จังหวัด แพร่

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน ไชยบูรณ์ ต. ในเวียง อ. เมืองแพร่ จ. แพร่ 54000
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 18.142246 y : 100.139844

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

6,538.60 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 9
มี อปท. จำนวน 84

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 25 แห่ง
อบต. 57 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

56 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

43 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 99 แห่ง กำจัดถูกต้อง 56 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 43 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทต.เด่นชัย บ่อขยะทต.เด่นชัย หมู่ 9 ต. ในเวียง อ. เด่นชัย จ. แพร่ - แพร่ 1.2 เตาเผาที่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ถูกต้อง 2.40
2 ทต.ร้องกวาง บ่อขยะทต.ร้องกวาง ม.1 หมู่ 1 บ้านร้องเข็ม ต. ร้องเข็ม อ. ร้องกวาง จ. แพร่ 0 - แพร่ 3 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 2.00
3 อบต.แม่พุง บ่อขยะอบต.แม่พุง ม.11 หมู่ 11 บ้านป่าไผ่ ต. แม่พุง อ. วังชิ้น จ. แพร่ 0 - แพร่ 1 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.12
4 อบต.ทุ่งแล้ง บ่อขยะอบต.ทุ่งแล้ง ม.9 หมู่ 9 บ้านปากจอก ต. ทุ่งแล้ง อ. ลอง จ. แพร่ 0 - แพร่ 1 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.63
5 อบต.แม่พุง บ่อขยะอบต.แม่พุง ม.13 หมู่ 13 บ้านขุนห้วย ต. แม่พุง อ. วังชิ้น จ. แพร่ 0 - แพร่ N/A การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.12
6 อบต.แม่เกิ๋ง บ่อขยะอบต.แม่เกิ๋ง ม.7 หมู่ 7 บ่อใหม่ บ้านค้างใจ ต. แม่เกิ๋ง อ. วังชิ้น จ. แพร่ 0 - แพร่ 0.3 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.07
7 อบต.แม่พุง บ่อขยะอบต.แม่พุง ม.12 หมู่ 12 บ้านปางมะโอ ต. แม่พุง อ. วังชิ้น จ. แพร่ 0 - แพร่ N/A การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.12
8 อบต.แม่พุง บ่อขยะอบต.แม่พุง ม.14 หมู่ 14 บ้านสวนป่าสรอย ต. แม่พุง อ. วังชิ้น จ. แพร่ 0 - แพร่ N/A การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.12
9 อบต.แม่พุง บ่อขยะอบต.แม่พุง ม.5 หมู่ 5 บ้านแม่แฮด ต. แม่พุง อ. วังชิ้น จ. แพร่ 0 - แพร่ 0.3 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.12
10 อบต.แม่พุง บ่อขยะอบต.แม่พุง ม.7 หมู่ 7 บ้านป่าคา ต. แม่พุง อ. วังชิ้น จ. แพร่ 0 - แพร่ 0.3 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.12
11 อบต.หัวทุ่ง บ่อขยะอบต.หัวทุ่ง ม.1 ต. แม่พุง อ. ลอง จ. แพร่ - แพร่ 5 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.40
12 ทต.แม่ปาน บ่อขยะทต.แม่ปาน หมู่ 4 บ้านโคนป่าหิน ต. แม่พุง อ. ลอง จ. แพร่ - แพร่ 2 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.66
13 อบต.แม่เกิ๋ง บ่อขยะอบต.แม่เกิ๋ง หมู่ 6 บ้านแม่สิน ต. แม่พุง อ. วังชิ้น จ. แพร่ - แพร่ 0.04 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.07
14 อบต.แม่ทราย บ่อขยะอบต.แม่ทราย หมู่ 3 บ้านแม่ทรายใต้ ต. แม่พุง อ. ร้องกวาง จ. แพร่ - แพร่ 1 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.04
15 อบต.หัวทุ่ง บ่อขยะอบต.หัวทุ่ง ม.4 ต. แม่พุง อ. ลอง จ. แพร่ - แพร่ 5 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.40
16 อบต.แม่ยางตาล บ่อขยะอบต.แม่ยางตาล ม.8 หมู่ 8 บ้านทรายมูลเหนือ ต. แม่พุง อ. ร้องกวาง จ. แพร่ - แพร่ 1 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.35
17 อบต.ทุ่งแล้ง บ่อขยะอบต.ทุ่งแล้ง หมู่ 5 หมู่ 5 บ้านอ้ายลิ่ม จ. แพร่ 0 - แพร่ N/A การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.63
18 อบต.ร้องกวาง บ่อขยะอบต.ร้องกวาง หมู่ 3 บ้านแม่ยางโพธิ์ อ. ร้องกวาง จ. แพร่ - แพร่ 1 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.01
19 อบต.บ้านหนุน บ่อขยะอบต.บ้านหนุน หมู่ 9 อ. สอง จ. แพร่ - แพร่ 3 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.94
20 อบต.บ่อเหล็กลอง บ่อขยะอบต.บ่อเหล็กลอง ม.7 หมู่ 7 บ้านต้นม่วง อ. ลอง จ. แพร่ - แพร่ 1 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.46
21 อบต.แม่พุง บ่อขยะอบต.แม่พุง หมู่ 1 หมู่ 1 บ้านวังขอน จ. แพร่ 0 - แพร่ 0.2 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.12
22 ทต.เวียงต้า บ่อขยะทต.เวียงต้า ม.10 หมู่ 10 อ. ลอง จ. แพร่ - แพร่ 2 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.50
23 อบต.เวียงทอง บ่อขยะอบต.เวียงทอง หมู่ 8 อ. สูงเม่น จ. แพร่ - แพร่ 7 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 5.60
24 ทต.ปากกาง บ่อขยะทต.ปากกาง ม.3 หมู่ 3 บ้านท่าเดื่อ อ. ลอง จ. แพร่ - แพร่ 5 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.18
25 อบต.แม่พุง บ่อขยะอบต.แม่พุง หมู่ 4, 15 หมู่ 4, 15 บ้านค้างปินใจ, บ้านแม่พุงหลวง จ. แพร่ 0 - แพร่ 2 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.12
26 ทต.ปากกาง บ่อขยะทต.ปากกาง ม.9 หมู่ 9 อ. ลอง จ. แพร่ - แพร่ 2 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.18
27 อบต.ทุ่งแค้ว บ่อขยะอบต.ทุ่งแค้ว หมู่ 4 บ้านทุ่งทอง อ. หนองม่วงไข่ จ. แพร่ - แพร่ 4 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.12
28 อบต.แม่พุง บ่อขยะอบต.แม่พุง หมู่ 6 หมู่ 6 บ้านแม่ตึ้ด จ. แพร่ 0 - แพร่ 0-2-0 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.12
29 ทต.แม่ลานนา บ่อขยะทต.แม่ลานนา หมู่ 8 หมู่ 8 ทุ่งป่าดำ จ. แพร่ 0 - แพร่ N/A การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.62
30 อบต.วังหลวง บ่อขยะอบต.วังหลวง หมู่ 5 อ. หนองม่วงไข่ จ. แพร่ - แพร่ 5 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.63
31 อบต.ป่าสัก บ่อขยะอบต.ป่าสัก หมู่ 3 อ. วังชิ้น จ. แพร่ - แพร่ 1 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.70
32 อบต.แม่พุง บ่อขยะอบต.แม่พุง หมู่ 8 หมู่ 8 บ้านปางไฮ จ. แพร่ 0 - แพร่ 0-1-0 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.12
33 ทต.ร้องกวาง บ่อขยะทต.ร้องกวาง หมู่ 2 อ. ร้องกวาง จ. แพร่ - แพร่ 7 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 2.00
34 ทต.แม่ลานนา บ่อขยะทต.แม่ลานนา หมู่ 12 หมู่ 12 แม่ลาน.ใต้ จ. แพร่ 0 - แพร่ N/A การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.62
35 ทต.ห้วยอ้อ บ่อขยะทต.ห้วยอ้อ หมู่ 8 อ. ลอง จ. แพร่ - แพร่ 2 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 1.83
36 อบต.แม่เกิ๋ง บ่อขยะอบต.แม่เกิ๋ง หมู่ 4 บ้านสลก อ. วังชิ้น จ. แพร่ - แพร่ 0.13 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.07
37 อบต.แม่พุง บ่อขยะอบต.แม่พุง หมู่ 10 หมู่ 10 บ้านแม่พุง จ. แพร่ 0 - แพร่ 1 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.12
38 อบต.น้ำเลา บ่อขยะอบต.น้ำเลา หมู่ 6 อ. ร้องกวาง จ. แพร่ - แพร่ 6 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.93
39 อบต.หัวทุ่ง บ่อขยะอบต.หัวทุ่ง ม3 อ. ลอง จ. แพร่ - แพร่ 3 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.40
40 อบต.ทุ่งแล้ง บ่อขยะอบต.ทุ่งแล้ง ม.2 หมู่ 2 อ. ลอง จ. แพร่ - แพร่ 1 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.63
41 ทต.วังชิ้น บ่อขยะทต.วังชิ้น หมู่ 10 อ. วังชิ้น จ. แพร่ - แพร่ 9 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 1.06
42 อบต.ทุ่งแล้ง บ่อขยะอบต.ทุ่งแล้ง ม.4 หมู่ 4 อ. ลอง จ. แพร่ - แพร่ 4 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.63
43 อบต.แม่ยางตาล บ่อขยะอบต.แม่ยางตาล ม.4 หมู่ 4 บ้านแม่ดงโทน อ. ร้องกวาง จ. แพร่ - แพร่ 4 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.35
44 อบต.บ่อเหล็กลอง บ่อขยะอบต.บ่อเหล็กลอง ม.2 หมู่ 2 บ้านนาตุ้ม อ. ลอง จ. แพร่ - แพร่ N/A การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.46
45 ทต.เวียงต้า บ่อขยะทต.เวียงต้า ม.4 หมู่ 6 อ. ลอง จ. แพร่ - แพร่ 2 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.50
46 ทต.ปากกาง บ่อขยะทต.ปากกาง ม.1 หมู่ 1 บ้านร่องบอน อ. ลอง จ. แพร่ - แพร่ 10 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.18
47 อบต.แม่พุง บ่อขยะอบต.แม่พุง หมู่ 3,16 หมู่ 3,16 บ้านวังกวาง, บ้านวังกวางเหนือ จ. แพร่ 0 - แพร่ 1 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.12
48 ทต.บ้านปิน บ่อขยะทต.บ้านปิน หมู่ 5 อ. ลอง จ. แพร่ - แพร่ 5 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 1.26
49 อบต.ตำหนักธรรม บ่อขยะอบต.ตำหนักธรรม หมู่ 6 บ้านตำหนักธรรม อ. หนองม่วงไข่ จ. แพร่ - แพร่ 2 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.02
50 ทต.ปากกาง บ่อขยะทต.ปากกาง ม.6 หมู่ 6 บ้านปากบง อ. ลอง จ. แพร่ - แพร่ 5.4 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.18
51 ทต.แม่ลานนา บ่อขยะทต.แม่ลานนา อ. ลอง จ. แพร่ - แพร่ N/A การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.62
52 อบต.น้ำรัด บ่อขยะอบต.น้ำรัด หมู่ 2 อ. หนองม่วงไข่ จ. แพร่ - แพร่ 17 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.06
53 ทต.แม่ลานนา บ่อขยะทต.แม่ลานนา หมู่ 11 หมู่ 11 แม่ลานเหนือ จ. แพร่ 0 - แพร่ N/A การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.62
54 ทต.หนองม่วงไข่ บ่อขยะทต.หนองม่วงไข่ หมู่ 4 อ. หนองม่วงไข่ จ. แพร่ - แพร่ 7 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 2.01
55 อบต.แม่เกิ๋ง บ่อขยะอบต.แม่เกิ๋ง หมู่ 2 บ้านเด่น อ. วังชิ้น จ. แพร่ - แพร่ 0.09 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.07
56 อบต.แม่พุง บ่อขยะอบต.แม่พุง หมู่ 9 หมู่ 9 บ้านป่าม่วง จ. แพร่ 0 - แพร่ 1 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.12
57 อบต.ไผ่โทน บ่อขยะอบต.ไผ่โทน ม.4 หมู่ 4 บ้านวังปึ้ง ต. ไผ่โทน อ. ร้องกวาง จ. แพร่ 0 - แพร่ 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.13
58 อบต.ไผ่โทน บ่อขยะอบต.ไผ่โทน ม.1 หมู่ 1 บ้านไทรพร้าว ต. ไผ่โทน อ. ร้องกวาง จ. แพร่ - แพร่ 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.13
59 อบต.นาพูน บ่อขยะอบต.นาพูน ม.7 หมู่ 7 บ้านเปาปม-ดงยาง ต. นาพูน อ. วังชิ้น จ. แพร่ 0 - แพร่ 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.16
60 อบต.สะเอียบ บ่อขยะอบต.สะเอียบ ม.6 หมู่ 6 บ้านดอนแก้ว ต. สะเอียบ อ. สอง จ. แพร่ 0 - แพร่ 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.04
61 อบต.ไผ่โทน บ่อขยะอบต.ไผ่โทน ม.2 หมู่ 2 บ้านไผ่โทน ต. ไผ่โทน อ. ร้องกวาง จ. แพร่ - แพร่ 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.13
62 ทต.สอง บ่อขยะทต.สอง หมู่ 8 บ้านป่าแดง ต. เตาปูน อ. สอง จ. แพร่ 0 - แพร่ 8 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.28
63 อบต.หัวเมือง บ่อขยะอบต.หัวเมือง ม.4 หมู่ 4 บ้านปากยาง ต. หนองม่วงไข่ อ. หนองม่วงไข่ จ. แพร่ 0 - แพร่ 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
64 อบต.นาพูน บ่อขยะอบต.นาพูน ม.9 หมู่ 9 บ้านแม่สิน ต. นาพูน อ. วังชิ้น จ. แพร่ 0 - แพร่ 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.16
65 อบต.บ้านปิน บ่อขยะอบต.บ้านปิน ม.12 หมู่ 12 บ้านก้องฝาย ต. บ้านปิน อ. ลอง จ. แพร่ 0 - แพร่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.01
66 อบต.ห้วยโรง บ่อขยะอบต.ห้วยโรง หมู่ 1 หมู่ 1 บ้านห้วยกี้ จ. แพร่ 0 - แพร่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.01
67 อบต.สะเอียบ บ่อขยะอบต.สะเอียบ หมู่ 3 หมู่ 3 บ้านป่าเลา จ. แพร่ 0 - แพร่ 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.04
68 อบต.ห้วยโรง บ่อขยะอบต.ห้วยโรง หมู่ 4 หมู่ 4 บ้านห้วยโรงใน จ. แพร่ 0 - แพร่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.01
69 อบต.แม่ป้าก บ่อขยะอบต.แม่ป๊าก หมู่ 1 หมู่ 1 อบต.แม่ป๊าก จ. แพร่ 0 - แพร่ 0-2-0 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.05
70 อบต.นาพูน บ่อขยะอบต.นาพูน ม.1 หมู่ 1 อ. วังชิ้น จ. แพร่ - แพร่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.16
71 อบต.สะเอียบ บ่อขยะอบต.สะเอียบ หมู่ 5 หมู่ 5 บ้านแม่เต็น จ. แพร่ 0 - แพร่ 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.04
72 อบต.แม่ป้าก บ่อขยะอบต.แม่ป๊าก หมู่ 5 หมู่ 5 ต.แม่ป๊าก จ. แพร่ 0 - แพร่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.05
73 อบต.เตาปูน บ่อขยะอบต.เตาปูน ม.4 หมู่ 4 อ. สอง จ. แพร่ - แพร่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.15
74 อบต.นาพูน บ่อขยะหมู่ 3 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ หมู่ 3 ต.นาพูน อ. วังชิ้น จ. แพร่ - แพร่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.16
75 อบต.สะเอียบ บ่อขยะอบต.สะเอียบ หมู่ 7 หมู่ 7 บ้านห้วยโป่ง จ. แพร่ 0 - แพร่ 0-1-0 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.04
76 อบต.แม่ป้าก บ่อขยะอบต.แม่ป๊าก หมู่ 7 หมู่ 7 ต.แม่ป๊าก จ. แพร่ 0 - แพร่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.05
77 อบต.นาพูน บ่อขยะหมู่ 5 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ หมู่ 5 ต.นาพูน อ. วังชิ้น จ. แพร่ - แพร่ 0.3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.16
78 อบต.แม่ป้าก บ่อขยะอบต.แม่ป๊าก หมู่ 9 หมู่ 9 บ้านโป่ง จ. แพร่ 0 - แพร่ 0-1-0 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.05
79 อบต.บ้านปิน บ่อขยะอบต.บ้านปิน หมู่ 2 บ้านบ่อ อ. ลอง จ. แพร่ - แพร่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.01
80 อบต.สะเอียบ บ่อขยะอบต.สะเอียบ หมู่ 2 หมู่ 2 บ้านนาฝาย จ. แพร่ 0 - แพร่ 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.04
81 อบต.บ้านปิน บ่อขยะอบต.บ้านปิน หมู่ 6 บ้านผาคอ อ. ลอง จ. แพร่ - แพร่ 1.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.01
82 อบต.นาพูน บ่อขยะหมู่ 8 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ หมู่ 8 ต.นาพูน อ. วังชิ้น จ. แพร่ - แพร่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.16
83 อบต.บ้านปิน บ่อขยะอบต.บ้านปิน หมู่ 11 บ้านแม่หลู้ อ. ลอง จ. แพร่ - แพร่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.01
84 อบต.ห้วยโรง บ่อขยะอบต.ห้วยโรง หมู่ 3 หมู่ 3 บ้านห้วยโรงนอก จ. แพร่ 0 - แพร่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.01
85 อบต.แม่ยางฮ่อ บ่อขยะอบต.แม่ยางฮ่อ หมู่ 2 บ้านแม่ยางหลวง อ. ร้องกวาง จ. แพร่ - แพร่ 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.66
86 อบต.สะเอียบ บ่อขยะอบต.สะเอียบ หมู่ 4 หมู่ 4 บ้านนาหลวง จ. แพร่ 0 - แพร่ 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.04
87 อบต.ห้วยโรง บ่อขยะอบต.ห้วยโรง หมู่ 5 หมู่ 5 บ้านน้ำพุสูง จ. แพร่ 0 - แพร่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.01
88 อบต.แม่ป้าก บ่อขยะอบต.แม่ป๊าก หมู่ 2 หมู่ 2 ต.แม่ป๊าก จ. แพร่ 0 - แพร่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.05
89 อบต.นาพูน บ่อขยะหมู่ 2,10 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ หมู่ 2 และหมู่ 10 ต.นาพูน อ. วังชิ้น จ. แพร่ - แพร่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.16
90 อบต.แม่ป้าก บ่อขยะอบต.แม่ป๊าก หมู่ 6 หมู่ 6 ต.แม่ป๊าก จ. แพร่ 0 - แพร่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.05
91 อบต.สะเอียบ บ่อขยะอบต.สะเอียบ หมู่ 8 หมู่ 8 บ้านท่าวะ จ. แพร่ 0 - แพร่ 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.04
92 อบต.นาพูน บ่อขยะหมู่ 4 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ หมู่ 4 ต.นาพูน อ. วังชิ้น จ. แพร่ - แพร่ 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.16
93 อบต.แม่ป้าก บ่อขยะอบต.แม่ป๊าก หมู่ 8 หมู่ 8 ต.แม่ป๊าก จ. แพร่ 0 - แพร่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.05
94 อบต.นาพูน บ่อขยะหมู่ 6,7,9 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ หมู่ 6,7,9 ต.นาพูน อ. วังชิ้น จ. แพร่ - แพร่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.16
95 อบต.สะเอียบ บ่อขยะอบต.สะเอียบ หมู่ 1,6,9 หมู่ 1,6,9 บ้านดอนชัย จ. แพร่ 0 - แพร่ 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.04
96 อบต.บ้านปิน บ่อขยะอบต.บ้านปิน หมู่ 5 บ้านเหล่าป่าม่วง อ. ลอง จ. แพร่ - แพร่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.01
97 อบต.บ้านปิน บ่อขยะอบต.บ้านปิน หมู่ 8 บ้านตัวตากล้า อ. ลอง จ. แพร่ - แพร่ 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.01
98 อบต.นาพูน บ่อขยะหมู่ 11 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ หมู่ 11 ต.นาพูน อ. วังชิ้น จ. แพร่ - แพร่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.16
99 ทต.ป่าแมต บ่อขยะเอกชน ทต.ป่าแมต หมู่ 15 อ. เมืองแพร่ จ. แพร่ - แพร่ 200.00 การเทกองแบบควบคุม ขนาดมากกว่า 50 ตันต่อวัน ไม่ถูกต้อง 125.00