จังหวัด เชียงใหม่

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- ถนน โชตนา ต. ช้างม่อย อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 53112111 โทรสาร 53112113

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

20,107.06 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 24
มี อปท. จำนวน 211

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร 1 แห่ง
เทศบาลเมือง 4 แห่ง
เทศบาลตำบล 116 แห่ง
อบต. 89 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
4272 ทน.เชียงใหม่ / เชียงใหม่ 13,488.00 347.69 1 347.69 185.00 162.69 - - 185.00 - 185.00 185.00 - - - - - - - 162.69
4274 ทต.ช้างเผือก / เชียงใหม่ 9,204.00 28.34 1 28.34 8.00 20.34 - - 8.00 - 8.00 8.00 - - - - - - - 20.34
4275 อบต.ช้างเผือก / เชียงใหม่ 9,204.00 4.25 1 4.25 4.00 0.25 - - 4.00 - 4.00 4.00 - - - - - - - 0.25
4277 ทม.แม่เหียะ / เชียงใหม่ 19,194.00 22.30 1 22.30 22.00 0.30 - - 22.00 - 22.00 22.00 - - - - - - - 0.30
4278 ทต.ป่าแดด / เชียงใหม่ 17,232.00 16.42 1 16.42 15.00 1.42 - - 15.00 - 15.00 15.00 - - - - - - - 1.42
4279 ทต.หนองหอย / เชียงใหม่ 16,534.00 8.61 1 8.61 7.00 1.61 - - 7.00 - 7.00 7.00 - - - - - - - 1.61
4280 ทต.ท่าศาลา / เชียงใหม่ 6,586.00 14.02 1 14.02 5.00 9.02 - - 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - - - 9.02
4281 ทต.หนองป่าครั่ง / เชียงใหม่ 7,235.00 13.67 1 13.67 6.00 7.67 - - 6.00 - 6.00 6.00 - - - - - - - 7.67
4282 ทต.ฟ้าฮ่าม / เชียงใหม่ 6,623.00 7.15 1 7.15 6.00 1.15 - - 6.00 - 6.00 6.00 - - - - - - - 1.15
4283 ทต.สันผีเสื้อ / เชียงใหม่ 11,321.00 12.94 1 12.94 10.00 2.94 - - 10.00 - 10.00 10.00 - - - - - - - 2.94
4284 ทต.บ้านหลวง / เชียงใหม่ 13,687.00 5.00 1 5.00 3.00 2.00 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - 0.00 2.00
4285 อบต.ข่วงเปา / เชียงใหม่ 5,970.00 5.50 1 5.50 4.56 0.94 - - 4.56 - 4.56 4.56 - - - - - - 0.00 0.94
4286 ทต.สบเตี๊ยะ / เชียงใหม่ 12,124.00 11.00 1 11.00 11.00 0.00 - - 11.00 - 11.00 11.00 - - - - - - 0.00 -
4287 ทต.บ้านแปะ / เชียงใหม่ 12,120.00 12.80 1 12.80 12.00 0.80 - - 12.00 - 12.00 12.00 - - - - - - 0.00 0.80
4288 ทต.จอมทอง / เชียงใหม่ 9,515.00 12.05 1 12.05 9.69 2.37 - 9.69 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 2.37
4289 ทต.ดอยแก้ว / เชียงใหม่ 3,334.00 3.00 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 3.00 - 3.00 -
4290 ทต.แม่สอย / เชียงใหม่ 9,277.00 8.00 1 8.00 7.50 0.50 - - 7.50 - 7.50 7.50 - - - - - - 0.00 0.50
4291 ทต.แม่แจ่ม / เชียงใหม่ 2,669.00 6.03 1 6.03 2.50 3.53 - - 2.50 - 2.50 2.50 - - - - - - 0.00 3.53
4292 อบต.แจ่มหลวง / เชียงใหม่ 3,829.00 3.60 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 3.60 1.00 2.60 1.00
4293 อบต.ช่างเคิ่ง / เชียงใหม่ 8,097.00 4.07 1 4.07 0.50 3.57 - - 0.50 - 0.50 0.50 - - - - - - 0.00 3.57
4294 อบต.บ้านทับ / เชียงใหม่ 6,439.00 5.20 1 5.20 5.00 0.20 - - 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - - 0.00 0.20
4295 อบต.ปางหินฝน / เชียงใหม่ 7,241.00 5.06 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 5.06 - 5.06 -
4296 ทต.ท่าผา / เชียงใหม่ 4,902.00 4.73 1 4.73 4.00 0.73 - - 4.00 - 4.00 4.00 - - - - - - 0.00 0.73
4297 อบต.แม่ศึก / เชียงใหม่ 12,690.00 1.23 1 1.23 1.00 0.23 - - 1.00 - 1.00 1.00 - - - - - - 0.00 0.23
4298 อบต.แม่นาจร / เชียงใหม่ 11,027.00 1.74 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 1.74 - 1.74 -
4299 อบต.บ้านจันทร์ / เชียงใหม่ 4,289.00 4.00 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 4.00 1.00 3.00 1.00
4300 อบต.กองแขก / เชียงใหม่ 6,663.00 2.54 1 2.54 2.00 0.54 - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - 0.00 0.54
4301 อบต.แม่แดด / เชียงใหม่ 4,147.00 4.00 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 4.00 1.00 3.00 1.00
4302 ทต.เชียงดาว / เชียงใหม่ 4,149.00 4.40 1 4.40 4.00 0.40 - - 4.00 - 4.00 4.00 - - - - - - 0.00 0.40
4302 ทต.เชียงดาว / เชียงใหม่ 3,917.00 3.36 1 3.36 3.00 0.36 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - 0.00 0.36
4303 อบต.เชียงดาว / เชียงใหม่ 11,521.00 9.50 1 9.50 9.00 0.50 - - 9.00 - 9.00 9.00 - - - - - - 0.00 0.50
4304 ทต.เมืองนะ / เชียงใหม่ 34,418.00 28.00 1 28.00 27.00 1.00 - - 27.00 - 27.00 27.00 - - - - - - 0.00 1.00
4304 ทต.เมืองนะ / เชียงใหม่ 9,860.00 10.00 1 10.00 9.00 1.00 - - 9.00 - 9.00 9.00 - - - - - - 0.00 1.00
4306 ทต.พระธาตุปู่ก่ำ / เชียงใหม่ 2,376.00 5.00 1 5.00 2.20 2.80 - - 2.20 - 2.20 2.20 - - - - - - 0.00 2.80
4308 อบต.เมืองคอง / เชียงใหม่ 3,945.00 3.00 1 3.00 3.00 0.00 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - 0.00 -
4309 ทต.ปิงโค้ง / เชียงใหม่ 12,780.00 8.44 1 8.44 7.50 0.94 - - 7.50 - 7.50 7.50 - - - - - - 0.00 0.94
4310 ทต.ทุ่งข้าวพวง / เชียงใหม่ 9,622.00 8.00 1 8.00 8.00 0.00 - - 8.00 - 8.00 8.00 - - - - - - 0.00 -
4311 ทต.ดอยสะเก็ด / เชียงใหม่ 4,418.00 7.80 1 7.80 4.20 3.60 - - 4.20 - 4.20 4.20 - - - - - - 0.00 3.60
4312 ทต.เชิงดอย / เชียงใหม่ 7,381.00 8.00 1 8.00 7.30 0.70 - - 7.30 - 7.30 7.30 - - - - - - 0.00 0.70
4313 ทต.สันปูเลย / เชียงใหม่ 4,544.00 12.00 1 12.00 11.00 1.00 - - 11.00 - 11.00 11.00 - - - - - - 0.00 1.00
4314 ทต.ลวงเหนือ / เชียงใหม่ 6,006.00 6.00 1 6.00 6.00 0.00 - - 6.00 - 6.00 6.00 - - - - - - 0.00 -
4315 ทต.ป่าป้อง / เชียงใหม่ 4,139.00 4.10 1 4.10 3.70 0.40 - - 3.70 - 3.70 3.70 - - - - - - 0.00 0.40
4316 ทต.สง่าบ้าน / เชียงใหม่ 2,078.00 5.00 1 5.00 4.00 1.00 - - 4.00 - 4.00 4.00 - - - - - - 0.00 1.00
4317 ทต.ตลาดขวัญ / เชียงใหม่ 4,009.00 4.00 1 4.00 3.00 1.00 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - 0.00 1.00
4318 ทต.สำราญราษฎร์ / เชียงใหม่ 3,479.00 3.50 1 3.50 3.00 0.50 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - 0.00 0.50
4319 ทต.แม่คือ / เชียงใหม่ 5,770.00 5.70 1 5.70 4.00 1.70 - - 4.00 - 4.00 4.00 - - - - - - 0.00 1.70
4320 ทต.ตลาดใหญ่ / เชียงใหม่ 3,574.00 3.50 1 3.50 3.00 0.50 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - 0.00 0.50
4321 ทต.แม่ฮ้อยเงิน / เชียงใหม่ 3,619.00 3.60 1 3.60 3.50 0.10 - - 3.50 - 3.50 3.50 - - - - - - 0.00 0.10
4322 ทต.แม่โป่ง / เชียงใหม่ 5,536.00 5.50 1 5.50 4.50 1.00 - - 4.50 - 4.50 4.50 - - - - - - 0.00 1.00
4323 ทต.ป่าเมี่ยง / เชียงใหม่ 3,540.00 3.50 1 3.50 3.00 0.50 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - 0.00 0.50
4324 อบต.เทพเสด็จ / เชียงใหม่ 1,824.00 1.80 1 1.80 1.00 0.80 - - 1.00 - 1.00 1.00 - - - - - - 0.00 0.80
4325 ทต.สันมหาพน / เชียงใหม่ 8,568.00 8.60 1 8.60 8.00 0.60 - - 8.00 - 8.00 8.00 - - - - - - - 0.60
4326 ทต.แม่แตง / เชียงใหม่ 4,403.00 1.51 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 1.51 - 1.51 -
4327 ทต.ขี้เหล็ก / เชียงใหม่ 7,515.00 6.56 1 6.56 6.00 0.56 - - 6.00 - 6.00 6.00 - - - - - - 0.00 0.56
4328 ทต.แม่หอพระ / เชียงใหม่ 5,372.00 5.53 1 5.53 5.00 0.53 - - 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - - 0.00 0.53
4329 อบต.สบเปิง / เชียงใหม่ 7,827.00 1.47 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 1.47 - 1.47 -
4330 อบต.บ้านเป้า / เชียงใหม่ 3,710.00 3.33 1 3.33 1.38 1.95 - - 1.38 - 1.38 1.38 - - - - - - 0.00 1.95
4331 อบต.สันป่ายาง / เชียงใหม่ 3,729.00 3.50 1 3.50 3.00 0.50 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - 0.00 0.50
4332 อบต.ป่าแป๋ / เชียงใหม่ 6,102.00 5.60 1 5.60 4.36 1.24 - - 4.36 - 4.36 4.36 - - - - - - 0.00 1.24
4333 อบต.เมืองก๋าย / เชียงใหม่ 1,610.00 1.48 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 1.48 - 1.48 -
4334 อบต.บ้านช้าง / เชียงใหม่ 3,922.00 3.54 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 3.54 - 3.54 -
4335 อบต.กื๊ดช้าง / เชียงใหม่ 5,307.00 4.69 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 4.69 - 4.69 -
4336 ทม.เมืองแกนพัฒนา / เชียงใหม่ 13,191.00 15.42 1 15.42 15.00 0.42 - - 15.00 - 15.00 15.00 - - - - - - - 0.42
4337 ทต.อินทขิล / เชียงใหม่ 4,295.00 4.08 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 4.08 - 4.08 -
4338 ทต.แม่ริม / เชียงใหม่ 9,608.00 14.50 1 14.50 10.00 4.50 - - 10.00 - 10.00 10.00 - - - - - - 0.00 4.50
4339 ทต.ริมเหนือ / เชียงใหม่ 3,340.00 3.50 1 3.50 3.00 0.50 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - 0.00 0.50
4340 ทต.สันโป่ง / เชียงใหม่ 10,382.00 8.00 1 8.00 8.00 0.00 - - 8.00 - 8.00 8.00 - - - - - - 0.00 -
4341 ทต.ขี้เหล็ก / เชียงใหม่ 7,515.00 4.07 1 4.07 3.80 0.27 - - 3.80 - 3.80 3.80 - - - - - - 0.00 0.27
4342 อบต.สะลวง / เชียงใหม่ 4,836.00 4.00 1 4.00 4.00 0.00 - - 4.00 - 4.00 4.00 - - - - - - 0.00 -
4343 อบต.ห้วยทราย / เชียงใหม่ 4,643.00 1.00 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 1.00 - 1.00 -
4344 ทต.แม่แรม / เชียงใหม่ 9,503.00 2.29 1 2.29 1.00 1.29 - - 1.00 - 1.00 1.00 - - - - - - 0.00 1.29
4345 อบต.โป่งแยง / เชียงใหม่ 11,208.00 3.20 1 3.20 2.00 1.20 - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - 0.00 1.20
4346 อบต.แม่สา / เชียงใหม่ 5,674.00 4.88 1 4.88 4.50 0.38 - - 4.50 - 4.50 4.50 - - - - - - 0.00 0.38
4347 อบต.ดอนแก้ว / เชียงใหม่ 15,814.00 3.58 1 3.58 3.00 0.58 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - 0.00 0.58
4348 ทต.เหมืองแก้ว / เชียงใหม่ 6,269.00 2.84 1 2.84 2.00 0.84 - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - 0.00 0.84
4349 ทต.สะเมิงใต้ / เชียงใหม่ 5,372.00 5.30 1 5.30 5.00 0.30 - 5.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 0.30
4350 อบต.สะเมิงเหนือ / เชียงใหม่ 3,373.00 3.30 1 3.30 2.00 1.30 - 2.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 1.30
4351 อบต.แม่สาบ / เชียงใหม่ 3,321.00 3.30 1 3.30 3.00 0.30 - 3.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 0.30
4352 อบต.บ่อแก้ว / เชียงใหม่ 8,078.00 7.00 1 7.00 6.00 1.00 - 6.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 1.00
4353 อบต.ยั้งเมิน / เชียงใหม่ 3,546.00 3.50 1 3.50 3.00 0.50 - 3.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 0.50
4354 ทต.เวียงฝาง / เชียงใหม่ 19,068.00 15.00 1 15.00 7.00 8.00 - 7.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 8.00
4355 อบต.เวียง / เชียงใหม่ 19,068.00 17.00 1 17.00 16.00 1.00 - 16.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 1.00
4356 อบต.ม่อนปิ่น / เชียงใหม่ 19,253.00 16.00 1 16.00 15.00 1.00 - 15.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 1.00
4357 อบต.แม่งอน / เชียงใหม่ 16,564.00 16.00 1 16.00 14.00 2.00 - 14.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 2.00
4359 ทต.สันทราย / เชียงใหม่ 27,575.00 11.00 1 11.00 10.00 1.00 - 10.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 1.00
4360 อบต.แม่คะ / เชียงใหม่ 13,903.00 12.50 1 12.50 12.00 0.50 - 12.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 0.50
4363 อบต.โป่งน้ำร้อน / เชียงใหม่ 5,880.00 5.50 1 5.50 5.00 0.50 - 5.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 0.50
4364 ทต.แม่อาย / เชียงใหม่ 10,111.00 4.55 1 4.55 4.00 0.55 - - 4.00 - 4.00 4.00 - - - - - - 0.00 0.55
4365 อบต.ดอยลาง / เชียงใหม่ 10,440.00 3.50 1 3.50 3.00 0.50 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - 0.00 0.50
4366 อบต.แม่สาว / เชียงใหม่ 12,685.00 10.00 1 10.00 9.80 0.20 - - 9.80 - 9.80 9.80 - - - - - - 0.00 0.20
4367 อบต.สันต้นหมื้อ / เชียงใหม่ 6,572.00 5.00 1 5.00 5.00 0.00 - - 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - - 0.00 -
4368 อบต.แม่นาวาง / เชียงใหม่ 15,056.00 2.99 1 2.99 2.00 0.99 - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - 0.00 0.99
4369 อบต.ท่าตอน / เชียงใหม่ 21,403.00 4.23 1 4.23 3.70 0.53 - - 3.70 - 3.70 3.70 - - - - - - 0.00 0.53
4370 อบต.บ้านหลวง / เชียงใหม่ 7,717.00 3.00 1 3.00 2.80 0.20 - - 2.80 - 2.80 2.80 - - - - - - 0.00 0.20
4371 ทต.เวียงพร้าว / เชียงใหม่ 5,111.00 5.00 1 5.00 5.00 0.00 - - 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - - 0.00 -
4372 ทต.ป่าตุ้ม / เชียงใหม่ 5,259.00 5.00 1 5.00 5.00 0.00 - - 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - - 0.00 -
4373 ทต.ป่าไหน่ / เชียงใหม่ 4,509.00 4.50 1 4.50 4.00 0.50 - - 4.00 - 4.00 4.00 - - - - - - 0.00 0.50
4374 อบต.สันทราย / เชียงใหม่ 6,376.00 1.00 1 1.00 1.00 0.00 - - 1.00 - 1.00 1.00 - - - - - - 0.00 -
4375 ทต.บ้านโป่ง / เชียงใหม่ 4,346.00 4.00 1 4.00 3.00 1.00 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - 0.00 1.00
4376 ทต.น้ำแพร่ / เชียงใหม่ 3,322.00 3.30 1 3.30 3.00 0.30 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - 0.00 0.30
4377 อบต.เขื่อนผาก / เชียงใหม่ 4,641.00 4.60 1 4.60 4.00 0.60 - - 4.00 - 4.00 4.00 - - - - - - 0.00 0.60
4378 อบต.แม่แวน / เชียงใหม่ 5,310.00 1.50 1 1.50 1.00 0.50 - - 1.00 - 1.00 1.00 - - - - - - 0.00 0.50
4379 ทต.แม่ปั๋ง / เชียงใหม่ 6,223.00 6.20 1 6.20 6.00 0.20 - - 6.00 - 6.00 6.00 - - - - - - 0.00 0.20
4380 อบต.โหล่งขอด / เชียงใหม่ 4,620.00 1.86 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 1.86 1.00 0.86 1.00
4381 ทต.สันป่าตอง / เชียงใหม่ 4,626.00 4.90 1 4.90 4.50 0.40 - - 4.50 - 4.50 4.50 - - - - - - 0.00 0.40
4382 ทต.ยุหว่า / เชียงใหม่ 10,547.00 10.00 1 10.00 8.00 2.00 - - 8.00 - 8.00 8.00 - - - - - - 0.00 2.00
4383 อบต.สันกลาง / เชียงใหม่ 5,539.00 5.50 1 5.50 4.00 1.50 - - 4.00 - 4.00 4.00 - - - - - - 0.00 1.50
4384 อบต.ท่าวังพร้าว / เชียงใหม่ 1,857.00 1.80 1 1.80 1.00 0.80 - - 1.00 - 1.00 1.00 - - - - - - 0.00 0.80
4385 อบต.มะขามหลวง / เชียงใหม่ 4,971.00 1.27 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 1.27 0.50 0.77 0.50
4386 อบต.แม่ก๊า / เชียงใหม่ 7,120.00 2.26 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 2.26 0.00 2.26 -
4387 ทต.บ้านแม / เชียงใหม่ 3,749.00 2.23 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 2.23 1.00 1.23 1.00
4388 ทต.บ้านกลาง / เชียงใหม่ 10,341.00 10.50 1 10.50 10.00 0.50 - - 10.00 - 10.00 10.00 - - - - - - 0.00 0.50
4388 ทต.บ้านกลาง / เชียงใหม่ 3,913.00 3.90 1 3.90 3.20 0.70 - - 3.20 - 3.20 3.20 - - - - - - 0.00 0.70
4390 ทต.ทุ่งสะโตก / เชียงใหม่ 6,269.00 6.00 1 6.00 5.00 1.00 - - 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - - 0.00 1.00
4391 ทต.ทุ่งต้อม / เชียงใหม่ 5,393.00 3.00 1 3.00 2.40 0.60 - - 2.40 - 2.40 2.40 - - - - - - 0.00 0.60
4392 อบต.น้ำบ่อหลวง / เชียงใหม่ 4,945.00 4.90 1 4.90 4.00 0.90 - - 4.00 - 4.00 4.00 - - - - - - 0.00 0.90
4393 อบต.มะขุนหวาน / เชียงใหม่ 3,404.00 0.53 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 0.53 0.00 0.53 -
4394 ทต.สันกำแพง / เชียงใหม่ 17,652.00 18.50 1 18.50 18.00 0.50 - - 18.00 - 18.00 18.00 - - - - - - 0.00 0.50
4395 อบต.สันกำแพง / เชียงใหม่ 5,822.00 3.96 1 3.96 3.00 0.96 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - 0.00 0.96
4396 อบต.ร้องวัวแดง / เชียงใหม่ 5,670.00 5.10 1 5.10 5.00 0.10 - - 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - - 0.00 0.10
4397 ทต.บวกค้าง / เชียงใหม่ 8,238.00 3.22 1 3.22 3.00 0.22 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - 0.00 0.22
4398 อบต.แช่ช้าง / เชียงใหม่ 4,998.00 2.22 1 2.22 2.00 0.22 - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - 0.00 0.22
4399 ทต.ออนใต้ / เชียงใหม่ 5,368.00 1.54 1 1.54 1.00 0.54 - - 1.00 - 1.00 1.00 - - - - - - 0.00 0.54
4400 ทต.แม่ปูคา / เชียงใหม่ 5,894.00 5.30 1 5.30 5.00 0.30 - - 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - - 0.00 0.30
4401 ทต.ห้วยทราย / เชียงใหม่ 5,981.00 5.44 1 5.44 5.00 0.44 - - 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - - 0.00 0.44
4402 ทม.ต้นเปา / เชียงใหม่ 14,807.00 18.00 1 18.00 15.00 3.00 - - 15.00 - 15.00 15.00 - - - - - - 0.00 3.00
4403 ทต.สันกลาง / เชียงใหม่ 8,220.00 7.72 1 7.72 7.00 0.72 - - 7.00 - 7.00 7.00 - - - - - - 0.00 0.72
4404 ทต.สันทรายหลวง / เชียงใหม่ 27,575.00 24.80 1 24.80 20.00 4.80 - - 20.00 - 20.00 20.00 - - - - - - 0.00 4.80
4405 ทต.สันพระเนตร / เชียงใหม่ 5,931.00 4.16 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 4.16 - 4.16 -
4406 ทต.สันนาเม็ง / เชียงใหม่ 11,543.00 10.16 1 10.16 9.00 1.16 - - 9.00 - 9.00 9.00 - - - - - - 0.00 1.16
4407 ทต.สันป่าเปา / เชียงใหม่ 4,544.00 5.00 1 5.00 4.40 0.60 - - 4.40 - 4.40 4.40 - - - - - - 0.00 0.60
4408 ทต.หนองแหย่ง / เชียงใหม่ 5,559.00 5.50 1 5.50 5.00 0.50 - - 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - - 0.00 0.50
4409 ทต.หนองจ๊อม / เชียงใหม่ 16,534.00 28.52 1 28.52 18.00 10.52 - - 18.00 - 18.00 18.00 - - - - - - 0.00 10.52
4410 ทม.แม่โจ้ / เชียงใหม่ 24,337.00 25.64 1 25.64 17.50 8.14 - - 17.50 - 17.50 17.50 - - - - - - 0.00 8.14
4411 ทต.หนองหาร / เชียงใหม่ 4,768.00 4.62 1 4.62 4.00 0.62 - - 4.00 - 4.00 4.00 - - - - - - 0.00 0.62
4413 ทต.เจดีย์แม่ครัว / เชียงใหม่ 7,973.00 6.09 1 6.09 6.00 0.09 - - 6.00 - 6.00 6.00 - - - - - - 0.00 0.09
4414 ทต.เมืองเล็น / เชียงใหม่ 3,085.00 2.56 1 2.56 2.50 0.06 - - 2.50 - 2.50 2.50 - - - - - - 0.00 0.06
4415 ทต.ป่าไผ่ / เชียงใหม่ 12,069.00 4.44 1 4.44 4.00 0.44 - - 4.00 - 4.00 4.00 - - - - - - 0.00 0.44
4416 ทต.หางดง / เชียงใหม่ 7,388.00 8.96 1 8.96 5.20 3.76 - - 5.20 - 5.20 5.20 - - - - - - 0.00 3.76
4417 ทต.แม่ท่าช้าง / เชียงใหม่ - 1.60 1 1.60 1.00 0.60 - - 1.00 - 1.00 1.00 - - - - - - 0.00 0.60
4418 ทต.หนองแก๋ว / เชียงใหม่ 5,397.00 2.14 1 2.14 2.00 0.14 - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - 0.00 0.14
4419 ทต.หารแก้ว / เชียงใหม่ 5,816.00 1.69 1 1.69 1.00 0.69 - - 1.00 - 1.00 1.00 - - - - - - 0.00 0.69
4420 ทต.หนองตองพัฒนา / เชียงใหม่ 8,622.00 3.18 1 3.18 1.50 1.68 - - 1.50 - 1.50 1.50 - - - - - - 0.00 1.68
4421 อบต.ขุนคง / เชียงใหม่ 5,163.00 1.85 1 1.85 1.00 0.85 - - 1.00 - 1.00 1.00 - - - - - - 0.00 0.85
4422 อบต.สบแม่ข่า / เชียงใหม่ 2,442.00 2.39 1 2.39 2.10 0.29 - - 2.10 - 2.10 2.10 - - - - - - 0.00 0.29
4423 ทต.บ้านแหวน / เชียงใหม่ 10,878.00 5.10 1 5.10 4.00 1.10 - - 4.00 - 4.00 4.00 - - - - - - 0.00 1.10
4424 ทต.สันผักหวาน / เชียงใหม่ 15,213.00 10.18 1 10.18 9.50 0.68 - - 9.50 - 9.50 9.50 - - - - - - 0.00 0.68
4425 ทต.หนองควาย / เชียงใหม่ 10,881.00 8.57 1 8.57 6.00 2.57 - - 6.00 - 6.00 6.00 - - - - - - 0.00 2.57
4426 ทต.บ้านปง / เชียงใหม่ 5,337.00 2.19 1 2.19 2.00 0.19 - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - 0.00 0.19
4427 ทต.น้ำแพร่พัฒนา / เชียงใหม่ 3,322.00 6.00 1 6.00 5.30 0.70 - - 5.30 - 5.30 5.30 - - - - - - 0.00 0.70
4428 ทต.ท่าข้าม / เชียงใหม่ 5,916.00 6.90 1 6.90 6.00 0.90 - - 6.00 - 6.00 6.00 - - - - - - 0.00 0.90
4429 อบต.หางดง / เชียงใหม่ 4,683.00 4.00 1 4.00 4.00 0.00 - 4.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 -
4430 อบต.ฮอด / เชียงใหม่ 3,166.00 3.10 1 3.10 3.00 0.10 - 3.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 0.10
4431 ทต.บ้านตาล / เชียงใหม่ 5,196.00 5.10 1 5.10 5.00 0.10 - - 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - - 0.00 0.10
4432 ทต.บ่อหลวง / เชียงใหม่ 12,064.00 12.00 1 12.00 12.00 0.00 - - 12.00 - 12.00 12.00 - - - - - - 0.00 -
4433 อบต.บ่อสลี / เชียงใหม่ 8,035.00 7.00 1 7.00 7.00 0.00 - 7.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 -
4434 อบต.นาคอเรือ / เชียงใหม่ 4,799.00 4.70 1 4.70 4.00 0.70 - - 4.00 - 4.00 4.00 - - - - - - 0.00 0.70
4435 อบต.ดอยเต่า / เชียงใหม่ 6,387.00 4.00 1 4.00 3.50 0.50 - - 3.50 - 3.50 3.50 - - - - - - 0.00 0.50
4436 ทต.ท่าเดื่อ-มืดกา / เชียงใหม่ 4,340.00 3.50 1 3.50 3.00 0.50 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - 0.00 0.50
4437 อบต.ท่าเดื่อ / เชียงใหม่ 1,390.00 8.00 1 8.00 5.00 3.00 - - 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - - 0.00 3.00
4438 อบต.บ้านแอ่น / เชียงใหม่ 2,560.00 2.80 1 2.80 2.00 0.80 - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - 0.00 0.80
4439 อบต.บงตัน / เชียงใหม่ 4,978.00 4.40 1 4.40 4.20 0.20 - - 4.20 - 4.20 4.20 - - - - - - 0.00 0.20
4440 อบต.โปงทุ่ง / เชียงใหม่ 6,778.00 5.90 1 5.90 5.80 0.10 - - 5.80 - 5.80 5.80 - - - - - - 0.00 0.10
4441 ทต.อมก๋อย / เชียงใหม่ 1,187.00 1.50 1 1.50 1.00 0.50 - - 1.00 - 1.00 1.00 - - - - - - 0.00 0.50
4442 อบต.อมก๋อย / เชียงใหม่ 17,015.00 17.00 1 17.00 10.00 7.00 - - 10.00 - 10.00 10.00 - - - - - - 0.00 7.00
4443 อบต.ยางเปียง / เชียงใหม่ 9,541.00 9.00 1 9.00 8.00 1.00 - - 8.00 - 8.00 8.00 - - - - - - 0.00 1.00
4444 อบต.แม่ตื่น / เชียงใหม่ 10,521.00 2.00 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 2.00 1.00 1.00 1.00
4445 อบต.ม่อนจอง / เชียงใหม่ 5,809.00 2.00 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 2.00 1.00 1.00 1.00
4446 อบต.สบโขง / เชียงใหม่ 8,065.00 8.00 1 8.00 6.00 2.00 - - 6.00 - 6.00 6.00 - - - - - - 0.00 2.00
4447 อบต.นาเกียน / เชียงใหม่ 10,695.00 2.00 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 2.00 1.00 1.00 1.00
4448 ทต.ยางเนิ้ง / เชียงใหม่ 9,774.00 9.70 1 9.70 9.00 0.70 - - 9.00 - 9.00 9.00 - - - - - - 0.00 0.70
4449 ทต.สารภี / เชียงใหม่ 44,327.00 3.98 1 3.98 3.00 0.98 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - 0.00 0.98
4450 ทต.ชมภู / เชียงใหม่ 7,303.00 7.30 1 7.30 7.00 0.30 - - 7.00 - 7.00 7.00 - - - - - - 0.00 0.30
4451 ทต.ไชยสถาน / เชียงใหม่ 6,163.00 4.04 1 4.04 3.00 1.04 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - 0.00 1.04
4452 ทต.ขัวมุง / เชียงใหม่ 5,514.00 1.00 1 1.00 0.50 0.50 - - 0.50 - 0.50 0.50 - - - - - - 0.00 0.50
4453 ทต.หนองแฝก / เชียงใหม่ 5,613.00 2.03 1 2.03 2.00 0.03 - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - 0.00 0.03
4454 ทต.หนองผึ้ง / เชียงใหม่ 14,652.00 14.75 1 14.75 12.00 2.75 - - 12.00 - 12.00 12.00 - - - - - - 0.00 2.75
4455 ทต.ท่ากว้าง / เชียงใหม่ 2,806.00 0.72 1 0.72 0.50 0.22 - - 0.50 - 0.50 0.50 - - - - - - 0.00 0.22
4456 ทต.ดอนแก้ว / เชียงใหม่ 4,038.00 2.15 1 2.15 2.00 0.15 - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - 0.00 0.15
4457 ทต.ท่าวังตาล / เชียงใหม่ 10,358.00 9.74 1 9.74 7.50 2.24 - - 7.50 - 7.50 7.50 - - - - - - 0.00 2.24
4458 ทต.สันทรายมหาวงศ์ / เชียงใหม่ 5,249.00 1.82 1 1.82 1.00 0.82 - - 1.00 - 1.00 1.00 - - - - - - 0.00 0.82
4459 ทต.ป่าบง / เชียงใหม่ 3,868.00 2.62 1 2.62 2.00 0.62 - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - 0.00 0.62
4460 อบต.เมืองแหง / เชียงใหม่ 14,067.00 8.00 1 8.00 7.00 1.00 - - 7.00 - 7.00 7.00 - - - - - - 0.00 1.00
4461 อบต.เปียงหลวง / เชียงใหม่ 22,506.00 13.00 1 13.00 12.60 0.40 - - 12.60 - 12.60 12.60 - - - - - - 0.00 0.40
4462 ทต.แสนไห / เชียงใหม่ 8,576.00 4.00 1 4.00 4.00 0.00 - - 4.00 - 4.00 4.00 - - - - - - 0.00 -
4463 ทต.ไชยปราการ / เชียงใหม่ 16,039.00 17.00 1 17.00 16.00 1.00 - - 16.00 - 16.00 16.00 - - - - - - 0.00 1.00
4464 อบต.ศรีดงเย็น / เชียงใหม่ 9,284.00 8.27 1 8.27 7.20 1.07 - 7.20 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 1.07
4465 อบต.แม่ทะลบ / เชียงใหม่ 7,616.00 5.50 1 5.50 5.28 0.22 - 5.28 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 0.22
4466 ทต.หนองบัว / เชียงใหม่ 13,004.00 13.00 1 13.00 11.60 1.40 - - 11.60 - 11.60 11.60 - - - - - - 0.00 1.40
4467 อบต.บ้านกาด / เชียงใหม่ 2,683.00 1.10 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 1.10 - 1.10 -
4468 อบต.ทุ่งปี้ / เชียงใหม่ 4,440.00 1.20 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 1.20 - 1.20 -
4469 อบต.ทุ่งรวงทอง / เชียงใหม่ 2,326.00 1.00 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 1.00 - 1.00 -
4470 อบต.แม่วิน / เชียงใหม่ 12,502.00 0.90 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 0.90 - 0.90 -
4471 ทต.แม่วาง / เชียงใหม่ 4,792.00 2.83 1 2.83 2.20 0.63 - - 2.20 - 2.20 2.20 - - - - - - 0.00 0.63
4472 อบต.ดอนเปา / เชียงใหม่ 5,091.00 1.28 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 1.28 - 1.28 -
4473 อบต.ออนเหนือ / เชียงใหม่ 3,269.00 1.45 1 1.45 1.00 0.45 - - 1.00 - 1.00 1.00 - - - - - - 0.00 0.45
4474 อบต.ออนกลาง / เชียงใหม่ 4,856.00 1.62 1 1.62 1.00 0.62 - - 1.00 - 1.00 1.00 - - - - - - 0.00 0.62
4475 อบต.บ้านสหกรณ์ / เชียงใหม่ 3,343.00 1.00 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 1.00 - 1.00 -
4476 อบต.ห้วยแก้ว / เชียงใหม่ 2,809.00 1.00 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 1.00 - 1.00 -
4477 อบต.แม่ทา / เชียงใหม่ 4,537.00 1.00 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 1.00 - 1.00 -
4478 อบต.ทาเหนือ / เชียงใหม่ 2,430.00 2.40 1 2.40 1.00 1.40 - 1.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 1.40
4479 อบต.ดอยหล่อ / เชียงใหม่ 12,255.00 3.22 1 3.22 2.00 1.22 - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - 0.00 1.22
4480 ทต.สองแคว / เชียงใหม่ 4,868.00 1.68 1 1.68 1.00 0.68 - - 1.00 - 1.00 1.00 - - - - - - 0.00 0.68
4481 ทต.ยางคราม / เชียงใหม่ 4,962.00 1.27 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 1.27 - 1.27 -
4482 ทต.สันติสุข / เชียงใหม่ 3,967.00 1.09 1 1.09 1.00 0.09 - - 1.00 - 1.00 1.00 - - - - - - 0.00 0.09