จังหวัด พะเยา

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน - ต. เวียง อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา 5600
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

6,335.06 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 9
มี อปท. จำนวน 72

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 2 แห่ง
เทศบาลตำบล 33 แห่ง
อบต. 36 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
4909 ทม.พะเยา / พะเยา 9,038.00 19.92 1 19.92 9.00 10.92 - - 9.00 - 9.00 9.00 - - - - - - - 10.92
4910 อบต.แม่นาเรือ / พะเยา 9,038.00 8.11 - - - - - - - - - - - - - 1 8.11 5.50 2.61 5.50
4911 อบต.บ้านตุ่น / พะเยา 7,243.00 4.67 - - - - - - - - - - - - - 1 4.67 2.00 2.67 2.00
4912 ทต.บ้านต๊ำ / พะเยา 7,243.00 7.44 - - - - - - - - - - - - - 1 7.44 4.00 3.44 4.00
4913 ทต.บ้านต๋อม / พะเยา 11,741.00 12.69 1 12.69 10.00 2.69 - - 10.00 - 10.00 10.00 - - - - - - - 2.69
4914 ทต.แม่ปืม / พะเยา 9,151.00 9.49 1 9.49 8.00 1.49 - - 8.00 - 8.00 8.00 - - - - - - - 1.49
4915 ทต.แม่กา / พะเยา 15,470.00 30.98 1 30.98 10.10 20.88 - - 10.10 - 10.10 10.10 - - - - - - - 20.88
4916 ทต.บ้านใหม่ / พะเยา 4,757.00 4.85 - - - - - - - - - - - - - 1 4.85 2.10 2.75 2.10
4918 อบต.จำป่าหวาย / พะเยา 8,459.00 8.25 - - - - - - - - - - - - - 1 8.25 3.25 5.00 3.25
4919 ทต.ท่าวังทอง / พะเยา 15,155.00 20.52 1 20.52 9.05 11.47 - - 9.05 - 9.05 9.05 - - - - - - - 11.47
4920 อบต.แม่ใส / พะเยา 6,227.00 5.69 - - - - - - - - - - - - - 1 5.69 3.00 2.69 3.00
4921 ทต.บ้านสาง / พะเยา 4,272.00 4.39 - - - - - - - - - - - - - 1 4.39 2.30 2.09 2.30
4922 ทต.ท่าจำปี / พะเยา 3,912.00 4.02 - - - - - - - - - - - - - 1 4.02 1.80 2.22 1.80
4923 ทต.สันป่าม่วง / พะเยา 2,958.00 3.70 - - - - - - - - - - - - - 1 3.70 2.00 1.70 2.00
4924 ทต.ดงเจน / พะเยา 5,909.00 8.76 1 8.76 2.50 6.26 - 2.50 - - - - - - - - - - - 6.26
4925 ทต.ห้วยข้าวก่ำ / พะเยา 9,266.00 9.04 1 9.04 5.07 3.97 - 5.07 - - - - - - - - - - - 3.97
4926 ทต.จุน / พะเยา 9,266.00 9.56 1 9.56 6.50 3.06 - 6.50 - - - - - - - - - - - 3.06
4927 ทต.เวียงลอ / พะเยา 13,378.00 6.42 1 6.42 2.54 3.88 - - 2.54 - 2.54 - - 2.54 - - - - - 3.88
4928 ทต.หงส์หิน / พะเยา 6,896.00 7.06 1 7.06 4.50 2.56 - 4.50 - - - - - - - - - - - 2.56
4929 ทต.ทุ่งรวงทอง / พะเยา 5,036.00 8.00 - - - - - - - - - - - - - 1 8.00 7.50 0.50 7.50
4930 อบต.ห้วยยางขาม / พะเยา 5,038.00 5.22 1 5.22 2.00 3.22 - 2.00 - - - - - - - - - - - 3.22
4931 อบต.พระธาตุขิงแกง / พะเยา 5,036.00 4.63 1 4.63 1.50 3.13 - 1.50 - - - - - - - - - - - 3.13
4932 ทต.เชียงคำ / พะเยา 6,260.00 7.08 1 7.08 3.00 4.08 - 3.00 - - - - - - - - - - - 4.08
4933 ทต.หย่วน / พะเยา 7,117.00 3.88 1 3.88 2.00 1.88 - 2.00 - - - - - - - - - - - 1.88
4934 อบต.น้ำแวน / พะเยา 7,217.00 6.44 - - - - - - - - - - - - - 1 6.44 4.90 1.54 4.90
4935 ทต.เวียง / พะเยา 5,645.00 5.76 1 5.76 2.50 3.26 - 2.50 - - - - - - - - - - - 3.26
4936 ทต.ฝายกวาง / พะเยา 5,942.00 9.07 1 9.07 3.80 5.27 - 3.80 - - - - - - - - - - - 5.27
4937 อบต.เจดีย์คำ / พะเยา 5,942.00 5.50 1 5.50 2.50 3.00 - - 2.50 - 2.50 2.50 - - - - - - - 3.00
4938 อบต.ร่มเย็น / พะเยา 6,476.00 11.07 1 11.07 6.40 4.67 - - 6.40 - 6.40 6.40 - - - - - - - 4.67
4939 อบต.เชียงบาน / พะเยา 6,476.00 6.77 1 6.77 3.10 3.67 - - 3.10 - 3.10 3.10 - - - - - - - 3.67
4940 อบต.แม่ลาว / พะเยา 6,476.00 5.89 - - - - - - - - - - - - - 1 5.89 3.40 2.49 3.40
4941 อบต.อ่างทอง / พะเยา 8,390.00 7.63 - - - - - - - - - - - - - 1 7.63 5.00 2.63 5.00
4942 อบต.ทุ่งผาสุข / พะเยา 3,505.00 3.16 - - - - - - - - - - - - - 1 3.16 2.40 0.76 2.40
4943 ทต.เชียงม่วน / พะเยา 8,946.00 9.14 1 9.14 4.50 4.64 - - 4.50 - 4.50 4.50 - - - - - - - 4.64
4944 อบต.บ้านมาง / พะเยา 3,819.00 3.46 1 3.46 1.00 2.46 - 1.00 - - - - - - - - - - - 2.46
4945 อบต.สระ / พะเยา 6,010.00 5.66 1 5.66 2.00 3.66 - 2.00 - - - - - - - - - - - 3.66
4946 อบต.ดอกคำใต้ / พะเยา 4,417.00 4.09 - - - - - - - - - - - - - 1 4.09 2.50 1.59 2.50
4947 ทม.ดอกคำใต้ / พะเยา 14,583.00 17.90 1 17.90 7.00 10.90 - - 7.00 - 7.00 7.00 - - - - - - - 10.90
4948 อบต.ดอนศรีชุม / พะเยา 2,285.00 2.08 - - - - - - - - - - - - - 1 2.08 1.50 0.58 1.50
4949 ทต.บ้านถ้ำ / พะเยา 8,406.00 8.68 1 8.68 2.30 6.38 - - 2.30 - 2.30 2.30 - - - - - - - 6.38
4950 อบต.บ้านปิน / พะเยา 5,239.00 4.82 1 4.82 1.50 3.32 - 1.50 - - - - - - - - - - - 3.32
4951 ทต.ห้วยลาน / พะเยา 9,037.00 9.19 - - - - - - - - - - - - - 1 9.19 7.00 2.19 7.00
4952 อบต.สันโค้ง / พะเยา 6,533.00 1.68 - - - - - - - - - - - - - 1 1.68 1.34 0.34 1.34
4953 อบต.ป่าซาง / พะเยา 5,151.00 4.78 - - - - - - - - - - - - - 1 4.78 2.80 1.98 2.80
4954 ทต.หนองหล่ม / พะเยา 6,058.00 6.64 1 6.64 2.00 4.64 - 2.00 - - - - - - - - - - - 4.64
4955 อบต.ดงสุวรรณ / พะเยา 4,882.00 4.56 - - - - - - - - - - - - - 1 4.56 2.79 1.77 2.79
4956 อบต.คือเวียง / พะเยา 4,014.00 4.12 1 4.12 2.00 2.12 - - 2.00 - 2.00 - - 2.00 - - - - - 2.12
4957 ทต.ปง / พะเยา 5,936.00 6.31 1 6.31 2.00 4.31 - 2.00 - - - - - - - - - - - 4.31
4958 ทต.แม่ยม / พะเยา 4,926.00 5.02 - - - - - - - - - - - - - 1 5.02 4.20 0.82 4.20
4959 อบต.ควร / พะเยา 5,411.00 4.96 1 4.96 1.80 3.16 - 1.80 - - - - - - - - - - - 3.16
4960 อบต.ออย / พะเยา 7,010.00 6.52 1 6.52 2.50 4.02 - 2.50 - - - - - - - - - - - 4.02
4961 ทต.งิม / พะเยา 4,705.00 7.17 1 7.17 3.00 4.17 - 3.00 - - - - - - - - - - - 4.17
4962 อบต.งิม / พะเยา 4,705.00 5.23 1 5.23 1.50 3.73 - - 1.50 - 1.50 1.50 - - - - - - - 3.73
4963 อบต.ผาช้างน้อย / พะเยา 5,433.00 4.73 - - - - - - - - - - - - - 1 4.73 3.20 1.53 3.20
4964 อบต.นาปรัง / พะเยา 2,459.00 2.25 1 2.25 0.80 1.45 - 0.80 - - - - - - - - - - - 1.45
4965 อบต.ขุนควร / พะเยา 9,553.00 8.46 - - - - - - - - - - - - - 1 8.46 7.00 1.46 7.00
4966 ทต.แม่ใจ / พะเยา 3,889.00 7.22 1 7.22 4.20 3.02 - 4.20 - - - - - - - - - - - 3.02
4967 ทต.รวมใจพัฒนา / พะเยา 2,061.00 1.45 - - - - - - - - - - - - - 1 1.45 1.00 0.45 1.00
4968 ทต.ศรีถ้อย / พะเยา 5,462.00 4.44 - - - - - - - - - - - - - 1 4.44 3.10 1.34 3.10
4969 อบต.แม่สุก / พะเยา 5,462.00 5.00 - - - - - - - - - - - - - 1 5.00 3.20 1.80 3.20
4970 ทต.ป่าแฝก / พะเยา 5,130.00 5.28 - - - - - - - - - - - - - 1 5.28 3.80 1.48 3.80
4971 ทต.บ้านเหล่า / พะเยา 3,889.00 8.08 - - - - - - - - - - - - - 1 8.08 6.00 2.08 6.00
4972 ทต.เจริญราษฎร์ / พะเยา 3,889.00 3.37 - - - - - - - - - - - - - 1 3.37 2.50 0.87 2.50
4973 อบต.ภูซาง / พะเยา 6,401.00 5.80 - - - - - - - - - - - - - 1 5.80 3.50 2.30 3.50
4974 อบต.ป่าสัก / พะเยา 4,141.00 3.82 - - - - - - - - - - - - - 1 3.82 2.00 1.82 2.00
4975 อบต.ทุ่งกล้วย / พะเยา 8,170.00 7.36 1 7.36 3.00 4.36 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - - 4.36
4976 อบต.เชียงแรง / พะเยา 7,725.00 5.34 - - - - - - - - - - - - - 1 5.34 3.60 1.74 3.60
4977 ทต.สบบง / พะเยา 7,725.00 7.77 1 7.77 2.50 5.27 - - 2.50 - 2.50 2.50 - - - - - - - 5.27
4978 อบต.ห้วยแก้ว / พะเยา 8,472.00 2.56 - - - - - - - - - - - - - 1 2.56 1.29 1.27 1.29
4979 อบต.ดงเจน / พะเยา 1,910.00 2.24 - - - - - - - - - - - - - 1 2.24 1.50 0.74 1.50
4980 อบต.แม่อิง / พะเยา 1,910.00 1.76 - - - - - - - - - - - - - 1 1.76 1.05 0.71 1.05