จังหวัด พิจิตร

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน พิจิตร-ตะพาน ต. ไผ่ขวาง อ. เมืองพิจิตร จ. พิจิตร 66000
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 16.422077 y : 100.36144

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

4,531.01 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 12
มี อปท. จำนวน 102

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 3 แห่ง
เทศบาลตำบล 25 แห่ง
อบต. 73 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
5737 ทม.พิจิตร / พิจิตร - 36.00 1 36.00 35.25 0.75 - - 35.25 - 35.25 35.25 - - - - - - 0.00 0.75
5738 อบต.ไผ่ขวาง / พิจิตร - 3.27 - - - - - - - - - - - - - 1.00 3.27 0.29 2.98 0.29
5739 อบต.ย่านยาว / พิจิตร - 5.20 1 5.20 2.00 3.20 - 2.00 - - 0.00 - - - - - - - 0.00 3.20
5740 ทต.ท่าฬ่อ / พิจิตร - 10.00 1 10.00 8.00 2.00 - - 8.00 - 8.00 8.00 - - - - - - 0.00 2.00
5741 อบต.ท่าฬ่อ / พิจิตร - 1.75 - - - - - - - - - - - - - 1.00 1.75 1.00 0.75 1.00
5742 อบต.ปากทาง / พิจิตร - 5.48 - - - - - - - - - - - - - 1.00 5.48 1.00 4.48 1.00
5743 อบต.คลองคะเชนทร์ / พิจิตร - 8.00 1 8.00 5.44 2.56 - - 5.44 - 5.44 5.44 - - - - - - 0.00 2.56
5744 อบต.โรงช้าง / พิจิตร - 5.00 1 5.00 1.00 4.00 - - 1.00 - 1.00 1.00 - - - - - - 0.00 4.00
5745 อบต.เมืองเก่า / พิจิตร - 5.00 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1.00 5.00 1.44 3.56 1.44
5746 อบต.ท่าหลวง / พิจิตร - 5.00 1 5.00 3.25 1.75 - - 3.25 - 3.25 3.25 - - - - - - 0.00 1.75
5747 ทต.วังกรด / พิจิตร - 5.00 1 5.00 3.00 2.00 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - 0.00 2.00
5748 อบต.บ้านบุ่ง / พิจิตร - 3.00 - - - - - - - - - - - - - 1.00 3.00 1.00 2.00 1.00
5749 อบต.ฆะมัง / พิจิตร - 5.00 - - - - - - - - - - - - - 1.00 5.00 0.44 4.56 0.44
5750 ทต.ดงป่าคำ / พิจิตร - 4.00 1 4.00 3.50 0.50 - 3.50 - - - - - - - - - 0.00 0.00 0.50
5751 ทต.หัวดง / พิจิตร - 3.27 1 3.27 3.00 0.27 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - 0.00 0.27
5752 อบต.หัวดง / พิจิตร - 3.16 1 3.16 1.00 2.16 - - 1.00 - 1.00 1.00 - - - - - - 0.00 2.16
5753 อบต.ป่ามะคาบ / พิจิตร - 7.00 1 7.00 2.00 5.00 - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - 0.00 5.00
5754 อบต.สายคำโห้ / พิจิตร - 2.20 - - - - - - - - - - - - - 1.00 2.20 0.60 1.60 0.60
5755 อบต.ดงกลาง / พิจิตร - 4.21 - - - - - - - - - - - - - 1.00 4.21 0.40 3.81 0.40
5756 ทต.วังทรายพูน / พิจิตร - 2.29 1 2.29 1.00 1.29 - - 1.00 - 1.00 1.00 - - - - - - 0.00 1.29
5757 อบต.วังทรายพูน / พิจิตร - 3.05 - - - - - - - - - - - - - 1.00 3.05 0.10 2.95 0.10
5758 อบต.หนองปลาไหล / พิจิตร - 3.56 - - - - - - - - - - - - - 1.00 3.56 0.27 3.29 0.27
5759 อบต.หนองพระ / พิจิตร - 2.87 - - - - - - - - - - - - - 1.00 2.87 0.20 2.67 0.20
5760 ทต.หนองปล้อง / พิจิตร - 3.46 - - - - - - - - - - - - - 1.00 3.46 1.00 2.46 1.00
5761 ทต.โพธิ์ประทับช้าง / พิจิตร - 7.00 - - - - - - - - - - - - - 1.00 7.00 2.00 5.00 2.00
5762 อบต.โพธิ์ประทับช้าง / พิจิตร - 4.67 - - - - - - - - - - - - - 1.00 4.67 0.50 4.17 0.50
5763 อบต.ไผ่ท่าโพ / พิจิตร - 2.00 - - - - - - - - - - - - - 1.00 2.00 0.20 1.80 0.20
5765 ทต.ไผ่รอบ / พิจิตร - 2.63 1 2.63 2.53 0.10 - - 2.53 - 2.53 2.53 - - - - - - 0.00 0.10
5766 อบต.ดงเสือเหลือง / พิจิตร - 4.65 - - - - - - - - - - - - - 1.00 4.65 0.42 4.23 0.42
5767 อบต.เนินสว่าง / พิจิตร - 5.75 - - - - - - - - - - - - - 1.00 5.75 1.00 4.75 1.00
5768 อบต.ทุ่งใหญ่ / พิจิตร - 7.00 - - - - - - - - - - - - - 1.00 7.00 0.10 6.90 0.10
5769 ทม.ตะพานหิน / พิจิตร - 16.00 1 16.00 8.00 8.00 - 8.00 - - - - - - - - - - 0.00 8.00
5770 อบต.งิ้วราย / พิจิตร - 5.48 - - - - - - - - - - - - - 1.00 5.48 1.00 4.48 1.00
5771 อบต.ห้วยเกตุ / พิจิตร - 5.30 - - - - - - - - - - - - - 1.00 5.30 0.15 5.15 0.15
5772 ทต.หนองพยอม / พิจิตร - 7.00 - - - - - - - - - - - - - 1.00 7.00 1.00 6.00 1.00
5773 อบต.ทุ่งโพธิ์ / พิจิตร - 1.71 - - - - - - - - - - - - - 1.00 1.71 0.00 1.71 0.00
5774 อบต.ดงตะขบ / พิจิตร - 2.89 - - - - - - - - - - - - - 1.00 2.89 0.50 2.39 0.50
5775 อบต.คลองคูณ / พิจิตร - 3.66 - - - - - - - - - - - - - 1.00 3.66 1.00 2.66 1.00
5776 อบต.วังสำโรง / พิจิตร - 3.21 - - - - - - - - - - - - - 1.00 3.21 0.10 3.11 0.10
5777 อบต.วังหว้า / พิจิตร - 3.69 - - - - - - - - - - - - - 1.00 3.69 1.00 2.69 1.00
5778 อบต.วังหลุม / พิจิตร - 6.00 1 6.00 2.00 4.00 - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - 0.00 4.00
5779 อบต.ทับหมัน / พิจิตร - 3.78 1 3.78 1.06 2.72 - - 1.06 - 1.06 1.06 - - - - - - 0.00 2.72
5780 อบต.ไผ่หลวง / พิจิตร - 2.42 - - - - - - - - - - - - - 1.00 2.42 0.00 2.42 0.00
5782 ทต.บางไผ่ / พิจิตร - 1.58 1 1.58 0.53 1.05 - - 0.53 - 0.53 0.53 - - - - - - 0.00 1.05
5783 อบต.บางไผ่ / พิจิตร - 4.70 1 4.70 4.00 0.70 - - 4.00 - 4.00 4.00 - - - - - - 0.00 0.70
5784 ทต.หอไกร / พิจิตร - 6.00 1 6.00 2.35 3.65 - - 2.35 - 2.35 2.35 - - - - - - 0.00 3.65
5785 ทต.เนินมะกอก / พิจิตร - 7.00 1 7.00 2.02 4.98 - - 2.02 - 2.02 2.02 - - - - - - 0.00 4.98
5786 อบต.วังสำโรง / พิจิตร - 4.30 - - - - - - - - - - - - - 1.00 4.30 0.38 3.92 0.38
5787 อบต.ภูมิ / พิจิตร - 1.92 - - - - - - - - - - - - - 1.00 1.92 0.00 1.92 0.00
5789 อบต.วังกรด / พิจิตร - 2.19 - - - - - - - - - - - - - 1.00 2.19 0.00 2.19 0.00
5791 ทต.วังตะกู / พิจิตร - 1.72 1 1.72 0.75 0.97 - - 0.75 - 0.75 0.75 - - - - - - 0.00 0.97
5792 อบต.วังตะกู / พิจิตร - 3.29 - - - - - - - - - - - - - 1.00 3.29 0.10 3.19 0.10
5793 ทต.สำนักขุนเณร / พิจิตร - 4.94 1 4.94 1.30 3.64 - - 1.30 - 1.30 1.30 - - - - - - 0.00 3.64
5794 อบต.ลำประดา / พิจิตร - 2.34 - - - - - - - - - - - - - 1.00 2.34 0.82 1.52 0.82
5795 ทต.โพทะเล / พิจิตร - 2.65 1 2.65 1.79 0.86 - - 1.79 - 1.79 1.79 - - - - - - 0.00 0.86
5796 อบต.โพทะเล / พิจิตร - 4.33 - - - - - - - - - - - - - 1.00 4.33 1.00 3.33 1.00
5797 อบต.ท้ายน้ำ / พิจิตร - 5.34 - - - - - - - - - - - - - 1.00 5.34 2.00 3.34 2.00
5798 อบต.ทะนง / พิจิตร - 6.00 1 6.00 2.00 4.00 - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - 0.00 4.00
5799 อบต.ท่าบัว / พิจิตร - 6.30 1 6.30 1.77 4.53 - - 1.77 - 1.77 1.77 - - - - - - 0.00 4.53
5800 ทต.ทุ่งน้อย / พิจิตร - 3.60 1 3.60 0.92 2.68 - - 0.92 - 0.92 0.92 - - - - - - 0.00 2.68
5801 อบต.ท่าขมิ้น / พิจิตร - 5.02 - - - - - - - - - - - - - 1.00 5.02 0.25 4.77 0.25
5802 ทต.ท่าเสา / พิจิตร - 1.50 1 1.50 1.00 0.50 - - 1.00 - 1.00 1.00 - - - - - - 0.00 0.50
5803 อบต.ท่าเสา / พิจิตร - 4.14 - - - - - - - - - - - - - 1.00 4.14 1.00 3.14 1.00
5804 ทต.บางคลาน / พิจิตร - 3.80 1 3.80 0.93 2.87 - - 0.93 - 0.93 0.93 - - - - - - 0.00 2.87
5805 อบต.ท่านั่ง / พิจิตร - 3.55 - - - - - - - - - - - - - 1.00 3.55 0.50 3.05 0.50
5806 อบต.บ้านน้อย / พิจิตร - 3.27 - - - - - - - - - - - - - 1.00 3.27 0.27 3.00 0.27
5807 อบต.วัดขวาง / พิจิตร - 4.87 - - - - - - - - - - - - - 1.00 4.87 2.36 2.51 2.36
5808 ทต.สามง่าม / พิจิตร - 4.80 1 4.80 1.00 3.80 - - 1.00 - 1.00 1.00 - - - - - - 0.00 3.80
5809 อบต.สามง่าม / พิจิตร - 8.80 1 8.80 5.00 3.80 - - 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - - 0.00 3.80
5810 ทต.กำแพงดิน / พิจิตร - 4.00 1 4.00 1.23 2.77 - - 1.23 - 1.23 1.23 - - - - - - 0.00 2.77
5811 อบต.กำแพงดิน / พิจิตร - 7.00 - - - - - - - - - - - - - 1.00 7.00 0.30 6.70 0.30
5812 อบต.รังนก / พิจิตร - 3.43 1 3.43 1.02 2.41 - - 1.02 - 1.02 1.02 - - - - - - 0.00 2.41
5813 อบต.บ้านนา / พิจิตร - 3.50 - - - - - - - - - - - - - 1.00 3.50 1.79 1.71 1.79
5814 ทต.เนินปอ / พิจิตร - 6.00 - - - - - - - - - - - - - 1.00 6.00 0.15 5.85 0.15
5815 อบต.หนองโสน / พิจิตร - 8.00 - - - - - - - - - - - - - 1.00 8.00 0.26 7.74 0.26
5816 ทต.ทับคล้อ / พิจิตร - 9.00 1 9.00 8.00 1.00 - - 8.00 - 8.00 8.00 - - - - - - 0.00 1.00
5817 อบต.ทับคล้อ / พิจิตร - 3.00 1 3.00 1.00 2.00 - - 1.00 - 1.00 1.00 - - - - - - 0.00 2.00
5818 ทต.เขาทราย / พิจิตร - 5.48 - - - - - - - - - - - - - 1.00 5.48 2.56 2.92 2.56
5819 อบต.เขาทราย / พิจิตร - 6.00 - - - - - - - - - - - - - 1.00 6.00 1.00 5.00 1.00
5820 อบต.เขาเจ็ดลูก / พิจิตร - 7.00 - - - - - - - - - - - - - 1.00 7.00 2.44 4.56 2.44
5821 อบต.ท้ายทุ่ง / พิจิตร - 5.11 - - - - - - - - - - - - - 1.00 5.11 3.03 2.08 3.03
5822 ทต.สากเหล็ก / พิจิตร - 5.49 1 5.49 4.24 1.25 - - 4.24 - 4.24 4.24 - - - - - - 0.00 1.25
5823 อบต.สากเหล็ก / พิจิตร - 6.00 - - - - - - - - - - - - - 1.00 6.00 3.00 3.00 3.00
5824 อบต.ท่าเยี่ยม / พิจิตร - 2.64 - - - - - - - - - - - - - 1.00 2.64 1.00 1.64 1.00
5825 อบต.คลองทราย / พิจิตร - 2.23 - - - - - - - - - - - - - 1.00 2.23 0.10 2.13 0.10
5826 อบต.หนองหญ้าไทร / พิจิตร - 2.00 - - - - - - - - - - - - - 1.00 2.00 1.24 0.76 1.24
5827 อบต.วังทับไทร / พิจิตร - 2.77 - - - - - - - - - - - - - 1.00 2.77 0.12 2.65 0.12
5828 อบต.ห้วยแก้ว / พิจิตร - 4.30 1 4.30 3.00 1.30 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - 0.00 1.30
5829 อบต.โพธิ์ไทรงาม / พิจิตร - 3.70 - - - - - - - - - - - - - 1.00 3.70 0.50 3.20 0.50
5830 อบต.แหลมรัง / พิจิตร - 7.00 - - - - - - - - - - - - - 1.00 7.00 2.00 5.00 2.00
5831 อบต.บางลาย / พิจิตร - 5.40 1 5.40 5.00 0.40 - - 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - - 0.00 0.40
5832 อบต.บึงนาราง / พิจิตร - 4.68 - - - - - - - - - - - - - 1.00 4.68 0.20 4.48 0.20
5833 อบต.วังงิ้วใต้ / พิจิตร - 3.89 - - - - - - - - - - - - - 1.00 3.89 0.00 3.89 0.00
5834 อบต.วังงิ้ว / พิจิตร - 2.44 - - - - - - - - - - - - - 1.00 2.44 0.00 2.44 0.00
5835 อบต.ห้วยร่วม / พิจิตร - 3.06 - - - - - - - - - - - - - 1.00 3.06 0.00 3.06 0.00
5836 อบต.ห้วยพุก / พิจิตร - 9.00 - - - - - - - - - - - - - 1.00 9.00 0.87 8.13 0.87
5837 ทต.วังบงค์ / พิจิตร - 2.31 1 2.31 1.00 1.31 - 1.00 - - - - - - - - - - 0.00 1.31
5838 อบต.บึงบัว / พิจิตร - 4.22 - - - - - - - - - - - - - 1.00 4.22 1.00 3.22 1.00
5839 อบต.วังโมกข์ / พิจิตร - 6.00 - - - - - - - - - - - - - 1.00 6.00 0.60 5.40 0.60
5840 อบต.หนองหลุม / พิจิตร - 5.20 1 5.20 2.00 3.20 - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - 0.00 3.20