จังหวัด ลำพูน

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- ถนน - ต. ในเมือง อ. เมืองลำพูน จ. ลำพูน 51000
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 18.578914 y : 99.007155

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

4,505.88 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 8
มี อปท. จำนวน 58

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 39 แห่ง
อบต. 17 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

38 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

42 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 80 แห่ง กำจัดถูกต้อง 38 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 42 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทต.แม่แรง บ่อขยะทต.ป่าซาง หมู่ 4 ต. ในเมือง อ. ป่าซาง จ. ลำพูน - ลำพูน 20 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 9.26
2 ทต.ป่าไผ่ บ่อขยะบ้านผาหนาม (ขนาดใหญ่) หมู่ 12 บ้านผาหนามต. ในเมือง อ. ลี้ จ. ลำพูน - ลำพูน 0-2-0 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.40
3 อบต.แม่ลาน บ่อขยะบ้านหนองมะล้อ ต. ในเมือง อ. ลี้ จ. ลำพูน - ลำพูน 1 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.50
4 อบต.แม่ลาน บ่อขยะบ้านกองวะ หมู่ 2 บ้านกองวะต. ในเมือง อ. ลี้ จ. ลำพูน - ลำพูน 1 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.50
5 อบต.แม่ลาน บ่อขยะบ้านทุ่งยาว ทต.ทาสบชัย ต. ในเมือง อ. ลี้ จ. ลำพูน - ลำพูน 0-2-0 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 4.70
6 อบต.นาทราย บ่อขยะบ้านฮั่ว ต. ในเมือง อ. ลี้ จ. ลำพูน - ลำพูน 1 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.10
7 อบต.แม่ลาน บ่อขยะบ้านห้วยทรายขาว หมู่ 7 ห้วยทรายขาว ต. ในเมือง อ. ลี้ จ. ลำพูน - ลำพูน 2 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.50
8 ทต.ทาสบชัย บ่อขยะบ่อบ้านสบสะป้วด ทต.ทาสบชัย ต. ในเมือง อ. ลี้ จ. ลำพูน - ลำพูน 1 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 4.70
9 อบต.นาทราย บ่อขยะบ้านแม่หละ ต. ในเมือง อ. ลี้ จ. ลำพูน - ลำพูน N/A การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.23
10 อบต.ตะเคียนปม บ่อขยะบ้านห้วยห้าง หมู่ 7 บ้านห้วยห้างต. ในเมือง อ. ทุ่งหัวช้าง จ. ลำพูน - ลำพูน 0-2-0 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.10
11 อบต.ตะเคียนปม บ่อขยะบ้านใหม่ไม้สลี หมู่ 12 บ้านใหม่ไม้สลีต. ในเมือง อ. ทุ่งหัวช้าง จ. ลำพูน - ลำพูน 0-2-0 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.10
12 อบต.นาทราย บ่อขยะบ้านแม่หว่างพัฒนา หมู่ 2 บ้านแม่หว่างพัฒนา ต. ในเมือง อ. ลี้ จ. ลำพูน - ลำพูน N/A การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.46
13 ทต.ป่าไผ่ บ่อขยะบ้านหล่ายทา (บ่อ 1) หมู่ 4 บ้านหล่ายทาต. ในเมือง อ. ลี้ จ. ลำพูน - ลำพูน 0-1-0 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 1.00
14 อบต.นาทราย บ่อขยะบ้านนาทราย หมู่ 4 บ้านนาทรายต. ในเมือง อ. ลี้ จ. ลำพูน - ลำพูน N/A การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.62
15 อบต.นาทราย บ่อขยะบ้านนามน หมู่ 16 บ้านนามน ต. ในเมือง อ. ลี้ จ. ลำพูน - ลำพูน N/A การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.54
16 ทต.ศรีเตี้ย บ่อขยะบ้านหนองสะลิง หมู่ 4 หมู่บ้านหนองสะลิงต. ในเมือง อ. บ้านโฮ่ง จ. ลำพูน - ลำพูน 1 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.20
17 ทต.ทาทุ่งหลวง บ่อขยะทต.ทาทุ่งหลวง หมู่ 2 ฌาปนสถานบ้านโป่งแม่ลอย ต. ในเมือง อ. แม่ทา จ. ลำพูน - ลำพูน 2 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 1.50
18 อบต.นาทราย บ่อขยะบ้านแพะเจริญ หมู่ 19 บ้านแพะเจริญต. ในเมือง อ. ลี้ จ. ลำพูน - ลำพูน N/A การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.23
19 ทต.ป่าไผ่ บ่อขยะบ้านผาหนาม (ขนาดเล็ก) หมู่ 12 บ้านผาหนามต. ในเมือง อ. ลี้ จ. ลำพูน - ลำพูน 0-1-0 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.40
20 อบต.ทาแม่ลอบ บ่อขยะบ้านต้นผึ้ง หมู่ 2 ฌาปนสถานบ้านต้นผึ้งต. ในเมือง อ. แม่ทา จ. ลำพูน - ลำพูน 2 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 1.47
21 อบต.แม่ลาน บ่อขยะบ้านผาต้าย ต. ในเมือง อ. ลี้ จ. ลำพูน - ลำพูน 2 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.50
22 อบต.แม่ลาน บ่อขยะบ้านแม่ลาน ต. ในเมือง อ. ลี้ จ. ลำพูน - ลำพูน 3 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.50
23 ทต.หนองล่อง บ่อขยะบ้านต้นผึ้งหล่ายลี้ หมู่ 8 ที่สาธารณบ้านต้นผึ้งหล่ายลี้ ต. ในเมือง อ. เวียงหนองล่อง จ. ลำพูน - ลำพูน 2 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 2.02
24 อบต.แม่ลาน บ่อขยะเด่นเหม้า หมู่ 3 เด่นเหม้าต. ในเมือง อ. ลี้ จ. ลำพูน - ลำพูน 1 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.50
25 อบต.แม่ลาน บ่อขยะบ่อบ้านดอนแก้ว ทต.ทาสบชัย ต. ในเมือง อ. ลี้ จ. ลำพูน - ลำพูน 5 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 4.70
26 อบต.นาทราย บ่อขยะชุมชนห้วยต้ม หมู่ 14 ป่าชุมชนบ้านเด่นทรายมูลต. ในเมือง อ. ลี้ จ. ลำพูน - ลำพูน 1 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 11.35
27 อบต.ตะเคียนปม บ่อขยะบ้านแม่แสม หมู่ 6 บ้านแม่แสมต. ในเมือง อ. ทุ่งหัวช้าง จ. ลำพูน - ลำพูน 0-2-0 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.10
28 อบต.ตะเคียนปม บ่อขยะบ่อบ้านผาสุข ทต.ทาสบชัย ต. ในเมือง อ. ทุ่งหัวช้าง จ. ลำพูน - ลำพูน 0-1-0 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 4.70
29 อบต.นาทราย บ่อขยะบ้านนาทรายสามหลัง หมู่ 20 บ้านนาทรายสามหลังต. ในเมือง อ. ทุ่งหัวช้าง จ. ลำพูน - ลำพูน N/A การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.25
30 อบต.ตะเคียนปม บ่อขยะบ้านป่าก่อ หมู่ 10 บ้านป่าก่อต. ในเมือง อ. ทุ่งหัวช้าง จ. ลำพูน - ลำพูน 0-2-0 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.10
31 อบต.นาทราย บ่อขยะบ้านนาเลี่ยง หมู่ 1 บ้านนาเลี่ยงต. ในเมือง อ. ลี้ จ. ลำพูน - ลำพูน N/A การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.62
32 อบต.นาทราย บ่อขยะบ้านผาลาด หมู่ 3 บ้านผาลาดต. ในเมือง อ. ลี้ จ. ลำพูน - ลำพูน N/A การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 1.64
33 ทต.ป่าไผ่ บ่อขยะบ้านหล่ายทา (บ่อ 2) หมู่ 4 บ้านหล่ายทา ต. ในเมือง อ. ลี้ จ. ลำพูน - ลำพูน N/A การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 1.00
34 ทต.ศรีเตี้ย บ่อขยะบ้านสันปูเลย หมู่ 2 หมู่บ้านสันปูเลย ต. ในเมือง อ. บ้านโฮ่ง จ. ลำพูน - ลำพูน 1 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.55
35 อบต.นาทราย บ่อขยะบ้านแม่หว่างต้นผาง หมู่ 5 บ้านแม่หว่างต้นผางต. ในเมือง อ. ลี้ จ. ลำพูน - ลำพูน N/A การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.59
36 ทต.ศรีเตี้ย บ่อขยะบ้านดงขี้เหล็ก หมู่ 5 หมู่บ้านดงขี้เหล็กต. ในเมือง อ. บ้านโฮ่ง จ. ลำพูน - ลำพูน 1 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 1.20
37 อบต.นาทราย บ่อขยะบ้านแม่หว่างห้วยริน หมู่ 10 บ้านแม่หว่างห้วยรินต. ในเมือง อ. ลี้ จ. ลำพูน - ลำพูน 1 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.34
38 อบต.ทาแม่ลอบ บ่อขยะบ้านโป่งแม่ลอย หมู่ 1 ฌาปนสถานบ้านโป่งแม่ลอยต. ในเมือง อ. แม่ทา จ. ลำพูน - ลำพูน 3 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 1.47
39 ทต.ทาขุมเงิน บ่อขยะทต.ทาขุมเงิน (บ้านห้วยเดือ) - ต. ทาขุมเงิน อ. แม่ทา จ. ลำพูน - ลำพูน N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
40 ทต.ทาขุมเงิน บ่อขยะ อบต.เด่นตะกร้า ต. ทาขุมเงิน อ. ทุ่งหัวช้าง จ. ลำพูน - ลำพูน 8 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.05
41 ทต.ศรีวิชัย บ่อขยะบ้านใหม่สวรรค์ หมู่ 11 หมู่ 11 บ้านใหม่สวรรค์ ต. ทาขุมเงิน อ. ลี้ จ. ลำพูน - ลำพูน 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
42 อบต.ตะเคียนปม บ่อขยะบ้านป่าตึงงาม หมู่ 3 บ้านป่าตึงงาม ต. ทาขุมเงิน อ. ทุ่งหัวช้าง จ. ลำพูน - ลำพูน 0-2-0 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.78
43 ทต.ศรีวิชัย บ่อขยะบ้านบารมีศรีวิชัย หมู่13 หมู่ 13 ต. ทาขุมเงิน อ. ลี้ จ. ลำพูน - ลำพูน 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
44 ทต.แม่ตืน บ่อขยะบ้านห้วยโป่งสามัคคี หมู่ 11 ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ. ลำพูน 0 - ลำพูน 19 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.67
45 อบต.ตะเคียนปม บ่อขยะบ้านไม้สลี หมู่ 5 บ้านไม้สลี อ. ทุ่งหัวช้าง จ. ลำพูน - ลำพูน 0-2-0 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.78
46 ทต.ก้อ บ่อขยะทต.ก้อ หมู่ 2 อ. ลี้ จ. ลำพูน - ลำพูน 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.63
47 ทต.ลี้ บ่อขยะ ม.4 ทต.ลี้ หมู่ 4 อ. ลี้ จ. ลำพูน - ลำพูน 14 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.51
48 ทต.ก้อ บ่อขยะทต.ก้อ หมู่ 4 อ. ลี้ จ. ลำพูน - ลำพูน 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.10
49 ทต.ลี้ บ่อขยะม.3 บ้านปู ทต.ลี้ หมู่ 3 อ. ลี้ จ. ลำพูน - ลำพูน 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 9.79
50 ทต.ป่าไผ่ บ่อขยะบ้านป่าไผ่ หมู่ 1 บ้านป่าไผ่ อ. ลี้ จ. ลำพูน - ลำพูน 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.42
51 ทต.ทาขุมเงิน บ่อขยะบ่อทิ้งขยะบ้านดอยครั่ง หมู่ 7 อ. แม่ทา จ. ลำพูน - ลำพูน N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
52 ทต.ศรีวิชัย บ่อขยะบ้านแม่อีไฮ หมู่2 หมู่ 2 อ. ลี้ จ. ลำพูน - ลำพูน 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
53 ทต.ศรีเตี้ย บ่อขยะบ้านหล่ายแก้ว หมู่ 1 หมู่บ้านหล่ายแก้ว อ. บ้านโฮ่ง จ. ลำพูน - ลำพูน 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.40
54 ทต.ทาขุมเงิน บ่อขยะบ่อทิ้งขยะบ้านสบเมย หมู่ 2 อ. แม่ทา จ. ลำพูน - ลำพูน N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
55 ทต.ศรีวิชัย บ่อขยะบ้านแม่ป้อกใน หมู่ 4 หมู่ 4 อ. ลี้ จ. ลำพูน - ลำพูน 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
56 ทต.ป่าไผ่ บ่อขยะบ้านจัดสรรคอกช้าง หมู่ 8 บ้านจัดสรรคอกช้าง อ. ลี้ จ. ลำพูน - ลำพูน 0-1-0 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.42
57 ทต.ศรีวิชัย บ่อขยะบ้านแม่จ๋อง หมู่ 7 หมู่ 7 อ. ลี้ จ. ลำพูน - ลำพูน 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
58 อบต.หนองปลาสะวาย บ่อขยะบ้านสันเจดีย์ริมปิง หมู่ 7 บ้านสันเจดีย์ริมปิง อ. บ้านโฮ่ง จ. ลำพูน - ลำพูน 0-2-0 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.65
59 ทต.ศรีวิชัย บ่อขยะบ้านศรีบุญเรือง หมู่ 9 หมู่ 9 อ. ลี้ จ. ลำพูน - ลำพูน 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
60 อบต.ตะเคียนปม บ่อขยะบ้านทุ่งข้าวหาง หมู่ 1 บ้านทุ่งข้าวหาง อ. ทุ่งหัวช้าง จ. ลำพูน - ลำพูน 0-2-0 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.78
61 ทต.ศรีวิชัย บ่อขยะบ้านอุดมพัฒนา หมู่ 12 หมู่ 12 บ้านอุดมพัฒนา อ. ลี้ จ. ลำพูน - ลำพูน 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.40
62 อบต.ตะเคียนปม บ่อขยะบ้านห้วยงูสิงห์ หมู่ 4 บ้านห้วยงู อ. ทุ่งหัวช้าง จ. ลำพูน - ลำพูน 0-2-0 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.78
63 ทต.ก้อ บ่อขยะทต.ก้อ หมู่ 1 อ. ลี้ จ. ลำพูน - ลำพูน 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.63
64 ทต.แม่ตืน บ่อขยะบ้านแม่ตืน หมู่ 3 หมู่ 3 อ. ลี้ จ. ลำพูน - ลำพูน 6 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
65 ทต.ก้อ บ่อขยะทต.ก้อ หมู่ 3 อ. ลี้ จ. ลำพูน - ลำพูน 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.10
66 ทต.ลี้ บ่อขยะทต.ดงดำ หมู่ 3 อ. ลี้ จ. ลำพูน - ลำพูน 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.17
67 ทต.ทาขุมเงิน บ่อขยะบ้านสวนหลวง หมู่ 3 อ. แม่ทา จ. ลำพูน - ลำพูน N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
68 ทต.ศรีวิชัย บ่อขยะบ้านปาง หมู่ 1 หมู่ 1 อ. ลี้ จ. ลำพูน - ลำพูน 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
69 ทต.ป่าไผ่ บ่อขยะบ้านป่าจิ หมู่ 3 บ้านป่าจิ อ. ลี้ จ. ลำพูน - ลำพูน 0-1-0 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.42
70 ทต.ศรีเตี้ย บ่อขยะบ้านศรีเตี้ย หมู่ 3 อ. บ้านโฮ่ง จ. ลำพูน - ลำพูน 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.20
71 ทต.ศรีวิชัย บ่อขยะบ้านห้วยบง หมู่ 3 หมู่ 3 อ. ลี้ จ. ลำพูน - ลำพูน 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
72 ทต.ศรีวิชัย บ่อขยะบ้านแม่ป้องเหนือ หมู่ 5 หมู่ 5 อ. ลี้ จ. ลำพูน - ลำพูน 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
73 ทต.ป่าไผ่ บ่อขยะบ้านห้วยเหนพัฒนา หมู่ 9 บ้านห้วยเหนพัฒนา อ. ลี้ จ. ลำพูน - ลำพูน 0-2-0 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.42
74 ทต.ศรีวิชัย บ่อขยะบ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ 8 หมู่ 8 อ. ลี้ จ. ลำพูน - ลำพูน 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
75 ทต.ศรีบัวบาน บ่อขยะเตาเผาขยะบ้านม้า หมู่ 5 บ้านม้า อ. เมืองลำพูน จ. ลำพูน - ลำพูน 4 เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 5.00
76 ทต.แม่แรง บ่อขยะอบต.น้ำดิบ หมู่ 9 อ. ป่าซาง จ. ลำพูน - ลำพูน 0-2-0 เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 4.40
77 ทต.ทาขุมเงิน บ่อขยะเตาเผาขยะบ้านสัน หมู่ 4 อ. แม่ทา จ. ลำพูน - ลำพูน N/A เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 1.00
78 ทต.แม่แรง บ่อขยะอบต.น้ำดิบ หมู่ 2 อ. ป่าซาง จ. ลำพูน - ลำพูน 0-2-0 เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 4.40
79 อบต.บ้านเรือน บ่อขยะเจดีย์สามยอด หมู่ 6 เจดีย์สามยอด อ. ป่าซาง จ. ลำพูน - ลำพูน 0-2-0 เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 3.75
80 ทต.ทาขุมเงิน บ่อขยะเตาเผาขยะบ้านแม่เมย หมู่ 6 อ. แม่ทา จ. ลำพูน - ลำพูน N/A เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 1.00