จังหวัด แม่ฮ่องสอน

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- ถนน ขุนลุนประพาส ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 19.278155 y : 97.973507

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

12,681.26 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 7
มี อปท. จำนวน 50

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 6 แห่ง
อบต. 42 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

1 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

105 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 106 แห่ง กำจัดถูกต้อง 1 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 105 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 อบต.เวียงใต้ บ่อขยะทต.ปาย หมู่ 5 บ้านแม่ของต. จองคำ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 15 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 1.00
2 อบต.แม่โถ บ่อขยะบ้านแม่จอ หมู่ 6 บ้านแม่จอ ต. จองคำ อ. แม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 0.14 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.20
3 อบต.แม่คะตวน บ่อขยะอบต.แม่คะตวน หมู่ 5 หมู่ 5 ต. จองคำ อ. สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.72
4 อบต.ห้วยผา บ่อขยะบ้านแม่สุยะ หมู่ 6 บ้านแม่สุยะ ต. จองคำ อ. สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.90
5 อบต.แม่นาเติง บ่อขยะบ้านแม่นาเติงใน (บ่อ 2) หมู่ 2 บ้านแม่นาเติงใน ต. จองคำ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.71
6 ทต.แม่ยวม บ่อขยะบ้านห้วยทราย หมู่ 5 บ้านห้วยทรายต. จองคำ อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 9.51
7 อบต.แม่โถ บ่อขยะบ้านแม่โถ หมู่ 3 บ้านแม่โถ ต. จองคำ อ. แม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 0.14 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.20
8 อบต.แม่คะตวน บ่อขยะอบต.แม่คะตวน หมู่ 2 หมู่ 2 สุสานต. จองคำ อ. สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
9 ทม.แม่ฮ่องสอน บ่อขยะทม.แม่ฮ่องสอน หมู่ 3 ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 41.1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 15.00
10 อบต.แม่ยวมน้อย บ่อขยะบ้านหัวปอน หมู่ 1 บ้านหัวปอน ต. จองคำ อ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
11 อบต.ห้วยผา บ่อขยะบ้านห้วยผึ้ง หมู่ 3 บ้านห้วยผึ้งต. จองคำ อ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.55
12 อบต.แม่นาเติง บ่อขยะบ้านหมอแปง หมู่ 4 บ้านหมอแปง ต. จองคำ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.71
13 อบต.แม่เหาะ บ่อขยะเอกชน หมู่ 4 ถนน หมายเลข 108 ต. จองคำ อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.23
14 อบต.ปางหมู บ่อขยะบ้านกุงไม้สัก หมู่ 2 บ้านกุงไม้สัก ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
15 อบต.แม่อูคอ บ่อขยะบ้านใหม่พัฒนา หมู่ 4 บ้านใหม่พัฒนา ถนน ขุนยวม-แม่แจ่มต. จองคำ อ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 0.3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
16 อบต.แม่โถ บ่อขยะแม่อุมพาย หมู่ 5 แม่อุมพาย ต. จองคำ อ. แม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 0.14 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.20
17 อบต.แม่สามแลบ บ่อขยะบ้านแม่สามแลบ หมู่ 1 บ้านแม่สามแลบ ต. จองคำ อ. สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 0.85 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.38
18 อบต.ห้วยผา บ่อขยะบ้านน้ำกัด หมู่ 2 บ้านน้ำกัด ต. จองคำ อ. สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.90
19 อบต.แม่นาเติง บ่อขยะบ้านนาจลอง หมู่ 6 หมู่ 6 บ้านนาจลองต. จองคำ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.10
20 อบต.เมืองปอน บ่อขยะบ้านเมืองปอน หมู่ 1 บ้านเมืองปอน ต. จองคำ อ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.99
21 อบต.ปางหมู บ่อขยะบ้านในสอย หมู่ 4 บ้านในสอยต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 1.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.40
22 อบต.แม่อูคอ บ่อขยะบ้านแม่อูคอ หมู่ 6 บ้านแม่อูคอ ถนน นางิ้ว-หัวฮะต. จองคำ อ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 0.4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.04
23 อบต.แม่โถ บ่อขยะบ้านห้วยผึ้งใหม่ หมู่ 7 บ้านห้วยผึ้งใหม่ ต. จองคำ อ. แม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 0.14 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.20
24 อบต.สบเมย บ่อขยะบ้านซื่อมื่อ หมู่ 6 บ้านซื่อมื่อ ต. จองคำ อ. สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 0.2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.08
25 ทต.แม่ลาน้อย บ่อขยะทต.แม่ลาน้อย หมู่ 1 บ้านแม่ลาน้อย ต. จองคำ อ. แม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 12 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.84
26 อบต.แม่ฮี้ บ่อขยะบ้านทรายขาว หมู่ 2 บ้านทรายขาว ต. จองคำ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.33
27 อบต.เมืองปอน บ่อขยะบ้านหางปอน หมู่ 3 บ้านหางปอนต. จองคำ อ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.30
28 อบต.หมอกจำแป่ บ่อขยะบ้านหมอกจำแป่ หมู่ 1 บ้านหมอกจำแป่ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.91
29 อบต.แม่ลาน้อย บ่อขยะบ้านท่าสองแคว หมู่ 6 บ้านท่าสองแคว ต. จองคำ อ. แม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.20
30 อบต.สบเมย บ่อขยะบ้านกลอโค๊ะ หมู่ 12 บ้านกลอโค๊ะ ต. จองคำ อ. สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 0.15 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.09
31 อบต.ขุนแม่ลาน้อย บ่อขยะบ้านส้มป่อย หมู่ 2 บ้านส้มป่อย ต. จองคำ อ. แม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.66
32 อบต.เวียงใต้ บ่อขยะ อบต.เวียงใต้ หมู่ 8 บ้านแสงทองเวียงใต้ต. จองคำ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 50 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.29
33 อบต.แม่เงา บ่อขยะบ้านหลวง หมู่ 8 บ้านหลวง ต. จองคำ อ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.11
34 อบต.หมอกจำแป่ บ่อขยะบ้านห้วยขาน หมู่ 3 บ้านห้วยขาน ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.90
35 อบต.ทุ่งยาว บ่อขยะ อบต.ทุ่งยาว (บ้านทุ่งโป่ง) หมู่ 1 บ้านทุ่งโป่ง ต. จองคำ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 80 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 7.60
36 อบต.แม่ลาหลวง บ่อขยะบ้านทุ่งป่าคา หมู่ 8 บ้านทุ่งป่าคาต. จองคำ อ. แม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 6.1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.18
37 อบต.สบเมย บ่อขยะบ้านเลโคะ หมู่ 1 บ้านเลโคะ ต. จองคำ อ. สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 0.16 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.09
38 อบต.ขุนแม่ลาน้อย บ่อขยะบ้านฟักทอง หมู่ 4 บ้านฟักทองต. จองคำ อ. แม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.10
39 อบต.เวียงเหนือ บ่อขยะ อบต.เวียงเหนือ หมู่ 3 บ้านสันกลางต. จองคำ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 20 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
40 อบต.แม่ยวมน้อย บ่อขยะบ้านแม่หาด หมู่ 6 บ้านแม่หาด ต. จองคำ อ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
41 อบต.หมอกจำแป่ บ่อขยะบ้านห้วยมะเขือส้ม หมู่ 5 บ้านห้วยมะเขือส้ม ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.10
42 อบต.โป่งสา บ่อขยะบ้านแม่เหมืองหลวง หมู่ 4 บ้านแม่เหมืองหลวง ต. จองคำ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
43 อบต.แม่ลาหลวง บ่อขยะบ้านห้วยไก่ป่า หมู่ 6 บ้านห้วยไก่ป่า ต. จองคำ อ. แม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 1.3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.18
44 อบต.สบเมย บ่อขยะบ้านห้วยน้ำใส หมู่ 9 บ้านห้วยน้ำใส ต. จองคำ อ. สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 0.2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.05
45 อบต.ท่าผาปุ้ม บ่อขยะบ้านท่าผาปุ้ม หมู่ 4 บ้านท่าผาปุ้ม ต. จองคำ อ. แม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.18
46 อบต.ปางมะผ้า บ่อขยะปางมะผ้า หมู่ 9 ต. จองคำ อ. ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
47 อบต.แม่ยวมน้อย บ่อขยะบ้านหัวแม่ลาก๊ะ หมู่ 8 บ้านหัวแม่ลาก๊ะ ต. จองคำ อ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
48 อบต.หมอกจำแป่ บ่อขยะบ้านห้วยโป่งอ่อน หมู่ 7 บ้านห้วยโป่งอ่อนต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.10
49 อบต.เมืองแปง บ่อขยะบ้านผาสำราญ หมู่ 6 บ่อขยะบ้านผาสำราญ ต. จองคำ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 92 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
50 อบต.สันติคีรี บ่อขยะสันติคีรี หมู่ 1 ต. จองคำ อ. แม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 0.19 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
51 อบต.แม่โถ บ่อขยะบ้านห้วยไม้ซาง หมู่ 8 บ้านห้วยไม้ซาง ต. จองคำ อ. แม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 0.14 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.20
52 อบต.กองก๋อย บ่อขยะ บ้านท่าสาย หมู่ 7 บ้านท่าสายต. จองคำ อ. สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.69
53 อบต.แม่ยวมน้อย บ่อขยะบ้านแม่โกปี่ หมู่ 2 บ้านแม่โกปี่ ต. จองคำ อ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
54 อบต.ห้วยผา บ่อขยะบ้านห้วยผา หมู่ 1 บ้านห้วยผา ต. จองคำ อ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.75
55 อบต.แม่นาเติง บ่อขยะบ้านแม่นาเติงใน (บ่อ 1) หมู่ 2 บ้านแม่นาเติงในต. จองคำ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.71
56 อบต.ห้วยห้อม บ่อขยะบ้านดง หมู่ 5 บ้านดง ต. จองคำ อ. แม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.02
57 อบต.แม่โถ บ่อขยะบ้านแม่โถใต้ หมู่ 4 บ้านแม่โถใต้ ต. จองคำ อ. แม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 0.14 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.20
58 อบต.แม่คะตวน บ่อขยะอบต.แม่คะตวน หมู่ 1 หมู่ 1 สุสานต. จองคำ อ. สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
59 อบต.ห้วยผา บ่อขยะบ้านรุ่งอรุน หมู่ 6 บ้านรุ่งอรุน ต. จองคำ อ. สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
60 อบต.แม่นาเติง บ่อขยะบ้านม่วงสร้อย หมู่ 3 บ้านม่วงสร้อยต. จองคำ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.71
61 อบต.ปางหมู บ่อขยะบ้านปางหมู หมู่ 1 บ้านปางหมูต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.41
62 อบต.แม่ยวมน้อย บ่อขยะบ้านแม่ออ หมู่ 4 บ้านแม่ออ ต. จองคำ อ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
63 อบต.แม่โถ บ่อขยะบ้านผาแดงหลวง หมู่ 2 บ้านผาแดงหลวง ต. จองคำ อ. แม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 0.14 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.20
64 อบต.แม่คะตวน บ่อขยะบ้านแม่สวดใหม่ หมู่ที่ 8 หมู่ 8 บ้านสวดใหม่ต. จองคำ อ. สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.13
65 อบต.ห้วยผา บ่อขยะบ้านห้วยซลอบ หมู่ 1 บ้านห้วยซลอบ ต. จองคำ อ. สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.55
66 อบต.แม่นาเติง บ่อขยะบ้านแม่ของ หมู่ 5 บ้านแม่ของต. จองคำ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
67 อบต.แม่นาเติง บ่อขยะหมู่บ้าน หมู่ 1 หมู่ 1 ต. จองคำ อ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 15 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.66
68 อบต.ปางหมู บ่อขยะบ้านทุ่งกองมู หมู่ 3 บ้านทุ่งกองมูต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.41
69 อบต.แม่อูคอ บ่อขยะบ้านปางตอง หมู่ 3 บ้านปางตอง ถนน นางิ้ว-หัวฮะต. จองคำ อ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.04
70 อบต.แม่โถ บ่อขยะบ้านหัวแม่โถ หมู่ 1 บ้านหัวแม่โถ ต. จองคำ อ. แม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 0.14 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.20
71 อบต.สบเมย บ่อขยะบ้านแม่ลามา หมู่ 7 บ้านแม่ลามา ต. จองคำ อ. สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 0.2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.05
72 อบต.ห้วยผา บ่อขยะบ้านนาปลาจาด หมู่ 4 บ้านนาปลาจาด ต. จองคำ อ. สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.75
73 อบต.แม่นาเติง บ่อขยะบ้านนาจลอง หมู่ 11 หมู่ 11 บ้านนาจลองต. จองคำ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.10
74 อบต.เมืองปอน บ่อขยะบ้านป่าฝาง หมู่ 4 บ้านป่าฝาง ต. จองคำ อ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.99
75 อบต.ปางหมู บ่อขยะบ้านสบสอย หมู่ 7 บ้านสบสอยต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.40
76 อบต.ปางหมู บ่อขยะหมู่บ้าน หมู่ 1 หมู่ 1 ต. จองคำ อ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 15 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
77 อบต.แม่ลาน้อย บ่อขยะบ้านแม่แลบ หมู่ 8 บ้านแม่แลบต. จองคำ อ. แม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.20
78 อบต.สบเมย บ่อขยะบ้านแม่ทะลุ หมู่ 5 บ้านแม่ทะลุ ต. จองคำ อ. สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 0.2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.16
79 อบต.ขุนแม่ลาน้อย บ่อขยะบ้านขุนแม่ลาน้อย หมู่ 1 บ้านขุนแม่ลาน้อย ต. จองคำ อ. แม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.66
80 อบต.แม่ฮี้ บ่อขยะบ้านท่าปาย หมู่ 3 บ้านท่าปาย ต. จองคำ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 1.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.33
81 อบต.เมืองปอน บ่อขยะบ้านหนองแห้ง หมู่ 9 บ้านหนองแห้ง ต. จองคำ อ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.30
82 อบต.หมอกจำแป่ บ่อขยะบ้านแม่สะงา หมู่ 2 บ้านแม่สะงา ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.91
83 อบต.ทุ่งยาว บ่อขยะบ้านสันธาตุ หมู่ 9 บ้านสันธาตุต. จองคำ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.87
84 อบต.แม่ลาน้อย บ่อขยะบ้านห้วยริน หมู่ 14 บ้านห้วยริน ต. จองคำ อ. แม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.20
85 อบต.สบเมย บ่อขยะบ้านแม่คะตวน หมู่ 2 ต. จองคำ อ. สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 0.2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.19
86 อบต.ขุนแม่ลาน้อย บ่อขยะบ้านแม่ลาป่าแก่ หมู่ 3 บ้านแม่ลาป่าแก่ต. จองคำ อ. แม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.10
87 อบต.เวียงเหนือ บ่อขยะบ้านสันกลาง หมู่ 1 บ้านสันกลางต. จองคำ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.30
88 อบต.แม่ยวมน้อย บ่อขยะบ้านแม่แจ๊ะ หมู่ 5 บ้านแม่แจ๊ะ ต. จองคำ อ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
89 อบต.หมอกจำแป่ บ่อขยะบ้านป่าแปก หมู่ 4 บ้านป่าแปก ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.90
90 อบต.โป่งสา บ่อขยะบ้านห้วยไร่ หมู่ 2 บ้านห้วยไร่ ต. จองคำ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
91 อบต.แม่ลาหลวง บ่อขยะบ้านแม่สุ หมู่ 2 บ้านแม่สุ ต. จองคำ อ. แม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.18
92 อบต.สบเมย บ่อขยะบ้านทีฮือลือ หมู่ 11 บ้านทีฮือลือ ต. จองคำ อ. สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 0.2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.04
93 อบต.ท่าผาปุ้ม บ่อขยะบ้านแม่เตี๋ย หมู่ 5 บ้านแม่เตี๋ยต. จองคำ อ. แม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 1.18 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.18
94 อบต.ถ้ำลอด บ่อขยะ อบต ถ้ำลอด หมู่ 3 ต. จองคำ อ. ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.24
95 อบต.แม่ยวมน้อย บ่อขยะบ้านหัวยมะบวบ หมู่ 7 บ้านหัวยมะบวบ ต. จองคำ อ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
96 อบต.หมอกจำแป่ บ่อขยะบ้านรักไทย หมู่ 6 บ้านรักไทยต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.10
97 อบต.โป่งสา บ่อขยะบ้านขุนสาใน หมู่ 5 บ้านขุนสาใน ต. จองคำ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
98 อบต.แม่ลาหลวง บ่อขยะบ้านสันติสุข หมู่ 5 บ้านสันติสุขต. จองคำ อ. แม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
99 อบต.สบเมย บ่อขยะบ้านห้วยกองมูล หมู่ 4 บ้านห้วยกองมูลต. จองคำ อ. สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 0.1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.08
100 อบต.ท่าผาปุ้ม บ่อขยะบ้านใหม่พัฒนา หมู่ 8 บ้านใหม่พัฒนาต. จองคำ อ. แม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00