จังหวัด เชียงราย

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- ถนน แม่ฟ้าหลวง ต. รอบเวียง อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย 57000
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

11,678.37 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 18
มี อปท. จำนวน 144

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร 1 แห่ง
เทศบาลเมือง - แห่ง
เทศบาลตำบล 72 แห่ง
อบต. 70 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

21 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

63 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 84 แห่ง กำจัดถูกต้อง 21 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 63 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทต.ห้วยไคร้ บ่อขยะทต.ห้วยไคร้ หมู่ 11 บ้านห้วยไคร้เหนือต. รอบเวียง อ. แม่สาย จ. เชียงราย - เชียงราย 63-0-2 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 3.00
2 ทน.เชียงราย สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยทน.เชียงราย ต. รอบเวียง อ. แม่สาย จ. เชียงราย - เชียงราย 323 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 95.00
3 ทต.จันจว้า บ่อขยะทต.จันจว้า หมู่ 1 ต. รอบเวียง อ. แม่จัน จ. เชียงราย - เชียงราย 16-75-0 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 6.80
4 ทน.เชียงราย บ่อขยะทน.เชียงราย บ้านดงป่าเหมี้ยง ถนน เชียงราย-เถิงต. รอบเวียง อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย - เชียงราย 95.5 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 60.55
5 ทต.เวียงเทิง บ่อขยะทต. เวียงเทิง หมู่ 3 ต. รอบเวียง อ. เทิง จ. เชียงราย - เชียงราย 4 เตาเผาที่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ถูกต้อง 1.20
6 ทต.นางแล บ่อขยะเตาเผาขยะทต.นางแล หมู่ 3 บ้านนางแลเหนือต. รอบเวียง อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย - เชียงราย 0.01 เตาเผาที่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ถูกต้อง 1.00
7 ทต.ป่าซาง บ่อขยะทต.ป่าซาง (ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืนตำบลป่าซาง) หมู่ 14 ต. รอบเวียง อ. แม่จัน จ. เชียงราย - เชียงราย 1 เตาเผาที่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ถูกต้อง 8.50
8 อบต.ทรายขาว บ่อขยะอบต.ทรายขาว หมู่ 16 บ้านโป่งทวี ต. รอบเวียง อ. พาน จ. เชียงราย - เชียงราย N/A การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 1.00
9 ทต.แม่สาย ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรแม่สาย หมู่ 5 บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญต. รอบเวียง อ. แม่สาย จ. เชียงราย - เชียงราย 95.5 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 2.00
10 ทต.เมืองพาน บ่อขยะทต.เมืองพาน หมู่ 6 บ้านฮ่องหลง ต. รอบเวียง อ. พาน จ. เชียงราย - เชียงราย 3 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 4.50
11 ทต.แม่สาย ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรแม่สาย หมู่ 5 บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญต. รอบเวียง อ. แม่สาย จ. เชียงราย - เชียงราย 95.5 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 4.00
12 ทต.แม่จัน บ่อขยะทต.แม่จัน ต. รอบเวียง อ. แม่จัน จ. เชียงราย - เชียงราย 10 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 3.00
13 ทต.บ้านปล้อง บ่อขยะทต.บ้านปล้อง หมู่ 3 ต. รอบเวียง อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย - เชียงราย 10.50 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 5.00
14 ทต.สันมะเค็ด บ่อขยะทต.สันมะเค็ด ต. รอบเวียง อ. พาน จ. เชียงราย - เชียงราย 0.7 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 4.00
15 ทต.เวียงชัย บ่อขยะทต.เวียงชัย หมู่ 10 บ้านชัยภูมิต. รอบเวียง อ. เวียงชัย จ. เชียงราย - เชียงราย 29.5 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 8.00
16 อบต.บ้านด้าย บ่อขยะอบต. บ้านด้าย ต. รอบเวียง อ. แม่สาย จ. เชียงราย - เชียงราย 2 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 4.00
17 ทต.แม่สรวย บ่อขยะทต.แม่สรวย หมู่ 7 บ้านร้องเจริญต. รอบเวียง อ. แม่สรวย จ. เชียงราย - เชียงราย 5 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 1.40
18 ทต.หล่ายงาว บ่อขยะทต.หล่ายงาว หมู่ 1 ต. รอบเวียง อ. เวียงแก่น จ. เชียงราย - เชียงราย 3 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 2.60
19 ทต.ป่าแดด บ่อขยะทต.ป่าแดด หมู่ 7 สักพัฒนาต. รอบเวียง อ. ป่าแดด จ. เชียงราย - เชียงราย 7 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 2.08
20 ทต.แม่จัน บ่อขยะทต.แม่จัน หมู่ 9 บ้านหนองแว่นต. รอบเวียง อ. แม่จัน จ. เชียงราย - เชียงราย 9-1-1900 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 1.56
21 ทต.เวียงเชียงแสน บ่อขยะทต.เวียงเชียงแสน (หมู่ที่ 2) หมู่ 2 บ้านเวียงเหนือต. รอบเวียง อ. เชียงแสน จ. เชียงราย - เชียงราย 50 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 9.00
22 ทต.ป่าตาล บ่อขยะทต.ป่าตาล (เอกชน) ต. รอบเวียง อ. ขุนตาล จ. เชียงราย - เชียงราย 7 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.80
23 อบต.แม่ลอย บ่อขยะพื้นที่สาธารณประโยชน์หมู่บ้าน (อบต.แม่ลอย) หมู่ 13 บ้านเกี๋ยงดอยเจริญราษฎร์ต. รอบเวียง อ. เทิง จ. เชียงราย - เชียงราย 0.16 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
24 ทต.สันมะค่า บ่อขยะทต.สันมะค่า หมู่ 6 ถนน ป่าแดด-จุนต. รอบเวียง อ. ป่าแดด จ. เชียงราย - เชียงราย 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.06
25 อบต.ปอ บ่อขยะอบต.ปอ 5 ต. รอบเวียง อ. เวียงแก่น จ. เชียงราย - เชียงราย 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
26 ทต.ป่าแงะ บ่อขยะทต.ป่าแงะ หมู่ 8 บ้านหนองสองห้อง ต. รอบเวียง อ. ป่าแดด จ. เชียงราย - เชียงราย 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.40
27 อบต.ป่าหุ่ง บ่อขยะอบต.ป่าหุ่ง 2 หมู่ 2 ต. รอบเวียง อ. พาน จ. เชียงราย - เชียงราย N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
28 อบต.เทอดไทย บ่อขยะบ้านเทอดไทย หมู่ 15 บ้านผาจีต. รอบเวียง อ. แม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย - เชียงราย 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.50
29 ทต.หงาว บ่อขยะทต.หงาว 1 ต. รอบเวียง อ. เทิง จ. เชียงราย - เชียงราย N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
30 ทต.ป่าก่อดำ บ่อขยะทต.ป่าก่อดำ หมู่ 12 บ้านป่าก่อดำใหม่ต. รอบเวียง อ. แม่ลาว จ. เชียงราย - เชียงราย 42 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.21
31 ทต.สิริเวียงชัย บ่อขยะทต.สิริเวียงชัย ต. รอบเวียง อ. แม่ลาว จ. เชียงราย - เชียงราย 6.88 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
32 ทต.ครึ่ง บ่อขยะของชุมชน (ทต.ครึ่ง) 1 หมู่ 10 บ้านครึ่งเหนือ-ไชยปราการ ต. รอบเวียง อ. เชียงของ จ. เชียงราย - เชียงราย 0.28 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.05
33 ทต.หงาว บ่อขยะทต.หงาว 3 ต. รอบเวียง อ. เทิง จ. เชียงราย - เชียงราย N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
34 อบต.วาวี บ่อขยะอบต.วาวี หมู่ 3 ต. รอบเวียง อ. แม่สรวย จ. เชียงราย - เชียงราย 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
35 ทต.ศรีโพธิ์เงิน บ่อขยะทต.ศรีโพธิเงิน หมู่ 1 บ้านศรีโพธิ์เงินต. รอบเวียง อ. ป่าแดด จ. เชียงราย - เชียงราย 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.30
36 อบต.ปอ บ่อขยะอบต.ปอ 1 ต. รอบเวียง อ. เวียงแก่น จ. เชียงราย - เชียงราย 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
37 ทต.ครึ่ง บ่อขยะของชุมชน (ทต.ครึ่ง) 3 หมู่ 5 บ้านศรีลานนา ต. รอบเวียง อ. เชียงของ จ. เชียงราย - เชียงราย 0.26 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.05
38 ทต.หงาว บ่อขยะทต.หงาว 5 ต. รอบเวียง อ. เทิง จ. เชียงราย - เชียงราย N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
39 อบต.ปอ บ่อขยะอบต.ปอ 3 ต. รอบเวียง อ. เวียงแก่น จ. เชียงราย - เชียงราย 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
40 อบต.แม่เปา บ่อขยะบ้านสันเจริญ ม.1 อบต.แม่เปา หมู่ 1 บ้านสันเจริญ ต. รอบเวียง อ. พญาเม็งราย จ. เชียงราย - เชียงราย 1.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
41 อบต.แม่ลอย บ่อขยะพื้นที่สาธารณประโยชน์หมู่บ้าน (อบต.แม่ลอย) หมู่ 1 บ้านหนองข่วงต. รอบเวียง อ. เทิง จ. เชียงราย - เชียงราย 0.13 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
42 ทต.หงาว บ่อขยะทต.หงาว 7 ต. รอบเวียง อ. เทิง จ. เชียงราย - เชียงราย N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
43 อบต.ปอ บ่อขยะอบต.ปอ หมู่ 5 บ้านปอกลาง ต. รอบเวียง อ. เวียงแก่น จ. เชียงราย - เชียงราย 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
44 ทต.บ้านเหล่า บ่อขยะทต.บ้านเหล่า หมู่ 11 ต. รอบเวียง อ. เวียงเชียงรุ้ง จ. เชียงราย - เชียงราย 10.75 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.23
45 อบต.แม่ลอย บ่อขยะพื้นที่สาธารณประโยชน์หมู่บ้าน (อบต.แม่ลอย) หมู่ 4 บ้านห้วยน่านต. รอบเวียง อ. เทิง จ. เชียงราย - เชียงราย 0.23 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
46 ทต.โรงช้าง บ่อขยะทต.โรงช้าง หมู่ 7 บ้านดอนแก้วต. รอบเวียง อ. ป่าแดด จ. เชียงราย - เชียงราย 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
47 อบต.ปอ บ่อขยะอบต.ปอ 7 ต. รอบเวียง อ. เวียงแก่น จ. เชียงราย - เชียงราย 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
48 อบต.แม่ลอย บ่อขยะพื้นที่สาธารณประโยชน์หมู่บ้าน (อบต.แม่ลอย) หมู่ 6 บ้านแม่ลอยไร่ใต้ต. รอบเวียง อ. เทิง จ. เชียงราย - เชียงราย 0.15 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
49 ทต.ไม้ยา บ่อขยะทต.ไม้ยา 1 หมู่ 7 บ้านสันโค้งต. รอบเวียง อ. พญาเม็งราย จ. เชียงราย - เชียงราย 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.70
50 อบต.ปอ บ่อขยะอบต.ปอ 9 ต. รอบเวียง อ. เวียงแก่น จ. เชียงราย - เชียงราย 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
51 ทต.แม่ลาว บ่อขยะ ทต.แม่ลาว (ใน พท. ทต.ดงมะดะ) หมู่ 9 ที่สาธารณะประโยชน์บ้านแพะ ต. รอบเวียง อ. แม่ลาว จ. เชียงราย - เชียงราย 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.86
52 อบต.แม่ลอย บ่อขยะพื้นที่สาธารณประโยชน์หมู่บ้าน (อบต.แม่ลอย) หมู่ 12 บ้านศิริมงคลต. รอบเวียง อ. เทิง จ. เชียงราย - เชียงราย 0.0525 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
53 อบต.ปอ บ่อขยะอบต.ปอ 11 ต. รอบเวียง อ. เวียงแก่น จ. เชียงราย - เชียงราย 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
54 ทต.แม่สาย ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรแม่สาย หมู่ 5 บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญต. รอบเวียง อ. แม่สาย จ. เชียงราย - เชียงราย 95.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
55 อบต.ป่าหุ่ง บ่อขยะอบต.ป่าหุ่ง 1 หมู่ 1 ต. รอบเวียง อ. พาน จ. เชียงราย - เชียงราย N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
56 อบต.เทอดไทย บ่อขยะอบต.เทอดไทย 1 เทอดไทยต. รอบเวียง อ. แม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย - เชียงราย 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
57 ทต.พญาเม็งราย บ่อขยะทต.พญาเม็งราย หมู่ 1 ต. รอบเวียง อ. พญาเม็งราย จ. เชียงราย - เชียงราย 150 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.30
58 ทต.ดงมะดะ บ่อขยะทต.ดงมะดะ หมู่ 9 บ้านแพะต. รอบเวียง อ. แม่ลาว จ. เชียงราย - เชียงราย 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
59 อบต.ป่าหุ่ง บ่อขยะอบต.ป่าหุ่ง 3 หมู่ 16 ต. รอบเวียง อ. พาน จ. เชียงราย - เชียงราย N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
60 ทต.หงาว บ่อขยะทต.หงาว 2 ต. รอบเวียง อ. เทิง จ. เชียงราย - เชียงราย N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
61 อบต.ศรีถ้อย บ่อขยะอบต.ศรีถ้อย หมู่ 7 บ้านทุ่งยาวต. รอบเวียง อ. แม่สรวย จ. เชียงราย - เชียงราย 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
62 ทต.แม่สาย ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรแม่สาย หมู่ 5 บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญต. รอบเวียง อ. แม่สาย จ. เชียงราย - เชียงราย 95.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 11.00
63 ทต.ครึ่ง บ่อขยะของชุมชน (ทต.ครึ่ง) 2 หมู่ 10 บ้านครึ่งใต้-ประขาภิวัฒน์ต. รอบเวียง อ. เชียงของ จ. เชียงราย - เชียงราย 2.19 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.05
64 ทต.หงาว บ่อขยะทต.หงาว 4 ต. รอบเวียง อ. เทิง จ. เชียงราย - เชียงราย N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
65 อบต.ปอ บ่อขยะอบต.ปอ 2 ต. รอบเวียง อ. เวียงแก่น จ. เชียงราย - เชียงราย 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
66 ทต.บ้านดู่ บ่อขยะทต.บ้านดู่ หมู่ 6 ต. รอบเวียง อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย - เชียงราย 5.2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 25.00
67 ทต.ครึ่ง บ่อขยะของชุมชน (ทต.ครึ่ง) 4 หมู่ 6 บ้าตอง ต. รอบเวียง อ. เชียงของ จ. เชียงราย - เชียงราย 0.38 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.05
68 ทต.หงาว บ่อขยะทต.หงาว 6 ต. รอบเวียง อ. เทิง จ. เชียงราย - เชียงราย N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
69 อบต.ปอ บ่อขยะอบต.ปอ 4 ต. รอบเวียง อ. เวียงแก่น จ. เชียงราย - เชียงราย 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
70 อบต.แม่เปา บ่อขยะบ้านสบเปาใหม่ ม.14 (อบต.แม่เปา) หมู่ 14 บ้านสบเปาใหม่ต. รอบเวียง อ. พญาเม็งราย จ. เชียงราย - เชียงราย 3.6 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
71 อบต.แม่ลอย บ่อขยะพื้นที่สาธารณประโยชน์หมู่บ้าน (อบต.แม่ลอย) หมู่ 2 บ้านเกี๋ยงดอยต. รอบเวียง อ. เทิง จ. เชียงราย - เชียงราย 0.1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
72 อบต.ปอ บ่อขยะอบต.ปอ 6 ต. รอบเวียง อ. เวียงแก่น จ. เชียงราย - เชียงราย 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
73 อบต.แม่ลอย บ่อขยะพื้นที่สาธารณประโยชน์หมู่บ้าน (อบต.แม่ลอย) หมู่ 5 บ้านแม่ลอยไร่ต. รอบเวียง อ. เทิง จ. เชียงราย - เชียงราย 0.268 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
74 อบต.ปอ บ่อขยะอบต.ปอ 8 ต. รอบเวียง อ. เวียงแก่น จ. เชียงราย - เชียงราย 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
75 อบต.แม่ลอย บ่อขยะอบต.แม่ลอย หมู่ 9 บ้านจำไคร้ ต. รอบเวียง อ. เทิง จ. เชียงราย - เชียงราย 0.03 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
76 อบต.แม่สลองนอก บ่อขยะอบต. แม่สลองนอก หมู่ 1 บ้านสันติคีรี ต. รอบเวียง อ. แม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย - เชียงราย 2.14 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.29
77 อบต.ปอ บ่อขยะอบต.ปอ 10 ต. รอบเวียง อ. เวียงแก่น จ. เชียงราย - เชียงราย 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
78 ทต.ม่วงยาย บ่อขยะทต.ม่วงยาย หมู่ 5 ต. รอบเวียง อ. เวียงแก่น จ. เชียงราย - เชียงราย 3.8 เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 1.20
79 ทต.บ้านต้า บ่อขยะทต.บ้านต้า ต. รอบเวียง อ. เวียงแก่น จ. เชียงราย - เชียงราย 7 เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 2.98
80 อบต.ปอ บ่อขยะอบต.ปอ 7 ต. รอบเวียง อ. เวียงแก่น จ. เชียงราย - เชียงราย 0.25 เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 0.60
81 อบต.แม่ข้าวต้ม บ่อขยะอบต.แม่ข้าวต้ม ต. รอบเวียง อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย - เชียงราย 2 เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 12.00
82 ทต.เมืองชุม บ่อขยะทต.เมืองชุม ต. รอบเวียง อ. เวียงชัย จ. เชียงราย - เชียงราย N/A เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 1.00
83 ทต.แม่คำ บ่อขยะทต.แม่คำ หมู่ 1 บ้านแม่คำสบเปินต. รอบเวียง อ. แม่จัน จ. เชียงราย - เชียงราย 1.3 เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 2.00
84 อบต.ป่าตึง บ่อขยะอบต.ป่าตึง หมู่ 3 ท่าต้นแฟนต. รอบเวียง อ. แม่จัน จ. เชียงราย - เชียงราย 1 เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 5.00