จังหวัด แม่ฮ่องสอน

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- ถนน ขุนลุนประพาส ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 19.278155 y : 97.973507

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

12,681.26 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 7
มี อปท. จำนวน 50

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 6 แห่ง
อบต. 42 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
5126 อบต.ห้วยโป่ง / แม่ฮ่องสอน 7,501.00 6.83 - - - - - - - - - - - - - 1 6.83 - 6.83 -
5127 อบต.ผาบ่อง / แม่ฮ่องสอน 10,452.00 3.50 1 3.50 3.00 0.50 - 3.00 - - - - - - - - - - - 0.50
5128 อบต.ปางหมู / แม่ฮ่องสอน 19,265.00 8.06 1 8.06 7.11 0.95 - - 7.11 - 7.11 7.11 - - - - - - - 0.95
5129 อบต.หมอกจำแป่ / แม่ฮ่องสอน 8,583.00 7.81 - - - - - - - - - - - - - 1 7.81 - 7.81 -
5131 อบต.ห้วยปูลิง / แม่ฮ่องสอน 3,020.00 2.75 1 2.75 0.02 2.73 - 0.02 - - - - - - - - - - - 2.73
5132 ทม.แม่ฮ่องสอน / แม่ฮ่องสอน 6,968.00 9.78 1 9.78 7.83 1.95 - 7.83 - - - - - - - - - - - 1.95
5133 ทต.ขุนยวม / แม่ฮ่องสอน 3,586.00 3.82 1 3.82 2.91 0.91 - - 2.91 - 2.91 2.91 - - - - - - - 0.91
5134 อบต.ขุนยวม / แม่ฮ่องสอน 4,356.00 3.96 - - - - - - - - - - - - - 1 3.96 - 3.96 -
5135 อบต.แม่เงา / แม่ฮ่องสอน 3,112.00 1.20 1 1.20 0.38 0.82 - 0.38 - - - - - - - - - - - 0.82
5136 อบต.เมืองปอน / แม่ฮ่องสอน 4,367.00 3.97 1 3.97 3.00 0.97 - 3.00 - - - - - - - - - - - 0.97
5137 อบต.แม่ยวมน้อย / แม่ฮ่องสอน 2,528.00 2.30 1 2.30 0.50 1.80 - - 0.50 - 0.50 0.50 - - - - - - - 1.80
5138 อบต.แม่กิ๊ / แม่ฮ่องสอน 1,547.00 1.41 - - - - - - - - - - - - - 1 1.41 - 1.41 -
5139 อบต.แม่อูคอ / แม่ฮ่องสอน 3,604.00 3.28 - - - - - - - - - - - - - 1 3.28 - 3.28 -
5140 ทต.ปาย / แม่ฮ่องสอน 3,725.00 5.87 1 5.87 5.20 0.67 - 5.20 - - - - - - - - - - - 0.67
5141 อบต.เวียงใต้ / แม่ฮ่องสอน 6,073.00 12.30 1 12.30 8.46 3.84 - 8.46 - - - - - - - - - - - 3.84
5142 อบต.เวียงเหนือ / แม่ฮ่องสอน 4,873.00 6.75 1 6.75 2.53 4.22 - - 2.53 - 2.53 2.53 - - - - - - - 4.22
5143 อบต.แม่นาเติง / แม่ฮ่องสอน 7,474.00 2.92 1 2.92 2.92 - - 2.92 - - - - - - - - - - - -
5144 อบต.แม่ฮี้ / แม่ฮ่องสอน 3,567.00 4.74 1 4.74 4.74 - - 4.74 - - - - - - - - - - - -
5145 อบต.ทุ่งยาว / แม่ฮ่องสอน 4,898.00 1.00 1 1.00 0.18 0.82 - - 0.18 - 0.18 0.18 - - - - - - - 0.82
5146 อบต.เมืองแปง / แม่ฮ่องสอน 4,140.00 1.00 1 1.00 0.47 0.53 - - 0.47 - 0.47 0.47 - - - - - - - 0.53
5147 อบต.โป่งสา / แม่ฮ่องสอน 3,263.00 2.97 1 2.97 0.50 2.47 - - 0.50 - 0.50 0.50 - - - - - - - 2.47
5148 อบต.บ้านกาศ / แม่ฮ่องสอน 10,035.00 2.00 1 2.00 0.96 1.04 - - 0.96 - 0.96 0.96 - - - - - - - 1.04
5149 ทต.แม่สะเรียง / แม่ฮ่องสอน 8,745.00 2.34 1 2.34 1.23 1.11 - - 1.23 - 1.23 - - 1.23 - - - - - 1.11
5150 ทต.เมืองยวมใต้ / แม่ฮ่องสอน 8,540.00 2.57 1 2.57 2.44 0.13 - 2.44 - - - - - - - - - - - 0.13
5151 อบต.แม่คง / แม่ฮ่องสอน 5,790.00 1.00 1 1.00 0.03 0.97 - 0.03 - - - - - - - - - - - 0.97
5152 อบต.แม่เหาะ / แม่ฮ่องสอน 8,122.00 1.10 1 1.10 0.33 0.77 - 0.33 - - - - - - - - - - - 0.77
5153 ทต.แม่ยวม / แม่ฮ่องสอน 4,356.00 4.44 - - - - - - - - - - - - - 1 4.44 - 4.44 -
5154 อบต.เสาหิน / แม่ฮ่องสอน 3,390.00 1.00 1 1.00 0.00 1.00 - 0.00 - - - - - - - - - - - 1.00
5155 อบต.ป่าแป๋ / แม่ฮ่องสอน 5,865.00 1.50 1 1.50 0.28 1.22 - 0.28 - - - - - - - - - - - 1.22
5156 ทต.แม่ลาน้อย / แม่ฮ่องสอน 5,791.00 2.73 1 2.73 2.49 0.24 - 2.49 - - - - - - - - - - - 0.24
5157 อบต.แม่ลาน้อย / แม่ฮ่องสอน 5,791.00 1.50 1 1.50 0.59 0.91 - 0.59 - - - - - - - - - - - 0.91
5158 อบต.แม่ลาหลวง / แม่ฮ่องสอน 5,318.00 2.04 1 2.04 1.13 0.90 - 1.13 - - - - - - - - - - - 0.90
5159 อบต.ท่าผาปุ้ม / แม่ฮ่องสอน 3,978.00 1.50 1 1.50 0.45 1.05 - 0.45 - - - - - - - - - - - 1.05
5160 อบต.แม่โถ / แม่ฮ่องสอน 3,744.00 3.41 - - - - - - - - - - - - - 1 3.41 - 3.41 -
5161 อบต.ห้วยห้อม / แม่ฮ่องสอน 4,421.00 4.02 - - - - - - - - - - - - - 1 4.02 - 4.02 -
5162 อบต.แม่นาจาง / แม่ฮ่องสอน 3,354.00 3.05 - - - - - - - - - - - - - 1 3.05 0.00 3.05 0.00
5163 อบต.สันติคีรี / แม่ฮ่องสอน 2,762.00 1.00 1 1.00 0.25 0.75 - 0.25 - - - - - - - - - - - 0.75
5164 อบต.ขุนแม่ลาน้อย / แม่ฮ่องสอน 2,995.00 2.73 1 2.73 0.07 2.66 - 0.07 - - - - - - - - - - - 2.66
5165 อบต.สบเมย / แม่ฮ่องสอน 8,220.00 1.62 1 1.62 0.26 1.36 - 0.26 - - - - - - - - - - - 1.36
5166 อบต.แม่คะตวน / แม่ฮ่องสอน 6,287.00 1.40 1 1.40 0.10 1.30 - 0.10 - - - - - - - - - - - 1.30
5167 อบต.กองก๋อย / แม่ฮ่องสอน 5,498.00 5.00 - - - - - - - - - - - - - 1 5.00 - 5.00 -
5168 อบต.แม่สวด / แม่ฮ่องสอน 7,814.00 1.61 1 1.61 0.82 0.79 - 0.82 - - - - - - - - - - - 0.79
5169 อบต.ป่าโปง / แม่ฮ่องสอน 4,120.00 3.75 - - - - - - - - - - - - - 1 3.75 0.08 3.67 0.08
5170 อบต.แม่สามแลบ / แม่ฮ่องสอน 11,494.00 2.00 1 2.00 0.84 1.16 - 0.84 - - - - - - - - - - - 1.16
5171 อบต.สบป่อง / แม่ฮ่องสอน 8,046.00 6.65 1 6.65 5.71 0.94 - 5.71 - - - - - - - - - - - 0.94
5172 อบต.ปางมะผ้า / แม่ฮ่องสอน 4,428.00 4.03 - - - - - - - - - - - - - 1 4.03 - 4.03 -
5173 อบต.ถ้ำลอด / แม่ฮ่องสอน 4,202.00 1.10 1 1.10 0.79 0.31 - 0.79 - - - - - - - - - - - 0.31
5174 อบต.นาปู่ป้อม / แม่ฮ่องสอน 4,663.00 1.30 1 1.30 0.03 1.27 - 0.03 - - - - - - - - - - - 1.27