จังหวัด น่าน

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน สุริยพงษ์ ต. ในเวียง อ. เมืองน่าน จ. น่าน 55000
โทรศัพท์ 54751102 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

11,472.07 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 15
มี อปท. จำนวน 100

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 18 แห่ง
อบต. 80 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
4810 ทม.น่าน / น่าน 20,052.00 30.65 1 30.65 30.65 - - - 30.65 0.65 30.00 30.00 - - - - - - - 0.65
4811 อบต.บ่อ / น่าน 4,387.00 3.99 - - - - - - - - - - - - - 1 3.99 - 3.99 -
4812 อบต.ผาสิงห์ / น่าน 4,822.00 4.39 1 4.39 2.76 1.63 - - 2.76 - 2.76 2.76 - - - - - - - 1.63
4813 อบต.ไชยสถาน / น่าน 7,570.00 6.89 1 6.89 4.58 2.31 - - 4.58 - 4.58 4.58 - - - - - - - 2.31
4814 อบต.ถืมตอง / น่าน 3,471.00 3.16 1 3.16 0.82 2.34 - - 0.82 - 0.82 0.82 - - - - - - - 2.34
4815 อบต.เรือง / น่าน 4,931.00 4.49 1 4.49 1.02 3.47 - - 1.02 - 1.02 1.02 - - - - - - - 3.47
4816 อบต.นาซาว / น่าน 2,958.00 2.69 - - - - - - - - - - - - - 1 2.69 0.53 2.16 0.53
4817 ทต.ดู่ใต้ / น่าน 8,483.00 8.65 1 8.65 4.19 4.46 - - 4.19 - 4.19 4.19 - - - - - - - 4.46
4818 ทต.กองควาย / น่าน 5,374.00 5.48 1 5.48 1.83 3.65 - - 1.83 - 1.83 1.83 - - - - - - - 3.65
4819 อบต.บ่อสวก / น่าน 6,593.00 6.00 - - - - - - - - - - - - - 1 6.00 1.32 4.68 1.32
4820 อบต.สะเนียน / น่าน 12,642.00 11.50 1 11.50 0.63 9.67 1.20 - 0.63 - 0.63 0.63 - - - - - - - 9.67
4821 ทต.หนองแดง / น่าน 2,318.00 2.36 1 2.36 0.01 2.35 - - 0.01 - 0.01 0.01 - - - - - - - 2.35
4822 อบต.หนองแดง / น่าน 2,012.00 1.83 - - - - - - - - - - - - - 1 1.83 - 1.83 -
4823 อบต.หมอเมือง / น่าน 4,229.00 3.85 - - - - - - - - - - - - - 1 3.85 - 3.85 -
4824 อบต.น้ำพาง / น่าน 5,327.00 4.85 - - - - - - - - - - - - - 1 4.85 - 4.85 -
4825 อบต.แม่จริม / น่าน 2,323.00 2.11 - - - - - - - - - - - - - 1 2.11 - 2.11 -
4826 อบต.บ้านฟ้า / น่าน 3,630.00 3.30 - - - - - - - - - - - - - 1 3.30 - 3.30 -
4827 อบต.ป่าคาหลวง / น่าน 4,371.00 3.98 - - - - - - - - - - - - - 1 3.98 - 3.98 -
4828 อบต.สวด / น่าน 2,932.00 2.67 - - - - - - - - - - - - - 1 2.67 0.81 1.86 0.81
4829 อบต.บ้านพี้ / น่าน 2,467.00 2.24 1 2.24 0.46 1.78 - 0.46 - - - - - - - - - - - 1.78
4830 ทต.นาน้อย / น่าน 2,591.00 2.88 1 2.88 2.02 0.86 - 2.02 - - - - - - - - - - - 0.86
4831 อบต.นาน้อย / น่าน 2,581.00 2.35 - - - - - - - - - - - - - 1 2.35 - 2.35 -
4832 อบต.เชียงของ / น่าน 2,066.00 1.88 - - - - - - - - - - - - - 1 1.88 - 1.88 -
4833 ทต.ศรีษะเกษ / น่าน 7,285.00 7.43 - - - - - - - - - - - - - 1 7.43 2.23 5.20 2.23
4834 อบต.สถาน / น่าน 5,354.00 4.87 1 4.87 0.90 3.97 - 0.90 - - - - - - - - - - - 3.97
4835 อบต.สันทะ / น่าน 6,286.00 5.72 - - - - - - - - - - - - - 1 5.72 3.93 1.79 3.93
4836 อบต.บัวใหญ่ / น่าน 4,010.00 3.65 - - - - - - - - - - - - - 1 3.65 0.37 3.28 0.37
4837 อบต.น้ำตก / น่าน 2,586.00 2.35 - - - - - - - - - - - - - 1 2.35 - 2.35 -
4838 ทต.ปัว / น่าน 10,576.00 10.97 1 10.97 6.01 4.96 - - 6.01 - 6.01 6.01 - - - - - - - 4.96
4839 อบต.แงง / น่าน 4,788.00 4.36 - - - - - - - - - - - - - 1 4.36 - 4.36 -
4840 อบต.สถาน / น่าน 5,273.00 4.80 - - - - - - - - - - - - - 1 4.80 - 4.80 -
4841 ทต.ศิลาแลง / น่าน 3,967.00 4.05 - - - - - - - - - - - - - 1 4.05 - 4.05 -
4842 อบต.ศิลาเพชร / น่าน 4,512.00 4.11 - - - - - - - - - - - - - 1 4.11 3.30 0.81 3.30
4843 อบต.อวน / น่าน 5,042.00 4.59 - - - - - - - - - - - - - 1 4.59 - 4.59 -
4844 อบต.ไชยวัฒนา / น่าน 3,573.00 3.25 - - - - - - - - - - - - - 1 3.25 - 3.25 -
4845 อบต.เจดีย์ชัย / น่าน 6,890.00 6.27 - - - - - - - - - - - - - 1 6.27 - 6.27 -
4846 อบต.ภูคา / น่าน 4,922.00 4.48 - - - - - - - - - - - - - 1 4.48 - 4.48 -
4847 อบต.สกาด / น่าน 2,938.00 2.67 1 2.67 1.00 1.67 - 1.00 - - - - - - - - - - - 1.67
4848 อบต.ป่ากลาง / น่าน 8,578.00 7.81 1 7.81 1.19 6.62 - - 1.19 - 1.19 1.19 - - - - - - - 6.62
4849 อบต.วรนคร / น่าน 3,656.00 3.33 1 3.33 1.53 1.80 - 1.53 - - - - - - - - - - - 1.80
4850 อบต.ริม / น่าน 4,092.00 3.72 1 3.72 1.50 2.22 - 1.50 - - - - - - - - - - - 2.22
4851 อบต.ป่าคา / น่าน 5,005.00 4.55 1 4.55 0.90 3.65 - 0.90 - - - - - - - - - - - 3.65
4852 อบต.ผาตอ / น่าน 5,679.00 5.17 - - - - - - - - - - - - - 1 5.17 - 5.17 -
4853 อบต.ยม / น่าน 4,617.00 4.20 - - - - - - - - - - - - - 1 4.20 - 4.20 -
4854 อบต.ตาลชุม / น่าน 6,402.00 5.83 1 5.83 0.17 5.66 - - 0.17 - 0.17 0.17 - - - - - - - 5.66
4855 อบต.ศรีภูมิ / น่าน 6,731.00 6.13 1 6.13 1.00 5.13 - 1.00 - - - - - - - - - - - 5.13
4856 อบต.จอมพระ / น่าน 5,330.00 4.85 1 4.85 1.86 2.99 - 1.86 - - - - - - - - - - - 2.99
4857 อบต.แสนทอง / น่าน 3,850.00 3.50 1 3.50 2.50 1.00 - 2.50 - - - - - - - - - - - 1.00
4858 ทต.ท่าวังผา / น่าน 5,135.00 5.24 1 5.24 3.90 1.34 - - 3.90 - 3.90 3.90 - - - - - - - 1.34
4859 อบต.ผาทอง / น่าน 4,167.00 3.79 - - - - - - - - - - - - - 1 3.79 - 3.79 -
4860 ทต.เวียงสา / น่าน 3,013.00 3.07 1 3.07 2.22 0.85 - - 2.22 - 2.22 2.22 - - - - - - - 0.85
4861 ทต.กลางเวียง / น่าน 8,674.00 8.85 1 8.85 2.52 6.33 - - 2.52 - 2.52 2.52 - - - - - - - 6.33
4862 ทต.ขึ่ง / น่าน 4,059.00 4.14 1 4.14 3.49 0.65 - 3.49 - - - - - - - - - - - 0.65
4863 อบต.ไหล่น่าน / น่าน 3,464.00 3.15 - - - - - - - - - - - - - 1 3.15 1.58 1.57 1.58
4864 อบต.ตาลชุม / น่าน 3,818.00 3.47 - - - - - - - - - - - - - 1 3.47 2.96 0.51 2.96
4865 อบต.นาเหลือง / น่าน 3,134.00 2.85 - - - - - - - - - - - - - 1 2.85 - 2.85 -
4866 อบต.ส้าน / น่าน 7,086.00 6.45 - - - - - - - - - - - - - 1 6.45 4.50 1.95 4.50
4867 อบต.น้ำมวบ / น่าน 5,257.00 4.78 1 4.78 3.00 1.78 - 3.00 - - - - - - - - - - - 1.78
4868 อบต.น้ำปั้ว / น่าน 4,027.00 3.66 1 3.66 0.63 3.03 - - 0.63 - 0.63 0.63 - - - - - - - 3.03
4869 อบต.ยาบหัวนา / น่าน 5,224.00 4.75 - - - - - - - - - - - - - 1 4.75 - 4.75 -
4870 อบต.อ่ายนาไลย / น่าน 6,788.00 6.18 - - - - - - - - - - - - - 1 6.18 - 6.18 -
4871 อบต.แม่ขะนิง / น่าน 3,863.00 3.52 - - - - - - - - - - - - - 1 3.52 0.03 3.49 0.03
4872 อบต.แม่สาคร / น่าน 2,776.00 2.53 - - - - - - - - - - - - - 1 2.53 - 2.53 -
4873 อบต.จอมจันทร์ / น่าน 3,961.00 3.60 - - - - - - - - - - - - - 1 3.60 - 3.60 -
4874 อบต.แม่สา / น่าน 2,910.00 2.65 - - - - - - - - - - - - - 1 2.65 1.07 1.58 1.07
4875 อบต.ทุ่งศรีทอง / น่าน 2,474.00 2.25 1 2.25 1.50 0.75 - 1.50 - - - - - - - - - - - 0.75
4876 อบต.ปอน / น่าน 2,774.00 2.52 - - - - - - - - - - - - - 1 2.52 0.13 2.39 0.13
4877 ทต.งอบ / น่าน 5,749.00 5.23 - - - - - - - - - - - - - 1 5.23 - 5.23 -
4878 อบต.และ / น่าน 3,621.00 3.30 - - - - - - - - - - - - - 1 3.30 - 3.30 -
4879 ทต.ทุ่งช้าง / น่าน 3,436.00 3.50 1 3.50 2.00 1.50 - 2.00 - - - - - - - - - - - 1.50
4880 อบต.ทุ่งช้าง / น่าน 3,190.00 2.90 - - - - - - - - - - - - - 1 2.90 0.54 2.36 0.54
4881 ทต.เชียงกลาง / น่าน 9,820.00 10.02 1 10.02 1.95 7.67 0.40 - 1.95 - 1.95 1.95 - - - - - - - 7.67
4882 อบต.เชียงกลางพญาแก้ว / น่าน 4,136.00 3.76 - - - - - - - - - - - - - 1 3.76 - 3.76 -
4883 อบต.เปือ / น่าน 3,337.00 3.04 - - - - - - - - - - - - - 1 3.04 - 3.04 -
4884 อบต.พระธาตุ / น่าน 4,324.00 3.93 - - - - - - - - - - - - - 1 3.93 - 3.93 -
4885 ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน / น่าน 6,676.00 6.81 1 6.81 2.00 4.81 - 2.00 - - - - - - - - - - - 4.81
4886 อบต.นาทะนุง / น่าน 4,932.00 4.49 1 4.49 1.80 2.69 - 1.80 - - - - - - - - - - - 2.69
4887 ทต.บ่อแก้ว / น่าน 4,590.00 4.68 1 4.68 2.35 2.33 - 2.35 - - - - - - - - - - - 2.33
4888 อบต.เมืองลี / น่าน 2,001.00 1.82 - - - - - - - - - - - - - 1 1.82 - 1.82 -
4889 อบต.ปิงหลวง / น่าน 3,117.00 2.84 1 2.84 0.50 2.34 - 0.50 - - - - - - - - - - - 2.34
4890 อบต.ดู่พงษ์ / น่าน 5,041.00 4.59 1 4.59 1.35 3.24 - 1.35 - - - - - - - - - - - 3.24
4891 อบต.ป่าแลวหลวง / น่าน 2,705.00 2.46 1 2.46 0.89 1.57 - 0.89 - - - - - - - - - - - 1.57
4892 อบต.พงษ์ / น่าน 6,336.00 5.77 - - - - - - - - - - - - - 1 5.77 - 5.77 -
4893 อบต.บ่อเกลือเหนือ / น่าน 5,087.00 5.19 1 5.19 1.80 3.39 - 1.80 - - - - - - - - - - - 3.39
4894 ทต.บ่อเกลือใต้ / น่าน 3,237.00 2.95 - - - - - - - - - - - - - 1 2.95 0.29 2.66 0.29
4895 อบต.ภูฟ้า / น่าน 3,289.00 2.99 - - - - - - - - - - - - - 1 2.99 - 2.99 -
4896 อบต.ดงพญา / น่าน 3,439.00 3.13 - - - - - - - - - - - - - 1 3.13 - 3.13 -
4897 อบต.นาไร่หลวง / น่าน 6,077.00 5.53 1 5.53 2.00 3.53 - 2.00 - - - - - - - - - - - 3.53
4898 อบต.ชนแดน / น่าน 3,308.00 3.01 1 3.01 0.50 2.51 - 0.50 - - - - - - - - - - - 2.51
4899 ทต.ยอด / น่าน 2,876.00 2.93 - - - - - - - - - - - - - 1 2.93 0.30 2.63 0.30
4900 อบต.ม่วงตึ๊ด / น่าน 4,213.00 3.83 1 3.83 1.74 2.09 - - 1.74 - 1.74 1.74 - - - - - - - 2.09
4901 อบต.นาปัง / น่าน 3,360.00 3.06 - - - - - - - - - - - - - 1 3.06 - 3.06 -
4902 อบต.น้ำแก่น / น่าน 4,455.00 4.05 - - - - - - - - - - - - - 1 4.05 - 4.05 -
4903 อบต.น้ำเกี๋ยน / น่าน 2,852.00 2.60 - - - - - - - - - - - - - 1 2.60 1.94 0.66 1.94
4904 อบต.เมืองจัง / น่าน 5,883.00 5.35 1 5.35 4.35 1.00 - 4.35 - - - - - - - - - - - 1.00
4905 อบต.ท่าน้าว / น่าน 3,312.00 3.01 1 3.01 0.90 2.11 - - 0.90 - 0.90 0.90 - - - - - - - 2.11
4906 อบต.ฝายแก้ว / น่าน 11,827.00 10.76 1 10.76 3.73 7.03 - - 3.73 - 3.73 3.73 - - - - - - - 7.03
4907 อบต.ห้วยโก๋น / น่าน 2,993.00 2.72 - - - - - - - - - - - - - 1 2.72 - 2.72 -
4908 อบต.ขุนน่าน / น่าน 3,787.00 3.45 - - - - - - - - - - - - - 1 3.45 - 3.45 -