จังหวัด พิจิตร

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน พิจิตร-ตะพาน ต. ไผ่ขวาง อ. เมืองพิจิตร จ. พิจิตร 66000
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 16.422077 y : 100.36144

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

4,531.01 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 12
มี อปท. จำนวน 102

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 3 แห่ง
เทศบาลตำบล 25 แห่ง
อบต. 73 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
5737 ทม.พิจิตร / พิจิตร 21,766.00 25.03 1 25.03 20.00 5.03 - - 20.00 - 20.00 20.00 - - - - - - - 5.03
5738 อบต.ไผ่ขวาง / พิจิตร 3,602.00 2.77 - - - - - - - - - - - - - 1 2.77 1.00 1.77 1.00
5739 อบต.ย่านยาว / พิจิตร 5,849.00 4.50 - - - - - - - - - - - - - 1 4.50 1.50 3.00 1.50
5740 ทต.ท่าฬ่อ / พิจิตร 3,320.00 12.00 1 12.00 10.00 2.00 - - 10.00 - 10.00 - - 10.00 - - - - - 2.00
5741 อบต.ท่าฬ่อ / พิจิตร 1,698.00 1.65 - - - - - - - - - - - - - 1 1.65 0.40 1.25 0.40
5742 อบต.ปากทาง / พิจิตร 6,026.00 4.85 - - - - - - - - - - - - - 1 4.85 1.00 3.85 1.00
5743 อบต.คลองคะเชนทร์ / พิจิตร 8,877.00 6.84 - - - - - - - - - - - - - 1 6.84 2.00 4.84 2.00
5744 อบต.โรงช้าง / พิจิตร 5,799.00 4.47 - - - - - - - - - - - - - 1 4.47 1.20 3.27 1.20
5745 อบต.เมืองเก่า / พิจิตร 5,852.00 4.51 - - - - - - - - - - - - - 1 4.51 2.00 2.51 2.00
5746 อบต.ท่าหลวง / พิจิตร 6,457.00 6.26 1 6.26 4.00 2.26 - 4.00 - - - - - - - - - - 0.00 2.26
5747 ทต.วังกรด / พิจิตร 3,126.00 5.50 1 5.50 5.00 0.50 - 5.00 - - - - - - - - - - - 0.50
5748 อบต.บ้านบุ่ง / พิจิตร 4,021.00 3.90 - - - - - - - - - - - - - 1 3.90 2.00 1.90 2.00
5749 อบต.ฆะมัง / พิจิตร 6,182.00 4.76 - - - - - - - - - - - - - 1 4.76 0.20 4.56 0.20
5750 ทต.ดงป่าคำ / พิจิตร 4,790.00 4.89 1 4.89 3.48 1.41 - 3.48 - - - - - - - - - - - 1.41
5751 ทต.หัวดง / พิจิตร 3,254.00 5.00 1 5.00 5.00 0.00 - - 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - - 0.00 0.00
5752 อบต.หัวดง / พิจิตร 3,428.00 2.64 - - - - - - - - - - - - - 1 2.64 1.00 1.64 1.00
5753 อบต.ป่ามะคาบ / พิจิตร 8,279.00 7.03 - - - - - - - - - - - - - 1 7.03 3.00 4.03 3.00
5754 อบต.สายคำโห้ / พิจิตร 2,481.00 1.91 - - - - - - - - - - - - - 1 1.91 1.00 0.91 1.00
5755 อบต.ดงกลาง / พิจิตร 4,630.00 4.49 1 4.49 2.00 2.49 - - 2.00 - 2.00 - - - 2.00 - - - 0.00 2.49
5756 ทต.วังทรายพูน / พิจิตร 2,251.00 2.30 - - - - - - - - - - - - - 1 2.30 0.50 1.80 0.50
5757 อบต.วังทรายพูน / พิจิตร 3,372.00 2.60 - - - - - - - - - - - - - 1 2.60 1.20 1.40 1.20
5758 อบต.หนองปลาไหล / พิจิตร 3,906.00 3.01 - - - - - - - - - - - - - 1 3.01 1.50 1.51 1.50
5759 อบต.หนองพระ / พิจิตร 3,165.00 2.44 - - - - - - - - - - - - - 1 2.44 1.00 1.44 1.00
5760 ทต.หนองปล้อง / พิจิตร 3,824.00 2.94 - - - - - - - - - - - - - 1 2.94 1.00 1.94 1.00
5761 ทต.โพธิ์ประทับช้าง / พิจิตร 7,706.00 7.86 1 7.86 6.00 1.86 - - 6.00 - 6.00 - - - 6.00 - - - - 1.86
5762 อบต.โพธิ์ประทับช้าง / พิจิตร 5,145.00 3.96 - - - - - - - - - - - - - 1 3.96 1.00 2.96 1.00
5763 อบต.ไผ่ท่าโพ / พิจิตร 2,200.00 1.69 - - - - - - - - - - - - - 1 1.69 1.00 0.69 1.00
5765 ทต.ไผ่รอบ / พิจิตร 10,045.00 10.25 1 10.25 5.00 5.25 - 5.00 - - - - - - - - - - - 5.25
5766 อบต.ดงเสือเหลือง / พิจิตร 5,170.00 5.01 1 5.01 3.00 2.01 - 3.00 - - - - - - - - - - 0.00 2.01
5767 อบต.เนินสว่าง / พิจิตร 6,331.00 10.00 1 10.00 10.00 0.00 - 10.00 - - - - - - - - - - 0.00 0.00
5768 อบต.ทุ่งใหญ่ / พิจิตร 7,696.00 7.47 - - - - - - - - - - - - - 1 7.47 0.70 6.77 0.70
5769 ทม.ตะพานหิน / พิจิตร 14,449.00 68.00 1 68.00 68.00 0.00 - 68.00 - - - - - - - - - - - 0.00
5770 อบต.งิ้วราย / พิจิตร 3,906.00 7.80 1 7.80 7.40 0.40 - - 7.40 - 7.40 - - - 7.40 - - - 0.00 0.40
5771 อบต.ห้วยเกตุ / พิจิตร 5,846.00 4.50 - - - - - - - - - - - - - 1 4.50 2.00 2.50 2.00
5772 ทต.หนองพยอม / พิจิตร 6,865.00 7.00 - - - - - - - - - - - - - 1 7.00 3.50 3.50 3.50
5773 อบต.ทุ่งโพธิ์ / พิจิตร 1,922.00 9.00 1 9.00 7.00 2.00 - 9.00 - - - - - - - - - - 0.00 2.00
5774 อบต.ดงตะขบ / พิจิตร 3,204.00 3.11 - - - - - - - - - - - - - 1 3.11 2.00 1.11 2.00
5775 อบต.คลองคูณ / พิจิตร 4,043.00 3.11 - - - - - - - - - - - - - 1 3.11 1.50 1.61 1.50
5776 อบต.วังสำโรง / พิจิตร 5,740.00 4.42 - - - - - - - - - - - - - 1 4.42 1.00 3.42 1.00
5777 อบต.วังหว้า / พิจิตร 4,030.00 3.10 - - - - - - - - - - - - - 1 3.10 1.00 2.10 1.00
5778 อบต.วังหลุม / พิจิตร 6,858.00 5.28 - - - - - - - - - - - - - 1 5.28 1.00 4.28 1.00
5779 อบต.ทับหมัน / พิจิตร 4,157.00 4.03 - - - - - - - - - - - - - 1 4.03 0.30 3.73 0.30
5780 อบต.ไผ่หลวง / พิจิตร 2,676.00 2.06 - - - - - - - - - - - - - 1 2.06 1.00 1.06 1.00
5782 ทต.บางไผ่ / พิจิตร 1,568.00 5.10 1 5.10 5.00 0.10 - 5.00 - - - - - - - - - - - 0.10
5783 อบต.บางไผ่ / พิจิตร 5,262.00 11.00 1 11.00 10.00 1.00 - 10.00 - - - - - - - - - - 0.00 1.00
5784 ทต.หอไกร / พิจิตร 6,037.00 6.16 - - - - - - - - - - - - - 1 6.16 3.00 3.16 3.00
5785 ทต.เนินมะกอก / พิจิตร 6,855.00 6.99 1 6.99 6.00 0.99 - 6.00 - - - - - - - - - - - 0.99
5786 อบต.วังสำโรง / พิจิตร 3,533.00 2.72 - - - - - - - - - - - - - 1 2.72 1.00 1.72 1.00
5787 อบต.ภูมิ / พิจิตร 2,137.00 1.65 - - - - - - - - - - - - - 1 1.65 1.00 0.65 1.00
5789 อบต.วังกรด / พิจิตร 4,722.00 3.64 - - - - - - - - - - - - - 1 3.64 1.50 2.14 1.50
5791 ทต.วังตะกู / พิจิตร 1,704.00 4.30 1 4.30 4.00 0.30 - 4.00 - - - - - - - - - - - 0.30
5792 อบต.วังตะกู / พิจิตร 3,649.00 2.81 - - - - - - - - - - - - - 1 2.81 1.00 1.81 1.00
5793 ทต.สำนักขุนเณร / พิจิตร 4,890.00 4.99 - - - - - - - - - - - - - 1 4.99 0.50 4.49 0.50
5794 อบต.ลำประดา / พิจิตร 2,602.00 2.00 - - - - - - - - - - - - - 1 2.00 1.10 0.90 1.10
5795 ทต.โพทะเล / พิจิตร 2,636.00 6.00 1 6.00 6.00 0.00 - 6.00 - - - - - - - - - - - 0.00
5796 อบต.โพทะเล / พิจิตร 4,757.00 3.66 - - - - - - - - - - - - - 1 3.66 1.50 2.16 1.50
5797 อบต.ท้ายน้ำ / พิจิตร 5,859.00 5.68 1 5.68 3.00 2.68 - 3.00 - - - - - - - - - - 0.00 2.68
5798 อบต.ทะนง / พิจิตร 7,750.00 7.52 - - - - - - - - - - - - - 1 7.52 0.10 7.42 0.10
5799 อบต.ท่าบัว / พิจิตร 7,004.00 6.79 1 6.79 4.00 2.79 - 4.00 - - - - - - - - - - 0.00 2.79
5800 ทต.ทุ่งน้อย / พิจิตร 3,622.00 17.50 1 17.50 17.00 0.50 - 17.00 - - - - - - - - - - - 0.50
5801 อบต.ท่าขมิ้น / พิจิตร 5,515.00 5.35 - - - - - - - - - - - - - 1 5.35 0.30 5.05 0.30
5802 ทต.ท่าเสา / พิจิตร 1,553.00 21.00 1 21.00 20.00 1.00 - - 20.00 - 20.00 - - - 20.00 - - - - 1.00
5803 อบต.ท่าเสา / พิจิตร 4,549.00 6.00 1 6.00 5.50 0.50 - 5.50 - - - - - - - - - - 0.00 0.50
5804 ทต.บางคลาน / พิจิตร 3,768.00 7.30 1 7.30 7.00 0.30 - 7.00 - - - - - - - - - - - 0.30
5805 อบต.ท่านั่ง / พิจิตร 3,906.00 5.50 1 5.50 5.00 0.50 - 5.00 - - - - - - - - - - 0.00 0.50
5806 อบต.บ้านน้อย / พิจิตร 3,610.00 7.00 1 7.00 7.00 0.00 - 7.00 - - - - - - - - - - 0.00 0.00
5807 อบต.วัดขวาง / พิจิตร 5,371.00 4.14 - - - - - - - - - - - - - 1 4.14 1.00 3.14 1.00
5808 ทต.สามง่าม / พิจิตร 4,827.00 4.92 1 4.92 1.20 3.72 - - 1.20 - 1.20 - - - 1.20 - - - - 3.72
5809 อบต.สามง่าม / พิจิตร 9,754.00 9.46 1 9.46 5.00 4.46 - 5.00 - - - - - - - - - - 0.00 4.46
5810 ทต.กำแพงดิน / พิจิตร 4,447.00 4.54 1 4.54 1.80 2.74 - - 1.80 - 1.80 - - - 1.80 - - - - 2.74
5811 อบต.กำแพงดิน / พิจิตร 7,814.00 7.58 - - - - - - - - - - - - - 1 7.58 0.50 7.08 0.50
5812 อบต.รังนก / พิจิตร 3,390.00 3.46 - - - - - - - - - - - - - 1 3.46 0.50 2.96 0.50
5813 อบต.บ้านนา / พิจิตร 3,475.00 3.54 - - - - - - - - - - - - - 1 3.54 0.50 3.04 0.50
5814 ทต.เนินปอ / พิจิตร 7,382.00 7.16 1 7.16 6.00 1.16 - 6.00 - - - - - - - - - - 0.00 1.16
5815 อบต.หนองโสน / พิจิตร 9,705.00 9.41 1 9.41 3.00 6.41 - 3.00 - - - - - - - - - - 0.00 6.41
5816 ทต.ทับคล้อ / พิจิตร 10,651.00 10.33 1 10.33 8.00 2.33 - 8.00 - - - - - - - - - - 0.00 2.33
5817 อบต.ทับคล้อ / พิจิตร 3,810.00 3.89 - - - - - - - - - - - - - 1 3.89 0.50 3.39 0.50
5818 ทต.เขาทราย / พิจิตร 6,021.00 4.64 - - - - - - - - - - - - - 1 4.64 1.00 3.64 1.00
5819 อบต.เขาทราย / พิจิตร 6,663.00 5.13 - - - - - - - - - - - - - 1 5.13 2.50 2.63 2.50
5820 อบต.เขาเจ็ดลูก / พิจิตร 8,355.00 8.10 1 8.10 2.50 5.60 - 2.50 - - - - - - - - - - 0.00 5.60
5821 อบต.ท้ายทุ่ง / พิจิตร 5,628.00 4.33 - - - - - - - - - - - - - 1 4.33 2.00 2.33 2.00
5822 ทต.สากเหล็ก / พิจิตร 5,376.00 5.48 - - - - - - - - - - - - - 1 5.48 0.50 4.98 0.50
5823 อบต.สากเหล็ก / พิจิตร 7,578.00 5.84 - - - - - - - - - - - - - 1 5.84 2.00 3.84 2.00
5824 อบต.ท่าเยี่ยม / พิจิตร 2,910.00 2.82 1 2.82 2.00 0.82 - 2.00 - - - - - - - - - - 0.00 0.82
5825 อบต.คลองทราย / พิจิตร 2,482.00 1.91 - - - - - - - - - - - - - 1 1.91 0.10 1.81 0.10
5826 อบต.หนองหญ้าไทร / พิจิตร 2,291.00 1.76 - - - - - - - - - - - - - 1 1.76 1.00 0.76 1.00
5827 อบต.วังทับไทร / พิจิตร 3,006.00 2.31 - - - - - - - - - - - - - 1 2.31 1.00 1.31 1.00
5828 อบต.ห้วยแก้ว / พิจิตร 4,804.00 3.70 - - - - - - - - - - - - - 1 3.70 1.00 2.70 1.00
5829 อบต.โพธิ์ไทรงาม / พิจิตร 4,089.00 3.15 - - - - - - - - - - - - - 1 3.15 1.00 2.15 1.00
5830 อบต.แหลมรัง / พิจิตร 8,774.00 6.76 - - - - - - - - - - - - - 1 6.76 3.00 3.76 3.00
5831 อบต.บางลาย / พิจิตร 6,085.00 6.20 1 6.20 6.00 0.20 - - 6.00 - 6.00 - - 6.00 - - - - 0.00 0.20
5832 อบต.บึงนาราง / พิจิตร 5,175.00 5.02 1 5.02 4.00 1.02 - 4.00 - - - - - - - - - - 0.00 1.02
5833 อบต.วังงิ้วใต้ / พิจิตร 4,320.00 3.33 - - - - - - - - - - - - - 1 3.33 1.00 2.33 1.00
5834 อบต.วังงิ้ว / พิจิตร 12,437.00 5.00 - - - - - - - - - - - - - 1 5.00 3.00 2.00 3.00
5835 อบต.ห้วยร่วม / พิจิตร 3,394.00 3.29 1 3.29 2.00 1.29 - 2.00 - - - - - - - - - - 0.00 1.29
5836 อบต.ห้วยพุก / พิจิตร 9,069.00 10.00 1 10.00 10.00 0.00 - 10.00 - - - - - - - - - - - 0.00
5837 ทต.วังบงค์ / พิจิตร 2,295.00 2.34 1 2.34 2.00 0.34 - 2.00 - - - - - - - - - - - 0.34
5838 อบต.บึงบัว / พิจิตร 5,067.00 3.90 - - - - - - - - - - - - - 1 3.90 1.00 2.90 1.00
5839 อบต.วังโมกข์ / พิจิตร 7,012.00 4.00 - - - - - - - - - - - - - 1 4.00 1.00 3.00 1.00
5840 อบต.หนองหลุม / พิจิตร 5,845.00 4.50 - - - - - - - - - - - - - 1 4.50 2.00 2.50 2.00