จังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- ถนน ประธานิมิตร ต. ท่าอิฐ อ. เมืองอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055411212 ต่อ 137 โทรสาร 55411188

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 17.629773 y : 100.096035

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

13.49 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน
มี อปท. จำนวน 80

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 25 แห่ง
อบต. 53 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
4646 ทม.อุตรดิตถ์ / อุตรดิตถ์ 33,183.00 38.16 1 38.16 32.82 5.34 0.00 - 32.82 - 32.82 32.82 - - - - - - - 5.34
4647 ทต.ท่าเสา / อุตรดิตถ์ 8,224.00 8.39 1 8.39 2.50 5.89 0.00 - 2.50 - 2.50 2.50 - - - - - - - 5.89
4648 ทต.บ้านเกาะ / อุตรดิตถ์ 6,957.00 7.10 1 7.10 1.70 5.40 0.00 1.70 - - - - - - - - - - - 5.40
4649 ทต.ป่าเซ่า / อุตรดิตถ์ 7,562.00 7.71 1 7.71 6.85 0.86 0.00 6.85 - - - - - - - - - - - 0.86
4650 ทต.คุ้งตะเภา / อุตรดิตถ์ 3,911.00 3.99 1 3.99 1.28 2.71 0.00 1.28 - - - - - - - - - - - 2.71
4651 ทต.วังกะพี้ / อุตรดิตถ์ 7,582.00 7.73 1 7.73 1.94 5.79 0.00 - 1.94 - 1.94 1.94 - - - - - - - 5.79
4652 ทต.หาดกรวด / อุตรดิตถ์ 9,143.00 9.33 1 9.33 4.88 4.45 0.00 - 4.88 - 4.88 4.88 - - - - - - - 4.45
4653 ทต.น้ำริด / อุตรดิตถ์ 9,883.00 10.08 1 10.08 8.00 2.08 0.00 8.00 - - - - - - - - - - - 2.08
4654 ทต.งิ้วงาม / อุตรดิตถ์ 9,232.00 9.42 1 9.42 4.61 4.81 0.00 - 4.61 - 4.61 4.61 - - - - - - - 4.81
4655 ทต.บ้านด่านนาขาม / อุตรดิตถ์ 8,844.00 9.02 1 9.02 2.94 6.08 0.00 - 2.94 - 2.94 2.94 - - - - - - - 6.08
4656 อบต.บ้านด่านนาขาม / อุตรดิตถ์ 3,241.00 2.95 - - - - 0.00 - - - - - - - - 1 2.95 - 2.95 0.00
4657 อบต.บ้านด่าน / อุตรดิตถ์ 4,682.00 4.26 - - - - 0.00 - - - - - - - - 1 4.26 - 4.26 0.00
4658 ทต.ผาจุก / อุตรดิตถ์ 14,118.00 14.40 1 14.40 8.03 6.37 0.00 - 8.03 - 8.03 8.03 - - - - - - - 6.37
4659 อบต.วังดิน / อุตรดิตถ์ 4,723.00 4.30 - - - - 0.00 - - - - - - - - 1 4.30 - 4.30 0.00
4660 อบต.แสนตอ / อุตรดิตถ์ 6,168.00 5.61 1 5.61 1.00 4.61 0.00 - 1.00 - 1.00 1.00 - - - - - - - 4.61
4661 อบต.หาดงิ้ว / อุตรดิตถ์ 2,719.00 2.47 - - - - 0.00 - - - - - - - - 1 2.47 - 2.47 0.00
4662 อบต.ขุนฝาง / อุตรดิตถ์ 4,888.00 4.45 - - - - 0.00 - - - - - - - - 1 4.45 - 4.45 0.00
4663 อบต.ถ้ำฉลอง / อุตรดิตถ์ 3,926.00 3.57 - - - - 0.00 - - - - - - - - 1 3.57 - 3.57 0.00
4664 ทต.ตรอน / อุตรดิตถ์ 3,942.00 4.02 1 4.02 1.52 2.50 0.00 - 1.52 - 1.52 1.52 - - - - - - - 2.50
4665 อบต.วังแดง / อุตรดิตถ์ 3,423.00 3.49 1 3.49 1.32 2.17 0.00 - 1.32 - 1.32 1.32 - - - - - - - 2.17
4666 ทต.บ้านแก่ง / อุตรดิตถ์ 3,285.00 2.99 - - - - 0.00 - - - - - - - - 1 2.99 - 2.99 0.00
4667 อบต.บ้านแก่ง / อุตรดิตถ์ 2,357.00 2.40 1 2.40 1.00 1.40 0.00 1.00 - - - - - - - - - - - 1.40
4668 อบต.หาดสองแคว / อุตรดิตถ์ 8,656.00 8.83 - - - - 0.00 - - - - - - - - 1 8.83 - 8.83 0.00
4669 อบต.น้ำอ่าง / อุตรดิตถ์ 3,543.00 3.22 - - - - 0.00 - - - - - - - - 1 3.22 - 3.22 0.00
4670 อบต.ข่อยสูง / อุตรดิตถ์ 3,720.00 3.39 - - - - 0.00 - - - - - - - - 1 3.39 - 3.39 0.00
4671 ทต.ท่าปลา / อุตรดิตถ์ 2,692.00 2.45 - - - - 0.00 - - - - - - - - 1 2.45 - 2.45 0.00
4672 อบต.ท่าปลา / อุตรดิตถ์ 5,659.00 5.77 1 5.77 2.69 3.08 0.00 - 2.69 - 2.69 2.69 - - - - - - - 3.08
4673 อบต.หาดล้า / อุตรดิตถ์ 2,342.00 2.13 - - - - 0.00 - - - - - - - - 1 2.13 - 2.13 0.00
4674 อบต.ผาเลือด / อุตรดิตถ์ 9,749.00 8.87 1 8.87 3.27 5.60 0.00 - 3.27 - 3.27 3.27 - - - - - - - 5.60
4675 ทต.จริม / อุตรดิตถ์ 9,918.00 10.12 1 10.12 6.00 4.12 0.00 6.00 - - - - - - - - - - - 4.12
4676 อบต.น้ำหมัน / อุตรดิตถ์ 3,610.00 3.29 1 3.29 1.36 1.93 0.00 - 1.36 - 1.36 1.36 - - - - - - - 1.93
4678 อบต.นางพญา / อุตรดิตถ์ 4,511.00 4.60 1 4.60 0.50 4.10 0.00 0.50 - - - - - - - - - - - 4.10
4679 ทต.ร่วมจิต / อุตรดิตถ์ 4,506.00 4.10 - - - - 0.00 - - - - - - - - 1 4.10 - 4.10 0.00
4680 อบต.ร่วมจิต / อุตรดิตถ์ 8,783.00 7.99 1 7.99 5.00 2.99 0.00 5.00 - - - - - - - - - - - 2.99
4681 ทต.น้ำปาด / อุตรดิตถ์ 5,054.00 4.60 - - - - 0.00 - - - - - - - - 1 4.60 - 4.60 0.00
4682 อบต.แสนตอ / อุตรดิตถ์ 5,098.00 4.64 1 4.64 2.14 2.50 0.00 2.14 - - - - - - - - - - - 2.50
4683 อบต.บ้านฝาย / อุตรดิตถ์ 9,067.00 8.25 1 8.25 2.22 6.03 0.00 - 2.22 - 2.22 2.22 - - - - - - - 6.03
4684 อบต.เด่นเหล็ก / อุตรดิตถ์ 2,816.00 2.56 1 2.56 0.85 1.71 0.00 - 0.85 - 0.85 0.85 - - - - - - - 1.71
4685 อบต.น้ำไคร้ / อุตรดิตถ์ 2,190.00 2.23 1 2.23 1.90 0.33 0.00 1.90 - - - - - - - - - - - 0.33
4686 อบต.น้ำไผ่ / อุตรดิตถ์ 1,724.00 1.76 1 1.76 0.57 1.19 0.00 - 0.57 - 0.57 0.57 - - - - - - - 1.19
4687 อบต.ห้วยมุ่น / อุตรดิตถ์ 4,177.00 3.80 - - - - 0.00 - - - - - - - - 1 3.80 - 3.80 0.00
4688 ทต.ฟากท่า / อุตรดิตถ์ 9,506.00 8.65 1 8.65 0.50 8.15 0.00 0.50 - - - - - - - - - - - 8.15
4689 อบต.ฟากท่า / อุตรดิตถ์ 5,868.00 5.34 - - - - 0.00 - - - - - - - - 1 5.34 - 5.34 0.00
4690 อบต.สองคอน / อุตรดิตถ์ 5,012.00 4.56 - - - - 0.00 - - - - - - - - 1 4.56 - 4.56 0.00
4691 อบต.บ้านเสี้ยว / อุตรดิตถ์ 7,024.00 6.39 1 6.39 2.00 4.39 0.00 2.00 - - - - - - - - - - - 4.39
4692 อบต.สองห้อง / อุตรดิตถ์ 6,757.00 6.15 - - - - 0.00 - - - - - - - - 1 6.15 - 6.15 0.00
4693 อบต.ม่วงเจ็ดต้น / อุตรดิตถ์ 5,220.00 4.75 1 4.75 3.48 1.27 0.00 3.48 - - - - - - - - - - - 1.27
4694 ทต.บ้านโคก / อุตรดิตถ์ 7,756.00 7.06 1 7.06 1.00 6.06 0.00 1.00 - - - - - - - - - - - 6.06
4695 อบต.นาขุม / อุตรดิตถ์ 4,222.00 3.84 - - - - 0.00 - - - - - - - - 1 3.84 - 3.84 0.00
4696 อบต.บ่อเบี้ย / อุตรดิตถ์ 3,034.00 3.28 1 3.28 3.17 0.11 0.00 3.17 - - - - - - - - - - - 0.11
4697 ทต.ในเมือง / อุตรดิตถ์ 5,880.00 5.35 1 5.35 2.00 3.35 0.00 2.00 - - - - - - - - - - - 3.35
4698 อบต.ในเมือง / อุตรดิตถ์ 7,285.00 6.63 1 6.63 3.00 3.63 0.00 3.00 - - - - - - - - - - - 3.63
4699 อบต.บ้านดารา / อุตรดิตถ์ 5,546.00 5.05 1 5.05 1.45 3.60 0.00 - 1.45 - 1.45 1.45 - - - - - - - 3.60
4700 อบต.ไร่อ้อย / อุตรดิตถ์ 5,808.00 5.29 1 5.29 3.00 2.29 0.00 3.00 - - - - - - - - - - - 2.29
4701 ทต.ท่าสัก / อุตรดิตถ์ 6,900.00 6.28 1 6.28 2.19 4.09 0.00 2.19 - - - - - - - - - - - 4.09
4702 อบต.ท่าสัก / อุตรดิตถ์ 2,900.00 2.64 1 2.64 2.40 0.24 0.00 2.40 - - - - - - - - - - - 0.24
4703 อบต.คอรุม / อุตรดิตถ์ 4,165.00 3.79 1 3.79 1.07 2.72 0.00 1.07 - - - - - - - - - - - 2.72
4704 อบต.บ้านหม้อ / อุตรดิตถ์ 1,271.00 1.30 1 1.30 1.10 0.20 0.00 - 1.10 - 1.10 1.10 - - - - - - - 0.20
4705 อบต.ท่ามะเฟือง / อุตรดิตถ์ 3,996.00 3.64 - - - - 0.00 - - - - - - - - 1 3.64 - 3.64 0.00
4706 อบต.บ้านโคน / อุตรดิตถ์ 5,601.00 5.10 - - - - 0.00 - - - - - - - - 1 5.10 - 5.10 0.00
4707 อบต.พญาแมน / อุตรดิตถ์ 1,947.00 1.99 1 1.99 1.90 0.09 0.00 1.90 - - - - - - - - - - - 0.09
4708 อบต.นาอิน / อุตรดิตถ์ 8,867.00 8.07 1 8.07 1.10 6.97 0.00 - 1.10 - 1.10 1.10 - - - - - - - 6.97
4709 อบต.นายาง / อุตรดิตถ์ 4,684.00 4.78 1 4.78 2.30 2.48 0.00 2.30 - - - - - - - - - - - 2.48
4710 ทต.ศรีพนมมาศ / อุตรดิตถ์ 6,424.00 5.85 - - - - 0.00 - - - - - - - - 1 5.85 - 5.85 0.00
4711 ทต.หัวดง / อุตรดิตถ์ 8,871.00 8.07 - - - - 0.00 - - - - - - - - 1 8.07 - 8.07 0.00
4712 อบต.แม่พูล / อุตรดิตถ์ 4,409.00 4.01 1 4.01 0.91 3.10 0.00 0.91 - - - - - - - - - - - 3.10
4713 อบต.นานกกก / อุตรดิตถ์ 3,283.00 2.99 1 2.99 1.00 1.99 0.00 1.00 - - - - - - - - - - - 1.99
4714 อบต.ฝายหลวง / อุตรดิตถ์ 2,997.00 2.73 1 2.73 0.80 1.93 0.00 0.80 - - - - - - - - - - - 1.93
4715 อบต.ชัยจุมพล / อุตรดิตถ์ 5,767.00 5.25 - - - - 0.00 - - - - - - - - 1 5.25 - 5.25 0.00
4716 อบต.ไผ่ล้อม / อุตรดิตถ์ 3,000.00 2.73 1 2.73 1.00 1.73 0.00 1.00 - - - - - - - - - - - 1.73
4717 ทต.ทุ่งยั้ง / อุตรดิตถ์ 6,009.00 5.47 - - - - 0.00 - - - - - - - - 1 5.47 - 5.47 0.00
4718 ทต.พระเสด็จ / อุตรดิตถ์ 6,076.00 5.53 1 5.53 3.00 2.53 0.00 3.00 - - - - - - - - - - - 2.53
4719 อบต.ด่านแม่คำมัน / อุตรดิตถ์ 756.00 0.77 1 0.77 0.50 0.27 0.00 - 0.50 - 0.50 0.50 - - - - - - - 0.27
4720 อบต.ผักขวง / อุตรดิตถ์ 7,116.00 6.48 - - - - 0.00 - - - - - - - - 1 6.48 - 6.48 0.00
4721 ทต.ทองแสนขัน / อุตรดิตถ์ 6,069.00 5.52 - - - - 0.00 - - - - - - - - 1 5.52 - 5.52 0.00
4722 อบต.บ่อทอง / อุตรดิตถ์ 4,663.00 4.24 - - - - 0.00 - - - - - - - - 1 4.24 - 4.24 0.00
4723 อบต.ป่าคาย / อุตรดิตถ์ 6,745.00 6.14 - - - - 0.00 - - - - - - - - 1 6.14 - 6.14 0.00
4724 อบต.น้ำพี้ / อุตรดิตถ์ 2,124.00 1.93 - - - - 0.00 - - - - - - - - 1 1.93 - 1.93 0.00