่อขยะทต.ทุ่งข้าวพวง หมู่ 6 บ้านขุนคอง อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ 0.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.50
87 อบต.สะลวง บ่อขยะอบต.สะลวง หมู่ 4 บ้านกาดฮาว อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.20
88 อบต.น้ำบ่อหลวง บ่อขยะอบต.น้ำบ่อหลวง หมู่ 4 บ้านจอมแจ้ง อ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
89 อบต.สันป่ายาง บ่อขยะอบต.สันป่ายาง หมู่ 3 บ้านสันป่าตึง อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ 1.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.40
90 อบต.ดอนแก้ว บ่อขยะอบต.ดอนแก้ว หมู่ 4 สุสานบ้านป่าแงะ อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ 10.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.91
91 อบต.โปงทุ่ง บ่อขยะอบต.โปงทุ่ง หมู่ 2 บ้านสันบ่อเย็น อ. ดอยเต่า จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.50
92 อบต.แม่สาบ บ่อขยะอบต.แม่สาบ หมู่ 4 บ้านปางเติม อ. สะเมิง จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.02
93 ทต.แม่หอพระ บ่อขยะทต.แม่หอพระ หมู่ 3 บ้านผึ้ง อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ 2.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.20
94 ทต.แม่แจ่ม บ่อขยะทต.แม่แจ่ม หมู่ 12 บ้านช่างเคิ่งบน อ. แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ 0.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.82
95 ทต.แม่สอย บ่อขยะอบต.แม่สอย หมู่ 1 บ้านหนองคัน อ. แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ 5.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.36
96 อบต.สันป่ายาง บ่อขยะอบต.สันป่ายาง หมู่ 5 บ้านเอียก อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ 10.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.10
97 อบต.โป่งแยง บ่อขยะอบต.โป่งแยง หมู่ 2 บ้านโป่งแยงนอก ถนน แม่ริม-สะเมิง อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ 1.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.37
98 อบต.โปงทุ่ง บ่อขยะอบต.โปงทุ่ง หมู่ 6 บ้านงิ้วสูง อ. ดอยเต่า จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.30
99 อบต.แม่สาบ บ่อขยะอบต.แม่สาบ หมู่ 10 บ้านทุ่งยาว อ. สะเมิง จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
100 ทต.แม่หอพระ บ่อขยะทต.แม่หอพระ หมู่ 8 บ้านป่าไม้ อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ - เชียงใหม่ 2.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.20