จังหวัด กำแพงเพชร

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน กำแพงเพชร-สุโขทัย ต. อ่างทอง อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-705264-6 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

- ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 11
มี อปท. จำนวน 90

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 3 แห่ง
เทศบาลตำบล 22 แห่ง
อบต. 64 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
5384 ทม.กำแพงเพชร / กำแพงเพชร 29,142.00 28.00 1 28.00 24.00 4.00 - - 24.00 - 24.00 24.00 - - - - - - 0.00 4.00
5385 ทต.คลองแม่ลาย / กำแพงเพชร 6,008.00 5.00 1 5.00 4.00 1.00 - 4.00 - - 0.00 - - - - - - - 0.00 1.00
5386 ทต.ปากดง / กำแพงเพชร 3,479.00 3.55 1 3.55 2.70 0.85 - - 2.70 - 2.70 2.70 - - - - - - 0.00 0.85
5387 อบต.ไตรตรึงษ์ / กำแพงเพชร 11,388.00 2.50 1 2.50 1.50 1.00 - - 1.50 - 1.50 1.50 - - - - - - 0.00 1.00
5388 อบต.อ่างทอง / กำแพงเพชร 14,932.00 3.00 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 3.00 0.20 2.80 0.20
5389 อบต.นาบ่อคำ / กำแพงเพชร 20,005.00 5.50 1 5.50 4.50 1.00 - - 4.50 - 4.50 4.50 - - - - - - 0.00 1.00
5390 ทต.นครชุม / กำแพงเพชร 7,112.00 7.25 1 7.25 6.00 1.25 - - 6.00 - 6.00 6.00 - - - - - - 0.00 1.25
5391 อบต.นครชุม / กำแพงเพชร 10,371.00 10.06 1 10.06 7.00 3.06 - - 7.00 - 7.00 7.00 - - - - - - 0.00 3.06
5392 อบต.ทรงธรรม / กำแพงเพชร 7,568.00 3.50 1 3.50 2.00 1.50 - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - 0.00 1.50
5393 อบต.ลานดอกไม้ / กำแพงเพชร 6,991.00 3.10 - - - 0.00 - - - - 0.00 - - - - 1 3.10 0.30 2.80 0.30
5394 ทม.หนองปลิง / กำแพงเพชร 12,000.00 5.00 1 5.00 4.50 0.50 - - 4.50 - 4.50 4.50 - - - - - - 0.00 0.50
5395 อบต.คณฑี / กำแพงเพชร 9,711.00 3.00 1 3.00 1.65 1.35 - - 1.65 - 1.65 1.65 - - - - - - 0.00 1.35
5396 ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล / กำแพงเพชร 9,281.00 3.00 1 3.00 1.84 1.16 - - 1.84 0.16 1.68 1.68 - - - - - - 0.00 1.32
5397 ทต.เทพนคร / กำแพงเพชร 20,519.00 8.50 1 8.50 6.00 2.50 - - 6.00 - 6.00 6.00 - - - - - - 0.00 2.50
5398 อบต.วังทอง / กำแพงเพชร 10,711.00 5.50 1 5.50 5.00 0.50 - - 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - - 0.00 0.50
5399 อบต.ท่าขุนราม / กำแพงเพชร 9,047.00 3.00 1 3.00 1.00 2.00 - - 1.00 - 1.00 1.00 - - - - - - 0.00 2.00
5400 อบต.คลองแม่ลาย / กำแพงเพชร 4,573.00 2.80 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 2.80 0.20 2.60 0.20
5401 อบต.ธำรงค์ / กำแพงเพชร 4,385.00 2.00 - - - 0.00 - - - - 0.00 - - - - 1 2.00 0.20 1.80 0.20
5402 อบต.สระแก้ว / กำแพงเพชร 15,522.00 6.00 1 6.00 5.41 0.59 - - 5.41 0.09 5.32 5.32 - - - - - - 0.00 0.68
5403 ทต.ไทรงาม / กำแพงเพชร 5,093.00 5.19 1 5.19 5.00 0.19 - 5.00 - - 0.00 - - - - - - - 0.00 0.19
5404 อบต.ไทรงาม / กำแพงเพชร 4,316.00 2.20 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 2.20 0.10 2.10 0.10
5405 อบต.หนองคล้า / กำแพงเพชร 5,171.00 3.00 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 3.00 0.20 2.80 0.20
5406 อบต.หนองทอง / กำแพงเพชร 6,725.00 3.50 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 3.50 0.30 3.20 0.30
5407 อบต.หนองไม้กอง / กำแพงเพชร 6,745.00 3.50 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 3.50 0.30 3.20 0.30
5408 อบต.มหาชัย / กำแพงเพชร 7,114.00 5.00 1 5.00 2.00 3.00 - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - 0.00 3.00
5409 อบต.พานทอง / กำแพงเพชร 7,870.00 4.00 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 4.00 0.40 3.60 0.40
5410 อบต.หนองแม่แตง / กำแพงเพชร 7,835.00 4.00 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 4.00 0.40 3.60 0.40
5411 อบต.คลองน้ำไหล / กำแพงเพชร 20,006.00 6.00 1 6.00 4.50 1.50 - - 4.50 0.10 4.40 4.40 - - - - - - 0.00 1.60
5412 อบต.โป่งน้ำร้อน / กำแพงเพชร 9,398.00 3.00 1 3.00 2.00 1.00 - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - 0.00 1.00
5413 ทต.คลองลานพัฒนา / กำแพงเพชร 23,560.00 18.00 1 18.00 16.00 2.00 - 16.00 - - 0.00 - - - - - - - 0.00 2.00
5414 อบต.สักงาม / กำแพงเพชร 10,947.00 3.50 1 3.50 2.00 1.50 - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - 0.00 1.50
5415 อบต.ยางสูง / กำแพงเพชร 6,597.00 3.00 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 3.00 1.50 1.50 1.50
5416 ทต.ขาณุวรลักษบุรี / กำแพงเพชร 8,371.00 8.54 1 8.54 7.50 1.04 - 7.50 - - 0.00 - - - - - - - 0.00 1.04
5417 อบต.ป่าพุทรา / กำแพงเพชร 6,162.00 3.20 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 3.20 0.20 3.00 0.20
5418 อบต.แสนตอ / กำแพงเพชร 5,331.00 2.50 1 2.50 2.21 0.29 - 2.21 - - 0.00 - - - - - - - 0.00 0.29
5419 ทต.สลกบาตร / กำแพงเพชร 8,491.00 12.00 1 12.00 12.00 0.00 - 12.00 - - 0.00 - - - - - - - 0.00 0.00
5420 อบต.สลกบาตร / กำแพงเพชร 3,362.00 2.00 1 2.00 1.00 1.00 - 1.00 - - 0.00 - - - - - - - 0.00 1.00
5421 อบต.บ่อถ้ำ / กำแพงเพชร 13,082.00 5.50 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 5.50 0.50 5.00 0.50
5422 อบต.ดอนแตง / กำแพงเพชร 4,818.00 3.00 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 3.00 0.20 2.80 0.20
5423 อบต.วังชะพลู / กำแพงเพชร 13,722.00 7.00 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 7.00 0.60 6.40 0.60
5424 อบต.โค้งไผ่ / กำแพงเพชร 6,423.00 6.23 1 6.23 2.00 4.23 - 2.00 - - 0.00 - - - - - - - 0.00 4.23
5425 ทม.ปางมะค่า / กำแพงเพชร 17,547.00 6.00 - - - 0.00 - - - - 0.00 - - - - 1 6.00 0.03 5.97 0.03
5426 อบต.วังหามแห / กำแพงเพชร 7,768.00 4.00 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 4.00 2.00 2.00 2.00
5427 อบต.เกาะตาล / กำแพงเพชร 4,219.00 2.00 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 2.00 0.10 1.90 0.10
5428 ทต.คลองขลุง / กำแพงเพชร 2,157.00 2.20 1 2.20 2.00 0.20 - 2.00 - - 0.00 - - - - - - - 0.00 0.20
5429 อบต.คลองขลุง / กำแพงเพชร 11,047.00 7.50 1 7.50 6.00 1.50 - - 6.00 - 6.00 6.00 - - - - - - 0.00 1.50
5430 ทต.ท่ามะเขือ / กำแพงเพชร 3,895.00 11.00 1 11.00 10.00 1.00 - 10.00 - - 0.00 - - - - - - - 0.00 1.00
5431 อบต.ท่ามะเขือ / กำแพงเพชร 4,287.00 2.50 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 2.50 0.20 2.30 0.20
5432 ทต.ท่าพุทรา / กำแพงเพชร 1,601.00 1.63 1 1.63 1.10 0.53 - 1.10 - - 0.00 - - - - - - - 0.00 0.53
5433 อบต.ท่าพุทรา / กำแพงเพชร 3,145.00 4.00 1 4.00 2.00 2.00 - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - 0.00 2.00
5434 อบต.แม่ลาด / กำแพงเพชร 3,823.00 3.71 1 3.71 1.00 2.71 - 1.00 - - 0.00 - - - - - - - 0.00 2.71
5435 ทต.วังยาง / กำแพงเพชร 5,562.00 3.00 1 3.00 2.10 0.90 - - 2.10 - 2.10 2.10 - - - - - - 0.00 0.90
5436 อบต.วังแขม / กำแพงเพชร 9,887.00 4.50 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 4.50 1.50 3.00 1.50
5437 อบต.หัวถนน / กำแพงเพชร 4,805.00 2.00 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 2.00 0.40 1.60 0.40
5438 อบต.วังไทร / กำแพงเพชร 10,394.00 2.00 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 2.00 0.30 1.70 0.30
5439 อบต.วังบัว / กำแพงเพชร 6,782.00 3.30 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 3.30 0.30 3.00 0.30
5440 อบต.คลองสมบูรณ์ / กำแพงเพชร 4,276.00 2.30 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 2.30 0.20 2.10 0.20
5441 ทต.พรานกระต่าย / กำแพงเพชร 9,104.00 5.50 1 5.50 5.00 0.50 - - 5.00 - 5.00 - - - 5.00 - - - 0.00 0.50
5442 ทต.บ้านพราน / กำแพงเพชร 6,995.00 4.00 1 4.00 2.00 2.00 - - 2.00 - 2.00 - - - 2.00 - - - 0.00 2.00
5443 อบต.หนองหัววัว / กำแพงเพชร 4,770.00 3.50 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 3.50 0.20 3.30 0.20
5444 อบต.ท่าไม้ / กำแพงเพชร 9,024.00 4.00 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 4.00 1.00 3.00 1.00
5445 อบต.วังควง / กำแพงเพชร 7,107.00 3.80 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 3.80 2.00 1.80 2.00
5446 อบต.วังตะแบก / กำแพงเพชร 5,198.00 5.04 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 5.04 1.00 4.04 1.00
5447 ทต.เขาคีรีส / กำแพงเพชร 8,100.00 4.00 1 4.00 2.00 2.00 - - 2.00 - 2.00 - - - 2.00 - - - 0.00 2.00
5448 อบต.คุยบ้านโอง / กำแพงเพชร 4,544.00 3.00 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 3.00 0.10 2.90 0.10
5449 ทต.คลองพิไกร / กำแพงเพชร 5,934.00 6.05 1 6.05 6.00 0.05 - - 6.00 - 6.00 - - - 6.00 - - - 0.00 0.05
5450 อบต.ถ้ำกระต่ายทอง / กำแพงเพชร 4,552.00 2.80 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 2.80 0.20 2.60 0.20
5451 อบต.ห้วยยั้ง / กำแพงเพชร 5,248.00 5.09 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 5.09 1.00 4.09 1.00
5452 ทต.ลานกระบือ / กำแพงเพชร 4,364.00 4.50 1 4.50 3.30 1.20 - - 3.30 - 3.30 - - - 3.30 - - - 0.00 1.20
5453 อบต.ลานกระบือ / กำแพงเพชร 4,907.00 4.76 1 4.76 2.00 2.76 - - 2.00 - 2.00 - - - 2.00 - - - 0.00 2.76
5454 ทต.ช่องลม / กำแพงเพชร 5,838.00 3.50 1 3.50 2.00 1.50 - - 2.00 - 2.00 - - - 2.00 - - - 0.00 1.50
5455 อบต.หนองหลวง / กำแพงเพชร 9,472.00 4.00 1 4.00 2.10 1.90 - - 2.10 - 2.10 - - - 2.10 - - - 0.00 1.90
5456 อบต.โนนพลวง / กำแพงเพชร 3,356.00 3.26 1 3.26 1.00 2.26 - - 1.00 - 1.00 - - - 1.00 - - - 0.00 2.26
5457 ทต.ประชาสุขสันต์ / กำแพงเพชร 7,607.00 9.00 1 9.00 8.50 0.50 - - 8.50 - 8.50 - - - 8.50 - - - 0.00 0.50
5458 อบต.บึงทับแรต / กำแพงเพชร 3,316.00 3.22 1 3.22 1.00 2.22 - - 1.00 - 1.00 - - - 1.00 - - - 0.00 2.22
5459 อบต.จันทิมา / กำแพงเพชร 4,229.00 4.10 1 4.10 2.00 2.10 - - 2.00 - 2.00 - - - 2.00 - - - 0.00 2.10
5460 ทต.ทุ่งทราย / กำแพงเพชร 9,054.00 3.00 1 3.00 2.50 0.50 - - 2.50 - 2.50 2.50 - - - - - - 0.00 0.50
5461 อบต.ทุ่งทอง / กำแพงเพชร 7,296.00 4.00 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 4.00 0.10 3.90 0.10
5462 อบต.ถาวรวัฒนา / กำแพงเพชร 6,637.00 3.50 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 3.50 0.30 3.20 0.30
5463 อบต.โพธิ์ทอง / กำแพงเพชร 11,652.00 3.80 1 3.80 2.50 1.30 - - 2.50 - 2.50 2.50 - - - - - - 0.00 1.30
5464 อบต.หินดาต / กำแพงเพชร 10,621.00 2.00 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 2.00 0.10 1.90 0.10
5465 อบต.ปางตาไว / กำแพงเพชร 8,379.00 5.50 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 5.50 0.10 5.40 0.10
5466 อบต.บึงสามัคคี / กำแพงเพชร 4,847.00 2.50 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 2.50 0.20 2.30 0.20
5467 อบต.วังชะโอน / กำแพงเพชร 9,101.00 3.30 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 3.30 0.30 3.00 0.30
5468 ทต.ระหาน / กำแพงเพชร 7,403.00 6.50 1 6.50 5.87 0.63 - - 5.87 - 5.87 - - - 5.87 - - - 0.00 0.63
5469 อบต.เทพนิมิต / กำแพงเพชร 5,008.00 3.00 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 3.00 0.20 2.80 0.20
5470 อบต.โกสัมพี / กำแพงเพชร 18,467.00 6.50 1 6.50 2.00 4.50 - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - 0.00 4.50
5471 อบต.เพชรชมภู / กำแพงเพชร 5,441.00 2.85 - - - 0.00 - - - - 0.00 - - - - 1 2.85 0.20 2.65 0.20
5472 อบต.ลานดอกไม้ตก / กำแพงเพชร 4,890.00 2.50 - - - 0.00 - - - - 0.00 - - - - 1 2.50 0.20 2.30 0.20