จังหวัด เพชรบูรณ์

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน สระบุรี-หล่มสัก ต. ดงมูลเหล็ก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-720-814 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 16.419164 y : 101.159677

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

12,668.41 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 11
มี อปท. จำนวน 128

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 3 แห่ง
เทศบาลตำบล 22 แห่ง
อบต. 102 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
5842 ทม.เพชรบูรณ์ / เพชรบูรณ์ 22,112.00 40.00 1 40.00 38.00 2.00 0.00 - 38.00 2.00 36.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 4.00
5843 อบต.ตะเบาะ / เพชรบูรณ์ 9,098.00 7.82 1 7.82 2.50 5.32 - - 2.50 - 2.50 2.50 - - - - - 0.00 0.00 5.32
5844 อบต.บ้านโตก / เพชรบูรณ์ 11,335.00 11.06 1 11.06 3.37 7.69 - - 3.37 - 3.37 3.37 - - - - - 0.00 0.00 7.69
5845 อบต.สะเดียง / เพชรบูรณ์ 25,171.00 19.55 1 19.55 13.68 5.87 - - 13.68 - 13.68 13.68 - - - - - 0.00 0.00 5.87
5846 อบต.ป่าเลา / เพชรบูรณ์ 9,526.00 8.67 1 8.67 3.50 5.17 - - 3.50 - 3.50 3.50 - - - - - 0.00 0.00 5.17
5847 ทต.นางั่ว / เพชรบูรณ์ 12,967.00 13.00 1 13.00 12.92 0.08 0.00 12.92 - - - - - - - - - - 0.00 0.08
5848 ทต.ท่าพล / เพชรบูรณ์ 7,823.00 9.25 1 9.25 2.50 6.75 0.00 - 2.50 - 2.50 2.50 - - - - - - 0.00 6.75
5849 อบต.ท่าพล / เพชรบูรณ์ 10,257.00 9.49 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 9.49 6.00 3.49 6.00
5850 อบต.ดงมูลเหล็ก / เพชรบูรณ์ 9,582.00 8.72 1 8.72 2.16 6.56 - - 2.16 - 2.16 2.16 - - - - - 0.00 0.00 6.56
5851 อบต.บ้านโคก / เพชรบูรณ์ 12,106.00 10.96 1 10.96 2.95 8.01 - - 2.95 - 2.95 2.95 - - - - - 0.00 0.00 8.01
5852 อบต.ชอนไพร / เพชรบูรณ์ 8,459.00 6.81 1 6.81 4.25 2.56 - - 4.25 - 4.25 4.25 - - - - - 0.00 0.00 2.56
5853 อบต.นาป่า / เพชรบูรณ์ 12,846.00 11.71 1 11.71 5.85 5.86 - - 5.85 - 5.85 5.85 - - - - - 0.00 0.00 5.86
5854 อบต.นายม / เพชรบูรณ์ 8,314.00 8.66 1 8.66 1.60 7.06 - - 1.60 - 1.60 1.60 - - - - - 0.00 0.00 7.06
5855 ทต.วังชมภู / เพชรบูรณ์ 3,897.00 4.50 1 4.50 3.30 1.20 0.00 3.30 - - - - - - - - - - 0.00 1.20
5856 อบต.วังชมภู / เพชรบูรณ์ 12,338.00 11.23 1 11.23 2.26 8.97 - - 2.26 - 2.26 2.26 - - - - - 0.00 0.00 8.97
5857 อบต.น้ำร้อน / เพชรบูรณ์ 7,149.00 6.51 1 6.51 1.62 4.89 - - 1.62 - 1.62 1.62 - - - - - 0.00 0.00 4.89
5858 อบต.ห้วยสะแก / เพชรบูรณ์ 9,899.00 8.46 1 8.46 1.59 6.87 - - 1.59 - 1.59 1.59 - - - - - 0.00 0.00 6.87
5859 อบต.ห้วยใหญ่ / เพชรบูรณ์ 11,006.00 9.70 1 9.70 2.30 7.40 - - 2.30 - 2.30 2.30 - - - - - 0.00 0.00 7.40
5860 อบต.ระวิง / เพชรบูรณ์ 6,976.00 6.54 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 6.54 3.80 2.74 3.80
5861 ทต.ชนแดน / เพชรบูรณ์ 3,549.00 4.50 1 4.50 2.00 2.50 0.00 - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - 0.00 0.00 2.50
5862 อบต.ชนแดน / เพชรบูรณ์ 9,098.00 10.12 1 10.12 2.26 7.86 - - 2.26 - 2.26 2.26 - - - - - 0.00 0.00 7.86
5863 อบต.ดงขุย / เพชรบูรณ์ 7,684.00 4.00 1 4.00 2.00 2.00 - 2.00 - - - - - - - - - - 0.00 2.00
5864 ทต.ท่าข้าม / เพชรบูรณ์ 2,876.00 3.00 1 3.00 1.15 1.85 0.00 - 1.15 - 1.15 1.15 - - - - - 0.00 0.00 1.85
5865 อบต.ท่าข้าม / เพชรบูรณ์ 6,498.00 3.00 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 3.00 1.80 1.20 1.80
5866 อบต.พุทธบาท / เพชรบูรณ์ 13,670.00 12.42 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 12.42 7.00 5.42 7.00
5867 อบต.ลาดแค / เพชรบูรณ์ 9,919.00 9.62 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 9.62 5.70 3.92 5.70
5868 อบต.บ้านกล้วย / เพชรบูรณ์ 7,265.00 6.45 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 6.45 3.90 2.55 3.90
5869 อบต.ซับพุทรา / เพชรบูรณ์ 3,851.00 3.50 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 3.50 2.00 1.50 2.00
5870 ทต.ดงขุย / เพชรบูรณ์ 2,858.00 2.95 1 2.95 1.20 1.75 0.00 - 1.20 - 1.20 1.20 - - - - 0.00 0.00 0.00 1.75
5871 อบต.ตะกุดไร / เพชรบูรณ์ 5,012.00 5.00 1 5.00 2.00 3.00 - 2.00 - - - - - - - - - - 0.00 3.00
5872 ทต.ศาลาลาย / เพชรบูรณ์ 5,505.00 5.58 1 5.58 0.30 5.28 0.00 - 0.30 - 0.30 0.30 - - - - - 0.00 0.00 5.28
5874 อบต.วัดป่า / เพชรบูรณ์ 8,518.00 7.75 1 7.75 7.00 0.75 - 7.00 - - - - - - - - - - 0.00 0.75
5875 ทต.ตาลเดี่ยว / เพชรบูรณ์ 5,764.00 6.08 1 6.08 2.38 3.70 - - 2.38 - 2.38 2.38 - - - - - 0.00 0.00 3.70
5876 อบต.ฝายนาแซง / เพชรบูรณ์ 5,823.00 3.96 1 3.96 1.76 2.20 - - 1.76 - 1.76 1.76 - - - - - - 0.00 2.20
5877 อบต.สักหลง / เพชรบูรณ์ 5,804.00 4.76 1 4.76 4.50 0.26 - 4.50 - - - - - - - - - - 0.00 0.26
5878 อบต.ท่าอิบุญ / เพชรบูรณ์ 7,165.00 6.37 1 6.37 1.00 5.37 - 1.00 - - - - - - - - - - 0.00 5.37
5879 อบต.บ้านโสก / เพชรบูรณ์ 4,264.00 3.90 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 3.90 1.00 2.90 1.00
5880 อบต.บ้านติ้ว / เพชรบูรณ์ 8,347.00 6.57 1 6.57 1.00 5.57 - 1.00 - - - - - - - - - - 0.00 5.57
5881 อบต.ห้วยไร่ / เพชรบูรณ์ 7,841.00 7.00 1 7.00 2.50 4.50 - 2.50 - - - - - - - - - - 0.00 4.50
5882 อบต.น้ำก้อ / เพชรบูรณ์ 6,734.00 6.11 1 6.11 1.47 4.64 - - 1.47 - 1.47 1.47 - - - - - - 0.00 4.64
5883 อบต.ปากช่อง / เพชรบูรณ์ 13,351.00 12.15 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 12.15 1.00 11.15 1.00
5884 อบต.น้ำชุน / เพชรบูรณ์ 15,084.00 13.79 1 13.79 8.00 5.79 - 8.00 - - - - - - - - - - 0.00 5.79
5885 อบต.หนองไขว่ / เพชรบูรณ์ 7,949.00 6.95 1 6.95 6.50 0.45 - 6.50 - - - - - - - - - - 0.00 0.45
5886 อบต.ลานป่า / เพชรบูรณ์ 7,542.00 6.54 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 6.54 4.00 2.54 4.00
5887 อบต.บุ่งคล้า / เพชรบูรณ์ 8,121.00 7.40 1 7.40 1.57 5.83 - - 1.57 - 1.57 1.57 - - - - - - 0.00 5.83
5888 อบต.บุ่งน้ำเต้า / เพชรบูรณ์ 6,287.00 6.03 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 6.03 1.00 5.03 1.00
5889 อบต.บ้านกลาง / เพชรบูรณ์ 9,752.00 8.91 1 8.91 0.84 8.07 - - 0.84 - 0.84 0.84 - - - - - - 0.00 8.07
5890 อบต.ช้างตะลูด / เพชรบูรณ์ 7,111.00 7.00 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 7.00 4.20 2.80 4.20
5891 อบต.บ้านไร่ / เพชรบูรณ์ 2,504.00 2.21 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 2.21 1.00 1.21 1.00
5892 อบต.ปากดุก / เพชรบูรณ์ 3,515.00 3.19 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 3.19 1.00 2.19 1.00
5893 อบต.บ้านหวาย / เพชรบูรณ์ 4,475.00 4.02 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 4.02 1.00 3.02 1.00
5894 ทต.หล่มเก่า / เพชรบูรณ์ 6,279.00 7.07 1 7.07 5.00 2.07 - 5.00 - - - - - - - - - 0.00 0.00 2.07
5895 อบต.หล่มเก่า / เพชรบูรณ์ 5,118.00 4.85 1 4.85 4.00 0.85 - 4.00 - - - - - - - - - - 0.00 0.85
5896 อบต.นาซำ / เพชรบูรณ์ 6,440.00 6.01 1 6.01 3.00 1.52 1.49 3.00 - - - - - - - - - - 0.00 1.52
5897 อบต.หินฮาว / เพชรบูรณ์ 7,503.00 6.90 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 6.90 3.00 3.90 3.00
5898 อบต.บ้านเนิน / เพชรบูรณ์ 5,291.00 4.65 1 4.65 2.00 2.65 - 2.00 - - - - - - - - - - 0.00 2.65
5899 อบต.ศิลา / เพชรบูรณ์ 10,066.00 9.14 1 9.14 4.00 3.43 1.71 4.00 - - - - - - - - - - 0.00 3.43
5900 อบต.นาแซง / เพชรบูรณ์ 3,916.00 5.00 1 5.00 4.00 1.00 - 4.00 - - - - - - - - - - 0.00 1.00
5901 อบต.วังบาล / เพชรบูรณ์ 11,650.00 10.61 1 10.61 10.00 0.61 - 10.00 - - - - - - - - - - 0.00 0.61
5902 อบต.นาเกาะ / เพชรบูรณ์ 2,625.00 2.08 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 2.08 1.00 1.08 1.00
5903 อบต.ตาดกลอย / เพชรบูรณ์ 6,777.00 5.44 1 5.44 1.50 3.94 - 1.50 - - - - - - - - - - 0.00 3.94
5904 ทม.วิเชียรบุรี / เพชรบูรณ์ 23,165.00 26.41 1 26.41 20.00 6.41 0.00 19.80 - 0.20 - - - - - - - - 0.00 6.61
5905 อบต.ท่าโรง / เพชรบูรณ์ 6,869.00 5.37 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 5.37 2.00 3.37 2.00
5906 อบต.สระประดู่ / เพชรบูรณ์ 2,931.00 2.68 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 2.68 1.68 1.00 1.68
5907 อบต.สามแยก / เพชรบูรณ์ 5,461.00 4.89 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 4.89 2.00 2.89 2.00
5908 อบต.โคกปรง / เพชรบูรณ์ 9,945.00 12.00 1 12.00 4.50 7.50 - 4.50 - - - - - - - - - - 0.00 7.50
5909 อบต.น้ำร้อน / เพชรบูรณ์ 8,481.00 8.69 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 8.69 3.50 5.19 3.50
5910 อบต.บ่อรัง / เพชรบูรณ์ 15,301.00 13.86 1 13.86 3.50 10.36 - 3.50 - - - - - - - - - - 0.00 10.36
5911 ทต.พุเตย / เพชรบูรณ์ 7,819.00 7.90 1 7.90 7.00 0.90 - 7.00 - - - - - - - - - 0.00 0.00 0.90
5912 อบต.พุเตย / เพชรบูรณ์ 4,330.00 8.00 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 8.00 1.00 7.00 1.00
5913 อบต.พุขาม / เพชรบูรณ์ 9,187.00 7.63 1 7.63 1.50 6.13 - 1.50 - - - - - - - - - - 0.00 6.13
5914 อบต.ภูน้ำหยด / เพชรบูรณ์ 7,311.00 7.63 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 7.63 3.00 4.63 3.00
5915 อบต.ซับสมบูรณ์ / เพชรบูรณ์ 5,049.00 4.50 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 4.50 2.25 2.25 2.25
5916 อบต.บึงกระจับ / เพชรบูรณ์ 6,406.00 5.84 1 5.84 2.00 3.84 - 2.00 - - - - - - - - - - 0.00 3.84
5917 อบต.วังใหญ่ / เพชรบูรณ์ 5,621.00 4.66 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 4.66 2.00 2.66 2.00
5918 อบต.ยางสาว / เพชรบูรณ์ 9,292.00 8.50 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 8.50 3.00 5.50 3.00
5919 อบต.ซับน้อย / เพชรบูรณ์ 6,339.00 5.72 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 5.72 2.80 2.92 2.80
5920 อบต.ศรีเทพ / เพชรบูรณ์ 10,732.00 9.70 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 9.70 3.00 6.70 3.00
5921 ทต.สว่างวัฒนา / เพชรบูรณ์ 7,717.00 8.05 1 8.05 8.00 0.05 - 8.00 - - - - - - - - - 0.00 0.00 0.05
5922 อบต.สระกรวด / เพชรบูรณ์ 7,333.00 7.50 1 7.50 2.00 5.50 - 2.00 - - - - - - - - - - 0.00 5.50
5923 อบต.คลองกระจัง / เพชรบูรณ์ 14,002.00 12.07 1 12.07 3.00 9.07 - 3.00 - - - - - - - - - - 0.00 9.07
5924 อบต.นาสนุ่น / เพชรบูรณ์ 11,503.00 8.36 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 8.36 3.50 4.86 3.50
5925 ทต.โคกสะอาด / เพชรบูรณ์ 6,636.00 6.88 1 6.88 4.00 2.88 - 4.00 - - - - - - - - - 0.00 0.00 2.88
5926 อบต.หนองย่างทอย / เพชรบูรณ์ 9,716.00 8.59 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 8.59 3.50 5.09 3.50
5927 อบต.ประดู่งาม / เพชรบูรณ์ 2,974.00 2.71 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 2.71 1.00 1.71 1.00
5928 อบต.กองทูล / เพชรบูรณ์ 4,323.00 3.91 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 3.91 1.00 2.91 1.00
5929 ทต.เฉลียงทอง / เพชรบูรณ์ 7,641.00 5.00 1 5.00 2.00 3.00 - 2.00 - - - - - - - - - 0.00 0.00 3.00
5930 ทต.บ้านโภชน์ / เพชรบูรณ์ 8,381.00 8.61 1 8.61 2.00 6.61 0.00 2.00 - - - - - - - - - 0.00 0.00 6.61
5931 อบต.ท่าแดง / เพชรบูรณ์ 11,117.00 6.00 1 6.00 2.00 4.00 - 2.00 - - - - - - - - - - 0.00 4.00
5932 อบต.เพชรละคร / เพชรบูรณ์ 11,770.00 10.67 1 10.67 6.00 0.07 4.60 6.00 - - - - - - - - - - 0.00 0.07
5933 ทต.บ่อไทย / เพชรบูรณ์ 9,679.00 9.99 1 9.99 1.00 8.99 - - 1.00 - 1.00 1.00 - - - - - 0.00 0.00 8.99
5934 อบต.ห้วยโป่ง / เพชรบูรณ์ 6,101.00 5.89 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 5.89 1.00 4.89 1.00
5935 อบต.วังท่าดี / เพชรบูรณ์ 6,272.00 5.74 1 5.74 0.03 5.71 - - 0.03 - 0.03 0.03 - - - - - - 0.00 5.71
5936 ทต.บัววัฒนา / เพชรบูรณ์ 5,936.00 6.09 1 6.09 1.00 5.09 - - 1.00 - 1.00 1.00 - - - - - 0.00 0.00 5.09
5937 ทต.หนองไผ่ / เพชรบูรณ์ 8,730.00 8.26 1 8.26 8.00 0.26 - - 8.00 0.06 7.94 7.94 - - - - - 0.00 0.00 0.32
5938 อบต.หนองไผ่ / เพชรบูรณ์ 7,696.00 14.27 1 14.27 2.00 12.27 - 2.00 - - - - - - - - - - 0.00 12.27
5939 อบต.วังโบสถ์ / เพชรบูรณ์ 7,660.00 7.00 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 7.00 3.50 3.50 3.50
5940 ทต.นาเฉลียง / เพชรบูรณ์ 4,469.00 5.00 1 5.00 4.00 1.00 - 4.00 - - - - - - - - - 0.00 0.00 1.00
5941 อบต.ยางงาม / เพชรบูรณ์ 7,758.00 7.84 1 7.84 1.50 6.34 - - 1.50 - 1.50 1.50 - - - - - - 0.00 6.34
5942 อบต.ท่าด้วง / เพชรบูรณ์ 5,754.00 5.25 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 5.25 3.00 2.25 3.00
5943 อบต.ซับสมอทอด / เพชรบูรณ์ 6,099.00 5.16 1 5.16 0.50 4.66 - 0.50 - - - - - - - - - - 0.00 4.66
5944 อบต.ซับไม้แดง / เพชรบูรณ์ 7,640.00 6.94 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 6.94 1.00 5.94 1.00
5945 อบต.หนองแจง / เพชรบูรณ์ 7,597.00 6.93 1 6.93 1.70 5.23 - 1.70 - - - - - - - - - - 0.00 5.23
5946 อบต.กันจุ / เพชรบูรณ์ 18,314.00 11.90 1 11.90 11.90 0.00 - 11.90 - - - - - - - - - - 0.00 0.00
5947 อบต.วังพิกุล / เพชรบูรณ์ 9,920.00 9.00 1 9.00 8.00 1.00 - 8.00 - - - - - - - - - - 0.00 1.00
5948 อบต.พญาวัง / เพชรบูรณ์ 5,011.00 4.52 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 4.52 1.00 3.52 1.00
5949 อบต.ศรีมงคล / เพชรบูรณ์ 4,370.00 3.90 1 3.90 2.00 1.90 - 2.00 - - - - - - - - - - 0.00 1.90
5950 อบต.สระแก้ว / เพชรบูรณ์ 3,291.00 4.00 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 4.00 3.00 1.00 3.00
5951 ทต.ซับสมอทอด / เพชรบูรณ์ 8,926.00 9.24 1 9.24 9.00 0.24 0.00 9.00 - - - - - - - - - 0.00 0.00 0.24
5952 อบต.บึงสามพัน / เพชรบูรณ์ 5,898.00 4.90 1 4.90 1.30 3.60 - - 1.30 - 1.30 1.30 - - - - - - 0.00 3.60
5953 อบต.น้ำหนาว / เพชรบูรณ์ 5,345.00 4.77 1 4.77 2.00 2.77 - 2.00 - - - - - - - - - - 0.00 2.77
5954 อบต.หลักด่าน / เพชรบูรณ์ 3,942.00 3.54 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 3.54 1.50 2.04 1.50
5955 อบต.วังกวาง / เพชรบูรณ์ 5,709.00 4.70 1 4.70 2.00 2.70 - 2.00 - - - - - - - - - - 0.00 2.70
5956 อบต.โคกมน / เพชรบูรณ์ 3,369.00 2.84 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 2.84 1.00 1.84 1.00
5957 ทต.วังโป่ง / เพชรบูรณ์ 4,279.00 4.14 1 4.14 4.00 0.14 - 4.00 - - - - - - - - 0.00 0.00 0.00 0.14
5958 อบต.วังโป่ง / เพชรบูรณ์ 6,438.00 5.00 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 5.00 3.00 2.00 3.00
5959 ทต.ท้ายดง / เพชรบูรณ์ 3,708.00 3.00 1 3.00 2.90 0.10 - 2.90 - - - - - - - - - 0.00 0.00 0.10
5960 อบต.ท้ายดง / เพชรบูรณ์ 4,062.00 4.31 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 4.31 2.50 1.81 2.50
5961 อบต.ซับเปิบ / เพชรบูรณ์ 4,817.00 4.59 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 4.59 2.70 1.89 2.70
5962 อบต.วังหิน / เพชรบูรณ์ 8,777.00 6.85 1 6.85 2.00 4.85 - 2.00 - - - - - - - - - - 0.00 4.85
5963 อบต.วังศาล / เพชรบูรณ์ 5,414.00 5.77 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 5.77 3.00 2.77 3.00
5964 อบต.ทุ่งสมอ / เพชรบูรณ์ 4,202.00 4.00 1 4.00 3.80 0.20 - - 3.80 - 3.80 - - - 3.80 - - - 0.00 0.20
5965 ทต.แคมป์สน / เพชรบูรณ์ 5,306.00 6.00 1 6.00 4.60 1.40 0.00 4.60 - - - - - - - - - - 0.00 1.40
5966 อบต.เขาค้อ / เพชรบูรณ์ 8,118.00 7.40 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 7.40 2.00 5.40 2.00
5967 อบต.หนองแม่นา / เพชรบูรณ์ 3,100.00 2.74 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 2.74 1.00 1.74 1.00
5968 อบต.เข็กน้อย / เพชรบูรณ์ 14,918.00 12.74 1 12.74 10.00 2.74 - - 10.00 - 10.00 - - - 10.00 - - - 0.00 2.74