จังหวัด ตาก

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- ถนน - อ. เมืองตาก จ. ตาก 63000
โทรศัพท์ 55511503 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

164,406.65 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 9
มี อปท. จำนวน 69

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร 1 แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 17 แห่ง
อบต. 49 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

9 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

16 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 25 แห่ง กำจัดถูกต้อง 9 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 16 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทน.แม่สอด บ่อขยะทน.แม่สอด หมู่ 5 อ. แม่สอด จ. ตาก - ตาก 40 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 91.00
2 อบต.เกาะตะเภา บ่อขยะอบต.เกาะตะเภา (หมู่ 5) หมู่ 5 บ้านวังหม้อ อ. บ้านตาก จ. ตาก - ตาก 5.8 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 3.70
3 ทต.ทุ่งกระเชาะ บ่อขยะทต.ทุ่งกระเชาะ หมู่ 10 บ้านนาโพ อ. บ้านตาก จ. ตาก - ตาก 30 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 4.20
4 อบต.สามเงา บ่อขยะทต.สามเงา หมู่ 4 อ. สามเงา จ. ตาก - ตาก 20 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 6.00
5 อบต.แม่สอง บ่อขยะอบต.แม่สอง หมู่ 7 บ้านแม่นิล อ. ท่าสองยาง จ. ตาก - ตาก 5 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 11.60
6 ทม.ตาก บ่อขยะทม.ตาก หมู่ 5 บ้านวังม่วง อ. เมืองตาก จ. ตาก - ตาก 19 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 49.50
7 อบต.ท่าสายลวด บ่อขยะอบต.ท่าสายลวด หมู่ 6 บ้านวังตะเคียน ต. ท่าสายลวด อ. แม่สอด จ. ตาก - ตาก 46 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 22.10
8 อบต.ท่าสองยาง บ่อขยะอบต.ท่าสองยาง หมู่ 9 บ้านท่าสองยาง ต. ท่าสายลวด อ. ท่าสองยาง จ. ตาก - ตาก 5 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.80
9 ทต.วังเจ้า บ่อขยะทต.วังเจ้า หมู่ 14 บ้านเชียงทอง ต. ท่าสายลวด อ. วังเจ้า จ. ตาก - ตาก 12 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 9.40
10 ทต.พบพระ บ่อขยะทต.พบพระ หมู่ 7 บ้านพยพระทรายงาม ต. ท่าสายลวด อ. พบพระ จ. ตาก - ตาก 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 11.50
11 ทต.แม่ต้าน บ่อขยะทต.แม่ต้าน หมู่ 2 บ้านลำร้อง ต. ท่าสายลวด อ. ท่าสองยาง จ. ตาก - ตาก 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.32
12 อบต.แม่สลิด บ่อขยะอบต.แม่สลิด (หมู่ 6) หมู่ 6 บ้านสันกลาง ต. ท่าสายลวด อ. บ้านตาก จ. ตาก - ตาก 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.10
13 อบต.เกาะตะเภา บ่อขยะอบต.เกาะตะเภา (หมู่ 9) หมู่ 9 ต. ท่าสายลวด อ. บ้านตาก จ. ตาก - ตาก 0 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
14 ทต.บ้านตาก บ่อขยะทต.บ้านตาก หมู่ 11 บ้านไม้ส้าน ต. ท่าสายลวด อ. บ้านตาก จ. ตาก - ตาก 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 9.50
15 อบต.แม่หละ บ่อขยะอบต.แม่หละ หมู่ 2 บ้านแม่ละยาง ต. ท่าสายลวด อ. ท่าสองยาง จ. ตาก - ตาก 14 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.90
16 อบต.แม่ท้อ บ่อขยะอบต.แม่ท้อ หมู่ 4 บ้านลานสาง ต. ท่าสายลวด อ. เมืองตาก จ. ตาก - ตาก 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.70
17 อบต.ช่องแคบ บ่อขยะอบต.ช่องแคบ หมู่ 15 ต. ท่าสายลวด อ. พบพระ จ. ตาก - ตาก 10 เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 11.90
18 ทต.แม่จัน บ่อขยะเทศบาลแม่จัน หมู่ 2 ต. ท่าสายลวด อ. อุ้มผาง จ. ตาก - ตาก 1 การกำจัดแบบเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 7.50
19 ทต.แม่กลอง บ่อขยะทต.แม่กลอง (บ้านหนองหลวง) หมู่ 1 บ้านหนองหลวง ต. ท่าสายลวด อ. อุ้มผาง จ. ตาก - ตาก 20 การกำจัดแบบเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
20 อบต.โมโกร บ่อขยะอบต.โมโกร (บ้านแม่กลองใหญ่) บ้านแม่กลองใหญ่ ต. ท่าสายลวด อ. อุ้มผาง จ. ตาก - ตาก 1 การกำจัดแบบเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.60
21 อบต.รวมไทยพัฒนา บ่อขยะอบต.รวมไทยพัฒนา (หมู่ 11) หมู่ 11 ต. ท่าสายลวด อ. พบพระ จ. ตาก - ตาก 2 การกำจัดแบบเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.50
22 อบต.พะวอ บ่อขยะอบต.พระวอ หมู่ 9 บ้านแม่ละเมาสามัคคี ต. ท่าสายลวด อ. แม่สอด จ. ตาก - ตาก 0.5 การกำจัดแบบเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
23 ทต.แม่กลอง บ่อขยะทต.แม่กลอง (บ้านแม่กลองใหม่) หมู่ 1 บ้านแม่กลองใหม่ ต. ท่าสายลวด อ. อุ้มผาง จ. ตาก - ตาก 10 การกำจัดแบบเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.90
24 อบต.โมโกร บ่อขยะอบต.โมโกร (บ้านแม่กลองน้อย) บ้านแม่กลองน้อย ต. ท่าสายลวด อ. อุ้มผาง จ. ตาก - ตาก 0.25 การกำจัดแบบเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.70
25 ทต.อุ้มผาง บ่อขยะทต.อุ้มผาง หมู่ 3 ต. ท่าสายลวด อ. พบพระ จ. ตาก - ตาก 5 การกำจัดแบบเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 8.90