จังหวัด พิษณุโลก

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- ถนน วังจันท์ ต. ในเมือง อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 55247232 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 16.826318 y : 100.259906

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

10,815.85 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 9
มี อปท. จำนวน 103

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร 1 แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 24 แห่ง
อบต. 76 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
5634 ทน.พิษณุโลก / พิษณุโลก - 140.00 1 140.00 100.00 40.00 - - 100.00 - 100.00 - - - 100.00 - - - - 40.00
5635 อบต.วังน้ำคู้ / พิษณุโลก - 3.78 - - - - - - - - - - - - - 1 3.78 2.20 1.58 2.20
5636 อบต.วัดจันทร์ / พิษณุโลก - 8.50 1 8.50 8.50 0.00 - - 8.50 - 8.50 8.50 - - - - - - - 0.00
5637 ทต.บ้านใหม่ / พิษณุโลก - 2.00 1 2.00 1.80 0.20 - - 1.80 - 1.80 - - - 1.80 - - - - 0.20
5638 อบต.วัดพริก / พิษณุโลก - 7.29 - - - - - - - - - - - - - 1 7.29 3.00 4.29 3.00
5639 ทต.ท่าทอง / พิษณุโลก - 13.30 1 13.30 13.00 0.30 - - 13.00 - 13.00 - - - 13.00 - - - - 0.30
5640 อบต.ท่าโพธิ์ / พิษณุโลก - 23.00 1 23.00 23.00 0.00 - - 23.00 - 23.00 23.00 - - - - - - - 0.00
5641 อบต.สมอแข / พิษณุโลก - 13.75 1 13.75 10.00 3.75 - - 10.00 - 10.00 10.00 - - - - - - - 3.75
5642 อบต.ดอนทอง / พิษณุโลก - 11.92 - - - - - - - - - - - - - 1 11.92 2.00 9.92 2.00
5643 อบต.บ้านป่า / พิษณุโลก - 5.15 - - - - - - - - - - - - - 1 5.15 3.00 2.15 3.00
5644 อบต.ปากโทก / พิษณุโลก - 4.40 - - - - - - - - - - - - - 1 4.40 2.19 2.21 2.19
5645 ทต.หัวรอ / พิษณุโลก - 30.00 1 30.00 27.30 2.70 - - 27.30 - 27.30 27.30 - - - - - - - 2.70
5646 อบต.จอมทอง / พิษณุโลก - 3.41 - - - - - - - - - - - - - 1 3.41 0.34 3.07 0.34
5647 อบต.บ้านกร่าง / พิษณุโลก - 11.08 1 11.08 6.00 5.08 - - 6.00 - 6.00 6.00 - - - - - - - 5.08
5648 ทต.บ้านคลอง / พิษณุโลก - 13.50 1 13.50 13.50 0.00 - - 13.50 - 13.50 13.50 - - - - - - - 0.00
5649 ทต.พลายชุมพล / พิษณุโลก - 13.20 1 13.20 12.40 0.80 - - 12.40 - 12.40 12.40 - - - - - - - 0.80
5650 อบต.มะขามสูง / พิษณุโลก - 5.09 - - - - - - - - - - - - - 1 5.09 3.00 2.09 3.00
5651 ทม.อรัญญิก / พิษณุโลก - 34.34 1 34.34 18.00 16.34 - - 18.00 - 18.00 18.00 - - - - - - - 16.34
5652 อบต.บึงพระ / พิษณุโลก - 14.93 1 14.93 13.90 1.03 - - 13.90 - 13.90 13.90 - - - - - - - 1.03
5653 อบต.ไผ่ขอดอน / พิษณุโลก - 3.71 1 3.71 3.00 0.71 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - - 0.71
5654 อบต.งิ้วงาม / พิษณุโลก - 3.08 - - - - - - - - - - - - - 1 3.08 1.50 1.58 1.50
5655 ทต.นครไทย / พิษณุโลก - 9.70 1 9.70 9.70 0.00 - - 9.70 - 9.70 - - - 9.70 - - - - 0.00
5656 อบต.หนองกะท้าว / พิษณุโลก - 15.04 - - - - - - - - - - - - - 1 15.04 6.13 8.91 6.13
5657 ทต.บ้านแยง / พิษณุโลก - 9.80 1 9.80 5.00 4.80 - - 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - - - 4.80
5658 อบต.เนินเพิ่ม / พิษณุโลก - 12.00 1 12.00 10.00 2.00 - - 10.00 - 10.00 10.00 - - - - - - - 2.00
5659 อบต.นาบัว / พิษณุโลก - 7.12 - - - - - - - - - - - - - 1 7.12 2.50 4.62 2.50
5660 อบต.นครชุม / พิษณุโลก - 2.83 - - - - - - - - - - - - - 1 2.83 1.00 1.83 1.00
5661 อบต.น้ำกุ่ม / พิษณุโลก - 2.23 - - - - - - - - - - - - - 1 2.23 1.00 1.23 1.00
5662 อบต.ยางโกลน / พิษณุโลก - 4.56 - - - - - - - - - - - - - 1 4.56 2.00 2.56 2.00
5663 อบต.บ่อโพธิ์ / พิษณุโลก - 6.48 - - - - - - - - - - - - - 1 6.48 3.70 2.78 3.70
5664 อบต.บ้านพร้าว / พิษณุโลก - 5.73 - - - - - - - - - - - - - 1 5.73 2.40 3.33 2.40
5665 อบต.ห้วยเฮี้ย / พิษณุโลก - 6.10 - - - - - - - - - - - - - 1 6.10 2.50 3.60 2.50
5666 ทต.ป่าแดง / พิษณุโลก - 6.58 1 6.58 5.00 1.58 - - 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - - - 1.58
5667 อบต.ป่าแดง / พิษณุโลก - 3.28 - - - - - - - - - - - - - 1 3.28 1.20 2.08 1.20
5668 อบต.ชาติตระการ / พิษณุโลก - 4.28 - - - - - - - - - - - - - 1 4.28 2.00 2.28 2.00
5669 อบต.สวนเมี่ยง / พิษณุโลก - 5.23 - - - - - - - - - - - - - 1 5.23 4.10 1.13 4.10
5670 อบต.บ้านดง / พิษณุโลก - 7.54 - - - - - - - - - - - - - 1 7.54 3.10 4.44 3.10
5671 อบต.บ่อภาค / พิษณุโลก - 7.96 - - - - - - - - - - - - - 1 7.96 5.00 2.96 5.00
5672 อบต.ท่าสะแก / พิษณุโลก - 3.80 1 3.80 3.80 0.00 - - 3.80 - 3.80 3.80 - - - - - - - 0.00
5673 ทต.บางระกำ / พิษณุโลก - 5.50 1 5.50 5.50 0.00 - - 5.50 - 5.50 - - 5.50 - - - - - 0.00
5674 ทต.บางระกำเมืองใหม่ / พิษณุโลก - 13.20 1 13.20 6.00 7.20 - - 6.00 - 6.00 6.00 - - - - - - - 7.20
5675 ทต.ปลักแรด / พิษณุโลก - 3.80 1 3.80 3.00 0.80 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - - 0.80
5676 ทต.บึงระมาณ / พิษณุโลก - 4.40 - - - - - - - - - - - - - 1 4.40 3.87 0.53 3.87
5677 ทต.พันเสา / พิษณุโลก - 6.28 - - - - - - - - - - - - - 1 6.28 5.50 0.78 5.50
5678 อบต.วังอิทก / พิษณุโลก - 4.08 - - - - - - - - - - - - - 1 4.08 1.83 2.25 1.83
5679 อบต.บึงกอก / พิษณุโลก - 8.49 - - - - - - - - - - - - - 1 8.49 6.70 1.79 6.70
5680 อบต.หนองกุลา / พิษณุโลก - 13.26 - - - - - - - - - - - - - 1 13.26 10.60 2.66 10.60
5681 อบต.ชุมแสงสงคราม / พิษณุโลก - 7.10 - - - - - - - - - - - - - 1 7.10 6.24 0.86 6.24
5682 อบต.นิคมพัฒนา / พิษณุโลก - 7.48 - - - - - - - - - - - - - 1 7.48 5.90 1.58 5.90
5683 อบต.บ่อทอง / พิษณุโลก - 4.06 - - - - - - - - - - - - - 1 4.06 3.50 0.56 3.50
5684 อบต.ท่านางงาม / พิษณุโลก - 5.03 - - - - - - - - - - - - - 1 5.03 4.10 0.93 4.10
5685 อบต.คุยม่วง / พิษณุโลก - 6.44 - - - - - - - - - - - - - 1 6.44 5.10 1.34 5.10
5686 ทต.บางกระทุ่ม / พิษณุโลก - 3.00 1 3.00 2.00 1.00 - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - - 1.00
5686 ทต.บางกระทุ่ม / พิษณุโลก - 5.93 - - - - - - - - - - - - - 1 5.93 0.05 5.88 0.05
5688 อบต.บ้านไร่ / พิษณุโลก - 4.10 - - - - - - - - - - - - - 1 4.10 1.30 2.80 1.30
5689 อบต.โคกสลุด / พิษณุโลก - 5.08 1 5.08 5.00 0.08 - - 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - - - 0.08
5690 ทต.สนามคลี / พิษณุโลก - 2.54 - - - - - - - - - - - - - 1 2.54 0.40 2.14 0.40
5691 อบต.ท่าตาล / พิษณุโลก - 2.90 - - - - - - - - - - - - - 1 2.90 1.00 1.90 1.00
5692 อบต.ไผ่ล้อม / พิษณุโลก - 4.22 - - - - - - - - - - - - - 1 4.22 2.00 2.22 2.00
5693 อบต.นครป่าหมาก / พิษณุโลก - 6.21 1 6.21 3.00 3.21 - 3.00 - - - - - - - - - - - 3.21
5694 ทต.เนินกุ่ม / พิษณุโลก - 13.31 1 13.31 7.00 6.31 - - 7.00 - 7.00 7.00 - - - - - - - 6.31
5695 ทต.พรหมพิราม / พิษณุโลก - 2.00 1 2.00 2.00 0.00 - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - - 0.00
5696 อบต.พรหมพิราม / พิษณุโลก - 12.04 - - - - - - - - - - - - - 1 12.04 3.50 8.54 3.50
5697 อบต.ท่าช้าง / พิษณุโลก - 8.51 - - - - - - - - - - - - - 1 8.51 4.00 4.51 4.00
5698 ทต.วงฆ้อง / พิษณุโลก - 4.80 1 4.80 4.00 0.80 - - 4.00 - 4.00 4.00 - - - - - - - 0.80
5699 อบต.วงฆ้อง / พิษณุโลก - 6.17 - - - - - - - - - - - - - 1 6.17 2.80 3.37 2.80
5700 อบต.มะตูม / พิษณุโลก - 3.67 - - - - - - - - - - - - - 1 3.67 0.03 3.64 0.03
5701 อบต.หอกลอง / พิษณุโลก - 4.35 - - - - - - - - - - - - - 1 4.35 0.22 4.13 0.22
5702 อบต.ศรีภิรมย์ / พิษณุโลก - 7.03 - - - - - - - - - - - - - 1 7.03 0.35 6.68 0.35
5703 อบต.ตลุกเทียม / พิษณุโลก - 4.31 - - - - - - - - - - - - - 1 4.31 1.50 2.81 1.50
5704 อบต.วังวน / พิษณุโลก - 3.31 - - - - - - - - - - - - - 1 3.31 1.65 1.66 1.65
5705 อบต.หนองแขม / พิษณุโลก - 5.13 - - - - - - - - - - - - - 1 5.13 0.26 4.87 0.26
5706 อบต.มะต้อง / พิษณุโลก - 8.14 - - - - - - - - - - - - - 1 8.14 3.00 5.14 3.00
5707 อบต.ทับยายเชียง / พิษณุโลก - 5.10 - - - - - - - - - - - - - 1 5.10 1.00 4.10 1.00
5708 อบต.ดงประคำ / พิษณุโลก - 7.81 - - - - - - - - - - - - - 1 7.81 0.39 7.42 0.39
5709 ทต.วัดโบสถ์ / พิษณุโลก - 9.00 1 9.00 4.00 5.00 - - 4.00 - 4.00 4.00 - - - - - - - 5.00
5710 อบต.วัดโบสถ์ / พิษณุโลก - 2.30 - - - - - - - - - - - - - 1 2.30 0.20 2.10 0.20
5711 อบต.ท่างาม / พิษณุโลก - 3.56 - - - - - - - - - - - - - 1 3.56 0.50 3.06 0.50
5712 อบต.ท้อแท้ / พิษณุโลก - 4.27 - - - - - - - - - - - - - 1 4.27 0.85 3.42 0.85
5713 อบต.บ้านยาง / พิษณุโลก - 5.87 - - - - - - - - - - - - - 1 5.87 0.40 5.47 0.40
5714 อบต.หินลาด / พิษณุโลก - 4.26 - - - - - - - - - - - - - 1 4.26 1.00 3.26 1.00
5715 อบต.คันโช้ง / พิษณุโลก - 5.23 - - - - - - - - - - - - - 1 5.23 1.00 4.23 1.00
5716 ทต.วังทอง / พิษณุโลก - 4.90 1 4.90 3.00 1.90 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - - 1.90
5717 อบต.วังทอง / พิษณุโลก - 13.64 1 13.64 12.10 1.54 - - 12.10 - 12.10 12.10 - - - - - - - 1.54
5718 อบต.พันชาลี / พิษณุโลก - 8.81 - - - - - - - - - - - - - 1 8.81 0.20 8.61 0.20
5719 อบต.แม่ระกา / พิษณุโลก - 6.52 - - - - - - - - - - - - - 1 6.52 1.00 5.52 1.00
5720 อบต.บ้านกลาง / พิษณุโลก - 17.50 - - - - - - - - - - - - - 1 17.50 3.50 14.00 3.50
5721 อบต.วังพิกุล / พิษณุโลก - 8.00 - - - - - - - - - - - - - 1 8.00 1.40 6.60 1.40
5722 อบต.แก่งโสภา / พิษณุโลก - 9.87 1 9.87 6.00 3.87 - - 6.00 - 6.00 6.00 - - - - - - - 3.87
5723 อบต.ท่าหมื่นราม / พิษณุโลก - 7.32 - - - - - - - - - - - - - 1 7.32 1.40 5.92 1.40
5724 อบต.วังนกแอ่น / พิษณุโลก - 14.86 - - - - - - - - - - - - - 1 14.86 1.00 13.86 1.00
5725 อบต.หนองพระ / พิษณุโลก - 6.28 - - - - - - - - - - - - - 1 6.28 1.00 5.28 1.00
5726 อบต.ชัยนาม / พิษณุโลก - 5.69 - - - - - - - - - - - - - 1 5.69 0.34 5.35 0.34
5727 อบต.ดินทอง / พิษณุโลก - 5.89 - - - - - - - - - - - - - 1 5.89 2.35 3.54 2.35
5728 อบต.ชมพู / พิษณุโลก - 12.04 - - - - - - - - - - - - - 1 12.04 3.00 9.04 3.00
5729 ทต.บ้านมุง / พิษณุโลก - 7.19 - - - - - - - - - - - - - 1 7.19 2.20 4.99 2.20
5730 ทต.ไทรย้อย / พิษณุโลก - 8.82 - - - - - - - - - - - - - 1 8.82 4.40 4.42 4.40
5731 อบต.วังโพรง / พิษณุโลก - 6.56 - - - - - - - - - - - - - 1 6.56 4.00 2.56 4.00
5732 อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก / พิษณุโลก - 7.29 - - - - - - - - - - - - - 1 7.29 2.00 5.29 2.00
5733 ทต.เนินมะปราง / พิษณุโลก - 3.53 1 3.53 1.50 2.03 - - 1.50 - 1.50 1.50 - - - - - - - 2.03
5734 อบต.เนินมะปราง / พิษณุโลก - 3.99 - - - - - - - - - - - - - 1 3.99 2.00 1.99 2.00
5735 อบต.วังยาง / พิษณุโลก - 5.33 - - - - - - - - - - - - - 1 5.33 3.20 2.13 3.20