จังหวัด แม่ฮ่องสอน

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- ถนน ขุนลุนประพาส ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 19.278155 y : 97.973507

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

12,681.26 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 7
มี อปท. จำนวน 50

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 6 แห่ง
อบต. 42 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
5126 อบต.ห้วยโป่ง / แม่ฮ่องสอน 7,501.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5127 อบต.ผาบ่อง / แม่ฮ่องสอน 10,452.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5128 อบต.ปางหมู / แม่ฮ่องสอน 19,265.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5129 อบต.หมอกจำแป่ / แม่ฮ่องสอน 8,583.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5131 อบต.ห้วยปูลิง / แม่ฮ่องสอน 3,020.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5132 ทม.แม่ฮ่องสอน / แม่ฮ่องสอน 6,968.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5133 ทต.ขุนยวม / แม่ฮ่องสอน 3,586.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5134 อบต.ขุนยวม / แม่ฮ่องสอน 4,356.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5135 อบต.แม่เงา / แม่ฮ่องสอน 3,112.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5136 อบต.เมืองปอน / แม่ฮ่องสอน 4,367.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5137 อบต.แม่ยวมน้อย / แม่ฮ่องสอน 2,528.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5138 อบต.แม่กิ๊ / แม่ฮ่องสอน 1,547.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5139 อบต.แม่อูคอ / แม่ฮ่องสอน 3,604.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5140 ทต.ปาย / แม่ฮ่องสอน 3,725.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5141 อบต.เวียงใต้ / แม่ฮ่องสอน 6,073.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5142 อบต.เวียงเหนือ / แม่ฮ่องสอน 4,873.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5143 อบต.แม่นาเติง / แม่ฮ่องสอน 7,474.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5144 อบต.แม่ฮี้ / แม่ฮ่องสอน 3,567.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5145 อบต.ทุ่งยาว / แม่ฮ่องสอน 4,898.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5146 อบต.เมืองแปง / แม่ฮ่องสอน 4,140.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5147 อบต.โป่งสา / แม่ฮ่องสอน 3,263.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5148 อบต.บ้านกาศ / แม่ฮ่องสอน 10,035.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5149 ทต.แม่สะเรียง / แม่ฮ่องสอน 8,745.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5150 ทต.เมืองยวมใต้ / แม่ฮ่องสอน 8,540.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5151 อบต.แม่คง / แม่ฮ่องสอน 5,790.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5152 อบต.แม่เหาะ / แม่ฮ่องสอน 8,122.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5153 ทต.แม่ยวม / แม่ฮ่องสอน 4,356.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5154 อบต.เสาหิน / แม่ฮ่องสอน 3,390.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5155 อบต.ป่าแป๋ / แม่ฮ่องสอน 5,865.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5156 ทต.แม่ลาน้อย / แม่ฮ่องสอน 5,791.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5157 อบต.แม่ลาน้อย / แม่ฮ่องสอน 5,791.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5158 อบต.แม่ลาหลวง / แม่ฮ่องสอน 5,318.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5159 อบต.ท่าผาปุ้ม / แม่ฮ่องสอน 3,978.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5160 อบต.แม่โถ / แม่ฮ่องสอน 3,744.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5161 อบต.ห้วยห้อม / แม่ฮ่องสอน 4,421.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5162 อบต.แม่นาจาง / แม่ฮ่องสอน 3,354.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5163 อบต.สันติคีรี / แม่ฮ่องสอน 2,762.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5164 อบต.ขุนแม่ลาน้อย / แม่ฮ่องสอน 2,995.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5165 อบต.สบเมย / แม่ฮ่องสอน 8,220.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5166 อบต.แม่คะตวน / แม่ฮ่องสอน 6,287.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5167 อบต.กองก๋อย / แม่ฮ่องสอน 5,498.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5168 อบต.แม่สวด / แม่ฮ่องสอน 7,814.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5169 อบต.ป่าโปง / แม่ฮ่องสอน 4,120.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5170 อบต.แม่สามแลบ / แม่ฮ่องสอน 11,494.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5171 อบต.สบป่อง / แม่ฮ่องสอน 8,046.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5172 อบต.ปางมะผ้า / แม่ฮ่องสอน 4,428.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5173 อบต.ถ้ำลอด / แม่ฮ่องสอน 4,202.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5174 อบต.นาปู่ป้อม / แม่ฮ่องสอน 4,663.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -