จังหวัด กำแพงเพชร

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน กำแพงเพชร-สุโขทัย ต. อ่างทอง อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-705264-6 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

- ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 11
มี อปท. จำนวน 90

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 3 แห่ง
เทศบาลตำบล 22 แห่ง
อบต. 64 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

11 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

7 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 18 แห่ง กำจัดถูกต้อง 11 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 7 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทม.หนองปลิง บ่อขยะทม.กำแพงเพชร หมู่ 3 เขตป่าสงวน ถนน กำแพงเพชร-สุโขทัย ต. หนองปลิง อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร 62000 - กำแพงเพชร 229 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 100.00
2 ทต.ลานกระบือ บ่อขยะทต.ลานกระบือ หมู่ 2 บ้านฝากทุ่ง ต. หนองปลิง อ. ลานกระบือ จ. กำแพงเพชร - กำแพงเพชร 13 ระบบเชิงกล-ชีวภาพ (MBT) ถูกต้อง 16.45
3 ทต.คลองพิไกร บ่อขยะทต.คลองพิไกร หมู่ 6 ถนน คลองพิไกร-บึงลูกนก ต. หนองปลิง อ. พรานกระต่าย จ. กำแพงเพชร - กำแพงเพชร 10 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.40
4 ทม.ปางมะค่า บ่อขยะทม.ปางมะค่า ต. หนองปลิง อ. พรานกระต่าย จ. กำแพงเพชร - กำแพงเพชร 4 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 13.37
5 ทต.ไทรงาม บ่อขยะทต.ไทรงาม หมู่ 1 ต. หนองปลิง อ. ไทรงาม จ. กำแพงเพชร - กำแพงเพชร 32 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 3.00
6 ทต.ระหาน บ่อขยะทต.ระหาน หมู่ 2 ต. หนองปลิง อ. บึงสามัคคี จ. กำแพงเพชร - กำแพงเพชร 40 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 5.42
7 ทต.คลองแม่ลาย บ่อขยะทต.คลองแม่ลาย หมู่ 3 ต. หนองปลิง อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร - กำแพงเพชร 32 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 4.40
8 ทต.ขาณุวรลักษบุรี บ่อขยะทต.ขาณุวรลักษบุรี หมู่ 7 บ้านวังเรียง ต. หนองปลิง อ. ขาณุวรลักษบุรี จ. กำแพงเพชร - กำแพงเพชร 10 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 5.00
9 อบต.โค้งไผ่ บ่อขยะอบต.โค้งไผ่ หมู่ 10 บ้านหนองกระทิง ต. หนองปลิง อ. ขาณุวรลักษบุรี จ. กำแพงเพชร - กำแพงเพชร 28 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 2.00
10 ทต.คลองลานพัฒนา บ่อขยะทต.คลองลานพัฒนา หมู่ 17 บ้านแปลงสี่ ต. หนองปลิง อ. คลองลาน จ. กำแพงเพชร - กำแพงเพชร 5 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 6.00
11 ทต.พรานกระต่าย บ่อขยะทต.พรานกระต่าย หมู่ 5 ต. หนองปลิง อ. พรานกระต่าย จ. กำแพงเพชร - กำแพงเพชร 70 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 8.00
12 อบต.สลกบาตร บ่อขยะอบต.สลกบาตร หมู่ 1 ต. หนองปลิง อ. ขาณุวรลักษบุรี จ. กำแพงเพชร - กำแพงเพชร 26 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 7.80
13 อบต.แสนตอ บ่อขยะอบต.แสนตอ หมู่ 6 บ้านหนองเหมือด ต. หนองปลิง อ. ขาณุวรลักษบุรี จ. กำแพงเพชร - กำแพงเพชร 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.40
14 ทต.ท่าพุทรา บ่อขยะอบต.ท่าพุทรา หมู่ 7 บ้านท้องคุ้ง ต. หนองปลิง อ. คลองขลุง จ. กำแพงเพชร - กำแพงเพชร 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.50
15 อบต.แม่ลาด บ่อขยะอบต.แม่ลาด หมู่ 2 ต. หนองปลิง อ. คลองขลุง จ. กำแพงเพชร - กำแพงเพชร 40 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
16 ทต.บ้านพราน บ่อขยะทต.บ้านพราน ต. หนองปลิง อ. คลองขลุง จ. กำแพงเพชร - กำแพงเพชร N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
17 ทต.คลองขลุง บ่อขยะทต.คลองขลุง หมู่ 7 ต. หนองปลิง อ. คลองขลุง จ. กำแพงเพชร - กำแพงเพชร 7 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.20
18 ทต.ท่ามะเขือ บ่อขยะทต.ท่ามะเขือ บ้านดงประดา ต. หนองปลิง อ. คลองขลุง จ. กำแพงเพชร - กำแพงเพชร 23 เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 10.00