จังหวัด แพร่

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน ไชยบูรณ์ ต. ในเวียง อ. เมืองแพร่ จ. แพร่ 54000
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 18.142246 y : 100.139844

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

6,538.60 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 9
มี อปท. จำนวน 84

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 25 แห่ง
อบต. 57 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
4726 ทม.แพร่ / แพร่ 15,694.00 18.05 1 18.05 8.43 9.62 - 8.43 - - - - - - - - - - - 9.62
4727 อบต.นาจักร / แพร่ 6,663.00 6.06 1 6.06 5.73 0.33 - 5.73 - - - - - - - - - - - 0.33
4728 อบต.ป่าแดง / แพร่ 2,681.00 2.44 1 2.44 2.17 0.27 - 2.17 - - - - - - - - - - - 0.27
4729 ทต.ทุ่งโฮ้ง / แพร่ 6,117.00 6.24 1 6.24 5.67 0.57 - 5.67 - - - - - - - - - - - 0.57
4730 อบต.เหมืองหม้อ / แพร่ 9,170.00 8.34 1 8.34 5.32 3.02 - 5.32 - - - - - - - - - - - 3.02
4731 อบต.วังธง / แพร่ 2,529.00 2.30 1 2.30 2.09 0.21 - 2.09 - - - - - - - - - - - 0.21
4732 ทต.แม่หล่าย / แพร่ 4,506.00 4.60 1 4.60 1.74 2.86 - 1.74 - - - - - - - - - - - 2.86
4733 อบต.ห้วยม้า / แพร่ 6,529.00 5.94 1 5.94 5.14 0.80 - 5.14 - - - - - - - - - - - 0.80
4734 ทต.ป่าแมต / แพร่ 12,180.00 12.42 1 12.42 4.14 8.28 - 4.14 - - - - - - - - - - - 8.28
4735 ทต.บ้านถิ่น / แพร่ 6,584.00 6.72 1 6.72 5.99 0.73 - 5.99 - - - - - - - - - - - 0.73
4736 ทต.สวนเขื่อน / แพร่ 5,271.00 5.38 1 5.38 4.07 1.31 - 4.07 - - - - - - - - - - - 1.31
4737 ทต.วังหงส์ / แพร่ 3,183.00 3.25 1 3.25 2.44 0.81 - 2.44 - - - - - - - - - - - 0.81
4738 ทต.แม่คำมี / แพร่ 7,309.00 7.46 1 7.46 6.36 1.10 - 6.36 - - - - - - - - - - - 1.10
4739 ทต.ทุ่งกวาว / แพร่ 5,885.00 6.00 1 6.00 4.12 1.88 - 4.12 - - - - - - - - - - - 1.88
4740 อบต.ท่าข้าม / แพร่ 2,391.00 2.18 1 2.18 1.77 0.41 - 1.77 - - - - - - - - - - - 0.41
4741 อบต.แม่ยม / แพร่ 1,909.00 1.74 1 1.74 1.65 0.09 - 1.65 - - - - - - - - - - - 0.09
4742 ทต.ช่อแฮ / แพร่ 9,005.00 9.19 1 9.19 0.93 8.26 - 0.93 - - - - - - - - - - - 8.26
4743 อบต.ร่องฟอง / แพร่ 5,371.00 4.89 1 4.89 1.21 3.68 - 1.21 - - - - - - - - - - - 3.68
4744 อบต.กาญจนา / แพร่ 4,503.00 4.10 1 4.10 2.81 1.29 - 2.81 - - - - - - - - - - - 1.29
4745 ทต.ร้องกวาง / แพร่ 12,638.00 12.89 1 12.89 10.42 2.47 - - 10.42 - 10.42 10.42 - - - - - - - 2.47
4746 อบต.ร้องกวาง / แพร่ 2,283.00 2.08 1 2.08 1.64 0.44 - 1.64 - - - - - - - - - - - 0.44
4747 อบต.น้ำเลา / แพร่ 5,285.00 4.81 1 4.81 4.72 0.09 - 4.72 - - - - - - - - - - - 0.09
4748 ทต.บ้านเวียง / แพร่ 7,364.00 7.51 1 7.51 7.25 0.26 - - 7.25 - 7.25 7.25 - - - - - - - 0.26
4749 อบต.แม่ยางตาล / แพร่ 4,674.00 4.25 1 4.25 3.97 0.28 - 3.97 - - - - - - - - - - - 0.28
4750 อบต.แม่ยางฮ่อ / แพร่ 3,063.00 2.79 1 2.79 2.75 0.04 - 2.75 - - - - - - - - - - - 0.04
4751 อบต.ไผ่โทน / แพร่ 4,029.00 3.67 - - - - - - - - - - - - - 1 3.67 1.00 2.67 1.00
4752 อบต.ห้วยโรง / แพร่ 3,086.00 2.81 - - - - - - - - - - - - - 1 2.81 1.00 1.81 1.00
4753 อบต.แม่ทราย / แพร่ 2,526.00 2.30 1 2.30 1.91 0.39 - 1.91 - - - - - - - - - - - 0.39
4754 อบต.แม่ยางร้อง / แพร่ 3,774.00 3.43 1 3.43 3.21 0.22 - 3.21 - - - - - - - - - - - 0.22
4755 ทต.ห้วยอ้อ / แพร่ 5,030.00 5.13 1 5.13 3.44 1.69 - - 3.44 - 3.44 3.44 - - - - - - - 1.69
4756 ทต.แม่ลานนา / แพร่ 6,558.00 6.69 1 6.69 6.42 0.27 - - 6.42 - 6.42 6.42 - - - - - - - 0.27
4757 ทต.บ้านปิน / แพร่ 2,365.00 2.41 1 2.41 1.40 1.01 - - 1.40 - 1.40 1.40 - - - - - - - 1.01
4758 อบต.บ้านปิน / แพร่ 5,278.00 4.80 1 4.80 4.28 0.52 - - 4.28 - 4.28 4.28 - - - - - - - 0.52
4759 อบต.ต้าผามอก / แพร่ 4,637.00 4.22 1 4.22 4.14 0.08 - - 4.14 - 4.14 4.14 - - - - - - - 0.08
4760 ทต.เวียงต้า / แพร่ 6,424.00 6.55 1 6.55 5.41 1.14 - - 5.41 - 5.41 5.41 - - - - - - - 1.14
4761 ทต.ปากกาง / แพร่ 4,121.00 3.75 1 3.75 3.38 0.37 - - 3.38 - 3.38 3.38 - - - - - - - 0.37
4762 อบต.หัวทุ่ง / แพร่ 5,723.00 5.21 1 5.21 3.79 1.42 - - 3.79 - 3.79 3.79 - - - - - - - 1.42
4763 อบต.ทุ่งแล้ง / แพร่ 7,197.00 6.55 1 6.55 3.60 2.95 - - 3.60 - 3.60 3.60 - - - - - - - 2.95
4764 อบต.บ่อเหล็กลอง / แพร่ 4,089.00 3.72 1 3.72 3.35 0.37 - - 3.35 - 3.35 3.35 - - - - - - - 0.37
4765 ทต.แม่ปาน / แพร่ 2,962.00 3.02 1 3.02 2.03 0.99 - - 2.03 - 2.03 2.03 - - - - - - - 0.99
4766 ทต.สูงเม่น / แพร่ 3,173.00 3.24 1 3.24 2.80 0.44 - 2.80 - - - - - - - - - - - 0.44
4767 อบต.สูงเม่น / แพร่ 3,173.00 2.89 1 2.89 2.72 0.17 - 2.72 - - - - - - - - - - - 0.17
4768 อบต.น้ำชำ / แพร่ 9,765.00 8.89 1 8.89 4.97 3.92 - 4.97 - - - - - - - - - - - 3.92
4769 อบต.หัวฝาย / แพร่ 9,746.00 8.87 1 8.87 5.19 3.68 - 5.19 - - - - - - - - - - - 3.68
4770 อบต.ดอนมูล / แพร่ 7,151.00 6.51 1 6.51 6.00 0.51 - 6.00 - - - - - - - - - - - 0.51
4771 อบต.บ้านเหล่า / แพร่ 5,263.00 4.79 1 4.79 1.84 2.95 - 1.84 - - - - - - - - - - - 2.95
4772 อบต.บ้านกวาง / แพร่ 3,174.00 2.89 1 2.89 2.61 0.28 - 2.61 - - - - - - - - - - - 0.28
4773 อบต.บ้านปง / แพร่ 5,033.00 4.58 1 4.58 3.62 0.96 - 3.62 - - - - - - - - - - - 0.96
4774 อบต.บ้านกาศ / แพร่ 2,998.00 2.73 1 2.73 2.49 0.24 - 2.49 - - - - - - - - - - - 0.24
4775 อบต.ร่องกาศ / แพร่ 7,075.00 6.44 1 6.44 2.65 3.79 - 2.65 - - - - - - - - - - - 3.79
4776 อบต.สบสาย / แพร่ 3,627.00 3.30 1 3.30 3.25 0.05 - 3.25 - - - - - - - - - - - 0.05
4777 อบต.เวียงทอง / แพร่ 9,509.00 8.65 1 8.65 2.17 6.48 - - 2.17 - 2.17 2.17 - - - - - - - 6.48
4778 อบต.พระหลวง / แพร่ 3,883.00 3.53 1 3.53 2.97 0.56 - 2.97 - - - - - - - - - - - 0.56
4779 ทต.เด่นชัย / แพร่ 11,362.00 11.59 1 11.59 5.18 6.41 - 5.18 - - - - - - - - - - - 6.41
4780 อบต.เด่นชัย / แพร่ 1,355.00 1.23 1 1.23 0.47 0.76 - 0.47 - - - - - - - - - - - 0.76
4781 ทต.แม่จั๊ว / แพร่ 3,890.00 3.97 - - - - - - - - - - - - - 1 3.97 1.00 2.97 1.00
4782 อบต.แม่จั๊วะ / แพร่ 2,179.00 1.98 1 1.98 1.50 0.48 - 1.50 - - - - - - - - - - - 0.48
4783 อบต.ไทรย้อย / แพร่ 6,450.00 5.87 1 5.87 4.29 1.58 - 4.29 - - - - - - - - - - - 1.58
4784 อบต.ห้วยไร่ / แพร่ 5,187.00 4.72 - - - - - - - - - - - - - 1 4.72 1.25 3.47 1.25
4785 ทต.ปงป่าหวาย / แพร่ 4,669.00 4.76 1 4.76 4.61 0.15 - 4.61 - - - - - - - - - - - 0.15
4786 อบต.บ้านหนุน / แพร่ 4,997.00 4.55 1 4.55 3.85 0.70 - - 3.85 - 3.85 3.85 - - - - - - - 0.70
4787 ทต.สอง / แพร่ 6,933.00 7.07 1 7.07 2.62 4.45 - 2.62 - - - - - - - - - - - 4.45
4788 อบต.บ้านกลาง / แพร่ 3,610.00 3.29 1 3.29 3.14 0.15 - 3.14 - - - - - - - - - - - 0.15
4789 ทต.ห้วยหม้าย / แพร่ 8,098.00 8.26 1 8.26 5.07 3.19 - - 5.07 - 5.07 5.07 - - - - - - - 3.19
4790 อบต.เตาปูน / แพร่ 8,265.00 7.52 1 7.52 7.50 0.02 - 7.50 - - - - - - - - - - - 0.02
4791 อบต.หัวเมือง / แพร่ 6,400.00 5.82 1 5.82 5.61 0.21 - 5.61 - - - - - - - - - - - 0.21
4792 อบต.สะเอียบ / แพร่ 5,594.00 5.09 1 5.09 3.83 1.26 - 3.83 - - - - - - - - - - - 1.26
4793 อบต.แดนชุมพล / แพร่ 2,541.00 2.31 1 2.31 2.19 0.12 - 2.19 - - - - - - - - - - - 0.12
4794 อบต.ทุ่งน้าว / แพร่ 3,442.00 3.13 1 3.13 3.12 0.01 - 3.12 - - - - - - - - - - - 0.01
4795 ทต.วังชิ้น / แพร่ 3,006.00 3.07 1 3.07 2.40 0.67 - 2.40 - - - - - - - - - - - 0.67
4796 อบต.วังชิ้น / แพร่ 5,785.00 5.26 1 5.26 4.42 0.84 - - 4.42 - 4.42 4.42 - - - - - - - 0.84
4797 อบต.สรอย / แพร่ 6,313.00 5.74 - - - - - - - - - - - - - 1 5.74 2.00 3.74 2.00
4798 อบต.แม่ป้าก / แพร่ 5,125.00 4.66 1 4.66 2.70 1.96 - 2.70 - - - - - - - - - - - 1.96
4799 อบต.นาพูน / แพร่ 7,542.00 6.86 1 6.86 4.62 2.24 - 4.62 - - - - - - - - - - - 2.24
4800 อบต.แม่พุง / แพร่ 8,288.00 7.54 1 7.54 5.74 1.80 - 5.74 - - - - - - - - - - - 1.80
4801 อบต.ป่าสัก / แพร่ 5,409.00 4.92 1 4.92 4.02 0.90 - - 4.02 - 4.02 4.02 - - - - - - - 0.90
4802 อบต.แม่เกิ๋ง / แพร่ 4,638.00 4.22 1 4.22 4.06 0.16 - - 4.06 - 4.06 4.06 - - - - - - - 0.16
4803 อบต.แม่คำมี / แพร่ 2,076.00 1.89 1 1.89 1.87 0.02 - 1.87 - - - - - - - - - - - 0.02
4804 ทต.หนองม่วงไข่ / แพร่ 4,525.00 4.62 1 4.62 2.71 1.91 - 2.71 - - - - - - - - - - - 1.91
4805 อบต.น้ำรัด / แพร่ 3,311.00 3.01 1 3.01 2.94 0.07 - 2.94 - - - - - - - - - - - 0.07
4806 อบต.วังหลวง / แพร่ 2,410.00 2.19 1 2.19 1.56 0.63 - 1.56 - - - - - - - - - - - 0.63
4807 อบต.ตำหนักธรรม / แพร่ 3,226.00 2.94 1 2.94 2.68 0.26 - - 2.68 - 2.68 2.68 - - - - - - - 0.26
4808 อบต.ทุ่งแค้ว / แพร่ 2,076.00 1.89 1 1.89 1.76 0.13 - - 1.76 - 1.76 1.76 - - - - - - - 0.13