จังหวัด นครสวรรค์

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ 1 ถนน สวรรค์วิถี ต. ปากน้ำโพ อ. เมืองนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 56803606 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 15.897958 y : 100.311122

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

9,597.68 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 15
มี อปท. จำนวน 143

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร 1 แห่ง
เทศบาลเมือง 2 แห่ง
เทศบาลตำบล 18 แห่ง
อบต. 121 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
5175 ทน.นครสวรรค์ / นครสวรรค์ 83,868.00 100.00 1 100.00 95.00 5.00 - - 95.00 - 95.00 95.00 - - - - - - 0.00 5.00
5176 อบต.กลางแดด / นครสวรรค์ 3,921.00 3.80 1 3.80 3.00 0.80 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - 0.00 0.80
5177 อบต.เกรียงไกร / นครสวรรค์ 5,879.00 5.70 1 5.70 5.00 0.70 - - 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - - 0.00 0.70
5178 อบต.แควใหญ่ / นครสวรรค์ 2,369.00 2.30 1 2.30 2.00 0.30 - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - 0.00 0.30
5179 อบต.ตะเคียนเลื่อน / นครสวรรค์ 6,151.00 5.97 1 5.97 5.00 0.97 - - 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - - 0.00 0.97
5181 อบต.นครสวรรค์ตก / นครสวรรค์ 15,873.00 8.00 1 8.00 7.80 0.20 - - 7.80 - 7.80 7.80 - - - - - - 0.00 0.20
5182 อบต.นครสวรรค์ออก / นครสวรรค์ 12,678.00 7.00 1 7.00 6.00 1.00 - - 6.00 - 6.00 6.00 - - - - - - 0.00 1.00
5183 อบต.บางพระหลวง / นครสวรรค์ 2,325.00 1.00 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 1.00 - 1.00 0.00
5184 อบต.บางม่วง / นครสวรรค์ 7,626.00 7.40 1 7.40 7.00 0.40 - - 7.00 - 7.00 7.00 - - - - - - 0.00 0.40
5185 อบต.บ้านมะเกลือ / นครสวรรค์ 9,830.00 9.54 1 9.54 6.00 3.54 - - 6.00 - 6.00 6.00 - - - - - - 0.00 3.54
5186 อบต.บ้านแก่ง / นครสวรรค์ 7,752.00 7.52 1 7.52 6.00 1.52 - - 6.00 - 6.00 6.00 - - - - - - 0.00 1.52
5187 อบต.พระนอน / นครสวรรค์ 8,829.00 3.00 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 3.00 - 3.00 0.00
5188 อบต.วัดไทรย์ / นครสวรรค์ 19,051.00 13.00 1 13.00 10.00 3.00 - - 10.00 - 10.00 10.00 - - - - - - 0.00 3.00
5189 ทต.หนองเบน / นครสวรรค์ 3,051.00 7.00 1 7.00 6.00 1.00 - - 6.00 - 6.00 6.00 - - - - - - 0.00 1.00
5190 อบต.หนองกรด / นครสวรรค์ 17,174.00 15.00 1 15.00 6.00 9.00 - - 6.00 - 6.00 6.00 - - - - - - 0.00 9.00
5191 อบต.หนองกระโดน / นครสวรรค์ 13,902.00 10.00 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 10.00 - 10.00 0.00
5192 อบต.หนองปลิง / นครสวรรค์ 18,526.00 18.00 1 18.00 10.00 8.00 - - 10.00 - 10.00 10.00 - - - - - - 0.00 8.00
5193 อบต.บึงเสนาท / นครสวรรค์ 5,194.00 3.00 1 3.00 2.50 0.50 - - 2.50 - 2.50 2.50 - - - - - - 0.00 0.50
5194 ทต.โกรกพระ / นครสวรรค์ 2,384.00 3.00 1 3.00 2.60 0.40 - - 2.60 - 2.60 2.60 - - - - - - 0.00 0.40
5195 อบต.โกรกพระ / นครสวรรค์ 28,242.00 3.00 1 3.00 2.00 1.00 - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - 0.00 1.00
5196 อบต.ยางตาล / นครสวรรค์ 6,041.00 6.00 1 6.00 2.00 4.00 - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - 0.00 4.00
5197 ทต.บางมะฝ่อ / นครสวรรค์ 4,235.00 4.32 1 4.32 3.00 1.32 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - 0.00 1.32
5198 ทต.บางประมุง / นครสวรรค์ 5,041.00 4.00 1 4.00 3.00 1.00 - - 3.00 - 3.00 - - - 3.00 - - - 0.00 1.00
5199 อบต.นากลาง / นครสวรรค์ 4,235.00 4.00 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 4.00 - 4.00 0.00
5200 อบต.ศาลาแดง / นครสวรรค์ 3,046.00 2.95 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 2.95 - 2.95 0.00
5201 อบต.เนินกว้าว / นครสวรรค์ 2,842.00 2.76 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 2.76 - 2.76 0.00
5202 อบต.เนินศาลา / นครสวรรค์ 2,982.00 2.89 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 2.89 - 2.89 0.00
5203 อบต.หาดสูง / นครสวรรค์ 2,939.00 1.00 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 1.00 - 1.00 0.00
5204 ทม.ชุมแสง / นครสวรรค์ 8,157.00 9.38 1 9.38 9.00 0.38 - - 9.00 - 9.00 9.00 - - - - - - 0.00 0.38
5205 ทต.ทับกฤช / นครสวรรค์ 2,272.00 4.00 1 4.00 4.00 0.00 - - 4.00 - 4.00 4.00 - - - - - - 0.00 0.00
5206 อบต.ทับกฤช / นครสวรรค์ 6,874.00 5.00 1 5.00 2.00 3.00 - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - 0.00 3.00
5207 อบต.พิกุล / นครสวรรค์ 3,353.00 3.25 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 3.25 - 3.25 0.00
5208 อบต.เกยไชย / นครสวรรค์ 7,850.00 7.00 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 7.00 - 7.00 0.00
5209 อบต.ท่าไม้ / นครสวรรค์ 8,046.00 7.80 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 7.80 - 7.80 0.00
5210 อบต.บางเคียน / นครสวรรค์ 5,412.00 4.00 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 4.00 - 4.00 0.00
5211 อบต.หนองกระเจา / นครสวรรค์ 4,264.00 4.14 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 4.14 - 4.14 0.00
5212 อบต.พันลาน / นครสวรรค์ 4,205.00 2.00 1 2.00 1.00 1.00 - - 1.00 - 1.00 1.00 - - - - - - 0.00 1.00
5213 อบต.โคกหม้อ / นครสวรรค์ 4,335.00 3.00 1 3.00 2.30 0.70 - - 2.30 - 2.30 2.30 - - - - - - 0.00 0.70
5214 อบต.ไผ่สิงห์ / นครสวรรค์ 3,048.00 2.96 1 2.96 2.96 0.00 - - 2.96 - 2.96 2.96 - - - - - - 0.00 0.00
5215 อบต.ฆะมัง / นครสวรรค์ 3,667.00 3.56 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 3.56 - 3.56 0.00
5216 อบต.ทับกฤชใต้ / นครสวรรค์ 3,354.00 3.25 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 3.25 - 3.25 0.00
5217 อบต.หนองบัว / นครสวรรค์ 8,432.00 5.50 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 5.50 - 5.50 0.00
5218 ทต.หนองบัว / นครสวรรค์ 12,114.00 8.00 1 8.00 7.90 0.10 - 7.90 - - 0.00 - - - - - - - 0.00 0.10
5219 อบต.หนองกลับ / นครสวรรค์ 9,031.00 9.00 1 9.00 6.00 3.00 - - 6.00 - 6.00 6.00 - - - - - - 0.00 3.00
5220 อบต.ธารทหาร / นครสวรรค์ 7,127.00 7.00 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 7.00 - 7.00 0.00
5221 อบต.ห้วยร่วม / นครสวรรค์ 4,225.00 4.10 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 4.10 - 4.10 0.00
5222 อบต.ห้วยถั่วใต้ / นครสวรรค์ 2,043.00 1.98 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 1.98 - 1.98 0.00
5223 อบต.ห้วยถั่วเหนือ / นครสวรรค์ 3,333.00 3.23 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 3.23 - 3.23 0.00
5224 อบต.ห้วยใหญ่ / นครสวรรค์ 2,642.00 2.56 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 2.56 - 2.56 0.00
5225 อบต.ทุ่งทอง / นครสวรรค์ 9,268.00 5.00 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 5.00 - 5.00 0.00
5226 อบต.วังบ่อ / นครสวรรค์ 10,811.00 10.00 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 10.00 - 10.00 0.00
5227 ทต.บรรพตพิสัย / นครสวรรค์ 4,046.00 3.50 1 3.50 3.10 0.40 - - 3.10 - 3.10 3.10 - - - - - - 0.00 0.40
5228 อบต.ท่างิ้ว / นครสวรรค์ 4,506.00 3.00 1 3.00 2.86 0.14 - - 2.86 - 2.86 2.86 - - - - - - 0.00 0.14
5229 อบต.บางตาหงาย / นครสวรรค์ 6,926.00 6.72 1 6.72 5.00 1.72 - - 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - - 0.00 1.72
5230 อบต.หูกวาง / นครสวรรค์ 4,355.00 4.22 1 4.22 3.00 1.22 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - 0.00 1.22
5231 อบต.อ่างทอง / นครสวรรค์ 4,143.00 4.02 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 4.02 - 4.02 0.00
5232 ทต.บ้านแดน / นครสวรรค์ 6,822.00 6.96 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 6.96 - 6.96 0.00
5233 อบต.บางแก้ว / นครสวรรค์ 5,113.00 4.00 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 4.00 - 4.00 0.00
5234 อบต.ตาขีด / นครสวรรค์ 8,134.00 3.50 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 3.50 - 3.50 0.00
5235 อบต.ด่านช้าง / นครสวรรค์ 6,911.00 4.00 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 4.00 - 4.00 0.00
5236 อบต.หนองกรด / นครสวรรค์ 11,811.00 7.50 1 7.50 6.00 1.50 - - 6.00 - 6.00 6.00 - - - - - - 0.00 1.50
5237 อบต.หนองตางู / นครสวรรค์ 6,382.00 5.80 1 5.80 5.00 0.80 - - 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - - 0.00 0.80
5238 อบต.บึงปลาทู / นครสวรรค์ 4,397.00 3.00 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 3.00 - 3.00 0.00
5239 อบต.ตาสัง / นครสวรรค์ 7,070.00 4.50 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 4.50 - 4.50 0.00
5240 อบต.เจริญผล / นครสวรรค์ 6,089.00 3.00 1 3.00 2.30 0.70 - - 2.30 - 2.30 2.30 - - - - - - 0.00 0.70
5241 อบต.มหาโพธิ / นครสวรรค์ 4,907.00 4.76 1 4.76 2.10 2.66 - - 2.10 - 2.10 2.10 - - - - - - 0.00 2.66
5242 ทต.เก้าเลี้ยว / นครสวรรค์ 5,867.00 7.00 1 7.00 6.00 1.00 - 6.00 - - 0.00 - - - - - - - 0.00 1.00
5243 อบต.หนองเต่า / นครสวรรค์ 6,926.00 6.72 1 6.72 6.00 0.72 - - 6.00 - 6.00 6.00 - - - - - - 0.00 0.72
5244 อบต.เขาดิน / นครสวรรค์ 7,197.00 3.80 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 3.80 - 3.80 0.00
5245 อบต.หัวดง / นครสวรรค์ 9,845.00 9.00 1 9.00 8.00 1.00 - 8.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 1.00
5246 ทม.ตาคลี / นครสวรรค์ 29,901.00 25.00 1 25.00 18.00 7.00 - - 18.00 - 18.00 18.00 - - - - - - 0.00 7.00
5247 อบต.ตาคลี / นครสวรรค์ 26,813.00 15.00 1 15.00 9.00 6.00 - - 9.00 - 9.00 9.00 - - - - - - 0.00 6.00
5248 ทต.ช่องแค / นครสวรรค์ 3,595.00 3.67 1 3.67 3.00 0.67 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - 0.00 0.67
5249 อบต.ช่องแค / นครสวรรค์ 5,299.00 4.00 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 4.00 - 4.00 0.00
5250 อบต.จันเสน / นครสวรรค์ 7,418.00 7.00 1 7.00 6.00 1.00 - 6.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 1.00
5251 อบต.ห้วยหอม / นครสวรรค์ 4,925.00 4.78 1 4.78 4.00 0.78 - - 4.00 - 4.00 4.00 - - - - - - 0.00 0.78
5252 อบต.หัวหวาย / นครสวรรค์ 9,011.00 7.00 1 7.00 6.50 0.50 - - 6.50 - 6.50 6.50 - - - - - - 0.00 0.50
5253 อบต.หนองโพ / นครสวรรค์ 9,992.00 9.00 1 9.00 8.00 1.00 - - 8.00 - 8.00 8.00 - - - - - - 0.00 1.00
5254 อบต.หนองหม้อ / นครสวรรค์ 3,534.00 3.43 1 3.43 3.00 0.43 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - 0.00 0.43
5255 อบต.สร้อยทอง / นครสวรรค์ 4,559.00 4.42 1 4.42 4.00 0.42 - - 4.00 - 4.00 4.00 - - - - - - 0.00 0.42
5256 อบต.ลาดทิพรส / นครสวรรค์ 4,952.00 4.80 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 4.80 - 4.80 0.00
5257 อบต.พรหมนิมิต / นครสวรรค์ 5,045.00 4.89 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 4.89 - 4.89 0.00
5258 ทต.ท่าตะโก / นครสวรรค์ 5,775.00 5.89 1 5.89 5.00 0.89 - - 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - - 0.00 0.89
5259 อบต.ท่าตะโก / นครสวรรค์ 11,679.00 2.00 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 2.00 - 2.00 0.00
5260 อบต.พนมรอก / นครสวรรค์ 6,437.00 3.50 1 3.50 3.00 0.50 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - 0.00 0.50
5261 อบต.หัวถนน / นครสวรรค์ 7,904.00 7.67 1 7.67 7.00 0.67 - - 7.00 - 7.00 7.00 - - - - - - 0.00 0.67
5262 อบต.สายลำโพง / นครสวรรค์ 8,171.00 5.00 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 5.00 - 5.00 0.00
5263 อบต.วังมหากร / นครสวรรค์ 6,602.00 6.00 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 6.00 - 6.00 0.00
5264 อบต.ดอนคา / นครสวรรค์ 3,210.00 9.00 1 9.00 9.00 0.00 - - 9.00 - 9.00 9.00 - - - - - - 0.00 0.00
5265 อบต.ทำนบ / นครสวรรค์ 3,631.00 3.52 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 3.52 - 3.52 0.00
5266 อบต.วังใหญ่ / นครสวรรค์ 2,570.00 2.49 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 2.49 - 2.49 0.00
5267 อบต.พนมเศษ / นครสวรรค์ 4,967.00 4.82 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 4.82 - 4.82 0.00
5268 อบต.หนองหลวง / นครสวรรค์ 6,093.00 5.91 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 5.91 - 5.91 0.00
5269 อบต.โคกเดื่อ / นครสวรรค์ 3,513.00 3.00 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 3.00 - 3.00 0.00
5270 อบต.สำโรงชัย / นครสวรรค์ 11,269.00 9.00 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 9.00 - 9.00 0.00
5271 อบต.วังน้ำลัด / นครสวรรค์ 7,764.00 7.00 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 7.00 - 7.00 0.00
5272 อบต.ตะคร้อ / นครสวรรค์ 11,574.00 11.23 1 11.23 10.00 1.23 - 10.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 1.23
5273 อบต.โพธิ์ประสาท / นครสวรรค์ 6,834.00 6.00 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 6.00 - 6.00 0.00
5274 อบต.วังข่อย / นครสวรรค์ 8,379.00 7.00 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 7.00 - 7.00 0.00
5275 อบต.นาขอม / นครสวรรค์ 6,603.00 5.00 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 5.00 - 5.00 0.00
5276 ทต.ไพศาลี / นครสวรรค์ 10,646.00 12.00 1 12.00 11.27 0.73 - - 11.27 - 11.27 11.27 - - - - - - 0.00 0.73
5277 อบต.ไพศาลี / นครสวรรค์ 5,904.00 3.00 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 3.00 - 3.00 0.00
5278 ทต.พยุหะ / นครสวรรค์ 5,844.00 6.10 1 6.10 6.00 0.10 - 6.00 - - 0.00 - - - - - - - 0.00 0.10
5279 อบต.พยุหะ / นครสวรรค์ 4,625.00 4.00 1 4.00 3.92 0.08 - - 3.92 - 3.92 3.92 - - - - - - 0.00 0.08
5280 อบต.เนินมะกอก / นครสวรรค์ 5,753.00 5.58 1 5.58 5.00 0.58 - - 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - - 0.00 0.58
5281 อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว / นครสวรรค์ 6,365.00 5.50 1 5.50 5.00 0.50 - - 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - - 0.00 0.50
5282 อบต.ยางขาว / นครสวรรค์ 3,848.00 3.73 1 3.73 3.00 0.73 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - 0.00 0.73
5283 อบต.ย่านมัทรี / นครสวรรค์ 4,712.00 4.57 1 4.57 4.00 0.57 - - 4.00 - 4.00 4.00 - - - - - - 0.00 0.57
5284 อบต.เขาทอง / นครสวรรค์ 7,463.00 5.00 1 5.00 4.00 1.00 - - 4.00 - 4.00 4.00 - - - - - - 0.00 1.00
5285 ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก / นครสวรรค์ 5,056.00 5.16 1 5.16 5.00 0.16 - 5.00 - - 0.00 - - - - - - - 0.00 0.16
5286 อบต.น้ำทรง / นครสวรรค์ 6,299.00 4.00 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 4.00 - 4.00 0.00
5287 อบต.เขากะลา / นครสวรรค์ 8,555.00 7.00 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 7.00 - 7.00 0.00
5288 อบต.สระทะเล / นครสวรรค์ 3,117.00 3.02 1 3.02 2.50 0.52 - - 2.50 - 2.50 2.50 - - - - - - 0.00 0.52
5289 ทต.ลาดยาว / นครสวรรค์ 6,544.00 7.00 1 7.00 7.00 0.00 - 7.00 - - 0.00 - - - - - - - 0.00 0.00
5290 อบต.ลาดยาว / นครสวรรค์ 12,391.00 5.50 1 5.50 5.00 0.50 - - 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - - 0.00 0.50
5291 อบต.ห้วยน้ำหอม / นครสวรรค์ 6,250.00 3.70 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 3.70 - 3.70 0.00
5292 อบต.วังม้า / นครสวรรค์ 6,453.00 5.00 1 5.00 4.00 1.00 - - 4.00 - 4.00 4.00 - - - - - - 0.00 1.00
5293 อบต.วังเมือง / นครสวรรค์ 2,821.00 2.74 1 2.74 2.50 0.24 - 2.50 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 0.24
5294 อบต.สร้อยละคร / นครสวรรค์ 2,569.00 2.49 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 2.49 - 2.49 0.00
5295 อบต.มาบแก / นครสวรรค์ 2,454.00 2.38 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 2.38 - 2.38 0.00
5296 อบต.หนองยาว / นครสวรรค์ 4,468.00 2.80 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 2.80 - 2.80 0.00
5297 อบต.หนองนมวัว / นครสวรรค์ 4,906.00 3.00 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 3.00 - 3.00 0.00
5298 อบต.บ้านไร่ / นครสวรรค์ 12,142.00 4.00 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 4.00 - 4.00 0.00
5299 อบต.เนินขี้เหล็ก / นครสวรรค์ 5,753.00 2.00 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 2.00 - 2.00 0.00
5300 ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ / นครสวรรค์ 3,493.00 3.56 1 3.56 3.00 0.56 - 3.00 - - 0.00 - - - - - - - 0.00 0.56
5301 อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ / นครสวรรค์ 8,750.00 4.00 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 4.00 - 4.00 0.00
5302 อบต.สระแก้ว / นครสวรรค์ 8,121.00 7.88 1 7.88 7.00 0.88 - - 7.00 - 7.00 7.00 - - - - - - 0.00 0.88
5303 ทต.ตากฟ้า / นครสวรรค์ 5,643.00 5.00 1 5.00 4.00 1.00 - - 4.00 - 4.00 4.00 - - - - - - 0.00 1.00
5304 อบต.ตากฟ้า / นครสวรรค์ 4,145.00 3.50 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 3.50 - 3.50 0.00
5305 อบต.ลำพยนต์ / นครสวรรค์ 4,464.00 4.33 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 4.33 - 4.33 0.00
5306 อบต.สุขสำราญ / นครสวรรค์ 5,216.00 5.06 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 5.06 - 5.06 0.00
5307 อบต.หนองพิกุล / นครสวรรค์ 3,568.00 3.46 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 3.46 - 3.46 0.00
5308 อบต.พุนกยูง / นครสวรรค์ 3,875.00 3.76 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 3.76 - 3.76 0.00
5309 ทต.อุดมธัญญา / นครสวรรค์ 10,251.00 5.00 1 5.00 4.20 0.80 - - 4.20 - 4.20 4.20 - - - - - - 0.00 0.80
5310 อบต.เขาชายธง / นครสวรรค์ 3,436.00 3.00 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 3.00 - 3.00 0.00
5311 อบต.แม่วงก์ / นครสวรรค์ 9,574.00 5.00 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 5.00 - 5.00 0.00
5312 อบต.แม่เล่ย์ / นครสวรรค์ 19,219.00 17.00 1 17.00 6.00 11.00 - - 6.00 - 6.00 6.00 - - - - - - 0.00 11.00
5313 อบต.วังซ่าน / นครสวรรค์ 11,645.00 7.00 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 7.00 - 7.00 0.00
5314 อบต.เขาชนกัน / นครสวรรค์ 12,678.00 12.30 1 12.30 4.00 8.30 - - 4.00 - 4.00 4.00 - - - - - - 0.00 8.30
5315 อบต.แม่เปิน / นครสวรรค์ 20,955.00 12.00 1 12.00 10.00 2.00 - - 10.00 - 10.00 10.00 - - - - - - 0.00 2.00
5316 อบต.ชุมตาบง / นครสวรรค์ 11,781.00 10.00 1 10.00 4.00 6.00 - - 4.00 - 4.00 4.00 - - - - - - 0.00 6.00
5317 อบต.ปางสวรรค์ / นครสวรรค์ 7,268.00 4.00 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 4.00 - 4.00 0.00