จังหวัด พะเยา

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน - ต. เวียง อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา 5600
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

6,335.06 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 9
มี อปท. จำนวน 72

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 2 แห่ง
เทศบาลตำบล 33 แห่ง
อบต. 36 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
4909 ทม.พะเยา / พะเยา 16,894.00 - 1 19.43 - - - - - - - - - - - - - - - -
4910 อบต.แม่นาเรือ / พะเยา 8,712.00 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
4911 อบต.บ้านตุ่น / พะเยา 4,895.00 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
4912 ทต.บ้านต๊ำ / พะเยา 7,177.00 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
4913 ทต.บ้านต๋อม / พะเยา 12,642.00 - 1 12.89 - - - - - - - - - - - - - - - -
4914 ทต.แม่ปืม / พะเยา 9,279.00 - 1 9.46 - - - - - - - - - - - - - - - -
4915 ทต.แม่กา / พะเยา 19,157.00 - 1 19.54 - - - - - - - - - - - - - - - -
4916 ทต.บ้านใหม่ / พะเยา 4,715.00 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
4918 อบต.จำป่าหวาย / พะเยา 8,472.00 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
4919 ทต.ท่าวังทอง / พะเยา 15,826.00 - 1 16.14 - - - - - - - - - - - - - - - -
4920 อบต.แม่ใส / พะเยา 6,226.00 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
4921 ทต.บ้านสาง / พะเยา 4,151.00 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
4922 ทต.ท่าจำปี / พะเยา 3,897.00 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
4923 ทต.สันป่าม่วง / พะเยา 2,958.00 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
4924 ทต.ดงเจน / พะเยา 8,381.00 - 1 8.55 - - - - - - - - - - - - - - - -
4925 ทต.ห้วยข้าวก่ำ / พะเยา 8,349.00 - 1 8.52 - - - - - - - - - - - - - - - -
4926 ทต.จุน / พะเยา 9,374.00 - 1 9.56 - - - - - - - - - - - - - - - -
4927 ทต.เวียงลอ / พะเยา 13,378.00 - 1 13.65 - - - - - - - - - - - - - - - -
4928 ทต.หงส์หิน / พะเยา 6,819.00 - 1 6.96 - - - - - - - - - - - - - - - -
4929 ทต.ทุ่งรวงทอง / พะเยา 7,943.00 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
4930 อบต.ห้วยยางขาม / พะเยา 5,663.00 - 1 5.15 - - - - - - - - - - - - - - - -
4931 อบต.พระธาตุขิงแกง / พะเยา 5,431.00 - 1 4.94 - - - - - - - - - - - - - - - -
4932 ทต.เชียงคำ / พะเยา 6,811.00 - 1 6.95 - - - - - - - - - - - - - - - -
4933 ทต.หย่วน / พะเยา 7,117.00 - 1 7.26 - - - - - - - - - - - - - - - -
4934 อบต.น้ำแวน / พะเยา 7,077.00 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
4935 ทต.เวียง / พะเยา 5,558.00 - 1 5.67 - - - - - - - - - - - - - - - -
4936 ทต.ฝายกวาง / พะเยา 8,824.00 - 1 9.00 - - - - - - - - - - - - - - - -
4937 อบต.เจดีย์คำ / พะเยา 5,862.00 - 1 5.33 - - - - - - - - - - - - - - - -
4938 อบต.ร่มเย็น / พะเยา 12,368.00 - 1 11.25 - - - - - - - - - - - - - - - -
4939 อบต.เชียงบาน / พะเยา 7,438.00 - 1 6.77 - - - - - - - - - - - - - - - -
4940 อบต.แม่ลาว / พะเยา 6,503.00 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
4941 อบต.อ่างทอง / พะเยา 8,359.00 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
4942 อบต.ทุ่งผาสุข / พะเยา 3,505.00 - 1 3.19 - - - - - - - - - - - - - - - -
4943 ทต.เชียงม่วน / พะเยา 8,777.00 - 1 8.95 - - - - - - - - - - - - - - - -
4944 อบต.บ้านมาง / พะเยา 3,771.00 - 1 3.43 - - - - - - - - - - - - - - - -
4945 อบต.สระ / พะเยา 5,672.00 - 1 5.16 - - - - - - - - - - - - - - - -
4946 อบต.ดอกคำใต้ / พะเยา 4,417.00 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
4947 ทม.ดอกคำใต้ / พะเยา 12,912.00 - 1 14.85 - - - - - - - - - - - - - - - -
4948 อบต.ดอนศรีชุม / พะเยา 2,285.00 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
4949 ทต.บ้านถ้ำ / พะเยา 8,339.00 - 1 8.51 - - - - - - - - - - - - - - - -
4950 อบต.บ้านปิน / พะเยา 5,239.00 - 1 4.77 - - - - - - - - - - - - - - - -
4951 ทต.ห้วยลาน / พะเยา 8,970.00 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
4952 อบต.สันโค้ง / พะเยา 6,533.00 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
4953 อบต.ป่าซาง / พะเยา 5,151.00 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
4954 ทต.หนองหล่ม / พะเยา 6,039.00 - 1 6.16 - - - - - - - - - - - - - - - -
4955 อบต.ดงสุวรรณ / พะเยา 4,882.00 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
4956 อบต.คือเวียง / พะเยา 4,448.00 - 1 4.05 - - - - - - - - - - - - - - - -
4957 ทต.ปง / พะเยา 5,828.00 - 1 5.94 - - - - - - - - - - - - - - - -
4958 ทต.แม่ยม / พะเยา 4,893.00 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
4959 อบต.ควร / พะเยา 5,396.00 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
4960 อบต.ออย / พะเยา 6,981.00 - 1 6.34 - - - - - - - - - - - - - - - -
4961 ทต.งิม / พะเยา 6,937.00 - 1 7.08 - - - - - - - - - - - - - - - -
4962 อบต.งิม / พะเยา 4,680.00 - 1 4.26 - - - - - - - - - - - - - - - -
4963 อบต.ผาช้างน้อย / พะเยา 5,505.00 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
4964 อบต.นาปรัง / พะเยา 2,473.00 - 1 2.25 - - - - - - - - - - - - - - - -
4965 อบต.ขุนควร / พะเยา 9,730.00 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
4966 ทต.แม่ใจ / พะเยา 6,140.00 - 1 6.26 - - - - - - - - - - - - - - - -
4967 ทต.รวมใจพัฒนา / พะเยา 2,074.00 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
4968 ทต.ศรีถ้อย / พะเยา 4,298.00 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
4969 อบต.แม่สุก / พะเยา 5,367.00 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
4970 ทต.ป่าแฝก / พะเยา 5,055.00 - 1 5.16 - - - - - - - - - - - - - - - -
4971 ทต.บ้านเหล่า / พะเยา 7,868.00 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
4972 ทต.เจริญราษฎร์ / พะเยา 3,864.00 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
4973 อบต.ภูซาง / พะเยา 6,373.00 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
4974 อบต.ป่าสัก / พะเยา 4,195.00 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
4975 อบต.ทุ่งกล้วย / พะเยา 8,062.00 - 1 7.34 - - - - - - - - - - - - - - - -
4976 อบต.เชียงแรง / พะเยา 7,725.00 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
4977 ทต.สบบง / พะเยา 7,721.00 - 1 7.88 - - - - - - - - - - - - - - - -
4978 อบต.ห้วยแก้ว / พะเยา 8,472.00 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
4979 อบต.ดงเจน / พะเยา 2,442.00 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
4980 อบต.แม่อิง / พะเยา 1,910.00 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -