จังหวัด ลำปาง

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- ถนน - ต. ทุ่งฝาย อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 54351138 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 18.291056 y : 99.503606

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

12,533.96 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 13
มี อปท. จำนวน 103

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร 1 แห่ง
เทศบาลเมือง 3 แห่ง
เทศบาลตำบล 38 แห่ง
อบต. 60 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

22 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

141 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 163 แห่ง กำจัดถูกต้อง 22 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 141 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 บ่อขยะอบจ.ลำปาง หมู่ 10 ตำบลต้นธงชัย อ.เมืองต. ทุ่งฝาย อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง - ลำปาง N/A ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 85.00
2 อบจ.ลำปาง บ่อขยะอบจ.ลำปาง ตำบลต้นธงชัยต. ทุ่งฝาย อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง - ลำปาง 311 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 70.74
3 ทต.ทุ่งผึ้ง บ่อขยะทต.ทุ่งผึ้ง หมู่ 3 ต. ทุ่งฝาย อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง - ลำปาง 1 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.25
4 ทต.แม่ทะ บ่อขยะทต.แม่ทะ หมู่ 1 ต. ทุ่งฝาย อ. แม่ทะ จ. ลำปาง - ลำปาง 88 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 2.06
5 ทต.พระบาทวังตวง บ่อขยะทต.พระบาทวังตวง หมู่ 2 บ้านท่าชุมต. ทุ่งฝาย อ. แม่พริก จ. ลำปาง - ลำปาง 1 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.40
6 ทต.พระบาทวังตวง บ่อขยะทต.พระบาทวังตวง หมู่ 5 บ้านพระบาทต. ทุ่งฝาย อ. แม่พริก จ. ลำปาง - ลำปาง 1 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.40
7 ทต.เถินบุรี บ่อขยะทต.เถินบุรี หมู่ 5 บ้านสองแควปินหวานต. ทุ่งฝาย อ. เถิน จ. ลำปาง - ลำปาง 3 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 1.00
8 ทต.สบปราบ บ่อขยะทต.สบปราบ หมู่ 15 -ต. ทุ่งฝาย อ. สบปราบ จ. ลำปาง - ลำปาง 2 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 4.00
9 ทต.เถินบุรี บ่อขยะทต.เถินบุรี หมู่ 2 บ้านป่าตาลต. ทุ่งฝาย อ. เถิน จ. ลำปาง - ลำปาง 3 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 1.00
10 ทต.เถินบุรี บ่อขยะทต.เถินบุรี หมู่ 4 บ้านท่าใหม่ ต. ทุ่งฝาย อ. เถิน จ. ลำปาง - ลำปาง 3.2 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 1.00
11 ทต.นาแก้ว บ่อขยะทต.นาแก้ว หมู่ 3 บ้านสบต๋ำต. ทุ่งฝาย อ. เกาะคา จ. ลำปาง - ลำปาง 4.2 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 1.34
12 ทม.ล้อมแรด บ่อขยะทต.ล้อมแรด หมู่ 11 บ้านเด่นแก้ว ต. ทุ่งฝาย อ. เถิน จ. ลำปาง - ลำปาง 102 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 5.02
13 ทต.ทุ่งผึ้ง บ่อขยะทต.ทุ่งผึ้ง ม.2 (บ่อ 2) หมู่ 2 ต. ทุ่งฝาย อ. เถิน จ. ลำปาง - ลำปาง 1 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.25
14 ทต.ทุ่งผึ้ง บ่อขยะทต.ทุ่งผึ้ง หมู่ 6 ต. ทุ่งฝาย อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง - ลำปาง 2 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.25
15 ทต.พระบาทวังตวง บ่อขยะทต.พระบาทวังตวง หมู่ 1 บ้านเกาะหัวช้างต. ทุ่งฝาย อ. แม่พริก จ. ลำปาง - ลำปาง 2 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.40
16 ทต.พระบาทวังตวง บ่อขยะทต.พระบาทวังตวง หมู่ 4 บ้านแม่เชียงรายบนต. ทุ่งฝาย อ. แม่พริก จ. ลำปาง - ลำปาง 2 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.40
17 ทต.พระบาทวังตวง บ่อขยะทต.พระบาทวังตวง หมู่ 7 บ้านดอยคำต. ทุ่งฝาย อ. แม่พริก จ. ลำปาง - ลำปาง 1 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.40
18 ทต.เถินบุรี บ่อขยะทต.เถินบุรี หมู่ 1 ทต.เถินบุรี บ้าน้ำโท้งต. ทุ่งฝาย อ. แม่พริก จ. ลำปาง - ลำปาง 18 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 1.00
19 ทต.เถินบุรี บ่อขยะทต.เถินบุรี หมู่ 3 บ้านท่าใหม่ ต. ทุ่งฝาย อ. เถิน จ. ลำปาง - ลำปาง 3 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 1.00
20 ทต.นาแก้ว บ่อขยะทต.นาแก้ว หมู่ 2 บ้านสองแควใต้ต. ทุ่งฝาย อ. เกาะคา จ. ลำปาง - ลำปาง 4.72 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 1.34
21 ทต.นาแก้ว บ่อขยะทต.นาแก้ว หมู่ 4 บ้านนาแก้วต. ทุ่งฝาย อ. เกาะคา จ. ลำปาง - ลำปาง 4 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 1.33
22 ทต.ทุ่งผึ้ง บ่อขยะทต.ทุ่งผึ้ง หมู่ 2 บ้านแจ้คอนต. ทุ่งฝาย อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง - ลำปาง 2 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.25
23 ทต.เวียงมอก บ่อขยะทต.เวียงมอก หมู่ 7 บ้านท่าเกวียนต. ทุ่งฝาย อ. เถิน จ. ลำปาง - ลำปาง N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
24 ทต.เสริมงาม บ่อขยะทต.เสริมซ้าย หมู่ 6 ต. ทุ่งฝาย อ. เสริมงาม จ. ลำปาง - ลำปาง N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.20
25 อบต.นายาง บ่อขยะอบต.นายาง หมู่ 5 บ้านนายาง ต. ทุ่งฝาย อ. สบปราบ จ. ลำปาง - ลำปาง 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.40
26 อบต.แม่ปะ บ่อขยะอบต.แม่ปะ หมู่ 1 บ้านแม่ปะหลวง ต. ทุ่งฝาย อ. เถิน จ. ลำปาง - ลำปาง 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.16
27 อบต.เมืองมาย บ่อขยะอบต.เมืองมาย หมู่ 6 บ้านไผ่ทองต. ทุ่งฝาย อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง - ลำปาง 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.20
28 อบต.วังแก้ว บ่อขยะอบต.วังแก้ว หมู่ 6 ต. ทุ่งฝาย อ. วังเหนือ จ. ลำปาง - ลำปาง N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.45
29 อบต.หนองหล่ม บ่อขยะอบต.หนองหล่ม หมู่ 8 ต. ทุ่งฝาย อ. ห้างฉัตร จ. ลำปาง - ลำปาง 0.2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.21
30 ทต.แม่พริก บ่อขยะอบต.แม่พริก หมู่ 4 บ้านห้วยไร่ ต. ทุ่งฝาย อ. แม่พริก จ. ลำปาง - ลำปาง 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.22
31 อบต.ปงดอน บ่อขยะอบต.ปงดอน หมู่ 6 บ้านแม่ตาในต. ทุ่งฝาย อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง - ลำปาง 0.23 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.40
32 ทต.เวียงมอก บ่อขยะทต.เวียงมอก หมู่ 4 บ้านปางอ้าต. ทุ่งฝาย อ. เถิน จ. ลำปาง - ลำปาง N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
33 ทต.เสริมงาม บ่อขยะทต.เสริมซ้าย หมู่ 8 ต. ทุ่งฝาย อ. เสริมงาม จ. ลำปาง - ลำปาง 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.20
34 อบต.แจ้ซ้อน บ่อขยะอบต.แจ้ซ้อน หมู่ 6 ต. ทุ่งฝาย อ. เมืองปาน จ. ลำปาง - ลำปาง 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.34
35 อบต.นายาง บ่อขยะอบต.นายาง หมู่ 7 บ้านแก่นต. ทุ่งฝาย อ. สบปราบ จ. ลำปาง - ลำปาง 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.40
36 ทต.วังเหนือ บ่อขยะทต.วังเหนือ หมู่ 4 ต. ทุ่งฝาย อ. วังเหนือ จ. ลำปาง - ลำปาง 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
37 อบต.แม่ปะ บ่อขยะอบต.แม่ปะ หมู่ 3 บ้านท่ามะเกว๋นต. ทุ่งฝาย อ. เถิน จ. ลำปาง - ลำปาง 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.16
38 อบต.แม่ตีบ บ่อขยะอบต.แม่ตีบ หมู่ 1 ต. ทุ่งฝาย อ. งาว จ. ลำปาง - ลำปาง N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.15
39 อบต.วังทรายคำ บ่อขยะอบต.วังทรายคำ หมู่ 6 บ้านก่อต. ทุ่งฝาย อ. วังเหนือ จ. ลำปาง - ลำปาง 0.75 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.15
40 อบต.แม่ถอด บ่อขยะอบต.แม่ถอด หมู่ 1 ต. ทุ่งฝาย อ. เถิน จ. ลำปาง - ลำปาง 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.67
41 ทต.แม่ปุ บ่อขยะทต.แม่ปุ หมู่ 2 บ้านแม่ปุต. ทุ่งฝาย อ. แม่พริก จ. ลำปาง - ลำปาง 80 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
42 ทต.เวียงมอก บ่อขยะทต.เวียงมอก หมู่ 6 บ้านแม่แสลมต. ทุ่งฝาย อ. เถิน จ. ลำปาง - ลำปาง N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
43 ทต.เสริมงาม บ่อขยะทต.เสริมซ้าย หมู่ 10 ต. ทุ่งฝาย อ. เสริมงาม จ. ลำปาง - ลำปาง N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.20
44 อบต.แจ้ซ้อน บ่อขยะอบต.แจ้ซ้อน หมู่ 9 ต. ทุ่งฝาย อ. เมืองปาน จ. ลำปาง - ลำปาง 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.34
45 อบต.นายาง บ่อขยะอบต.นายาง หมู่ 9 บ้านแม่ยองต. ทุ่งฝาย อ. สบปราบ จ. ลำปาง - ลำปาง 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.40
46 อบต.สบปราบ บ่อขยะอบต.สบปราบ หมู่ 4 บ้านแพะ ต. ทุ่งฝาย อ. สบปราบ จ. ลำปาง - ลำปาง 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
47 อบต.แม่ปะ บ่อขยะอบต.แม่ปะ หมู่ 5 บ้านท่าผาต. ทุ่งฝาย อ. เถิน จ. ลำปาง - ลำปาง 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.16
48 อบต.แม่ตีบ บ่อขยะอบต.แม่ตีบ หมู่ 4 ต. ทุ่งฝาย อ. งาว จ. ลำปาง - ลำปาง N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.15
49 อบต.วังทรายคำ บ่อขยะอบต.วังทรายคำ หมู่ 19 บ้านทุ่งฮี,บ้านทุ่งพัฒนาต. ทุ่งฝาย อ. วังเหนือ จ. ลำปาง - ลำปาง 0.75 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.15
50 อบต.แม่ถอด บ่อขยะอบต.แม่ถอด หมู่ 3 บ้านแม่เติน ต. ทุ่งฝาย อ. เถิน จ. ลำปาง - ลำปาง 0.3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.67
51 อบต.แม่กัวะ บ่อขยะอบต.แม่กัวะ หมู่ 1 ต. ทุ่งฝาย อ. สบปราบ จ. ลำปาง - ลำปาง 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
52 อบต.แม่พริก บ่อขยะอบต.แม่พริก หมู่ 3 ต. ทุ่งฝาย อ. แม่พริก จ. ลำปาง - ลำปาง 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.22
53 อบต.แม่วะ บ่อขยะอบต.แม่วะ หมู่ 4 บ้านแม่วะแล็ง ต. ทุ่งฝาย อ. เถิน จ. ลำปาง - ลำปาง 1.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.67
54 อบต.วังซ้าย บ่อขยะอบต.วังซ้าย หมู่ 1 บ้านแม่ม่าต. ทุ่งฝาย อ. วังเหนือ จ. ลำปาง - ลำปาง 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.33
55 อบต.วังทรายคำ บ่อขยะอบต.วังทรายคำ หมู่ 8 บ้านทุ่งห้า ต. ทุ่งฝาย อ. วังเหนือ จ. ลำปาง - ลำปาง 0.75 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.15
56 อบต.แม่ถอด บ่อขยะอบต.แม่ถอด หมู่ 5 บ้านนาบ้านไร่ ต. ทุ่งฝาย อ. เถิน จ. ลำปาง - ลำปาง 0.2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.67
57 อบต.สบปราบ บ่อขยะอบต.สบปราบ หมู่ 11 บ้านทุ่งเจริญ ต. ทุ่งฝาย อ. สบปราบ จ. ลำปาง - ลำปาง 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
58 อบต.แม่ปะ บ่อขยะอบต.แม่ปะ หมู่ 8 บ้านสันทราย ต. ทุ่งฝาย อ. เถิน จ. ลำปาง - ลำปาง 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.16
59 ทต.เมืองปาน บ่อขยะทต.เมืองปาน หมู่ 1 บ้านทุ่งโป่งต. ทุ่งฝาย จ. ลำปาง - ลำปาง 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.09
60 อบต.วังซ้าย บ่อขยะอบต.วังซ้าย หมู่ 3 บ้านหัวทุ่ง สบม่าต. ทุ่งฝาย อ. วังเหนือ จ. ลำปาง - ลำปาง 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.15
61 อบต.แม่กัวะ บ่อขยะอบต.แม่กัวะ หมู่ 7 บ้านกิ่วคอควาย ต. ทุ่งฝาย อ. สบปราบ จ. ลำปาง - ลำปาง 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
62 ทต.แม่พริก บ่อขยะอบต.แม่พริก หมู่ 6 บ้านวังสำราญต. ทุ่งฝาย อ. แม่พริก จ. ลำปาง - ลำปาง 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.22
63 อบต.แม่วะ บ่อขยะอบต.แม่วะ หมู่ 6 บ้านศรีบุญเรือง ต. ทุ่งฝาย อ. เถิน จ. ลำปาง - ลำปาง 1.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.67
64 อบต.วังทอง บ่อขยะอบต.วังทอง หมู่ 4 บ้านแม่เย็นต. ทุ่งฝาย อ. วังเหนือ จ. ลำปาง - ลำปาง N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.25
65 อบต.แม่ถอด บ่อขยะอบต.แม่ถอด หมู่ 8 บ้านแม่เตี๊ยะนอก ต. ทุ่งฝาย อ. เถิน จ. ลำปาง - ลำปาง 0.3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.67
66 อบต.แม่ปะ บ่อขยะอบต.แม่ปะ หมู่ 10 บ้านท่ามะแกว๋นเหนือ ต. ทุ่งฝาย อ. เถิน จ. ลำปาง - ลำปาง 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.16
67 อบต.แจ้ซ้อน บ่อขยะอบต.แจ้ซ้อน หมู่ 3 ต. ทุ่งฝาย อ. เมืองปาน จ. ลำปาง - ลำปาง 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.34
68 อบต.แม่วะ บ่อขยะอบต.แม่วะ หมู่ 7 บ้านแม่วะหลวงต. ทุ่งฝาย อ. เถิน จ. ลำปาง - ลำปาง 1.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.66
69 อบต.วังซ้าย บ่อขยะอบต.วังซ้าย หมู่ 5 บ้านป่าแขมต. ทุ่งฝาย อ. วังเหนือ จ. ลำปาง - ลำปาง 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.15
70 อบต.สมัย บ่อขยะอบต.สมัย หมู่ 8 บ้านไผ่พัฒนาต. ทุ่งฝาย อ. สบปราบ จ. ลำปาง - ลำปาง 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.29
71 ทต.แม่พริก บ่อขยะอบต.แม่พริก หมู่ 9 บ้านร่มไม้ยางต. ทุ่งฝาย อ. แม่พริก จ. ลำปาง - ลำปาง 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.22
72 ทต.เสริมงาม บ่อขยะทต.เสริมซ้าย หมู่ 1 ต. ทุ่งฝาย อ. เสริมงาม จ. ลำปาง - ลำปาง N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.20
73 อบต.แจ้ซ้อน บ่อขยะอบต.แจ้ซ้อน หมู่ 5 ต. ทุ่งฝาย อ. เมืองปาน จ. ลำปาง - ลำปาง 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.34
74 อบต.วังทอง บ่อขยะอบต.วังทอง หมู่ 7 บ้านป่าทองต. ทุ่งฝาย อ. วังเหนือ จ. ลำปาง - ลำปาง N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.25
75 อบต.บ้านแหง บ่อขยะอบต.บ้านแหง หมู่ 3 ต. ทุ่งฝาย อ. งาว จ. ลำปาง - ลำปาง 20 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.66
76 อบต.นาโป่ง บ่อขยะอบต.นาโป่ง หมู่ 3 ต. ทุ่งฝาย อ. เถิน จ. ลำปาง - ลำปาง N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.24
77 อบต.แจ้ห่ม บ่อขยะอบต.แจ้ห่ม หมู่ 7 ต. ทุ่งฝาย อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง - ลำปาง 0.98 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.13
78 อบต.วังซ้าย บ่อขยะอบต.วังซ้าย หมู่ 7 บ้านแม่สุขวังเหนือต. ทุ่งฝาย อ. วังเหนือ จ. ลำปาง - ลำปาง 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.15
79 อบต.หนองหล่ม บ่อขยะอบต.หนองหล่ม หมู่ 2 ต. ทุ่งฝาย อ. ห้างฉัตร จ. ลำปาง - ลำปาง 0.2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.22
80 ทต.แม่พริก บ่อขยะอบต.แม่พริก หมู่ 11 บ้านแพะดอกเข็ม 1ต. ทุ่งฝาย อ. แม่พริก จ. ลำปาง - ลำปาง 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.22
81 ทต.เสริมงาม บ่อขยะทต.เสริมซ้าย หมู่ 3 ต. ทุ่งฝาย อ. เสริมงาม จ. ลำปาง - ลำปาง N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.20
82 อบต.นายาง บ่อขยะอบต.นายาง หมู่ 2 บ้านดง ต. ทุ่งฝาย อ. สบปราบ จ. ลำปาง - ลำปาง 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.40
83 อบต.ปงดอน บ่อขยะอบต.ปงดอน หมู่ 1 ต. ทุ่งฝาย อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง - ลำปาง 0.23 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.40
84 อบต.นาโป่ง บ่อขยะอบต.นาโป่ง หมู่ 6 ต. ทุ่งฝาย อ. เถิน จ. ลำปาง - ลำปาง 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.24
85 อบต.เมืองมาย บ่อขยะอบต.เมืองมาย หมู่ 2 บ้านนาไหม้ ต. ทุ่งฝาย อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง - ลำปาง 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.20
86 อบต.วังซ้าย บ่อขยะอบต.วังซ้าย หมู่ 9 บ้านแม่สุขป่าสักต. ทุ่งฝาย อ. วังเหนือ จ. ลำปาง - ลำปาง 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.14
87 อบต.หนองหล่ม บ่อขยะอบต.หนองหล่ม หมู่ 4 ต. ทุ่งฝาย อ. ห้างฉัตร จ. ลำปาง - ลำปาง 0.2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.21
88 ทต.แม่พริก บ่อขยะอบต.แม่พริก หมู่ 1 บ้านนารินต. ทุ่งฝาย อ. แม่พริก จ. ลำปาง - ลำปาง 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.22
89 ทต.เวียงมอก บ่อขยะทต.เวียงมอก หมู่ 3 ต. ทุ่งฝาย อ. เถิน จ. ลำปาง - ลำปาง 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
90 ทต.เสริมงาม บ่อขยะทต.เสริมซ้าย หมู่ 5 ต. ทุ่งฝาย อ. เสริมงาม จ. ลำปาง - ลำปาง N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.20
91 อบต.นายาง บ่อขยะอบต.นายาง หมู่ 4 บ้านหนองวัวแดงต. ทุ่งฝาย อ. สบปราบ จ. ลำปาง - ลำปาง 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.40
92 อบต.ปงดอน บ่อขยะอบต.ปงดอน หมู่ 3 บ้านไฮต. ทุ่งฝาย อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง - ลำปาง 0.23 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.40
93 อบต.นาโป่ง บ่อขยะอบต.นาโป่ง หมู่ 11 ต. ทุ่งฝาย อ. เถิน จ. ลำปาง - ลำปาง N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.24
94 อบต.เมืองมาย บ่อขยะอบต.เมืองมาย หมู่ 5 บ้านไผ่แพะต. ทุ่งฝาย อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง - ลำปาง 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.20
95 อบต.วังแก้ว บ่อขยะอบต.วังแก้ว หมู่ 5 ต. ทุ่งฝาย อ. วังเหนือ จ. ลำปาง - ลำปาง N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.45
96 อบต.หนองหล่ม บ่อขยะอบต.หนองหล่ม หมู่ 7 ต. ทุ่งฝาย อ. ห้างฉัตร จ. ลำปาง - ลำปาง 0.2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.21
97 ทต.แม่พริก บ่อขยะอบต.แม่พริก หมู่ 3 บ้านผาปังกลางต. ทุ่งฝาย อ. แม่พริก จ. ลำปาง - ลำปาง 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.22
98 ทต.เวียงมอก บ่อขยะทต.เวียงมอก หมู่ 13 บ้านแม่พุเหนือต. ทุ่งฝาย อ. เถิน จ. ลำปาง - ลำปาง N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
99 ทต.เสริมงาม บ่อขยะทต.เสริมซ้าย หมู่ 7 ต. ทุ่งฝาย อ. เสริมงาม จ. ลำปาง - ลำปาง N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.20
100 อบต.นายาง บ่อขยะอบต.นายาง หมู่ 6 บ้านนาไม้แดงต. ทุ่งฝาย อ. สบปราบ จ. ลำปาง - ลำปาง 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.40