จังหวัด ลำปาง

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- ถนน - ต. ทุ่งฝาย อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 54351138 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 18.291056 y : 99.503606

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

12,533.96 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 13
มี อปท. จำนวน 103

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร 1 แห่ง
เทศบาลเมือง 3 แห่ง
เทศบาลตำบล 38 แห่ง
อบต. 60 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
4541 ทม.เขลางค์นคร / ลำปาง 67,374.00 60.00 1 60.00 42.00 18.00 - - 42.00 5.00 37.00 37.00 - - - - - - - 23.00
4544 อบต.บ้านแลง / ลำปาง 6,649.00 3.00 1 3.00 3.00 - - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - - -
4545 อบต.บ้านเสด็จ / ลำปาง 10,692.00 4.00 1 4.00 4.00 - - - 4.00 - 4.00 4.00 - - - - - - - -
4546 ทม.พิชัย / ลำปาง 13,084.00 7.50 1 7.50 4.06 3.44 - - 4.06 - 4.06 4.06 - - - - - - - 3.44
4547 อบต.พิชัย / ลำปาง 7,859.00 3.50 1 3.50 3.50 - - - 3.50 - 3.50 3.50 - - - - - - - -
4548 อบต.ทุ่งฝาย / ลำปาง 7,859.00 3.32 1 3.32 3.32 - - - 3.32 - 3.32 3.32 - - - - - - - -
4549 อบต.บ้านเอื้อม / ลำปาง 10,040.00 2.69 1 2.69 2.68 0.01 - - 2.68 - 2.68 2.68 - - - - - - - 0.01
4550 อบต.บ้านเป้า / ลำปาง 6,735.00 2.00 1 2.00 2.00 - - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - - -
4551 อบต.บ้านค่า / ลำปาง 5,575.00 4.00 - - - - - - - - - - - - - 1 4.00 2.98 1.02 2.98
4552 ทต.บ่อแฮ้ว / ลำปาง 16,344.00 7.50 1 7.50 5.56 1.94 - - 5.56 - 5.56 5.56 - - - - - - - 1.94
4553 อบต.บ่อแฮ้ว / ลำปาง 13,084.00 5.40 1 5.40 5.40 - - - 5.40 - 5.40 5.40 - - - - - - - -
4554 ทต.ต้นธงชัย / ลำปาง 16,344.00 8.00 1 8.00 7.38 0.62 - - 7.38 - 7.38 7.38 - - - - - - - 0.62
4555 อบต.นิคมพัฒนา / ลำปาง 5,247.00 1.50 1 1.50 1.50 - - - 1.50 - 1.50 1.50 - - - - - - - -
4556 อบต.บุญนาคพัฒนา / ลำปาง 10,178.00 3.50 1 3.50 3.48 0.02 - - 3.48 - 3.48 3.48 - - - - - - - 0.02
4557 อบต.บ้านดง / ลำปาง 4,979.00 1.81 1 1.81 1.71 0.10 - - 1.71 - 1.71 1.71 - - - - - - - 0.10
4558 อบต.นาสัก / ลำปาง 6,260.00 5.00 - - - - - - - - - - - - - 1 5.00 1.95 3.05 1.95
4559 อบต.จางเหนือ / ลำปาง 5,433.00 1.00 1 1.00 1.00 - - - 1.00 - 1.00 1.00 - - - - - - - -
4560 ทต.แม่เมาะ / ลำปาง 14,871.00 4.15 1 4.15 2.85 1.30 - - 2.85 - 2.85 2.85 - - - - - - - 1.30
4561 อบต.สบป้าด / ลำปาง 7,094.00 3.37 1 3.37 2.21 1.16 - - 2.21 - 2.21 2.21 - - - - - - - 1.16
4562 ทต.ลำปางหลวง / ลำปาง 9,444.00 6.00 1 6.00 2.19 3.81 - 2.19 - - - - - - - - - - - 3.81
4563 ทต.นาแก้ว / ลำปาง 9,188.00 4.10 1 4.10 3.70 0.40 - - 3.70 - 3.70 3.70 - - - - - - - 0.40
4564 ทต.ไหล่หิน / ลำปาง 5,431.00 2.10 1 2.10 1.57 0.53 - 1.57 - - - - - - - - - - - 0.53
4565 ทต.วังพร้าว / ลำปาง 6,935.00 3.00 1 3.00 3.00 - - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - - -
4566 ทต.เกาะคา / ลำปาง 4,675.00 4.00 1 4.00 3.57 0.43 - 3.57 - - - - - - - - - - - 0.43
4567 ทต.ศาลา / ลำปาง 5,452.00 3.50 1 3.50 2.76 0.74 - - 2.76 - 2.76 2.76 - - - - - - - 0.74
4568 ทต.เกาะคาแม่ยาว / ลำปาง 3,489.00 1.50 1 1.50 1.36 0.14 - - 1.36 - 1.36 1.36 - - - - - - - 0.14
4569 อบต.นาแส่ง / ลำปาง 4,751.00 0.80 1 0.80 0.71 0.09 - 0.71 - - - - - - - - - - - 0.09
4570 ทต.ท่าผา / ลำปาง 5,690.00 2.00 1 2.00 1.34 0.66 - - 1.34 - 1.34 1.34 - - - - - - - 0.66
4571 อบต.ใหม่พัฒนา / ลำปาง 5,195.00 3.96 - - - - - - - - - - - - - 1 3.96 2.11 1.85 2.11
4572 ทต.เสริมงาม / ลำปาง 8,572.00 2.80 1 2.80 2.29 0.51 - 2.29 - - - - - - - - - - - 0.51
4573 ทต.ทุ่งงาม / ลำปาง 3,360.00 3.50 - - - - - - - - - - - - - 1 3.50 1.54 1.96 1.54
4574 อบต.เสริมขวา / ลำปาง 7,088.00 6.00 - - - - - - - - - - - - - 1 6.00 2.54 3.46 2.54
4575 ทต.เสริมซ้าย / ลำปาง 8,003.00 0.56 1 0.56 0.56 - - 0.56 - - - - - - - - - - - -
4576 อบต.เสริมกลาง / ลำปาง 4,114.00 3.00 - - - - - - - - - - - - - 1 3.00 1.44 1.56 1.44
4577 ทต.หลวงเหนือ / ลำปาง 4,365.00 2.04 1 2.04 1.87 0.17 - 1.87 - - - - - - - - - - - 0.17
4578 ทต.หลวงใต้ / ลำปาง 5,685.00 2.02 1 2.02 1.87 0.15 - 1.87 - - - - - - - - - - - 0.15
4579 อบต.บ้านโป่ง / ลำปาง 6,825.00 3.59 1 3.59 2.37 1.22 - 2.37 - - - - - - - - - - - 1.22
4580 อบต.บ้านร้อง / ลำปาง 6,406.00 6.21 - - - - - - - - - - - - - 1 6.21 0.72 5.49 0.72
4581 อบต.ปงเตา / ลำปาง 7,463.00 6.00 - - - - - - - - - - - - - 1 6.00 1.39 4.61 1.39
4582 อบต.นาแก / ลำปาง 3,681.00 2.53 - - - - - - - - - - - - - 1 2.53 0.54 1.99 0.54
4583 อบต.บ้านอ้อน / ลำปาง 4,626.00 4.49 - - - - - - - - - - - - - 1 4.49 1.42 3.07 1.42
4584 อบต.บ้านแหง / ลำปาง 5,397.00 1.00 1 1.00 0.66 0.34 - 0.66 - - - - - - - - - - - 0.34
4585 อบต.บ้านหวด / ลำปาง 4,915.00 4.77 - - - - - - - - - - - - - 1 4.77 0.45 4.32 0.45
4586 อบต.แม่ตีบ / ลำปาง 3,961.00 0.67 1 0.67 0.60 0.07 - 0.60 - - - - - - - - - - - 0.07
4587 ทต.แจ้ห่ม / ลำปาง 4,319.00 2.90 1 2.90 2.34 0.56 - 2.34 - - - - - - - - - - - 0.56
4588 อบต.แจ้ห่ม / ลำปาง 4,131.00 0.35 1 0.35 0.22 0.13 - 0.22 - - - - - - - - - - - 0.13
4589 ทต.บ้านสา / ลำปาง 5,064.00 5.00 1 5.00 4.74 0.26 - - 4.74 - 4.74 4.74 - - - - - - - 0.26
4590 อบต.ปงดอน / ลำปาง 4,662.00 1.64 1 1.64 1.64 - - 1.64 - - - - - - - - - - - -
4591 อบต.แม่สุก / ลำปาง 7,124.00 1.39 1 1.39 0.60 0.79 - 0.60 - - - - - - - - - - - 0.79
4592 อบต.เมืองมาย / ลำปาง 3,304.00 0.70 1 0.70 0.70 - - 0.70 - - - - - - - - - - - -
4593 ทต.ทุ่งผึ้ง / ลำปาง 3,481.00 0.60 1 0.60 0.36 0.24 - - 0.36 - 0.36 0.36 - - - - - - - 0.24
4594 อบต.วิเชตนคร / ลำปาง 7,589.00 1.90 1 1.90 0.60 1.30 - 0.60 - - - - - - - - - - - 1.30
4595 อบต.ทุ่งฮั้ว / ลำปาง 5,441.00 3.68 1 3.68 3.58 0.10 - 3.58 - - - - - - - - - - - 0.10
4596 ทต.บ้านใหม่ / ลำปาง 2,609.00 0.60 1 0.60 0.27 0.33 - 0.27 - - - - - - - - - - - 0.33
4597 ทต.วังเหนือ / ลำปาง 4,097.00 1.23 1 1.23 0.31 0.92 - - 0.31 - 0.31 0.31 - - - - - - - 0.92
4599 อบต.วังใต้ / ลำปาง 3,131.00 3.04 - - - - - - - - - - - - - 1 3.04 - 3.04 -
4600 อบต.ร่องเคาะ / ลำปาง 10,972.00 1.31 1 1.31 0.59 0.72 - 0.59 - - - - - - - - - - - 0.72
4601 อบต.วังทอง / ลำปาง 4,449.00 1.81 1 1.81 1.12 0.69 - 1.12 - - - - - - - - - - - 0.69
4602 อบต.วังซ้าย / ลำปาง 5,041.00 1.33 1 1.33 1.33 - - 1.33 - - - - - - - - - - - -
4603 อบต.วังแก้ว / ลำปาง 3,427.00 3.00 - - - - - - - - - - - - - 1 3.00 - 3.00 -
4604 อบต.วังทรายคำ / ลำปาง 4,110.00 1.73 1 1.73 0.98 0.75 - 0.98 - - - - - - - - - - - 0.75
4605 ทม.ล้อมแรด / ลำปาง 14,706.00 10.00 1 10.00 5.02 4.98 - - 5.02 - 5.02 5.02 - - - - - - - 4.98
4606 อบต.แม่วะ / ลำปาง 5,738.00 5.00 1 5.00 4.84 0.16 - 4.84 - - - - - - - - - - - 0.16
4607 อบต.แม่ปะ / ลำปาง 4,540.00 1.40 1 1.40 1.40 - - 1.40 - - - - - - - - - - - -
4608 ทต.แม่มอก / ลำปาง 5,294.00 4.50 - - - - - - - - - - - - - 1 4.50 2.01 2.49 2.01
4609 ทต.เวียงมอก / ลำปาง 10,318.00 1.40 1 1.40 0.69 0.71 - 0.69 - - - - - - - - - - - 0.71
4610 อบต.นาโป่ง / ลำปาง 5,634.00 0.80 1 0.80 0.59 0.21 - 0.59 - - - - - - - - - - - 0.21
4611 อบต.แม่ถอด / ลำปาง 6,671.00 1.00 1 1.00 0.86 0.14 - 0.86 - - - - - - - - - - - 0.14
4612 ทต.เถินบุรี / ลำปาง 6,600.00 4.60 1 4.60 2.08 2.52 - - 2.08 - 2.08 2.08 - - - - - - - 2.52
4613 ทต.แม่พริก / ลำปาง 5,712.00 1.32 1 1.32 0.99 0.33 - 0.99 - - - - - - - - - - - 0.33
4614 อบต.แม่พริก / ลำปาง 2,672.00 2.30 1 2.30 1.54 0.76 - 1.54 - - - - - - - - - - - 0.76
4615 ทต.แม่ปุ / ลำปาง 4,003.00 1.73 1 1.73 1.00 0.73 - 1.00 - - - - - - - - - - - 0.73
4616 ทต.พระบาทวังตวง / ลำปาง 3,856.00 0.40 1 0.40 0.20 0.20 - - 0.20 - 0.20 0.20 - - - - - - - 0.20
4617 ทต.แม่ทะ / ลำปาง 6,789.00 3.90 1 3.90 2.06 1.84 - - 2.06 - 2.06 2.06 - - - - - - - 1.84
4618 ทต.ป่าตันนาครัว / ลำปาง 8,219.00 6.00 1 6.00 4.23 1.77 - 4.23 - - - - - - - - - - - 1.77
4619 ทต.นาครัว / ลำปาง 7,628.00 2.33 1 2.33 0.95 1.38 - - 0.95 - 0.95 0.95 - - - - - - - 1.38
4620 อบต.บ้านกิ่ว / ลำปาง 4,366.00 4.24 - - - - - - - - - - - - - 1 4.24 0.53 3.71 0.53
4621 อบต.บ้านบอม / ลำปาง 2,692.00 2.61 - - - - - - - - - - - - - 1 2.61 0.25 2.36 0.25
4622 ทต.น้ำโจ้ / ลำปาง 9,858.00 2.80 1 2.80 2.27 0.53 - - 2.27 - 2.27 2.27 - - - - - - - 0.53
4623 อบต.ดอนไฟ / ลำปาง 4,264.00 4.14 - - - - - - - - - - - - - 1 4.14 0.56 3.58 0.56
4624 อบต.หัวเสือ / ลำปาง 6,432.00 6.24 - - - - - - - - - - - - - 1 6.24 0.87 5.37 0.87
4625 อบต.วังเงิน / ลำปาง 3,629.00 3.52 - - - - - - - - - - - - - 1 3.52 0.85 2.67 0.85
4626 ทต.สิริราช / ลำปาง 4,679.00 0.84 1 0.84 0.33 0.51 - 0.33 - - - - - - - - - - - 0.51
4627 ทต.สบปราบ / ลำปาง 5,654.00 2.09 1 2.09 2.01 0.08 - - 2.01 - 2.01 2.01 - - - - - - - 0.08
4628 อบต.สบปราบ / ลำปาง 4,744.00 2.10 1 2.10 1.64 0.46 - 1.64 - - - - - - - - - - - 0.46
4629 อบต.สมัย / ลำปาง 7,415.00 0.97 1 0.97 0.88 0.09 - 0.88 - - - - - - - - - - - 0.09
4630 อบต.แม่กัวะ / ลำปาง 4,941.00 1.22 1 1.22 1.22 - - 1.22 - - - - - - - - - - - -
4631 อบต.นายาง / ลำปาง 4,687.00 1.07 1 1.07 0.64 0.43 - 0.64 - - - - - - - - - - - 0.43
4632 ทต.ห้างฉัตร / ลำปาง 2,888.00 1.90 1 1.90 1.90 - - - 1.90 - 1.90 1.90 - - - - - - - -
4633 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล / ลำปาง 6,735.00 3.83 1 3.83 1.32 2.51 - - 1.32 - 1.32 1.32 - - - - - - - 2.51
4634 อบต.หนองหล่ม / ลำปาง 5,201.00 1.97 1 1.97 1.78 0.19 - 1.78 - - - - - - - - - - - 0.19
4635 ทต.เมืองยาว / ลำปาง 7,950.00 0.70 1 0.70 0.39 0.31 - - 0.39 - 0.39 0.39 - - - - - - - 0.31
4636 ทต.ปงยางคก / ลำปาง 10,351.00 4.73 1 4.73 4.73 - - - 4.73 - 4.73 4.73 - - - - - - - -
4637 อบต.เวียงตาล / ลำปาง 8,621.00 8.36 - - - - - - - - - - - - - 1 8.36 2.40 5.96 2.40
4638 อบต.แม่ลัน / ลำปาง 4,487.00 4.35 - - - - - - - - - - - - - 1 4.35 2.22 2.13 2.22
4639 อบต.วอแก้ว / ลำปาง 4,208.00 4.08 - - - - - - - - - - - - - 1 4.08 2.24 1.84 2.24
4640 ทต.เมืองปาน / ลำปาง 5,316.00 1.65 1 1.65 0.86 0.79 - 0.86 - - - - - - - - - - - 0.79
4641 อบต.บ้านขอ / ลำปาง 7,708.00 1.50 1 1.50 1.19 0.31 - - 1.19 - 1.19 1.19 - - - - - - - 0.31
4642 อบต.ทุ่งกว๋าว / ลำปาง 8,588.00 2.30 1 2.30 1.44 0.86 - 1.44 - - - - - - - - - - - 0.86
4643 อบต.แจ้ซ้อน / ลำปาง 6,630.00 0.90 1 0.90 0.77 0.13 - 0.77 - - - - - - - - - - - 0.13
4644 อบต.หัวเมือง / ลำปาง 4,091.00 3.97 - - - - - - - - - - - - - 1 3.97 - 3.97 -