จังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- ถนน ประธานิมิตร ต. ท่าอิฐ อ. เมืองอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055411212 ต่อ 137 โทรสาร 55411188

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 17.629773 y : 100.096035

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

13.49 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน
มี อปท. จำนวน 80

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 25 แห่ง
อบต. 53 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

1 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

48 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 49 แห่ง กำจัดถูกต้อง 1 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 48 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทม.อุตรดิตถ์ บ่อขยะ ทม.อุตรดิตถ์ หมู่ 3 บ้านพระฝาง ถนน คุ้งตะเภา - น้ำพี้ต. ท่าอิฐ อ. เมืองอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์ - อุตรดิตถ์ 112 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 75.00
2 อบต.น้ำอ่าง บ่อขยะ อบต.น้ำอ่าง หมู่ 5 ที่สาธารณะประโยชน์ ต. ท่าอิฐ อ. ตรอน จ. อุตรดิตถ์ - อุตรดิตถ์ 7 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
3 ทต.พระเสด็จ บ่อขยะ ทต.พระเสด็จ หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต. ท่าอิฐ จ. อุตรดิตถ์ - อุตรดิตถ์ 8 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
4 ทต.ในเมือง บ่อขยะ ทต.ในเมือง หมู่ 9 ต. ท่าอิฐ อ. พิชัย จ. อุตรดิตถ์ - อุตรดิตถ์ 6 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
5 ทต.ทองแสนขัน บ่อขยะ ทต.ทองแสนขัน หมู่ 9 ต. ท่าอิฐ อ. ทองแสนขัน จ. อุตรดิตถ์ - อุตรดิตถ์ 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.30
6 ทต.ท่าปลา บ่อขยะ ทต.ท่าปลา หมู่ 1 ต. ท่าอิฐ อ. ท่าปลา จ. อุตรดิตถ์ - อุตรดิตถ์ 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
7 อบต.นาขุม บ่อขยะ อบต.นาขุม ม.7 หมู่ 7 ต. ท่าอิฐ อ. บ้านโคก จ. อุตรดิตถ์ - อุตรดิตถ์ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.13
8 ทต.ฟากท่า บ่อขยะ อบต.ฟากท่า ม.10 หมู่ 10 บ้านดงต้นผึ้ง ต. ท่าอิฐ อ. ฟากท่า จ. อุตรดิตถ์ - อุตรดิตถ์ 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.29
9 อบต.เด่นเหล็ก บ่อขยะ อบต.เด่นเหล็ก ม.4 หมู่ 4 บ้านต้นม่วงต. ท่าอิฐ อ. น้ำปาด จ. อุตรดิตถ์ - อุตรดิตถ์ 17 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.86
10 อบต.นาขุม บ่อขยะ อบต.นาขุม ม.3 หมู่ 3 N/A จ. อุตรดิตถ์ 0 - อุตรดิตถ์ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.13
11 ทต.ฟากท่า บ่อขยะ อบต.ฟากท่า ม.6 หมู่ 6 N/A จ. อุตรดิตถ์ 0 - อุตรดิตถ์ 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.28
12 อบต.น้ำไคร้ บ่อขยะ อบต.น้ำไคร้ ม.2 หมู่ 2 อ. น้ำปาด จ. อุตรดิตถ์ - อุตรดิตถ์ 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.85
13 อบต.นาขุม บ่อขยะ อบต.นาขุม ม.2 หมู่ 2 บ้านห้วยเหล่า อ. บ้านโคก จ. อุตรดิตถ์ - อุตรดิตถ์ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.13
14 อบต.สองห้อง บ่อขยะ อบต.สองห้อง หมู่ 4 บ้านชำบอน อ. ฟากท่า จ. อุตรดิตถ์ - อุตรดิตถ์ 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.80
15 อบต.ห้วยมุ่น บ่อขยะ อบต.ห้วยมุ่น ม1. หมู่ 1 ป่าชุมชน ถนน แผ่นดินหมายเลข1239 อ. น้ำปาด จ. อุตรดิตถ์ - อุตรดิตถ์ 0-1-0 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.80
16 อบต.บ้านฝาย บ่อขยะ อบต.บ้านฝาย (ม.8) หมู่ 8 บ้านโคกทรายขาว อ. น้ำปาด จ. อุตรดิตถ์ - อุตรดิตถ์ 1.2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.73
17 ทต.น้ำริด บ่อขยะ ทต.น้ำริด หมู่ 6 อ. เมืองอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์ - อุตรดิตถ์ 1.254 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.70
18 อบต.บ้านฝาย บ่อขยะ อบต.บ้านฝาย (ม.9) หมู่ 9 บ้านโพนทอง จ. อุตรดิตถ์ 0 - อุตรดิตถ์ 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.73
19 อบต.ห้วยมุ่น บ่อขยะ อบต.ห้วยมุ่น ม.5 (3,4,5) หมู่ 5 ป่าชุมชน ถนน สุ่นห้วยลาด อ. น้ำปาด จ. อุตรดิตถ์ - อุตรดิตถ์ 0-2-0 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.80
20 ทต.ป่าเซ่า บ่อขยะ ทต.ป่าเซ่า หมู่ 7 บ้านห้วยบง อ. เมืองอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์ - อุตรดิตถ์ 13 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.85
21 อบต.แสนตอ บ่อขยะ อบต.แสนตอ (1) ม.3 หมู่ 2 บ้านห้วยหูด อ. น้ำปาด จ. อุตรดิตถ์ - อุตรดิตถ์ 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.87
22 ทต.ท่าเสา บ่อขยะทต.ท่าเสา หมู่ 4 อ. เมืองอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์ - อุตรดิตถ์ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 7.60
23 ทต.ทุ่งยั้ง บ่อขยะ ทต.ทุ่งยั้ง หมู่ 8 อ. ลับแล จ. อุตรดิตถ์ - อุตรดิตถ์ 24 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.00
24 อบต.แสนตอ บ่อขยะ อบต.แสนตอ (3) ม.4 บ้านบ้านแสนตอ อ. ลับแล จ. อุตรดิตถ์ - อุตรดิตถ์ 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.87
25 อบต.บ้านแก่ง บ่อขยะ อบต.บ้านแก่ง หมู่ 2 บ้านแก่ง อ. ตรอน จ. อุตรดิตถ์ - อุตรดิตถ์ 53 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.14
26 อบต.ชัยจุมพล บ่อขยะอบต.ชัยจุมพล หมู่ 5 ม่อนปู่แจ้ อ. ลับแล จ. อุตรดิตถ์ - อุตรดิตถ์ 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.00
27 อบต.บ่อทอง บ่อขยะ อบต.บ่อทอง หมู่ 15 อ. ทองแสนขัน จ. อุตรดิตถ์ - อุตรดิตถ์ 7.2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
28 อบต.บ้านเสี้ยว บ่อขยะ อบต.บ้านเสี้ยว หมู่ 3 บ้านหัวทุ่ง จ. อุตรดิตถ์ - อุตรดิตถ์ 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
29 อบต.พญาแมน บ่อขยะ อบต.พญาแมน หมู่ 5 บ้านขอม อ. พิชัย จ. อุตรดิตถ์ - อุตรดิตถ์ 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
30 ทต.น้ำปาด บ่อขยะ ทต.น้ำปาด อ. พิชัย จ. อุตรดิตถ์ - อุตรดิตถ์ 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.42
31 อบต.นาขุม บ่อขยะ อบต.นาขุม ม.4 หมู่ 4 N/A จ. อุตรดิตถ์ 0 - อุตรดิตถ์ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.13
32 ทต.ฟากท่า บ่อขยะ อบต.ฟากท่า ม.7 หมู่ 7 ม.7 (ของเก่าบ้านหน่ำ ม.2) (บ่อ ม2. ปิดไปแล้ว จ. อุตรดิตถ์ - อุตรดิตถ์ 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.29
33 อบต.เด่นเหล็ก บ่อขยะ อบต.เด่นเหล็ก ม.6 หมู่ 6 ม.6 (ของเก่าบ้านท่าโพธิ์หมู่ 1) (ม.6 ถูกต้อง)(แยกจาก ม.1) จ. อุตรดิตถ์ - อุตรดิตถ์ 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.43
34 อบต.นาขุม บ่อขยะ อบต.นาขุม ม.6 (6,1) หมู่ 6 N/A จ. อุตรดิตถ์ 0 - อุตรดิตถ์ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.13
35 อบต.สองคอน บ่อขยะ อบต.สองคอน หมู่ 3 อ. ฟากท่า จ. อุตรดิตถ์ - อุตรดิตถ์ 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
36 อบต.น้ำไคร้ บ่อขยะ อบต.น้ำไคร้ ม.9 หมู่ 7 อ. น้ำปาด จ. อุตรดิตถ์ - อุตรดิตถ์ 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.85
37 อบต.นาขุม บ่อขยะ อบต.นาขุม ม.5 หมู่ 5 บ้านนาบัว อ. บ้านโคก จ. อุตรดิตถ์ - อุตรดิตถ์ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.13
38 อบต.บ้านฝาย บ่อขยะ อบต.บ้านฝาย (ม.3) หมู่ 3 บ้านนากวาง อ. น้ำปาด จ. อุตรดิตถ์ - อุตรดิตถ์ 1.2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.73
39 อบต.ห้วยมุ่น บ่อขยะ อบต.ห้วยมุ่น ม.2 หมู่ 2 ป่าชุมชน ถนน แผ่นดินหมายเลข1239 อ. น้ำปาด จ. อุตรดิตถ์ - อุตรดิตถ์ 0-2-0 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.80
40 ทต.บ้านด่านนาขาม บ่อขยะ ทต.บ้านด่านนาขาม หมู่ 1 ม่อนไม้ซาง อ. เมืองอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์ - อุตรดิตถ์ 2.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.28
41 อบต.บ้านฝาย บ่อขยะ อบต.บ้านฝาย (ม.6) หมู่ 6 านหนองแห้ว (ของเก่าบ้านใหม่ ม.2) (บ่อหมู่ 2 ปิดแล้ว) อ. เมืองอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์ - อุตรดิตถ์ 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.73
42 ทต.ฟากท่า บ่อขยะทต.ฟากท่า หมู่ 3 บ้านดงต้นผึ้ง อ. ฟากท่า จ. อุตรดิตถ์ - อุตรดิตถ์ 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.85
43 อบต.บ้านแก่ง บ่อขยะ อบต.บ้านแก่ง หมู่ 2 บ้านแก่ง อ. ตรอน จ. อุตรดิตถ์ - อุตรดิตถ์ 53 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.40
44 ทต.วังกะพี้ บ่อขยะ ทต.วังกะพี้ หมู่ 8 บ้านวังโป่ง อ. เมืองอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์ - อุตรดิตถ์ 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 8.00
45 อบต.แสนตอ บ่อขยะ อบต.แสนตอ (2) ม.2 หมู่ 2 บ้านห้วยไคร้ อ. เมืองอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์ - อุตรดิตถ์ 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.87
46 ทต.ศรีพนมมาศ บ่อขยะทต.ศรีพนมมาศ หมู่ 13 บ้านโป่งก่าง อ. ลับแล จ. อุตรดิตถ์ - อุตรดิตถ์ 7 เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 3.00
47 อบต.บ้านหม้อ บ่อขยะเตาเผาขยะ อบต.บ้านหม้อ หมู่ 3 จ. อุตรดิตถ์ 0 - อุตรดิตถ์ 3.32 เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 3.00
48 ทต.บ้านแก่ง บ่อขยะเตาเผาขยะ ทต.บ้านแก่ง หนองคล้า อ. ตรอน จ. อุตรดิตถ์ - อุตรดิตถ์ 2 เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 1.50
49 อบต.คอรุม บ่อขยะเตาเผาขยะ อบต.คอรุม หมู่ 2 จ. อุตรดิตถ์ - อุตรดิตถ์ 0.2 เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 0.50