จังหวัด อุทัยธานี

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- ถนน ศรีอุทัย ต. อุทัยใหม่ อ. เมืองอุทัยธานี จ. อุทัยธานี 64000
โทรศัพท์ 56511063 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 15.373327 y : 100.03911

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

6,730.25 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 8
มี อปท. จำนวน 64

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 13 แห่ง
อบต. 49 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

5 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

0 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 5 แห่ง กำจัดถูกต้อง 5 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 0 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทม.อุทัยธานี บ่อขยะทม.อุทัยธานี หมู่ 4 บ้านหนองกาหลงต. อุทัยใหม่ อ. หนองขาหย่าง จ. อุทัยธานี - อุทัยธานี 107 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 60.00
2 ทต.เมืองการุ้ง บ่อขยะทต.เมืองการุ้ง หมู่ 8 บ้านหนองแกเชียงรายต. อุทัยใหม่ อ. บ้านไร่ จ. อุทัยธานี - อุทัยธานี 4 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 3.00
3 อบต.ไผ่เขียว บ่อขยะอบต.ไผ่เขียว หมู่ 2 บ้านทุ่งสงบ ถนน สว่างอารมณ์-ลานสักต. อุทัยใหม่ อ. สว่างอารมณ์ จ. อุทัยธานี - อุทัยธานี 30 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 2.00
4 ทต.บ้านไร่ บ่อขยะทต.บ้านไร่ หมู่ 4 บ้านหัวนา ต. อุทัยใหม่ อ. บ้านไร่ จ. อุทัยธานี - อุทัยธานี 17 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 4.00
5 ทต.ลานสัก บ่อขยะทต.ลานสัก หมู่ 2 บ้านเก่าพัฒนาชุมชนต. อุทัยใหม่ อ. ลานสัก จ. อุทัยธานี - อุทัยธานี 12 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 3.32