จังหวัด พะเยา

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน - ต. เวียง อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา 5600
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

6,335.06 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 9
มี อปท. จำนวน 72

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 2 แห่ง
เทศบาลตำบล 33 แห่ง
อบต. 36 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

23 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

40 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 63 แห่ง กำจัดถูกต้อง 23 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 40 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทม.พะเยา บ่อขยะทม.พะเยา หมู่ 2 ต. เวียง อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา - พะเยา 0 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 16.26
2 อบต.ทุ่งกล้วย บ่อขยะอบต.ทุ่งกล้วย ม.1 หมู่ 1 ต. เวียง อ. ภูซาง จ. พะเยา - พะเยา 2 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.26
3 อบต.ทุ่งกล้วย บ่อขยะอบต.ทุ่งกล้วย ม.3 หมู่ 3 ต. เวียง อ. ภูซาง จ. พะเยา - พะเยา 0.2 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.26
4 อบต.ทุ่งกล้วย บ่อขยะอบต.ทุ่งกล้วย ม.6 หมู่ 6 ต. เวียง อ. ภูซาง จ. พะเยา - พะเยา 1 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.26
5 ทต.แม่กา บ่อขยะทต.แม่กา หมู่ 2 ต. เวียง อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา - พะเยา 30 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 13.00
6 อบต.ทุ่งกล้วย บ่อขยะอบต.ทุ่งกล้วย ม.8 หมู่ 8 ต. เวียง อ. ภูซาง จ. พะเยา - พะเยา 1 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.26
7 อบต.ทุ่งกล้วย บ่อขยะอบต.ทุ่งกล้วย ม.10 หมู่ 10 ต. เวียง อ. ภูซาง จ. พะเยา - พะเยา 2 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.26
8 อบต.งิม บ่อขยะอบต.งิม ม.7 หมู่ 7 ดอยผีปันน้ำ ต. เวียง อ. ปง จ. พะเยา - พะเยา 1 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.17
9 อบต.งิม บ่อขยะอบต.งิม ม.12 หมู่ 12 หลังวัด ต. เวียง อ. ปง จ. พะเยา - พะเยา 1 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.17
10 อบต.งิม บ่อขยะอบต.งิม ม.14 หมู่ 14 ต. เวียง อ. ปง จ. พะเยา - พะเยา 1 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.17
11 ทต.เชียงม่วน บ่อขยะทต.เชียงม่วน หมู่ 6 บ้านหล่ายทุ่งต. เวียง อ. เชียงม่วน จ. พะเยา - พะเยา 50 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 4.50
12 ทต.สบบง บ่อขยะทต.สบบง หมู่ 3 ต. เวียง อ. ภูซาง จ. พะเยา - พะเยา 7 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 2.50
13 อบต.ทุ่งกล้วย บ่อขยะอบต.ทุ่งกล้วย ม.2 หมู่ 2 ต. เวียง อ. ภูซาง จ. พะเยา - พะเยา 0.2 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.26
14 อบต.ทุ่งกล้วย บ่อขยะอบต.ทุ่งกล้วย ม.4 หมู่ 4 ต. เวียง อ. ภูซาง จ. พะเยา - พะเยา 2 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.26
15 อบต.ทุ่งกล้วย บ่อขยะอบต.ทุ่งกล้วย ม.7 หมู่ 7 ต. เวียง อ. ภูซาง จ. พะเยา - พะเยา 1 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.26
16 ทต.ท่าวังทอง บ่อขยะนายอนันต์ ประกอบผลทต.ท่าวังทอง หมู่ 11 ต. เวียง อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา - พะเยา 5 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 9.05
17 อบต.ทุ่งกล้วย บ่อขยะอบต.ทุ่งกล้วย ม.9 หมู่ 9 ต. เวียง อ. ภูซาง จ. พะเยา - พะเยา 2 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.26
18 อบต.งิม บ่อขยะอบต.งิม ม.1 หมู่ 1 ต. เวียง อ. ปง จ. พะเยา - พะเยา 1 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.17
19 อบต.ทุ่งกล้วย บ่อขยะอบต.ทุ่งกล้วย ม.11 หมู่ 11 ต. เวียง อ. ภูซาง จ. พะเยา - พะเยา 0.2 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.26
20 ทม.ดอกคำใต้ บ่อขยะนายบุญศรี ปัญญา ทม.ดอกคำใต้ หมู่ 2 ต. เวียง อ. ภูซาง จ. พะเยา - พะเยา 26 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 10.00
21 อบต.งิม บ่อขยะอบต.งิม ม.11 หมู่ 11 ศาลเจ้าหลวง ต. เวียง อ. ปง จ. พะเยา - พะเยา 1 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.17
22 อบต.งิม บ่อขยะอบต.งิม ม.13 หมู่ 13 ต. เวียง อ. ปง จ. พะเยา - พะเยา 1 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.17
23 อบต.งิม บ่อขยะอบต.งิม ม.16 หมู่ 16 ต. เวียง อ. ปง จ. พะเยา - พะเยา 1 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.17
24 ทต.ป่าแฝก บ่อขยะทต.ป่าแฝก หมู่ 5 - ต. ป่าแฝก อ. แม่ใจ จ. พะเยา - พะเยา 0 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
25 อบต.บ้านปิน บ่อขยะอบต.บ้านปิน หมู่ 1 ห้วยปู่หล้า ต. ป่าแฝก อ. ดอกคำใต้ จ. พะเยา - พะเยา 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.50
26 ทต.ห้วยข้าวก่ำ บ่อขยะทต.ห้วยข้าวก่ำ หมู่ 9 ต. ป่าแฝก อ. จุน จ. พะเยา - พะเยา 15 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.70
27 อบต.ออย บ่อขยะอบต.ออย หมู่ 7 บ้านฝายแก้ว ต.ออย อ.ปง จ. พะเยา 0 - พะเยา 0.1.0 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.26
28 อบต.บ้านมาง บ่อขยะอบต.บ้านมาง ม.7 หมู่ 7 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ. พะเยา 0 - พะเยา 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.33
29 ทต.จุน บ่อขยะทต.จุน ม.6 หมู่ 6 อ. จุน จ. พะเยา - พะเยา 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
30 อบต.ผาช้างน้อย บ่อขยะอบต.ผาช้างน้อย หมู่ 7 อ. ปง จ. พะเยา - พะเยา N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.34
31 อบต.ออย บ่อขยะอบต.ออย หมู่ 5 บ้านต้นฝาง ต.ออย อ.ปง จ. พะเยา 0 - พะเยา 0.1.1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.26
32 อบต.บ้านมาง บ่อขยะอบต.บ้านมาง ม.5 หมู่ 5 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ. พะเยา 0 - พะเยา 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.33
33 ทต.หงส์หิน บ่อขยะทต.หงส์หิน ม.11 หมู่ 11 อ. จุน จ. พะเยา - พะเยา 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
34 อบต.ออย บ่อขยะอบต.ออย หมู่ 1 บ้านดอนเงิน อ. ปง จ. พะเยา - พะเยา 0.1.0 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.26
35 อบต.สระ บ่อขยะอบต.สระ ม.2 หมู่ 2 อ. เชียงม่วน จ. พะเยา - พะเยา 6 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
36 อบต.พระธาตุขิงแกง บ่อขยะอบต.พระธาตุขิงแกง ม.5 หมู่ 5 บ้านธาตุขิงแกงบน อ. จุน จ. พะเยา - พะเยา 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.25
37 อบต.สระ บ่อขยะอบต.สระ ม.10 หมู่ 10 อ. เชียงม่วน จ. พะเยา - พะเยา 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
38 ทต.งิม บ่อขยะทต.งิม หมู่ 2 บ้านหนองบัว อ. ปง จ. พะเยา - พะเยา 12 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
39 ทต.แม่ปืม บ่อขยะนายจิงประเสริฐ ยารังสี ทต.แม่ปืม หมู่ 12 อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา - พะเยา 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
40 ทต.บ้านถ้ำ บ่อขยะทต.บ้านถ้ำ หมู่ 2 อ. ดอกคำใต้ จ. พะเยา - พะเยา 7 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.30
41 อบต.นาปรัง บ่อขยะอบต.นาปรัง ม.7 หมู่ 7 อ. ปง จ. พะเยา - พะเยา 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.40
42 อบต.ออย บ่อขยะอบต.ออย หมู่ 10 บ้านหนองขวาง อ. ปง จ. พะเยา - พะเยา 0.1.1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.26
43 อบต.ออย บ่อขยะอบต.ออย หมู่ 4 บ้านหล่าย อ. ปง จ. พะเยา - พะเยา 0.1.0 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.26
44 ทต.จุน บ่อขยะทต.จุน ม.4 หมู่ 4 อ. จุน จ. พะเยา - พะเยา 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.25
45 อบต.ออย บ่อขยะอบต.ออย หมู่ 6 บ้านหลวง อ. ปง จ. พะเยา - พะเยา 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.26
46 อบต.บ้านมาง บ่อขยะอบต.บ้านมาง ม.6 หมู่ 6 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ. พะเยา 0 - พะเยา 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.33
47 ทต.หงส์หิน บ่อขยะทต.หงส์หิน ม.7 หมู่ 7 อ. จุน จ. พะเยา - พะเยา 2.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.23
48 อบต.ออย บ่อขยะอบต.ออย หมู่ 3 บ้านดอนไชยป่าแขม อ. ปง จ. พะเยา - พะเยา 0.1.0 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.26
49 อบต.สระ บ่อขยะอบต.สระ ม.1 หมู่ 1 อ. เชียงม่วน จ. พะเยา - พะเยา 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
50 อบต.พระธาตุขิงแกง บ่อขยะอบต.พระธาตุขิงแกง ม.1 หมู่ 1 บ้านแม่วังช้าง ถนน จุน-ปง อ. จุน จ. พะเยา - พะเยา 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.25
51 อบต.สระ บ่อขยะอบต.สระ ม.7 หมู่ 7 อ. เชียงม่วน จ. พะเยา - พะเยา 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
52 อบต.ห้วยยางขาม บ่อขยะอบต.ห้วยยางขาม ม.2 หมู่ 2 อ. จุน จ. พะเยา - พะเยา 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
53 ทต.ดงเจน บ่อขยะทต.ดงเจน หมู่ 9 อ. ภูกามยาว จ. พะเยา - พะเยา 25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.50
54 อบต.นาปรัง บ่อขยะอบต.นาปรัง ม.3 หมู่ 3 อ. ปง จ. พะเยา - พะเยา 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.40
55 อบต.เจดีย์คำ บ่อขยะอบต.เจดีย์คำ หมู่ 12 บ้านบุญชัย อ. เชียงคำ จ. พะเยา - พะเยา 8 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.50
56 อบต.ออย บ่อขยะอบต.ออย หมู่ 9 บ้านแม่ทาย อ. ปง จ. พะเยา - พะเยา 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.26
57 อบต.ออย บ่อขยะอบต.ออย หมู่ 8 บ้านป่าแพะ อ. ปง จ. พะเยา - พะเยา 0.1.0 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.26
58 ทต.เวียงลอ บ่อขยะทต.เวียงลอ หมู่ 10 อ. จุน จ. พะเยา - พะเยา 0-0-200 เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 2.54
59 อบต.บ้านปิน บ่อขยะอบต.บ้านปิน หมู่ 1 ห้วยปู่หล้า อ. ดอกคำใต้ จ. พะเยา - พะเยา 3 เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 4.50
60 อบต.คือเวียง บ่อขยะอบต.คือเวียง หมู่ 6 อ. ดอกคำใต้ จ. พะเยา - พะเยา 3.3.90 เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 2.54
61 อบต.ร่มเย็น บ่อขยะอบต.ร่มเย็น หมู่ 7 บ้านใหม่ร่มเย็น อ. เชียงคำ จ. พะเยา - พะเยา 13 เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 2.10
62 ทต.หนองหล่ม บ่อขยะทต.หนองหล่ม ม.7 หมู่ 7 อ. เชียงคำ จ. พะเยา - พะเยา 2 การกำจัดแบบเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
63 ทต.หนองหล่ม บ่อขยะทต.หนองหล่ม ม.5 หมู่ 5 บ้านสันม่วง ถนน ดอกคำใต้-เชียงม่วน อ. ดอกคำใต้ จ. พะเยา - พะเยา 14 การกำจัดแบบเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00