จังหวัด เชียงราย

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- ถนน แม่ฟ้าหลวง ต. รอบเวียง อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย 57000
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

11,678.37 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 18
มี อปท. จำนวน 144

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร 1 แห่ง
เทศบาลเมือง - แห่ง
เทศบาลตำบล 72 แห่ง
อบต. 70 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
4982 ทน.เชียงราย / เชียงราย 75,890.00 87.00 1 87.00 82.72 4.28 - - 82.72 - 82.72 82.72 - - - - - - - 4.28
4983 อบต.รอบเวียง / เชียงราย 4,141.00 2.90 1 2.90 2.50 0.40 - - 2.50 - 2.50 2.50 - - - - - - - 0.40
4984 ทต.บ้านดู่ / เชียงราย 18,816.00 24.23 1 24.23 14.89 9.34 - - 14.89 - 14.89 14.89 - - - - - - - 9.34
4985 ทต.นางแล / เชียงราย 11,390.00 5.90 1 5.90 5.00 0.90 - - 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - - - 0.90
4986 อบต.แม่ข้าวต้ม / เชียงราย 12,665.00 2.28 1 2.28 2.00 0.28 - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - - 0.28
4987 ทต.แม่ยาว / เชียงราย 20,090.00 5.47 1 5.47 3.17 2.30 - - 3.17 - 3.17 3.17 - - - - - - - 2.30
4988 ทต.สันทราย / เชียงราย 2,501.00 13.00 1 13.00 12.68 0.32 - - 12.68 - 12.68 12.68 - - - - - - - 0.32
4989 อบต.แม่กรณ์ / เชียงราย 7,020.00 6.39 1 6.39 5.00 1.39 - - 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - - - 1.39
4990 อบต.ห้วยชมภู / เชียงราย 11,915.00 10.84 1 10.84 9.00 1.84 - - 9.00 - 9.00 9.00 - - - - - - - 1.84
4991 ทต.ห้วยสัก / เชียงราย 17,297.00 10.00 1 10.00 7.50 2.50 - - 7.50 - 7.50 7.50 - - - - - - - 2.50
4992 อบต.ริมกก / เชียงราย 4,808.00 4.38 1 4.38 4.00 0.38 - - 4.00 - 4.00 4.00 - - - - - - - 0.38
4993 ทต.ดอยลาน / เชียงราย 10,523.00 10.73 1 10.73 10.00 0.73 - - 10.00 - 10.00 10.00 - - - - - - - 0.73
4994 ทต.ป่าอ้อดอนชัย / เชียงราย 11,249.00 10.52 1 10.52 10.27 0.25 - - 10.27 - 10.27 10.27 - - - - - - - 0.25
4995 ทต.ท่าสาย / เชียงราย 9,421.00 11.92 1 11.92 11.92 0.00 - - 11.92 - 11.92 11.92 - - - - - - - 0.00
4996 ทต.ดอยฮาง / เชียงราย 4,879.00 4.44 1 4.44 4.00 0.44 - - 4.00 - 4.00 4.00 - - - - - - - 0.44
4998 ทต.เวียงชัย / เชียงราย 6,776.00 6.79 1 6.79 6.26 0.53 - - 6.26 - 6.26 6.26 - - - - - - - 0.53
4999 ทต.สิริเวียงชัย / เชียงราย 7,835.00 5.93 1 5.93 3.95 1.98 - 3.95 - - - - - - - - - - - 1.98
5000 อบต.ผางาม / เชียงราย 9,106.00 8.29 - - - - - - - - - - - - - 1 8.29 1.54 6.75 1.54
5001 ทต.เวียงเหนือ / เชียงราย 6,822.00 6.21 - - - - - - - - - - - - - 1 6.21 2.00 4.21 2.00
5002 ทต.ดอนศิลา / เชียงราย 10,086.00 9.18 - - - - - - - - - - - - - 1 9.18 1.33 7.85 1.33
5003 ทต.เมืองชุม / เชียงราย 4,792.00 1.13 1 1.13 1.13 0.00 - 1.13 - - - - - - - - - - - 0.00
5004 ทต.เวียงเชียงของ / เชียงราย 3,993.00 2.99 1 2.99 2.99 - - - 2.99 - 2.99 2.99 - - - - - - - -
5005 ทต.เวียง / เชียงราย 9,215.00 8.00 1 8.00 6.64 1.36 - - 6.64 - 6.64 6.64 - - - - - - - 1.36
5006 ทต.สถาน / เชียงราย 9,385.00 3.57 - - - - - - - - - - - - - 1 3.57 1.00 2.57 1.00
5007 ทต.ครึ่ง / เชียงราย 6,544.00 4.52 1 4.52 4.00 0.52 - - 4.00 - 4.00 4.00 - - - - - - - 0.52
5008 ทต.บุญเรือง / เชียงราย 6,170.00 8.14 1 8.14 6.00 2.14 - - 6.00 - 6.00 6.00 - - - - - - - 2.14
5009 ทต.ห้วยซ้อ / เชียงราย 12,484.00 4.55 1 4.55 4.00 0.55 - - 4.00 - 4.00 4.00 - - - - - - - 0.55
5010 ทต.ศรีดอนชัย / เชียงราย 8,927.00 1.50 - - - - - - - - - - - - - 1 1.50 1.48 0.02 1.48
5011 อบต.ริมโขง / เชียงราย 7,189.00 6.54 - - - - - - - - - - - - - 1 6.54 3.00 3.54 3.00
5012 ทต.เวียงเทิง / เชียงราย 5,086.00 2.63 1 2.63 2.50 0.13 - - 2.50 - 2.50 - - 2.50 - - - - - 0.13
5013 อบต.เวียง / เชียงราย 10,396.00 1.00 1 1.00 0.30 0.70 - 0.30 - - - - - - - - - - - 0.70
5014 ทต.งิ้ว / เชียงราย 11,771.00 1.83 1 1.83 0.55 1.28 - - 0.55 - 0.55 0.55 - - - - - - - 1.28
5015 ทต.บ้านปล้อง / เชียงราย 4,252.00 2.32 1 2.32 2.32 0.00 - - 2.32 - 2.32 2.32 - - - - - - - 0.00
5016 อบต.ปล้อง / เชียงราย 4,152.00 3.78 - - - - - - - - - - - - - 1 3.78 1.00 2.78 1.00
5017 อบต.แม่ลอย / เชียงราย 6,669.00 6.07 - - - - - - - - - - - - - 1 6.07 1.00 5.07 1.00
5018 ทต.เชียงเคี่ยน / เชียงราย 4,365.00 1.48 - - - - - - - - - - - - - 1 1.48 1.92 -0.44 1.92
5019 อบต.ตับเต่า / เชียงราย 14,525.00 10.46 - - - - - - - - - - - - - 1 10.46 3.00 7.46 3.00
5020 ทต.หงาว / เชียงราย 9,544.00 4.68 - - - - - - - - - - - - - 1 4.68 0.15 4.53 0.15
5021 ทต.สันทรายงาม / เชียงราย 4,233.00 4.32 - - - - - - - - - - - - - 1 4.32 1.50 2.82 1.50
5022 อบต.ศรีดอนไชย / เชียงราย 4,629.00 2.08 - - - - - - - - - - - - - 1 2.08 1.00 1.08 1.00
5023 อบต.หนองแรด / เชียงราย 4,223.00 2.41 - - - - - - - - - - - - - 1 2.41 0.84 1.57 0.84
5024 ทต.สันมะเค็ด / เชียงราย 10,205.00 1.69 1 1.69 1.69 - - - 1.69 - 1.69 1.69 - - - - - - - -
5025 อบต.แม่อ้อ / เชียงราย 9,207.00 2.01 1 2.01 1.00 1.01 - 1.00 - - - - - - - - - - - 1.01
5026 อบต.ธารทอง / เชียงราย 6,481.00 5.00 - - - - - - - - - - - - - 1 5.00 2.00 3.00 2.00
5027 อบต.สันติสุข / เชียงราย 5,182.00 4.72 - - - - - - - - - - - - - 1 4.72 1.28 3.44 1.28
5028 อบต.ดอยงาม / เชียงราย 6,194.00 5.64 1 5.64 5.00 0.64 - 5.00 - - - - - - - - - - - 0.64
5029 อบต.หัวง้ม / เชียงราย 6,734.00 6.13 - - - - - - - - - - - - - 1 6.13 2.32 3.81 2.32
5030 อบต.เจริญเมือง / เชียงราย 8,347.00 7.60 1 7.60 7.00 0.60 - 7.00 - - - - - - - - - - - 0.60
5031 อบต.ป่าหุ่ง / เชียงราย 10,529.00 9.58 - - - - - - - - - - - - - 1 9.58 3.00 6.58 3.00
5032 อบต.ม่วงคำ / เชียงราย 8,058.00 9.43 - - - - - - - - - - - - - 1 9.43 4.00 5.43 4.00
5033 อบต.ทรายขาว / เชียงราย 9,709.00 8.84 1 8.84 7.00 1.84 - - 7.00 - 7.00 7.00 - - - - - - - 1.84
5034 อบต.สันกลาง / เชียงราย 8,602.00 7.83 - - - - - - - - - - - - - 1 7.83 3.00 4.83 3.00
5035 อบต.แม่เย็น / เชียงราย 5,421.00 4.93 - - - - - - - - - - - - - 1 4.93 3.00 1.93 3.00
5036 ทต.เมืองพาน / เชียงราย 11,973.00 11.39 1 11.39 9.00 2.39 - - 9.00 - 9.00 9.00 - - - - - - - 2.39
5037 อบต.เมืองพาน / เชียงราย 11,973.00 18.00 1 18.00 15.00 3.00 - - 15.00 - 15.00 15.00 - - - - - - - 3.00
5038 อบต.ทานตะวัน / เชียงราย 5,980.00 5.44 - - - - - - - - - - - - - 1 5.44 2.00 3.44 2.00
5039 อบต.เวียงห้าว / เชียงราย 3,355.00 3.05 - - - - - - - - - - - - - 1 3.05 0.04 3.01 0.04
5040 ทต.ป่าแดด / เชียงราย 6,471.00 3.00 1 3.00 2.75 0.25 - - 2.75 - 2.75 2.75 - - - - - - - 0.25
5041 ทต.ป่าแงะ / เชียงราย 7,729.00 2.16 1 2.16 2.00 0.16 - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - - 0.16
5042 ทต.สันมะค่า / เชียงราย 5,224.00 1.15 1 1.15 0.06 1.09 - - 0.06 - 0.06 0.06 - - - - - - - 1.09
5043 ทต.โรงช้าง / เชียงราย 4,778.00 3.42 1 3.42 0.73 2.69 - - 0.73 - 0.73 0.73 - - - - - - - 2.69
5044 ทต.ศรีโพธิ์เงิน / เชียงราย 2,016.00 1.00 1 1.00 0.25 0.75 - - 0.25 - 0.25 0.25 - - - - - - - 0.75
5045 ทต.แม่จัน / เชียงราย 3,874.00 4.02 1 4.02 4.02 0.00 - - 4.02 - 4.02 4.02 - - - - - - - 0.00
5047 ทต.จันจว้า / เชียงราย 14,968.00 4.09 1 4.09 0.02 4.07 - - 0.02 - 0.02 0.02 - - - - - - - 4.07
5048 ทต.แม่คำ / เชียงราย 4,867.00 1.00 1 1.00 0.68 0.32 - - 0.68 - 0.68 0.68 - - - - - - - 0.32
5049 ทต.สายน้ำคำ / เชียงราย 5,563.00 5.68 1 5.68 0.11 5.57 - 0.11 - - - - - - - - - - - 5.57
5050 ทต.ป่าซาง / เชียงราย 11,664.00 6.09 1 6.09 5.41 0.68 - - 5.41 - 5.41 5.41 - - - - - - - 0.68
5051 ทต.สันทราย / เชียงราย 9,808.00 9.90 1 9.90 1.38 8.52 - - 1.38 - 1.38 1.38 - - - - - - - 8.52
5052 อบต.สันทราย / เชียงราย 2,442.00 1.47 - - - - - - - - - - - - - 1 1.47 1.02 0.45 1.02
5052 อบต.สันทราย / เชียงราย 7,148.00 6.50 1 6.50 6.00 0.50 - - 6.00 - 6.00 6.00 - - - - - - - 0.50
5053 ทต.ท่าข้าวเปลือก / เชียงราย 8,167.00 8.17 - - - - - - - - - - - - - 1 8.17 3.00 5.17 3.00
5054 อบต.ป่าตึง / เชียงราย 26,310.00 12.14 1 12.14 10.75 1.39 - 10.75 - - - - - - - - - - - 1.39
5055 ทต.แม่ไร่ / เชียงราย 10,280.00 10.49 - - - - - - - - - - - - - 1 10.49 5.00 5.49 5.00
5056 อบต.ศรีค้ำ / เชียงราย 6,155.00 5.60 1 5.60 5.00 0.60 - - 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - - - 0.60
5057 อบต.จอมสวรรค์ / เชียงราย 3,885.00 2.60 - - - - - - - - - - - - - 1 2.60 1.61 0.99 1.61
5058 ทต.เวียงเชียงแสน / เชียงราย 5,390.00 7.50 1 7.50 4.00 3.50 - - 4.00 - 4.00 4.00 - - - - - - - 3.50
5059 ทต.เวียง / เชียงราย 9,424.00 8.00 1 8.00 6.20 1.80 - - 6.20 - 6.20 6.20 - - - - - - - 1.80
5060 อบต.ป่าสัก / เชียงราย 7,893.00 7.18 1 7.18 6.00 1.18 - - 6.00 - 6.00 6.00 - - - - - - - 1.18
5061 ทต.บ้านแซว / เชียงราย 11,624.00 7.32 1 7.32 6.00 1.32 - - 6.00 - 6.00 6.00 - - - - - - - 1.32
5062 อบต.ศรีดอนมูล / เชียงราย 7,607.00 6.92 1 6.92 6.00 0.92 - - 6.00 - 6.00 6.00 - - - - - - - 0.92
5063 ทต.แม่เงิน / เชียงราย 8,618.00 7.84 1 7.84 7.00 0.84 - - 7.00 - 7.00 7.00 - - - - - - - 0.84
5064 ทต.โยนก / เชียงราย 4,957.00 5.06 1 5.06 4.00 1.06 - - 4.00 - 4.00 4.00 - - - - - - - 1.06
5065 ทต.แม่สาย / เชียงราย 28,250.00 25.29 1 25.29 25.29 0.00 - - 25.29 - 25.29 25.29 - - - - - - - 0.00
5066 ทต.แม่สายมิตรภาพ / เชียงราย 8,407.00 8.52 1 8.52 8.60 -0.08 - - 8.60 - 8.60 8.60 - - - - - - - -0.08
5067 ทต.ห้วยไคร้ / เชียงราย 2,892.00 2.18 1 2.18 1.71 0.47 - - 1.71 - 1.71 1.71 - - - - - - - 0.47
5068 อบต.ห้วยไคร้ / เชียงราย 2,892.00 2.63 1 2.63 2.00 0.63 - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - - 0.63
5069 อบต.เกาะช้าง / เชียงราย 11,689.00 4.37 1 4.37 4.18 0.19 - - 4.18 - 4.18 4.18 - - - - - - - 0.19
5070 อบต.โป่งผา / เชียงราย 16,476.00 6.48 1 6.48 5.65 0.83 - - 5.65 - 5.65 5.65 - - - - - - - 0.83
5071 อบต.ศรีเมืองชุม / เชียงราย 5,759.00 1.58 1 1.58 1.58 0.00 - - 1.58 - 1.58 1.58 - - - - - - - 0.00
5072 ทต.เวียงพางคำ / เชียงราย 20,609.00 10.10 1 10.10 7.32 2.78 - - 7.32 - 7.32 7.32 - - - - - - - 2.78
5073 อบต.บ้านด้าย / เชียงราย 3,905.00 1.06 1 1.06 1.02 0.04 - - 1.02 - 1.02 1.02 - - - - - - - 0.04
5074 อบต.โป่งงาม / เชียงราย 11,306.00 2.82 1 2.82 2.82 0.00 - - 2.82 - 2.82 2.82 - - - - - - - 0.00
5075 ทต.แม่สรวย / เชียงราย 1,518.00 1.59 1 1.59 0.83 0.76 - - 0.83 - 0.83 0.83 - - - - - - - 0.76
5076 ทต.เวียงสรวย / เชียงราย 7,435.00 4.76 1 4.76 4.00 0.76 - - 4.00 - 4.00 4.00 - - - - - - - 0.76
5077 อบต.ป่าแดด / เชียงราย 11,933.00 4.65 - - - - - - - - - - - - - 1 4.65 7.33 -2.68 7.33
5078 อบต.แม่พริก / เชียงราย 5,686.00 3.21 1 3.21 0.15 3.06 - 0.15 - - - - - - - - - - - 3.06
5079 อบต.ศรีถ้อย / เชียงราย 6,692.00 6.09 - - - - - - - - - - - - - 1 6.09 3.00 3.09 3.00
5080 อบต.ท่าก๊อ / เชียงราย 18,462.00 16.80 - - - - - - - - - - - - - 1 16.80 8.00 8.80 8.00
5081 อบต.วาวี / เชียงราย 25,314.00 20.00 - - - - - - - - - - - - - 1 20.00 8.00 12.00 8.00
5082 ทต.เจดีย์หลวง / เชียงราย 4,934.00 3.00 1 3.00 1.30 1.70 - - 1.30 - 1.30 1.30 - - - - - - - 1.70
5083 อบต.เจดีย์หลวง / เชียงราย 2,200.00 2.00 - - - - - - - - - - - - - 1 2.00 1.00 1.00 1.00
5084 อบต.สันสลี / เชียงราย 9,479.00 8.63 - - - - - - - - - - - - - 1 8.63 3.00 5.63 3.00
5085 ทต.เวียงป่าเป้า / เชียงราย 4,755.00 1.00 1 1.00 0.20 0.80 - - 0.20 - 0.20 0.20 - - - - - - - 0.80
5086 อบต.เวียง / เชียงราย 10,782.00 9.81 - - - - - - - - - - - - - 1 9.81 5.55 4.26 5.55
5087 อบต.บ้านโป่ง / เชียงราย 5,285.00 21.77 - - - - - - - - - - - - - 1 21.77 7.00 14.77 7.00
5088 ทต.ป่างิ้ว / เชียงราย 8,822.00 1.00 1 1.00 0.31 0.69 - - 0.31 - 0.31 0.31 - - - - - - - 0.69
5089 ทต.เวียงกาหลง / เชียงราย 9,177.00 9.36 - - - - - - - - - - - - - 1 9.36 0.02 9.34 0.02
5090 ทต.แม่ขะจาน / เชียงราย 3,031.00 2.00 1 2.00 1.49 0.51 - - 1.49 - 1.49 1.49 - - - - - - - 0.51
5091 อบต.แม่เจดีย์ / เชียงราย 6,322.00 5.75 - - - - - - - - - - - - - 1 5.75 2.00 3.75 2.00
5092 อบต.แม่เจดีย์ใหม่ / เชียงราย 9,632.00 3.95 - - - - - - - - - - - - - 1 3.95 1.56 2.39 1.56
5093 อบต.แม่เปา / เชียงราย 11,291.00 10.27 - - - - - - - - - - - - - 1 10.27 5.08 5.19 5.08
5094 อบต.แม่ต๋ำ / เชียงราย 4,955.00 4.51 - - - - - - - - - - - - - 1 4.51 2.00 2.51 2.00
5095 ทต.ไม้ยา / เชียงราย 10,712.00 3.57 1 3.57 2.03 1.54 - 2.03 - - - - - - - - - - - 1.54
5096 ทต.พญาเม็งราย / เชียงราย 4,286.00 4.31 1 4.31 4.31 0.00 - 4.31 - - - - - - - - - - - 0.00
5097 ทต.เม็งราย / เชียงราย 6,379.00 3.25 - - - - - - - - - - - - - 1 3.25 4.14 -0.89 4.14
5098 อบต.ตาดควัน / เชียงราย 4,811.00 4.38 1 4.38 4.00 0.38 - - 4.00 - 4.00 4.00 - - - - - - - 0.38
5099 ทต.ม่วงยาย / เชียงราย 8,163.00 2.04 1 2.04 2.00 0.04 - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - - 0.04
5100 อบต.ปอ / เชียงราย 17,530.00 15.95 - - - - - - - - - - - - - 1 15.95 3.00 12.95 3.00
5101 ทต.หล่ายงาว / เชียงราย 3,641.00 1.00 1 1.00 0.25 0.75 - 0.25 - - - - - - - - - - - 0.75
5102 ทต.ท่าข้าม / เชียงราย 6,054.00 1.60 1 1.60 1.60 0.00 - 1.60 - - - - - - - - - - - 0.00
5103 ทต.บ้านต้า / เชียงราย 6,412.00 3.00 1 3.00 2.67 0.33 - 2.67 - - - - - - - - - - - 0.33
5104 อบต.ต้า / เชียงราย 6,412.00 5.83 - - - - - - - - - - - - - 1 5.83 1.74 4.09 1.74
5105 ทต.ป่าตาล / เชียงราย 7,788.00 1.00 1 1.00 0.71 0.29 - 0.71 - - - - - - - - - - - 0.29
5106 ทต.ยางฮอม / เชียงราย 11,260.00 11.40 - - - - - - - - - - - - - 1 11.40 3.00 8.40 3.00
5107 อบต.เทอดไทย / เชียงราย 22,698.00 20.00 1 20.00 18.00 2.00 - 18.00 - - - - - - - - - - - 2.00
5108 อบต.แม่สลองใน / เชียงราย 25,661.00 23.35 - - - - - - - - - - - - - 1 23.35 5.00 18.35 5.00
5109 อบต.แม่สลองนอก / เชียงราย 15,681.00 14.27 1 14.27 10.00 4.27 - 10.00 - - - - - - - - - - - 4.27
5110 อบต.แม่ฟ้าหลวง / เชียงราย 12,418.00 11.00 1 11.00 8.00 3.00 - - 8.00 - 8.00 8.00 - - - - - - - 3.00
5111 ทต.แม่ลาว / เชียงราย 1,873.00 0.68 1 0.68 0.67 0.01 - - 0.67 - 0.67 0.67 - - - - - - - 0.01
5112 ทต.ดงมะดะ / เชียงราย 7,506.00 3.50 1 3.50 3.10 0.40 - 3.10 - - - - - - - - - - - 0.40
5113 อบต.จอมหมอกแก้ว / เชียงราย 5,223.00 4.75 - - - - - - - - - - - - - 1 4.75 1.56 3.19 1.56
5114 อบต.บัวสลี / เชียงราย 4,421.00 2.00 1 2.00 1.75 0.25 - 1.75 - - - - - - - - - - - 0.25
5116 อบต.ป่าก่อดำ / เชียงราย 4,325.00 3.88 1 3.88 3.87 0.01 - 3.87 - - - - - - - - - - - 0.01
5116 อบต.ป่าก่อดำ / เชียงราย 3,099.00 2.82 - - - - - - - - - - - - - 1 2.82 1.00 1.82 1.00
5117 อบต.โป่งแพร่ / เชียงราย 4,651.00 4.46 - - - - - - - - - - - - - 1 4.46 0.81 3.65 0.81
5118 ทต.บ้านเหล่า / เชียงราย 4,080.00 2.50 1 2.50 1.66 0.84 - 1.66 - - - - - - - - - - - 0.84
5119 อบต.ทุ่งก่อ / เชียงราย 6,858.00 1.00 1 1.00 0.11 0.89 - 0.11 - - - - - - - - - - - 0.89
5120 อบต.ดงมหาวัน / เชียงราย 9,907.00 9.02 - - - - - - - - - - - - - 1 9.02 4.00 5.02 4.00
5121 อบต.ป่าซาง / เชียงราย 6,975.00 6.35 - - - - - - - - - - - - - 1 6.35 2.00 4.35 2.00
5122 อบต.ปงน้อย / เชียงราย 6,212.00 4.10 - - - - - - - - - - - - - 1 4.10 4.78 -0.68 4.78
5123 อบต.โชคชัย / เชียงราย 8,268.00 7.52 - - - - - - - - - - - - - 1 7.52 1.26 6.26 1.26
5124 อบต.หนองป่าก่อ / เชียงราย 4,707.00 4.28 - - - - - - - - - - - - - 1 4.28 0.90 3.38 0.90