จังหวัด ลำพูน

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- ถนน - ต. ในเมือง อ. เมืองลำพูน จ. ลำพูน 51000
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 18.578914 y : 99.007155

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

4,505.88 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 8
มี อปท. จำนวน 58

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 39 แห่ง
อบต. 17 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
4483 ทม.ลำพูน / ลำพูน 12,210.00 20.00 1 20.00 17.00 3.00 - - 17.00 - 17.00 17.00 - - - - - - - 3.00
4484 ทต.เหมืองง่า / ลำพูน 15,920.00 16.24 1 16.24 14.00 2.24 - - 14.00 - 14.00 14.00 - - - - - - - 2.24
4485 ทต.อุโมงค์ / ลำพูน 13,077.00 13.34 1 13.34 12.00 1.34 - - 12.00 - 12.00 12.00 - - - - - - - 1.34
4486 ทต.หนองช้างคืน / ลำพูน 3,682.00 4.50 1 4.50 4.00 0.50 - - 4.00 - 4.00 4.00 - - - - - - - 0.50
4487 ทต.ประตูป่า / ลำพูน 5,523.00 6.50 1 6.50 6.00 0.50 - - 6.00 - 6.00 6.00 - - - - - - - 0.50
4488 ทต.ริมปิง / ลำพูน 6,884.00 7.02 1 7.02 7.02 0.00 - - 7.02 - 7.02 7.02 - - - - - - - 0.00
4489 ทต.ต้นธง / ลำพูน 13,510.00 13.78 1 13.78 10.00 3.78 - - 10.00 - 10.00 10.00 - - - - - - - 3.78
4490 ทต.บ้านแป้น / ลำพูน 6,320.00 6.45 1 6.45 5.00 1.45 - - 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - - - 1.45
4491 ทต.ท่าเชียงทอง / ลำพูน 2,122.00 2.16 1 2.16 2.00 0.16 - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - - 0.16
4492 ทต.เหมืองจี้ / ลำพูน 8,770.00 9.00 1 9.00 9.00 0.00 - - 9.00 - 9.00 9.00 - - - - - - - -
4494 ทต.ป่าสัก / ลำพูน 13,828.00 12.58 1 12.58 12.00 0.58 - - 12.00 - 12.00 12.00 - - - - - - - 0.58
4495 ทต.เวียงยอง / ลำพูน 6,430.00 6.56 1 6.56 5.00 1.56 - - 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - - - 1.56
4496 ทต.บ้านกลาง / ลำพูน 10,967.00 11.19 1 11.19 7.00 4.19 - - 7.00 - 7.00 7.00 - - - - - - - 4.19
4497 ทต.มะเขือแจ้ / ลำพูน 15,704.00 16.02 1 16.02 14.00 2.02 - - 14.00 - 14.00 14.00 - - - - - - - 2.02
4498 ทต.ศรีบัวบาน / ลำพูน 8,719.00 7.93 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 7.93 4.00 3.93 4.00
4499 อบต.หนองหนาม / ลำพูน 2,430.00 2.21 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 2.21 1.50 0.71 1.50
4500 ทต.ทาปลาดุก / ลำพูน 7,298.00 7.44 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 7.44 3.50 3.94 3.50
4501 ทต.ทาสบเส้า / ลำพูน 5,443.00 5.55 1 5.55 3.00 2.55 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - - 2.55
4502 ทต.ทาสบชัย / ลำพูน 4,960.00 5.06 1 5.06 4.00 1.06 - - 4.00 - 4.00 4.00 - - - - - - - 1.06
4503 ทต.ทากาศ / ลำพูน 3,074.00 3.14 1 3.14 3.00 0.14 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - - 0.14
4504 ทต.ทากาศเหนือ / ลำพูน 3,200.00 6.00 1 6.00 5.00 1.00 - - 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - - - 1.00
4505 ทต.ทาขุมเงิน / ลำพูน 6,108.00 6.23 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 6.23 2.50 3.73 2.50
4506 ทต.ทาทุ่งหลวง / ลำพูน 3,801.00 3.88 1 3.88 2.44 1.44 - 2.44 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 1.44
4507 อบต.ทาแม่ลอบ / ลำพูน 3,216.00 2.93 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 2.93 1.50 1.43 1.50
4508 ทต.บ้านโฮ่ง / ลำพูน 8,013.00 9.20 1 9.20 9.00 0.20 - - 9.00 - 9.00 9.00 - - - - - - - 0.20
4509 อบต.เวียงกานต์ / ลำพูน 6,339.00 6.47 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 6.47 0.96 5.51 0.96
4510 อบต.ป่าพลู / ลำพูน 7,547.00 6.87 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 6.87 1.05 5.82 1.05
4511 อบต.เหล่ายาว / ลำพูน 8,775.00 8.00 1 8.00 8.00 0.00 - - 8.00 - 8.00 8.00 - - - - - - - -
4512 ทต.ศรีเตี้ย / ลำพูน 5,675.00 5.79 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 5.79 0.90 4.89 0.90
4513 อบต.หนองปลาสะวาย / ลำพูน 3,990.00 3.63 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 3.63 1.50 2.13 1.50
4514 ทต.วังดิน / ลำพูน 4,469.00 4.56 1 4.56 4.00 0.56 - 4.00 - - - - - - - - - - - 0.56
4515 ทต.ลี้ / ลำพูน 9,005.00 9.19 - - - - - - - - - - - - - 1 9.19 1.47 7.72 1.47
4516 ทต.แม่ตืน / ลำพูน 3,474.00 3.54 1 3.54 3.00 0.54 - 3.00 - - - - - - - - - - - 0.54
4516 ทต.แม่ตืน / ลำพูน 7,660.00 6.97 - - - - - - - - - - - - - 1 6.97 1.15 5.82 1.15
4518 อบต.นาทราย / ลำพูน 19,585.00 17.82 - - - - - - - - - - - - - 1 17.82 2.51 15.32 2.51
4519 ทต.ดงดำ / ลำพูน 3,066.00 3.13 - - - - - - - - - - - - - 1 3.13 0.48 2.65 0.48
4520 ทต.ก้อ / ลำพูน 2,443.00 3.20 1 3.20 3.00 0.20 - 3.00 - - - - - - - - - - - 0.20
4521 อบต.แม่ลาน / ลำพูน 3,093.00 2.81 - - - - - - - - - - - - - 1 2.81 0.41 2.40 0.41
4522 ทต.ป่าไผ่ / ลำพูน 9,416.00 8.57 - - - - - - - - - - - - - 1 8.57 1.28 7.29 1.28
4523 ทต.ศรีวิชัย / ลำพูน 7,595.00 7.75 - - - - - - - - - - - - - 1 7.75 1.17 6.58 1.17
4524 ทต.ทุ่งหัวช้าง / ลำพูน 2,556.00 2.61 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 2.61 2.00 0.61 2.00
4525 อบต.ทุ่งหัวช้าง / ลำพูน 2,556.00 5.50 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 5.50 4.50 1.00 4.50
4526 อบต.บ้านปวง / ลำพูน 4,154.00 3.78 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 3.78 2.50 1.28 2.50
4527 อบต.ตะเคียนปม / ลำพูน 7,011.00 6.38 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 6.38 5.00 1.38 5.00
4528 ทต.ป่าซาง / ลำพูน 8,766.00 8.94 1 8.94 7.00 1.94 - - 7.00 - 7.00 7.00 - - - - - - - 1.94
4529 ทต.แม่แรง / ลำพูน 7,268.00 7.41 1 7.41 7.00 0.41 - - 7.00 - 7.00 7.00 - - - - - - - 0.41
4530 ทต.ม่วงน้อย / ลำพูน 4,400.00 4.49 1 4.49 3.00 1.49 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - - 1.49
4531 อบต.บ้านเรือน / ลำพูน 4,002.00 3.64 - - - - - - - - - - - - - 1 3.64 3.00 0.64 3.00
4532 ทต.มะกอก / ลำพูน 5,310.00 6.50 1 6.50 6.00 0.50 - - 6.00 - 6.00 6.00 - - - - - - - 0.50
4533 อบต.ท่าตุ้ม / ลำพูน 7,267.00 6.61 - - - - - - - - - - - - - 1 6.61 4.50 2.11 4.50
4534 อบต.น้ำดิบ / ลำพูน 9,514.00 8.66 - - - - - - - - - - - - - 1 8.66 6.80 1.86 6.80
4535 อบต.นครเจดีย์ / ลำพูน 8,794.00 8.00 - - - - - - - - - - - - - 1 8.00 5.20 2.80 5.20
4536 ทต.บ้านธิ / ลำพูน 9,567.00 9.76 1 9.76 9.00 0.76 - - 9.00 - 9.00 9.00 - - - - - - - 0.76
4537 อบต.ห้วยยาบ / ลำพูน 8,131.00 7.40 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 7.40 5.00 2.40 5.00
4538 ทต.หนองล่อง / ลำพูน 5,787.00 6.10 1 6.10 6.00 0.10 - - 6.00 - 6.00 6.00 - - - - - - - 0.10
4539 ทต.หนองยวง / ลำพูน 4,960.00 5.06 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 5.06 2.00 3.06 2.00
4540 ทต.วังผาง / ลำพูน 7,959.00 8.12 1 8.12 7.00 1.12 - - 7.00 - 7.00 7.00 - - - - - - - 1.12