จังหวัด อุทัยธานี

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- ถนน ศรีอุทัย ต. อุทัยใหม่ อ. เมืองอุทัยธานี จ. อุทัยธานี 64000
โทรศัพท์ 56511063 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 15.373327 y : 100.03911

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

6,730.25 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 8
มี อปท. จำนวน 64

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 13 แห่ง
อบต. 49 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
5319 ทม.อุทัยธานี / อุทัยธานี 14,946.00 25.00 1 25.00 22.00 3.00 - - 22.00 - 22.00 22.00 - - - - - - 0.00 3.00
5320 อบต.น้ำซึม / อุทัยธานี 6,878.00 6.67 1 6.67 2.00 4.67 - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - 0.00 4.67
5321 อบต.สะแกกรัง / อุทัยธานี 4,885.00 4.74 1 4.74 1.30 3.44 - - 1.30 - 1.30 1.30 - - - - - - 0.00 3.44
5322 อบต.ดอนขวาง / อุทัยธานี 3,143.00 3.05 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 3.05 - 3.05 0.00
5323 ทต.หาดทนง / อุทัยธานี 1,902.00 1.94 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 1.94 - 1.94 0.00
5324 อบต.เกาะเทโพ / อุทัยธานี 2,506.00 2.43 1 2.43 1.00 1.43 - - 1.00 - 1.00 1.00 - - - - - - 0.00 1.43
5325 อบต.ท่าซุง / อุทัยธานี 3,832.00 3.72 1 3.72 2.00 1.72 - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - 0.00 1.72
5326 อบต.หนองแก / อุทัยธานี 2,095.00 3.50 1 3.50 2.80 0.70 - - 2.80 - 2.80 2.80 - - - - - - 0.00 0.70
5327 อบต.หนองไผ่แบน / อุทัยธานี 2,278.00 2.21 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 2.21 - 2.21 0.00
5328 อบต.เนินแจง / อุทัยธานี 2,352.00 2.28 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 2.28 - 2.28 0.00
5329 ทต.ทัพทัน / อุทัยธานี 9,032.00 6.50 1 6.50 5.00 1.50 - - 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - - 0.00 1.50
5330 อบต.โคกหม้อ / อุทัยธานี 2,463.00 2.39 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 2.39 - 2.39 0.00
5331 อบต.หนองยายดา / อุทัยธานี 3,275.00 3.18 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 3.18 - 3.18 0.00
5332 อบต.หนองกลางดง / อุทัยธานี 2,945.00 2.86 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 2.86 - 2.86 0.00
5333 อบต.หนองกระทุ่ม / อุทัยธานี 7,383.00 7.16 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 7.16 - 7.16 0.00
5334 ทต.หนองสระ / อุทัยธานี 2,162.00 2.21 1 2.21 1.80 0.41 - - 1.80 - 1.80 1.80 - - - - - - 0.00 0.41
5335 ทต.ตลุกดู่ / อุทัยธานี 11,494.00 6.50 1 6.50 4.50 2.00 - - 4.50 - 4.50 4.50 - - - - - - 0.00 2.00
5336 ทต.สว่างอารมณ์ / อุทัยธานี 1,737.00 1.77 1 1.77 1.00 0.77 - - 1.00 - 1.00 1.00 - - - - - - 0.00 0.77
5337 ทต.สว่างแจ้งสบายใจ / อุทัยธานี 5,623.00 5.74 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 5.74 - 5.74 0.00
5338 อบต.หนองหลวง / อุทัยธานี 4,164.00 4.04 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 4.04 - 4.04 0.00
5339 ทต.พลวงสองนาง / อุทัยธานี 3,148.00 3.21 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 3.21 - 3.21 0.00
5340 อบต.ไผ่เขียว / อุทัยธานี 11,936.00 10.00 1 10.00 8.00 2.00 - 8.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 2.00
5341 อบต.บ่อยาง / อุทัยธานี 5,333.00 5.17 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 5.17 - 5.17 0.00
5342 ทต.หนองฉาง / อุทัยธานี 2,915.00 2.97 1 2.97 1.50 1.47 - - 1.50 - 1.50 1.50 - - - - - - 0.00 1.47
5343 อบต.หนองฉาง / อุทัยธานี 1,894.00 1.84 1 1.84 1.00 0.84 - - 1.00 - 1.00 1.00 - - - - - - 0.00 0.84
5344 อบต.หนองยาง / อุทัยธานี 5,649.00 5.48 1 5.48 1.50 3.98 - - 1.50 - 1.50 1.50 - - - - - - 0.00 3.98
5345 อบต.หนองนางนวล / อุทัยธานี 3,192.00 3.10 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 3.10 - 3.10 0.00
5346 อบต.หนองสรวง / อุทัยธานี 2,650.00 2.57 1 2.57 1.50 1.07 - - 1.50 - 1.50 1.50 - - - - - - 0.00 1.07
5347 อบต.อุทัยเก่า / อุทัยธานี 2,488.00 2.41 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 2.41 - 2.41 0.00
5348 อบต.ทุ่งโพ / อุทัยธานี 7,922.00 7.68 1 7.68 2.00 5.68 - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - 0.00 5.68
5349 อบต.ทุ่งพง / อุทัยธานี 2,141.00 2.08 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 2.08 - 2.08 0.00
5350 ทต.เขาบางแกรก / อุทัยธานี 6,476.00 6.61 1 6.61 1.00 5.61 - - 1.00 - 1.00 1.00 - - - - - - 0.00 5.61
5351 อบต.เขากวางทอง / อุทัยธานี 7,329.00 7.11 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 7.11 - 7.11 0.00
5352 ทต.หนองขาหย่าง / อุทัยธานี 623.00 1.80 1 1.80 1.00 0.80 - - 1.00 - 1.00 1.00 - - - - - - 0.00 0.80
5353 อบต.หนองขาหย่าง / อุทัยธานี 2,089.00 2.03 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 2.03 - 2.03 0.00
5354 อบต.หนองไผ่ / อุทัยธานี 2,459.00 2.39 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 2.39 - 2.39 0.00
5355 อบต.ท่าโพ / อุทัยธานี 2,290.00 2.22 1 2.22 1.20 1.02 - - 1.20 - 1.20 1.20 - - - - - - 0.00 1.02
5357 อบต.ดงขวาง / อุทัยธานี 2,313.00 2.24 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 2.24 - 2.24 0.00
5358 ทต.บ้านไร่ / อุทัยธานี 2,685.00 5.50 1 5.50 5.00 0.50 - 5.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 0.50
5359 อบต.บ้านไร่ / อุทัยธานี 7,293.00 7.07 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 7.07 - 7.07 0.00
5360 อบต.ทัพหลวง / อุทัยธานี 8,037.00 7.80 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 7.80 - 7.80 0.00
5361 อบต.ห้วยแห้ง / อุทัยธานี 4,825.00 4.68 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 4.68 - 4.68 0.00
5362 อบต.คอกควาย / อุทัยธานี 7,630.00 7.40 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 7.40 - 7.40 0.00
5363 อบต.วังหิน / อุทัยธานี 3,290.00 3.19 1 3.19 3.00 0.19 - 3.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 0.19
5364 ทต.เมืองการุ้ง / อุทัยธานี 2,136.00 2.18 1 2.18 2.00 0.18 - 2.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 0.18
5365 อบต.เมืองการุ้ง / อุทัยธานี 4,896.00 4.75 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 4.75 - 4.75 0.00
5366 อบต.หนองจอก / อุทัยธานี 5,402.00 5.24 1 5.24 2.00 3.24 - 2.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 3.24
5367 อบต.หูช้าง / อุทัยธานี 6,645.00 6.45 1 6.45 6.00 0.45 - 6.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 0.45
5368 อบต.บ้านบึง / อุทัยธานี 3,217.00 3.12 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 3.12 - 3.12 0.00
5369 อบต.บ้านใหม่คลองเคียน / อุทัยธานี 3,409.00 3.31 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 3.31 - 3.31 0.00
5370 อบต.หนองบ่มกล้วย / อุทัยธานี 3,377.00 3.28 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 3.28 - 3.28 0.00
5371 อบต.เจ้าวัด / อุทัยธานี 4,011.00 3.89 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 3.89 - 3.89 0.00
5372 ทต.ลานสัก / อุทัยธานี 3,553.00 3.62 1 3.62 2.00 1.62 - 2.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 1.62
5373 อบต.ลานสัก / อุทัยธานี 10,721.00 10.40 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 10.40 - 10.40 0.00
5374 อบต.ประดู่ยืน / อุทัยธานี 6,398.00 6.21 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 6.21 - 6.21 0.00
5375 อบต.ป่าอ้อ / อุทัยธานี 7,745.00 7.51 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 7.51 - 7.51 0.00
5376 อบต.ระบำ / อุทัยธานี 13,551.00 13.14 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 13.14 - 13.14 0.00
5377 อบต.น้ำรอบ / อุทัยธานี 9,869.00 9.57 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 9.57 - 9.57 0.00
5378 อบต.ทุ่งนางาม / อุทัยธานี 7,409.00 7.19 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 7.19 - 7.19 0.00
5379 อบต.สุขฤทัย / อุทัยธานี 6,400.00 6.21 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 6.21 - 6.21 0.00
5380 อบต.ทองหลาง / อุทัยธานี 7,738.00 7.51 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 7.51 - 7.51 0.00
5381 อบต.ห้วยคต / อุทัยธานี 6,226.00 6.04 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 6.04 - 6.04 0.00