จังหวัด สุโขทัย

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- ถนน นิกรเกษม ต. ธานี อ. เมืองสุโขทัย จ. สุโขทัย 65000
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 17.005797 y : 99.826517

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

6,596.09 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 9
มี อปท. จำนวน 91

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 3 แห่ง
เทศบาลตำบล 18 แห่ง
อบต. 69 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
5543 ทม.สุโขทัยธานี / สุโขทัย 20,114.00 23.13 1 23.13 15.30 7.83 - - 15.30 2.30 13.01 9.95 3.06 - - - - - - 10.13
5544 ทต.บ้านสวน / สุโขทัย 12,425.00 12.67 1 12.67 5.11 7.56 - - 5.11 0.77 4.34 3.32 1.02 - - - - - - 8.33
5545 อบต.บ้านสวน / สุโขทัย 10,159.00 9.24 1 9.24 2.48 6.76 - - 2.48 0.37 2.11 1.61 0.50 - - - - - - 7.14
5546 ทต.เมืองเก่า / สุโขทัย 4,974.00 5.07 1 5.07 3.60 1.47 - - 3.60 0.54 3.06 2.34 0.72 - - - - - - 2.01
5547 อบต.เมืองเก่า / สุโขทัย 4,344.00 3.95 1 3.95 1.58 2.37 - - 1.58 0.24 1.34 1.03 0.32 - - - - - - 2.61
5548 อบต.ปากแคว / สุโขทัย 9,786.00 8.91 1 8.91 2.79 6.12 - - 2.79 0.42 2.37 1.81 0.56 - - - - - - 6.53
5549 อบต.ยางซ้าย / สุโขทัย 3,714.00 3.38 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 3.38 2.37 1.01 2.37
5550 ทต.บ้านกล้วย / สุโขทัย 16,843.00 17.18 1 17.18 9.98 7.20 - - 9.98 1.50 8.48 6.49 2.00 - - - - - - 8.70
5551 อบต.บ้านหลุม / สุโขทัย 9,590.00 8.73 1 8.73 6.07 2.66 - - 6.07 0.91 5.16 3.95 1.21 - - - - - - 3.57
5552 อบต.ตาลเตี้ย / สุโขทัย 9,213.00 8.38 1 8.38 2.28 6.10 - - 2.28 0.34 1.94 1.48 0.46 - - - - - - 6.45
5553 อบต.ปากพระ / สุโขทัย 9,003.00 8.19 1 8.19 4.62 3.57 - - 4.62 0.69 3.93 3.00 0.92 - - - - - - 4.27
5554 อบต.วังทองแดง / สุโขทัย 5,211.00 4.74 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 4.74 3.32 1.42 3.32
5555 ทต.ลานหอย / สุโขทัย 4,713.00 4.29 1 4.29 1.23 3.06 - - 1.23 - 1.23 1.23 - - - - - - - 3.06
5556 อบต.ลานหอย / สุโขทัย 4,110.00 3.74 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 3.74 2.62 1.12 2.62
5557 อบต.บ้านด่าน / สุโขทัย 2,596.00 2.36 1 2.36 0.79 1.57 - - 0.79 - 0.79 0.79 - - - - - - - 1.57
5558 อบต.วังตะคร้อ / สุโขทัย 7,090.00 6.45 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 6.45 4.52 1.94 4.52
5559 อบต.วังน้ำขาว / สุโขทัย 7,211.00 6.56 1 6.56 1.85 4.71 - - 1.85 - 1.85 1.85 - - - - - - - 4.71
5560 ทต.ตลิ่งชัน / สุโขทัย 6,330.00 5.76 1 5.76 1.74 4.02 - - 1.74 - 1.74 1.74 - - - - - - - 4.02
5561 อบต.หนองหญ้าปล้อง / สุโขทัย 5,258.00 4.78 1 4.78 1.23 3.55 - - 1.23 - 1.23 1.23 - - - - - - - 3.55
5562 อบต.วังลึก / สุโขทัย 4,782.00 4.35 1 4.35 2.04 2.31 - - 2.04 - 2.04 2.04 - - - - - - - 2.31
5563 ทต.บ้านโตนด / สุโขทัย 6,091.00 5.54 1 5.54 1.22 4.32 - - 1.22 0.18 1.04 0.79 0.24 - - - - - - 4.51
5564 อบต.โตนด / สุโขทัย 5,273.00 4.80 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 4.80 3.36 1.44 3.36
5565 ทต.ทุ่งหลวง / สุโขทัย 6,441.00 5.86 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 5.86 4.10 1.76 4.10
5566 อบต.บ้านป้อม / สุโขทัย 15,445.00 17.76 1 17.76 11.00 6.76 - 11.00 - - - - - - - - - - - 6.76
5567 อบต.สามพวง / สุโขทัย 6,916.00 6.29 1 6.29 3.00 3.29 - 3.00 - - - - - - - - - - - 3.29
5568 อบต.ศรีคีรีมาศ / สุโขทัย 6,808.00 6.94 1 6.94 6.00 0.94 - 6.00 - - - - - - - - - - - 0.94
5569 อบต.หนองจิก / สุโขทัย 13,394.00 12.19 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 12.19 8.53 3.66 8.53
5570 อบต.นาเชิงคีรี / สุโขทัย 5,685.00 5.17 1 5.17 1.45 3.72 - - 1.45 0.22 1.23 0.94 0.29 - - - - - - 3.94
5571 อบต.หนองกระดิ่ง / สุโขทัย 7,532.00 6.85 1 6.85 1.18 5.67 - - 1.18 - 1.18 1.18 - - - - - - - 5.67
5572 อบต.บ้านน้ำพุ / สุโขทัย 3,524.00 3.21 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 3.21 2.24 0.96 2.24
5573 อบต.ทุ่งยางเมือง / สุโขทัย 10,105.00 9.20 1 9.20 2.05 7.15 - - 2.05 0.31 1.74 1.33 0.41 - - - - - - 7.45
5574 อบต.กง / สุโขทัย 5,995.00 5.46 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 5.46 3.82 1.64 3.82
5575 ทต.กงไกรลาศ / สุโขทัย 5,336.00 4.86 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 4.86 3.40 1.46 3.40
5576 อบต.ไกรนอก / สุโขทัย 5,139.00 4.68 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 4.68 3.27 1.40 3.27
5577 อบต.ไกรกลาง / สุโขทัย 3,402.00 3.10 1 3.10 0.92 2.18 - - 0.92 0.14 0.78 0.60 0.18 - - - - - - 2.31
5578 อบต.ไกรใน / สุโขทัย 2,164.00 1.97 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 1.97 1.38 0.59 1.38
5579 อบต.ดงเดือย / สุโขทัย 4,306.00 4.39 1 4.39 3.00 1.39 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - - 1.39
5580 อบต.ป่าแฝก / สุโขทัย 3,877.00 3.53 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 3.53 2.47 1.06 2.47
5581 อบต.กกแรต / สุโขทัย 8,186.00 7.45 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 7.45 5.21 2.23 5.21
5582 อบต.ท่าฉนวน / สุโขทัย 5,788.00 5.27 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 5.27 3.69 1.58 3.69
5583 อบต.หนองตูม / สุโขทัย 8,133.00 7.40 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 7.40 5.18 2.22 5.18
5584 อบต.บ้านใหม่สุขเกษม / สุโขทัย 4,410.00 4.01 1 4.01 1.01 3.00 - - 1.01 0.15 0.86 0.66 0.20 - - - - - - 3.15
5585 ทต.หาดเสี้ยว / สุโขทัย 3,475.00 3.54 1 3.54 0.01 3.53 - - 0.01 0.00 0.01 0.01 - - - - - - - 3.53
5586 อบต.ป่างิ้ว / สุโขทัย 9,500.00 8.65 1 8.65 2.18 6.47 - - 2.18 - 2.18 2.18 - - - - - - - 6.47
5587 อบต.แม่สำ / สุโขทัย 5,230.00 4.76 1 4.76 1.38 3.38 - - 1.38 - 1.38 1.38 - - - - - - - 3.38
5588 อบต.แม่สิน / สุโขทัย 2,715.00 2.47 1 2.47 0.99 1.48 - - 0.99 - 0.99 0.99 - - - - - - - 1.48
5589 อบต.บ้านตึก / สุโขทัย 2,653.00 2.41 1 2.41 0.76 1.65 - - 0.76 - 0.76 0.76 - - - - - - - 1.65
5590 อบต.หนองอ้อ / สุโขทัย 6,940.00 6.32 1 6.32 1.83 4.49 - - 1.83 - 1.83 1.83 - - - - - - - 4.49
5591 ทม.ศรีสัชนาลัย / สุโขทัย 7,924.00 8.08 1 8.08 2.50 5.58 - 2.50 - - - - - - - - - - - 5.58
5592 อบต.ดงคู่ / สุโขทัย 6,651.00 6.78 1 6.78 0.95 5.83 - - 0.95 - 0.95 0.95 - - - - - - - 5.83
5593 อบต.บ้านแก่ง / สุโขทัย 4,857.00 4.42 1 4.42 1.52 2.90 - - 1.52 - 1.52 1.52 - - - - - - - 2.90
5594 อบต.สารจิตร / สุโขทัย 3,561.00 3.24 1 3.24 1.36 1.88 - - 1.36 - 1.36 1.36 - - - - - - - 1.88
5595 ทต.ศรีสำโรง / สุโขทัย 5,893.00 5.36 1 5.36 1.59 3.77 - - 1.59 - 1.59 1.59 - - - - - - - 3.77
5596 อบต.วังลึก / สุโขทัย 12,199.00 12.44 1 12.44 3.16 9.28 - - 3.16 - 3.16 3.16 - - - - - - - 9.28
5597 อบต.สามเรือน / สุโขทัย 6,475.00 5.89 1 5.89 1.41 4.48 - - 1.41 - 1.41 1.41 - - - - - - - 4.48
5598 อบต.บ้านนา / สุโขทัย 6,053.00 5.51 1 5.51 0.26 5.25 - - 0.26 - 0.26 0.26 - - - - - - - 5.25
5599 อบต.วังทอง / สุโขทัย 7,896.00 8.05 1 8.05 1.51 6.54 - - 1.51 - 1.51 1.51 - - - - - - - 6.54
5600 อบต.นาขุนไกร / สุโขทัย 5,476.00 4.98 1 4.98 1.07 3.91 - - 1.07 - 1.07 1.07 - - - - - - - 3.91
5601 อบต.เกาะตาเลี้ยง / สุโขทัย 3,206.00 3.27 1 3.27 1.76 1.51 - - 1.76 - 1.76 1.76 - - - - - - - 1.51
5602 อบต.วัดเกาะ / สุโขทัย 8,450.00 7.69 1 7.69 1.00 6.69 - 1.00 - - - - - - - - - - - 6.69
5603 อบต.บ้านไร่ / สุโขทัย 3,059.00 2.78 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 2.78 1.95 0.84 1.95
5604 อบต.ทับผึ้ง / สุโขทัย 3,121.00 2.84 1 2.84 1.16 1.68 - - 1.16 - 1.16 1.16 - - - - - - - 1.68
5605 อบต.บ้านซ่าน / สุโขทัย 5,480.00 4.99 1 4.99 1.66 3.33 - - 1.66 - 1.66 1.66 - - - - - - - 3.33
5606 อบต.วังใหญ่ / สุโขทัย 7,369.00 6.71 1 6.71 1.12 5.59 - - 1.12 - 1.12 1.12 - - - - - - - 5.59
5607 อบต.ราวต้นจันทร์ / สุโขทัย 9,312.00 9.50 1 9.50 4.01 5.49 - - 4.01 - 4.01 4.01 - - - - - - - 5.49
5608 ทม.สวรรคโลก / สุโขทัย 3,759.00 3.83 1 3.83 2.75 1.08 - - 2.75 0.41 2.34 1.79 0.55 - - - - - - 1.50
5609 ทต.ในเมือง / สุโขทัย 9,951.00 10.15 1 10.15 1.05 9.10 - - 1.05 0.16 0.89 0.68 0.21 - - - - - - 9.26
5610 อบต.คลองกระจง / สุโขทัย 5,294.00 4.82 1 4.82 0.63 4.19 - - 0.63 0.09 0.54 0.41 0.13 - - - - - - 4.28
5611 อบต.วังไม้ขอน / สุโขทัย 4,739.00 4.31 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 4.31 3.02 1.29 3.02
5612 อบต.ย่านยาว / สุโขทัย 6,142.00 5.59 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 5.59 3.91 1.68 3.91
5613 อบต.นาทุ่ง / สุโขทัย 5,210.00 4.74 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 4.74 3.32 1.42 3.32
5614 ทต.คลองยาง / สุโขทัย 5,873.00 5.34 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 5.34 3.74 1.60 3.74
5615 อบต.เมืองบางยม / สุโขทัย 7,384.00 7.53 1 7.53 1.34 6.19 - - 1.34 0.20 1.14 0.87 0.27 - - - - - - 6.39
5616 อบต.ท่าทอง / สุโขทัย 9,260.00 8.43 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 8.43 5.90 2.53 5.90
5617 อบต.ปากน้ำ / สุโขทัย 4,031.00 3.67 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 3.67 2.57 1.10 2.57
5617 อบต.ปากน้ำ / สุโขทัย 3,159.00 3.22 1 3.22 3.08 0.14 - - 3.08 0.46 2.62 2.00 0.62 - - - - - - 0.60
5618 ทต.ป่ากุมเกาะ / สุโขทัย 4,079.00 3.71 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 3.71 2.60 1.11 2.60
5620 อบต.หนองกลับ / สุโขทัย 5,158.00 4.69 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 4.69 3.29 1.41 3.29
5621 ทต.ศรีนคร / สุโขทัย 8,645.00 7.87 1 7.87 2.45 5.42 - - 2.45 0.37 2.08 1.59 0.49 - - - - - - 5.78
5622 อบต.ศรีนคร / สุโขทัย 16,711.00 19.22 1 19.22 11.78 7.44 - - 11.78 - 11.78 11.78 - - - - - - - 7.44
5623 อบต.นครเดิฐ / สุโขทัย 3,699.00 3.37 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 3.37 2.36 1.01 2.36
5624 อบต.น้ำขุม / สุโขทัย 4,149.00 3.78 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 3.78 2.64 1.13 2.64
5625 อบต.คลองมะพลับ / สุโขทัย 4,132.00 3.76 1 3.76 0.68 3.08 - - 0.68 - 0.68 0.68 - - - - - - - 3.08
5626 อบต.หนองบัว / สุโขทัย 8,032.00 8.19 1 8.19 4.00 4.19 - - 4.00 - 4.00 4.00 - - - - - - - 4.19
5627 อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล / สุโขทัย 7,737.00 7.89 1 7.89 5.87 2.02 - - 5.87 - 5.87 5.87 - - - - - - - 2.02
5628 อบต.ไทยชนะศึก / สุโขทัย 9,868.00 8.98 1 8.98 2.13 6.85 - - 2.13 - 2.13 2.13 - - - - - - - 6.85
5629 ทต.ทุ่งเสลี่ยม / สุโขทัย 10,364.00 9.43 1 9.43 6.00 3.43 - 6.00 - - - - - - - - - - - 3.43
5630 อบต.ทุ่งเสลี่ยม / สุโขทัย 10,139.00 9.23 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 9.23 6.46 2.77 6.46
5631 ทต.กลางดง / สุโขทัย 5,787.00 5.27 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 5.27 3.69 1.58 3.69
5632 ทต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ / สุโขทัย 6,279.00 5.71 1 5.71 2.00 3.71 - 2.00 - - - - - - - - - - - 3.71