จังหวัด ตาก

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- ถนน - อ. เมืองตาก จ. ตาก 63000
โทรศัพท์ 55511503 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

164,406.65 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 9
มี อปท. จำนวน 69

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร 1 แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 17 แห่ง
อบต. 49 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
5473 ทม.ตาก / ตาก 16,922.00 19.46 1 19.46 15.00 4.46 - - 15.00 - 15.00 15.00 - - - - - - - 4.46
5475 อบต.หนองบัวเหนือ / ตาก 4,585.00 4.17 - - - - - - - - - - - - - 1 4.17 0.20 3.97 0.20
5476 ทต.ไม้งาม / ตาก 11,660.00 11.89 1 11.89 9.00 2.89 - - 9.00 - 9.00 9.00 - - - - - - - 2.89
5477 อบต.โป่งแดง / ตาก 9,358.00 8.52 - - - - - - - - - - - - - 1 8.52 0.50 8.02 0.50
5478 อบต.น้ำรึม / ตาก 13,608.00 12.38 1 12.38 5.00 7.38 - - 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - - 0.00 7.38
5479 อบต.วังหิน / ตาก 9,671.00 8.80 - - - - - - - - - - - - - 1 8.80 0.20 8.60 0.20
5480 อบต.แม่ท้อ / ตาก 8,519.00 7.75 1 7.75 2.00 5.75 - 2.00 - - - - - - - - - - 0.00 5.75
5481 อบต.ป่ามะม่วง / ตาก 4,347.00 3.96 1 3.96 3.00 0.96 - 3.00 - - - - - - - - - - 0.00 0.96
5482 ทต.หนองบัวใต้ / ตาก 6,304.00 6.43 1 6.43 2.00 4.43 - 2.00 - - - - - - - - - - - 4.43
5483 อบต.วังประจบ / ตาก 13,314.00 12.12 - - - - - - - - - - - - - 1 12.12 0.20 11.92 0.20
5484 อบต.ตลุกกลางทุ่ง / ตาก 4,487.00 4.08 - - - - - - - - - - - - - 1 4.08 0.50 3.58 0.50
5485 ทต.บ้านตาก / ตาก 6,869.00 7.01 1 7.01 6.00 1.01 - 6.00 - - - - - - - - - - - 1.01
5486 อบต.ตากออก / ตาก 5,644.00 5.14 1 5.14 4.00 1.14 - 4.00 - - - - - - - - - - 0.00 1.14
5487 อบต.สมอโคน / ตาก 4,314.00 3.93 1 3.93 3.00 0.93 - 3.00 - - - - - - - - - - 0.00 0.93
5488 อบต.แม่สลิด / ตาก 7,855.00 7.15 1 7.15 6.00 1.15 - 6.00 - - - - - - - - - - 0.00 1.15
5489 อบต.ตากตก / ตาก 3,367.00 3.06 - - - - - - - - - - - - - 1 3.06 0.10 2.96 0.10
5490 อบต.เกาะตะเภา / ตาก 6,226.00 5.67 1 5.67 5.00 0.67 - - 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - - 0.00 0.67
5491 ทต.ทุ่งกระเชาะ / ตาก 6,247.00 6.37 1 6.37 6.00 0.37 - - 6.00 - 6.00 6.00 - - - - - - - 0.37
5492 อบต.ท้องฟ้า / ตาก 4,565.00 4.15 1 4.15 2.00 2.15 - 2.00 - - - - - - - - - - 0.00 2.15
5493 ทต.สามเงา / ตาก 4,910.00 5.01 1 5.01 4.00 1.01 - - 4.00 - 4.00 4.00 - - - - - - - 1.01
5494 อบต.สามเงา / ตาก 3,547.00 3.23 - - - - - - - - - - - - - 1 3.23 0.20 3.03 0.20
5495 อบต.วังหมัน / ตาก 4,616.00 4.20 - - - - - - - - - - - - - 1 4.20 0.10 4.10 0.10
5496 อบต.ยกกระบัตร / ตาก 8,147.00 7.41 - - - - - - - - - - - - - 1 7.41 0.30 7.11 0.30
5497 อบต.ย่านรี / ตาก 3,363.00 3.06 - - - - - - - - - - - - - 1 3.06 0.20 2.86 0.20
5498 อบต.บ้านนา / ตาก 2,092.00 1.90 - - - - - - - - - - - - - 1 1.90 0.50 1.40 0.50
5499 อบต.วังจันทร์ / ตาก 5,271.00 4.80 - - - - - - - - - - - - - 1 4.80 0.30 4.50 0.30
5500 ทต.แม่ระมาด / ตาก 4,100.00 4.18 1 4.18 3.00 1.18 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - - 1.18
5501 อบต.แม่ระมาด / ตาก 6,656.00 6.06 1 6.06 3.00 3.06 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - 0.00 3.06
5502 ทต.แม่จะเรา / ตาก 5,490.00 5.60 1 5.60 1.80 3.80 - - 1.80 - 1.80 1.80 - - - - - - - 3.80
5503 ทต.ทุ่งหลวง / ตาก 8,160.00 8.32 1 8.32 1.20 7.12 - - 1.20 - 1.20 1.20 - - - - - - - 7.12
5504 อบต.ขะเนจื้อ / ตาก 10,441.00 9.50 1 9.50 7.40 2.10 - - 7.40 - 7.40 7.40 - - - - - - 0.00 2.10
5505 อบต.แม่ตื่น / ตาก 9,988.00 9.09 - - - - - - - - - - - - - 1 9.09 2.00 7.09 2.00
5506 อบต.สามหมื่น / ตาก 6,743.00 6.14 - - - - - - - - - - - - - 1 6.14 0.10 6.04 0.10
5507 อบต.พระธาตุ / ตาก 6,076.00 5.53 1 5.53 2.00 3.53 - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - 0.00 3.53
5508 อบต.ท่าสองยาง / ตาก 12,713.00 11.57 1 11.57 5.00 6.57 - 5.00 - - - - - - - - - - 0.00 6.57
5509 ทต.แม่ต้าน / ตาก 3,502.00 3.57 1 3.57 3.00 0.57 - 3.00 - - - - - - - - - - - 0.57
5510 อบต.แม่ต้าน / ตาก 10,601.00 9.65 - - - - - - - - - - - - - 1 9.65 0.30 9.35 0.30
5511 อบต.แม่สอง / ตาก 20,345.00 18.51 1 18.51 5.00 13.51 - 5.00 - - - - - - - - - - 0.00 13.51
5512 อบต.แม่หละ / ตาก 14,717.00 13.39 1 13.39 4.00 9.39 - 4.00 - - - - - - - - - - 0.00 9.39
5513 อบต.แม่วะหลวง / ตาก 7,123.00 6.48 - - - - - - - - - - - - - 1 6.48 0.30 6.18 0.30
5514 อบต.แม่อุสุ / ตาก 18,578.00 16.91 - - - - - - - - - - - - - 1 16.91 0.50 16.41 0.50
5515 ทน.แม่สอด / ตาก 39,261.00 74.20 1 74.20 65.00 9.20 - 65.00 - - - - - - - - - - - 9.20
5516 ทต.แม่กุ / ตาก 6,424.00 6.55 1 6.55 6.00 0.55 - 6.00 - - - - - - - - - - - 0.55
5517 อบต.แม่กุ / ตาก 5,087.00 4.63 - - - - - - - - - - - - - 1 4.63 0.70 3.93 0.70
5518 อบต.พะวอ / ตาก 7,308.00 6.65 1 6.65 4.00 2.65 - 4.00 - - - - - - - - - - 0.00 2.65
5519 ทต.แม่ตาว / ตาก 7,487.00 7.64 1 7.64 6.00 1.64 - 6.00 - - - - - - - - - - - 1.64
5520 อบต.แม่กาษา / ตาก 13,965.00 12.71 1 12.71 9.00 3.71 - 9.00 - - - - - - - - - - 0.00 3.71
5521 ทต.ท่าสายลวด / ตาก 24,565.00 25.06 1 25.06 20.00 5.06 - - 20.00 - 20.00 20.00 - - - - - - - 5.06
5522 อบต.ท่าสายลวด / ตาก 9,089.00 8.27 1 8.27 2.00 6.27 - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - 0.00 6.27
5523 อบต.แม่ปะ / ตาก 16,259.00 14.80 1 14.80 10.00 4.80 - 10.00 - - - - - - - - - - 0.00 4.80
5524 อบต.มหาวัน / ตาก 15,705.00 14.29 - - - - - - - - - - - - - 1 14.29 0.40 13.89 0.40
5525 อบต.ด่านแม่ละเมา / ตาก 8,110.00 7.38 1 7.38 3.00 4.38 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - 0.00 4.38
5526 อบต.พระธาตุผาแดง / ตาก 7,728.00 7.03 1 7.03 5.50 1.53 - - 5.50 - 5.50 5.50 - - - - - - 0.00 1.53
5527 ทต.พบพระ / ตาก 6,158.00 6.28 1 6.28 5.00 1.28 - 5.00 - - - - - - - - - - - 1.28
5528 อบต.พบพระ / ตาก 13,992.00 12.73 1 12.73 7.00 5.73 - 7.00 - - - - - - - - - - 0.00 5.73
5529 อบต.ช่องแคบ / ตาก 12,957.00 11.79 1 11.79 6.00 5.79 - 6.00 - - - - - - - - - - 0.00 5.79
5530 อบต.คีรีราษฎร์ / ตาก 23,319.00 21.22 1 21.22 10.00 11.22 - 10.00 - - - - - - - - - - 0.00 11.22
5531 อบต.วาเล่ย์ / ตาก 11,115.00 10.11 - - - - - - - - - - - - - 1 10.11 2.00 8.11 2.00
5532 อบต.รวมไทยพัฒนา / ตาก 14,456.00 13.15 1 13.15 10.00 3.15 - 10.00 - - - - - - - - - - 0.00 3.15
5533 ทต.อุ้มผาง / ตาก 2,837.00 2.89 1 2.89 2.00 0.89 - 2.00 - - - - - - - - - - - 0.89
5534 อบต.อุ้มผาง / ตาก 3,748.00 3.41 1 3.41 2.50 0.91 - 2.50 - - - - - - - - - - 0.00 0.91
5535 อบต.โมโกร / ตาก 7,919.00 7.21 1 7.21 4.00 3.21 - 4.00 - - - - - - - - - - 0.00 3.21
5536 ทต.แม่จัน / ตาก 20,462.00 20.87 1 20.87 5.00 15.87 - 5.00 - - - - - - - - - - - 15.87
5537 ทต.แม่กลอง / ตาก 2,820.00 2.57 1 2.57 2.00 0.57 - 2.00 - - - - - - - - - - - 0.57
5538 ทต.วังเจ้า / ตาก 4,290.00 4.38 1 4.38 3.00 1.38 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - - 1.38
5539 อบต.เชียงทอง / ตาก 14,512.00 13.21 1 13.21 3.00 10.21 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - 0.00 10.21
5540 อบต.นาโบสถ์ / ตาก 10,789.00 9.82 - - - - - - - - - - - - - 1 9.82 0.30 9.52 0.30
5541 อบต.ประดาง / ตาก 3,905.00 3.55 - - - - - - - - - - - - - 1 3.55 - 3.55 0.00