จังหวัด แพร่

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน ไชยบูรณ์ ต. ในเวียง อ. เมืองแพร่ จ. แพร่ 54000
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 18.142246 y : 100.139844

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

6,538.60 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 9
มี อปท. จำนวน 84

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 25 แห่ง
อบต. 57 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

56 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

43 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 99 แห่ง กำจัดถูกต้อง 56 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 43 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทต.เด่นชัย บ่อขยะทต.เด่นชัย หมู่ 9 ต. ในเวียง อ. เด่นชัย จ. แพร่ - แพร่ 1.2 เตาเผาที่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ถูกต้อง 2.40
2 อบต.แม่พุง บ่อขยะอบต.แม่พุง ม.11 หมู่ 11 บ้านป่าไผ่ ต. แม่พุง อ. วังชิ้น จ. แพร่ 0 - แพร่ 1 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.12
3 ทต.ร้องกวาง บ่อขยะทต.ร้องกวาง ม.1 หมู่ 1 บ้านร้องเข็ม ต. ร้องเข็ม อ. ร้องกวาง จ. แพร่ 0 - แพร่ 3 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 2.00
4 อบต.แม่พุง บ่อขยะอบต.แม่พุง ม.13 หมู่ 13 บ้านขุนห้วย ต. แม่พุง อ. วังชิ้น จ. แพร่ 0 - แพร่ N/A การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.12
5 อบต.ทุ่งแล้ง บ่อขยะอบต.ทุ่งแล้ง ม.9 หมู่ 9 บ้านปากจอก ต. ทุ่งแล้ง อ. ลอง จ. แพร่ 0 - แพร่ 1 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.63
6 อบต.แม่พุง บ่อขยะอบต.แม่พุง ม.12 หมู่ 12 บ้านปางมะโอ ต. แม่พุง อ. วังชิ้น จ. แพร่ 0 - แพร่ N/A การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.12
7 อบต.แม่พุง บ่อขยะอบต.แม่พุง ม.14 หมู่ 14 บ้านสวนป่าสรอย ต. แม่พุง อ. วังชิ้น จ. แพร่ 0 - แพร่ N/A การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.12
8 อบต.แม่เกิ๋ง บ่อขยะอบต.แม่เกิ๋ง ม.7 หมู่ 7 บ่อใหม่ บ้านค้างใจ ต. แม่เกิ๋ง อ. วังชิ้น จ. แพร่ 0 - แพร่ 0.3 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.07
9 อบต.แม่พุง บ่อขยะอบต.แม่พุง ม.5 หมู่ 5 บ้านแม่แฮด ต. แม่พุง อ. วังชิ้น จ. แพร่ 0 - แพร่ 0.3 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.12
10 อบต.แม่พุง บ่อขยะอบต.แม่พุง ม.7 หมู่ 7 บ้านป่าคา ต. แม่พุง อ. วังชิ้น จ. แพร่ 0 - แพร่ 0.3 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.12
11 อบต.แม่พุง บ่อขยะอบต.แม่พุง หมู่ 9 หมู่ 9 บ้านป่าม่วง จ. แพร่ 0 - แพร่ 1 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.12
12 ทต.แม่ลานนา บ่อขยะทต.แม่ลานนา จ. แพร่ - แพร่ N/A การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.62
13 ทต.แม่ลานนา บ่อขยะทต.แม่ลานนา หมู่ 11 หมู่ 11 แม่ลานเหนือ จ. แพร่ 0 - แพร่ N/A การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.62
14 อบต.แม่เกิ๋ง บ่อขยะอบต.แม่เกิ๋ง หมู่ 2 บ้านเด่น อ. วังชิ้น จ. แพร่ - แพร่ 0.09 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.07
15 อบต.หัวทุ่ง บ่อขยะอบต.หัวทุ่ง ม.1 อ. ลอง จ. แพร่ - แพร่ 5 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.40
16 ทต.แม่ปาน บ่อขยะทต.แม่ปาน หมู่ 4 บ้านโคนป่าหิน อ. ลอง จ. แพร่ - แพร่ 2 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.66
17 อบต.แม่เกิ๋ง บ่อขยะอบต.แม่เกิ๋ง หมู่ 6 บ้านแม่สิน อ. วังชิ้น จ. แพร่ - แพร่ 0.04 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.07
18 อบต.แม่ทราย บ่อขยะอบต.แม่ทราย หมู่ 3 บ้านแม่ทรายใต้ อ. ร้องกวาง จ. แพร่ - แพร่ 1 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.04
19 อบต.หัวทุ่ง บ่อขยะอบต.หัวทุ่ง ม.4 อ. ลอง จ. แพร่ - แพร่ 5 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.40
20 อบต.แม่ยางตาล บ่อขยะอบต.แม่ยางตาล ม.8 หมู่ 8 บ้านทรายมูลเหนือ อ. ร้องกวาง จ. แพร่ - แพร่ 1 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.35
21 อบต.บ้านหนุน บ่อขยะอบต.บ้านหนุน หมู่ 9 อ. สอง จ. แพร่ - แพร่ 3 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.94
22 อบต.ทุ่งแล้ง บ่อขยะอบต.ทุ่งแล้ง หมู่ 5 หมู่ 5 บ้านอ้ายลิ่ม จ. แพร่ 0 - แพร่ N/A การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.63
23 อบต.แม่พุง บ่อขยะอบต.แม่พุง หมู่ 1 หมู่ 1 บ้านวังขอน จ. แพร่ 0 - แพร่ 0.2 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.12
24 อบต.ร้องกวาง บ่อขยะอบต.ร้องกวาง หมู่ 3 บ้านแม่ยางโพธิ์ อ. ร้องกวาง จ. แพร่ - แพร่ 1 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.01
25 อบต.เวียงทอง บ่อขยะอบต.เวียงทอง หมู่ 8 อ. สูงเม่น จ. แพร่ - แพร่ 7 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 5.60
26 อบต.บ่อเหล็กลอง บ่อขยะอบต.บ่อเหล็กลอง ม.7 หมู่ 7 บ้านต้นม่วง อ. ลอง จ. แพร่ - แพร่ 1 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.46
27 อบต.แม่พุง บ่อขยะอบต.แม่พุง หมู่ 4, 15 หมู่ 4, 15 บ้านค้างปินใจ, บ้านแม่พุงหลวง จ. แพร่ 0 - แพร่ 2 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.12
28 ทต.เวียงต้า บ่อขยะทต.เวียงต้า ม.10 หมู่ 10 อ. ลอง จ. แพร่ - แพร่ 2 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.50
29 อบต.ทุ่งแค้ว บ่อขยะอบต.ทุ่งแค้ว หมู่ 4 บ้านทุ่งทอง อ. หนองม่วงไข่ จ. แพร่ - แพร่ 4 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.12
30 ทต.ปากกาง บ่อขยะทต.ปากกาง ม.3 หมู่ 3 บ้านท่าเดื่อ อ. ลอง จ. แพร่ - แพร่ 5 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.18
31 อบต.แม่พุง บ่อขยะอบต.แม่พุง หมู่ 6 หมู่ 6 บ้านแม่ตึ้ด จ. แพร่ 0 - แพร่ 0-2-0 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.12
32 อบต.วังหลวง บ่อขยะอบต.วังหลวง หมู่ 5 อ. หนองม่วงไข่ จ. แพร่ - แพร่ 5 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.63
33 อบต.แม่พุง บ่อขยะอบต.แม่พุง หมู่ 8 หมู่ 8 บ้านปางไฮ จ. แพร่ 0 - แพร่ 0-1-0 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.12
34 ทต.ปากกาง บ่อขยะทต.ปากกาง ม.9 หมู่ 9 อ. ลอง จ. แพร่ - แพร่ 2 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.18
35 ทต.แม่ลานนา บ่อขยะทต.แม่ลานนา หมู่ 8 หมู่ 8 ทุ่งป่าดำ จ. แพร่ 0 - แพร่ N/A การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.62
36 อบต.แม่พุง บ่อขยะอบต.แม่พุง หมู่ 10 หมู่ 10 บ้านแม่พุง จ. แพร่ 0 - แพร่ 1 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.12
37 อบต.ป่าสัก บ่อขยะอบต.ป่าสัก หมู่ 3 อ. วังชิ้น จ. แพร่ - แพร่ 1 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.70
38 ทต.ร้องกวาง บ่อขยะทต.ร้องกวาง หมู่ 2 อ. ร้องกวาง จ. แพร่ - แพร่ 7 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 2.00
39 ทต.แม่ลานนา บ่อขยะทต.แม่ลานนา หมู่ 12 หมู่ 12 แม่ลาน.ใต้ จ. แพร่ 0 - แพร่ N/A การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.62
40 ทต.ห้วยอ้อ บ่อขยะทต.ห้วยอ้อ หมู่ 8 อ. ลอง จ. แพร่ - แพร่ 2 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 1.83
41 อบต.แม่เกิ๋ง บ่อขยะอบต.แม่เกิ๋ง หมู่ 4 บ้านสลก อ. วังชิ้น จ. แพร่ - แพร่ 0.13 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.07
42 อบต.น้ำเลา บ่อขยะอบต.น้ำเลา หมู่ 6 อ. ร้องกวาง จ. แพร่ - แพร่ 6 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.93
43 อบต.หัวทุ่ง บ่อขยะอบต.หัวทุ่ง ม3 อ. ลอง จ. แพร่ - แพร่ 3 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.40
44 อบต.ทุ่งแล้ง บ่อขยะอบต.ทุ่งแล้ง ม.2 หมู่ 2 อ. ลอง จ. แพร่ - แพร่ 1 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.63
45 ทต.วังชิ้น บ่อขยะทต.วังชิ้น หมู่ 10 อ. วังชิ้น จ. แพร่ - แพร่ 9 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 1.06
46 อบต.ทุ่งแล้ง บ่อขยะอบต.ทุ่งแล้ง ม.4 หมู่ 4 อ. ลอง จ. แพร่ - แพร่ 4 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.63
47 อบต.แม่ยางตาล บ่อขยะอบต.แม่ยางตาล ม.4 หมู่ 4 บ้านแม่ดงโทน อ. ร้องกวาง จ. แพร่ - แพร่ 4 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.35
48 อบต.บ่อเหล็กลอง บ่อขยะอบต.บ่อเหล็กลอง ม.2 หมู่ 2 บ้านนาตุ้ม อ. ลอง จ. แพร่ - แพร่ N/A การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.46
49 อบต.แม่พุง บ่อขยะอบต.แม่พุง หมู่ 3,16 หมู่ 3,16 บ้านวังกวาง, บ้านวังกวางเหนือ จ. แพร่ 0 - แพร่ 1 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.12
50 ทต.เวียงต้า บ่อขยะทต.เวียงต้า ม.4 หมู่ 6 อ. ลอง จ. แพร่ - แพร่ 2 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.50
51 อบต.ตำหนักธรรม บ่อขยะอบต.ตำหนักธรรม หมู่ 6 บ้านตำหนักธรรม อ. หนองม่วงไข่ จ. แพร่ - แพร่ 2 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.02
52 ทต.ปากกาง บ่อขยะทต.ปากกาง ม.1 หมู่ 1 บ้านร่องบอน อ. ลอง จ. แพร่ - แพร่ 10 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.18
53 ทต.บ้านปิน บ่อขยะทต.บ้านปิน หมู่ 5 อ. ลอง จ. แพร่ - แพร่ 5 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 1.26
54 อบต.น้ำรัด บ่อขยะอบต.น้ำรัด หมู่ 2 อ. หนองม่วงไข่ จ. แพร่ - แพร่ 17 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.06
55 ทต.ปากกาง บ่อขยะทต.ปากกาง ม.6 หมู่ 6 บ้านปากบง อ. ลอง จ. แพร่ - แพร่ 5.4 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.18
56 ทต.หนองม่วงไข่ บ่อขยะทต.หนองม่วงไข่ หมู่ 4 อ. หนองม่วงไข่ จ. แพร่ - แพร่ 7 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 2.01
57 อบต.บ้านปิน บ่อขยะอบต.บ้านปิน ม.12 หมู่ 12 บ้านก้องฝาย ต. บ้านปิน อ. ลอง จ. แพร่ 0 - แพร่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.01
58 อบต.ไผ่โทน บ่อขยะอบต.ไผ่โทน ม.4 หมู่ 4 บ้านวังปึ้ง ต. ไผ่โทน อ. ร้องกวาง จ. แพร่ 0 - แพร่ 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.13
59 อบต.ไผ่โทน บ่อขยะอบต.ไผ่โทน ม.1 หมู่ 1 บ้านไทรพร้าว ต. ไผ่โทน อ. ร้องกวาง จ. แพร่ - แพร่ 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.13
60 อบต.นาพูน บ่อขยะอบต.นาพูน ม.7 หมู่ 7 บ้านเปาปม-ดงยาง ต. นาพูน อ. วังชิ้น จ. แพร่ 0 - แพร่ 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.16
61 อบต.สะเอียบ บ่อขยะอบต.สะเอียบ ม.6 หมู่ 6 บ้านดอนแก้ว ต. สะเอียบ อ. สอง จ. แพร่ 0 - แพร่ 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.04
62 อบต.ไผ่โทน บ่อขยะอบต.ไผ่โทน ม.2 หมู่ 2 บ้านไผ่โทน ต. ไผ่โทน อ. ร้องกวาง จ. แพร่ - แพร่ 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.13
63 ทต.สอง บ่อขยะทต.สอง หมู่ 8 บ้านป่าแดง ต. เตาปูน อ. สอง จ. แพร่ 0 - แพร่ 8 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.28
64 อบต.หัวเมือง บ่อขยะอบต.หัวเมือง ม.4 หมู่ 4 บ้านปากยาง ต. หนองม่วงไข่ อ. หนองม่วงไข่ จ. แพร่ 0 - แพร่ 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
65 อบต.นาพูน บ่อขยะอบต.นาพูน ม.9 หมู่ 9 บ้านแม่สิน ต. นาพูน อ. วังชิ้น จ. แพร่ 0 - แพร่ 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.16
66 อบต.นาพูน บ่อขยะหมู่ 11 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ หมู่ 11 ต.นาพูน ต. นาพูน อ. วังชิ้น จ. แพร่ - แพร่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.16
67 อบต.ห้วยโรง บ่อขยะอบต.ห้วยโรง หมู่ 1 หมู่ 1 บ้านห้วยกี้ จ. แพร่ 0 - แพร่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.01
68 อบต.บ้านปิน บ่อขยะอบต.บ้านปิน หมู่ 8 บ้านตัวตากล้า อ. ลอง จ. แพร่ - แพร่ 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.01
69 อบต.สะเอียบ บ่อขยะอบต.สะเอียบ หมู่ 3 หมู่ 3 บ้านป่าเลา จ. แพร่ 0 - แพร่ 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.04
70 อบต.ห้วยโรง บ่อขยะอบต.ห้วยโรง หมู่ 4 หมู่ 4 บ้านห้วยโรงใน จ. แพร่ 0 - แพร่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.01
71 อบต.สะเอียบ บ่อขยะอบต.สะเอียบ หมู่ 5 หมู่ 5 บ้านแม่เต็น จ. แพร่ 0 - แพร่ 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.04
72 อบต.เตาปูน บ่อขยะอบต.เตาปูน ม.4 หมู่ 4 อ. สอง จ. แพร่ - แพร่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.15
73 อบต.แม่ป้าก บ่อขยะอบต.แม่ป๊าก หมู่ 1 หมู่ 1 อบต.แม่ป๊าก จ. แพร่ 0 - แพร่ 0-2-0 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.05
74 อบต.สะเอียบ บ่อขยะอบต.สะเอียบ หมู่ 7 หมู่ 7 บ้านห้วยโป่ง จ. แพร่ 0 - แพร่ 0-1-0 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.04
75 อบต.นาพูน บ่อขยะอบต.นาพูน ม.1 หมู่ 1 อ. วังชิ้น จ. แพร่ - แพร่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.16
76 อบต.แม่ป้าก บ่อขยะอบต.แม่ป๊าก หมู่ 5 หมู่ 5 ต.แม่ป๊าก จ. แพร่ 0 - แพร่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.05
77 อบต.นาพูน บ่อขยะหมู่ 3 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ หมู่ 3 ต.นาพูน อ. วังชิ้น จ. แพร่ - แพร่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.16
78 อบต.แม่ป้าก บ่อขยะอบต.แม่ป๊าก หมู่ 7 หมู่ 7 ต.แม่ป๊าก จ. แพร่ 0 - แพร่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.05
79 อบต.นาพูน บ่อขยะหมู่ 5 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ หมู่ 5 ต.นาพูน อ. วังชิ้น จ. แพร่ - แพร่ 0.3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.16
80 อบต.แม่ป้าก บ่อขยะอบต.แม่ป๊าก หมู่ 9 หมู่ 9 บ้านโป่ง จ. แพร่ 0 - แพร่ 0-1-0 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.05
81 อบต.บ้านปิน บ่อขยะอบต.บ้านปิน หมู่ 2 บ้านบ่อ อ. ลอง จ. แพร่ - แพร่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.01
82 อบต.สะเอียบ บ่อขยะอบต.สะเอียบ หมู่ 2 หมู่ 2 บ้านนาฝาย จ. แพร่ 0 - แพร่ 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.04
83 อบต.บ้านปิน บ่อขยะอบต.บ้านปิน หมู่ 6 บ้านผาคอ อ. ลอง จ. แพร่ - แพร่ 1.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.01
84 อบต.นาพูน บ่อขยะหมู่ 8 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ หมู่ 8 ต.นาพูน อ. วังชิ้น จ. แพร่ - แพร่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.16
85 อบต.บ้านปิน บ่อขยะอบต.บ้านปิน หมู่ 11 บ้านแม่หลู้ อ. ลอง จ. แพร่ - แพร่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.01
86 อบต.ห้วยโรง บ่อขยะอบต.ห้วยโรง หมู่ 3 หมู่ 3 บ้านห้วยโรงนอก จ. แพร่ 0 - แพร่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.01
87 อบต.สะเอียบ บ่อขยะอบต.สะเอียบ หมู่ 4 หมู่ 4 บ้านนาหลวง จ. แพร่ 0 - แพร่ 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.04
88 อบต.ห้วยโรง บ่อขยะอบต.ห้วยโรง หมู่ 5 หมู่ 5 บ้านน้ำพุสูง จ. แพร่ 0 - แพร่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.01
89 อบต.แม่ยางฮ่อ บ่อขยะอบต.แม่ยางฮ่อ หมู่ 2 บ้านแม่ยางหลวง อ. ร้องกวาง จ. แพร่ - แพร่ 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.66
90 อบต.แม่ป้าก บ่อขยะอบต.แม่ป๊าก หมู่ 2 หมู่ 2 ต.แม่ป๊าก จ. แพร่ 0 - แพร่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.05
91 อบต.สะเอียบ บ่อขยะอบต.สะเอียบ หมู่ 8 หมู่ 8 บ้านท่าวะ จ. แพร่ 0 - แพร่ 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.04
92 อบต.นาพูน บ่อขยะหมู่ 2,10 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ หมู่ 2 และหมู่ 10 ต.นาพูน อ. วังชิ้น จ. แพร่ - แพร่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.16
93 อบต.แม่ป้าก บ่อขยะอบต.แม่ป๊าก หมู่ 6 หมู่ 6 ต.แม่ป๊าก จ. แพร่ 0 - แพร่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.05
94 อบต.นาพูน บ่อขยะหมู่ 4 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ หมู่ 4 ต.นาพูน อ. วังชิ้น จ. แพร่ - แพร่ 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.16
95 อบต.แม่ป้าก บ่อขยะอบต.แม่ป๊าก หมู่ 8 หมู่ 8 ต.แม่ป๊าก จ. แพร่ 0 - แพร่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.05
96 อบต.นาพูน บ่อขยะหมู่ 6,7,9 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ หมู่ 6,7,9 ต.นาพูน อ. วังชิ้น จ. แพร่ - แพร่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.16
97 อบต.สะเอียบ บ่อขยะอบต.สะเอียบ หมู่ 1,6,9 หมู่ 1,6,9 บ้านดอนชัย จ. แพร่ 0 - แพร่ 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.04
98 อบต.บ้านปิน บ่อขยะอบต.บ้านปิน หมู่ 5 บ้านเหล่าป่าม่วง อ. ลอง จ. แพร่ - แพร่ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.01
99 ทต.ป่าแมต บ่อขยะเอกชน ทต.ป่าแมต หมู่ 15 อ. เมืองแพร่ จ. แพร่ - แพร่ 200.00 การเทกองแบบควบคุม ขนาดมากกว่า 50 ตันต่อวัน ไม่ถูกต้อง 125.00