จังหวัด ราชบุรี

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน สมบูรณ์กุล ต. หน้าเมือง อ. เมืองราชบุรี จ. ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 032-337-890 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 13.528668 y : 99.81373

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

5,196.46 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 10
มี อปท. จำนวน 112

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 4 แห่ง
เทศบาลตำบล 30 แห่ง
อบต. 77 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
5970 ทม.ราชบุรี / ราชบุรี 36,284.00 45.00 1 45.00 45.00 0.00 - - 45.00 - 45.00 45.00 - - - - - - - 0.00
5971 อบต.เจดีย์หัก / ราชบุรี 19,388.00 17.64 1 17.64 16.60 1.04 - - 16.60 - 16.60 16.60 - - - - - - - 1.04
5972 อบต.ดอนตะโก / ราชบุรี 15,321.00 14.97 1 14.97 14.97 - - - 14.97 - 14.97 14.97 - - - - - - - 0.00
5973 อบต.หนองกลางนา / ราชบุรี 3,743.00 3.41 1 3.41 1.64 1.77 - - 1.64 - 1.64 1.64 - - - - - - - 1.77
5974 อบต.ห้วยไผ่ / ราชบุรี 6,754.00 6.15 1 6.15 4.66 1.49 - - 4.66 - 4.66 4.66 - - - - - - - 1.49
5975 อบต.คุ้งน้ำวน / ราชบุรี 3,660.00 3.33 1 3.33 2.00 1.33 - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - - 1.33
5976 อบต.คุ้งกระถิน / ราชบุรี 5,517.00 5.02 1 5.02 2.20 2.82 - - 2.20 - 2.20 2.20 - - - - - - - 2.82
5977 ทต.ห้วยชินสีห์ / ราชบุรี 11,353.00 11.58 1 11.58 6.00 5.58 - - 6.00 - 6.00 6.00 - - - - - - - 5.58
5978 อบต.สามเรือน / ราชบุรี 4,780.00 4.35 - - - - - - - - - - - - - 1 4.35 4.09 0.26 4.09
5979 อบต.พิกุลทอง / ราชบุรี 4,747.00 5.50 1 5.50 5.50 - - - 5.50 - 5.50 5.50 - - - - - - - 0.00
5980 อบต.น้ำพุ / ราชบุรี 5,320.00 4.84 - - - - - - - - - - - - - 1 4.84 4.55 0.29 4.55
5981 อบต.ดอนแร่ / ราชบุรี 4,344.00 3.95 1 3.95 2.50 1.45 - - 2.50 - 2.50 2.50 - - - - - - - 1.45
5982 อบต.หินกอง / ราชบุรี 8,245.00 7.50 1 7.50 2.80 4.70 - - 2.80 - 2.80 2.80 - - - - - - - 4.70
5983 อบต.เขาแร้ง / ราชบุรี 3,329.00 3.03 1 3.03 1.60 1.43 - - 1.60 - 1.60 1.60 - - - - - - - 1.43
5984 ทต.เขางู / ราชบุรี 9,293.00 9.48 1 9.48 5.61 3.87 - - 5.61 - 5.61 5.61 - - - - - - - 3.87
5985 อบต.เกาะพลับพลา / ราชบุรี 9,642.00 8.77 1 8.77 2.00 6.77 - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - - 6.77
5986 ทต.หลุมดิน / ราชบุรี 4,885.00 4.98 1 4.98 3.70 1.28 - - 3.70 - 3.70 3.70 - - - - - - - 1.28
5987 อบต.บางป่า / ราชบุรี 5,069.00 4.61 - - - - - - - - - - - - - 1 4.61 4.34 0.27 4.34
5988 ทต.หลักเมือง / ราชบุรี 18,290.00 18.66 1 18.66 10.00 8.66 - - 10.00 - 10.00 10.00 - - - - - - - 8.66
5989 อบต.คูบัว / ราชบุรี 10,853.00 9.88 1 9.88 5.12 4.76 - - 5.12 - 5.12 5.12 - - - - - - - 4.76
5990 อบต.ท่าราบ / ราชบุรี 4,028.00 3.67 1 3.67 2.00 1.67 - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - - 1.67
5991 อบต.บ้านไร่ / ราชบุรี 7,835.00 7.13 1 7.13 5.31 1.82 - - 5.31 - 5.31 5.31 - - - - - - - 1.82
5993 อบต.จอมบึง / ราชบุรี 5,027.00 8.00 1 8.00 8.00 - - 7.90 - 0.10 - - - - - - - - - 0.10
5993 อบต.จอมบึง / ราชบุรี 10,243.00 9.32 - - - - - - - - - - - - - 1 9.32 8.76 0.56 8.76
5994 อบต.ปากช่อง / ราชบุรี 9,633.00 8.77 - - - - - - - - - - - - - 1 8.77 8.24 0.53 8.24
5995 อบต.เบิกไพร / ราชบุรี 6,018.00 5.48 - - - - - - - - - - - - - 1 5.48 5.15 0.33 5.15
5996 ทต.ด่านทับตะโก / ราชบุรี 2,513.00 3.00 1 3.00 3.00 - - 3.00 - - - - - - - - - - - 0.00
5997 อบต.ด่านทับตะโก / ราชบุรี 10,987.00 10.00 - - - - - - - - - - - - - 1 10.00 9.40 0.60 9.40
5998 อบต.แก้มอ้น / ราชบุรี 9,709.00 8.84 - - - - - - - - - - - - - 1 8.84 8.31 0.53 8.31
5999 อบต.รางบัว / ราชบุรี 9,215.00 8.39 - - - - - - - - - - - - - 1 8.39 7.88 0.51 7.88
6000 ทต.สวนผึ้ง / ราชบุรี 3,489.00 3.56 1 3.56 2.96 0.60 - - 2.96 - 2.96 2.96 - - - - - - - 0.60
6001 อบต.สวนผึ้ง / ราชบุรี 13,368.00 12.16 1 12.16 7.00 5.16 - 7.00 - - - - - - - - - - - 5.16
6002 ทต.บ้านชัฎป่าหวาย / ราชบุรี 3,922.00 7.00 1 7.00 7.00 - - 6.90 - 0.10 - - - - - - - - - 0.10
6003 อบต.ป่าหวาย / ราชบุรี 5,697.00 5.18 - - - - - - - - - - - - - 1 5.18 4.87 0.31 4.87
6004 อบต.ท่าเคย / ราชบุรี 6,803.00 6.19 - - - - - - - - - - - - - 1 6.19 5.82 0.37 5.82
6005 อบต.ตะนาวศรี / ราชบุรี 15,305.00 13.93 - - - - - - - - - - - - - 1 13.93 13.09 0.84 13.09
6006 ทต.ดำเนินสะดวก / ราชบุรี 7,741.00 11.46 1 11.46 11.46 - - - 11.46 0.83 10.63 - - - 10.63 - - - - 0.83
6007 ทต.ประสาทสิทธิ์ / ราชบุรี 4,834.00 4.93 1 4.93 2.19 2.74 - - 2.19 - 2.19 2.19 - - - - - - - 2.74
6008 อบต.ตาหลวง / ราชบุรี 3,554.00 3.23 - - - - - - - - - - - - - 1 3.23 3.04 0.19 3.04
6009 อบต.ดอนกรวย / ราชบุรี 15,384.00 14.00 1 14.00 6.92 7.08 - - 6.92 - 6.92 6.92 - - - - - - - 7.08
6010 อบต.ดอนคลัง / ราชบุรี 4,908.00 4.50 1 4.50 4.50 - - - 4.50 - 4.50 4.50 - - - - - - - 0.00
6011 ทต.บัวงาม / ราชบุรี 4,276.00 4.36 1 4.36 1.14 3.22 - - 1.14 - 1.14 1.14 - - - - - - - 3.22
6012 ทต.บ้านไร่ / ราชบุรี 10,645.00 10.86 1 10.86 5.16 5.70 - - 5.16 - 5.16 5.16 - - - - - - - 5.70
6013 อบต.แพงพวย / ราชบุรี 8,857.00 8.06 1 8.06 0.43 7.63 - - 0.43 - 0.43 0.43 - - - - - - - 7.63
6014 อบต.สี่หมื่น / ราชบุรี 3,013.00 2.74 - - - - - - - - - - - - - 1 2.74 2.58 0.16 2.58
6015 อบต.ท่านัด / ราชบุรี 7,685.00 6.99 1 6.99 3.04 3.95 - - 3.04 - 3.04 3.04 - - - - - - - 3.95
6016 อบต.ขุนพิทักษ์ / ราชบุรี 7,009.00 6.38 1 6.38 2.00 4.38 - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - - 4.38
6017 ทต.ศรีดอนไผ่ / ราชบุรี 11,221.00 11.45 1 11.45 6.27 5.18 - - 6.27 - 6.27 - - - 6.27 - - - - 5.18
6018 อบต.ดอนไผ่ / ราชบุรี 4,511.00 4.11 - - - - - - - - - - - - - 1 4.11 3.86 0.25 3.86
6019 ทม.บ้านโป่ง / ราชบุรี 17,459.00 20.08 1 20.08 20.00 0.08 - - 20.00 - 20.00 20.00 - - - - - - - 0.08
6020 ทม.ท่าผา / ราชบุรี 20,067.00 23.08 1 23.08 22.00 1.08 - 22.00 - - - - - - - - - - - 1.08
6021 ทต.กรับใหญ่ / ราชบุรี 12,908.00 13.17 1 13.17 3.31 9.86 - - 3.31 - 3.31 3.31 - - - - - - - 9.86
6022 ทต.ห้วยกระบอก / ราชบุรี 1,764.00 1.85 1 1.85 1.85 - - - 1.85 - 1.85 1.85 - - - - - - - 0.00
6024 อบต.หนองกบ / ราชบุรี 11,753.00 10.70 1 10.70 3.00 7.70 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - - 7.70
6025 อบต.หนองอ้อ / ราชบุรี 9,063.00 8.25 1 8.25 5.00 3.25 - - 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - - - 3.25
6026 ทต.กระจับ / ราชบุรี 7,911.00 8.07 1 8.07 7.55 0.52 - - 7.55 - 7.55 7.55 - - - - - - - 0.52
6027 อบต.ดอนกระเบื้อง / ราชบุรี 4,368.00 5.00 1 5.00 5.00 - - - 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - - - 0.00
6028 อบต.สวนกล้วย / ราชบุรี 12,802.00 11.65 1 11.65 7.00 4.65 - - 7.00 - 7.00 7.00 - - - - - - - 4.65
6029 อบต.นครชุมน์ / ราชบุรี 6,292.00 5.73 1 5.73 2.19 3.54 - - 2.19 - 2.19 2.19 - - - - - - - 3.54
6030 อบต.บ้านม่วง / ราชบุรี 3,731.00 3.40 - - - - - - - - - - - - - 1 3.40 3.19 0.21 3.19
6031 อบต.คุ้งพยอม / ราชบุรี 7,241.00 6.59 1 6.59 2.28 4.31 - - 2.28 - 2.28 2.28 - - - - - - - 4.31
6032 อบต.หนองปลาหมอ / ราชบุรี 7,204.00 6.56 - - - - - - - - - - - - - 1 6.56 6.16 0.40 6.16
6033 อบต.เขาขลุง / ราชบุรี 13,270.00 12.08 - - - - - - - - - - - - - 1 12.08 11.35 0.73 11.35
6034 ทต.เบิกไพร / ราชบุรี 15,643.00 15.96 1 15.96 10.00 5.96 - - 10.00 - 10.00 10.00 - - - - - - - 5.96
6035 อบต.ลาดบัวขาว / ราชบุรี 6,705.00 6.10 - - - - - - - - - - - - - 1 6.10 5.74 0.36 5.74
6036 ทต.บางแพ / ราชบุรี 16,115.00 16.44 1 16.44 15.00 1.44 - - 15.00 1.25 13.75 - - - 13.75 - - - - 2.69
6037 อบต.หัวโพ / ราชบุรี 4,696.00 5.00 1 5.00 5.00 - - - 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - - - 0.00
6038 อบต.วัดแก้ว / ราชบุรี 5,818.00 5.29 - - - - - - - - - - - - - 1 5.29 4.98 0.31 4.98
6039 อบต.ดอนใหญ่ / ราชบุรี 3,909.00 3.56 - - - - - - - - - - - - - 1 3.56 3.34 0.22 3.34
6040 อบต.ดอนคา / ราชบุรี 3,578.00 3.26 - - - - - - - - - - - - - 1 3.26 3.06 0.20 3.06
6041 ทต.โพหัก / ราชบุรี 10,614.00 10.83 1 10.83 4.50 6.33 - 4.50 - - - - - - - - - - - 6.33
6042 ทม.โพธาราม / ราชบุรี 9,415.00 10.83 1 10.83 8.50 2.33 - - 8.50 - 8.50 8.50 - - - - - - - 2.33
6043 อบต.ดอนกระเบื้อง / ราชบุรี 4,149.00 3.78 1 3.78 3.50 0.28 - 3.50 - - - - - - - - - - - 0.28
6044 ทต.หนองโพ / ราชบุรี 3,949.00 4.30 1 4.30 4.30 - - - 4.30 - 4.30 4.30 - - - - - - - 0.00
6045 อบต.หนองโพ / ราชบุรี 2,853.00 2.60 - - - - - - - - - - - - - 1 2.60 2.44 0.16 2.44
6046 ทต.บ้านเลือก / ราชบุรี 10,472.00 13.00 1 13.00 13.00 - - 13.00 - - - - - - - - - - - 0.00
6047 ทต.คลองตาคต / ราชบุรี 11,923.00 12.16 1 12.16 5.02 7.14 - 5.02 - - - - - - - - - - - 7.14
6048 ทต.บ้านฆ้อง / ราชบุรี 8,677.00 8.85 1 8.85 4.20 4.65 - - 4.20 - 4.20 4.20 - - - - - - - 4.65
6049 ทต.บ้านสิงห์ / ราชบุรี 12,138.00 12.38 1 12.38 6.19 6.19 - - 6.19 - 6.19 6.19 - - - - - - - 6.19
6050 ทต.ดอนทราย / ราชบุรี 7,261.00 7.41 1 7.41 2.40 5.01 - - 2.40 - 2.40 2.40 - - - - - - - 5.01
6051 ทต.เจ็ดเสมียน / ราชบุรี 5,626.00 8.00 1 8.00 8.00 - - 7.00 - 1.00 - - - - - - - - - 1.00
6052 อบต.คลองข่อย / ราชบุรี 4,825.00 4.39 1 4.39 3.00 1.39 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - - 1.39
6053 อบต.ชำแระ / ราชบุรี 6,224.00 5.66 - - - - - - - - - - - - - 1 5.66 5.32 0.34 5.32
6054 อบต.สร้อยฟ้า / ราชบุรี 3,480.00 3.17 1 3.17 2.00 1.17 - 2.00 - - - - - - - - - - - 1.17
6055 อบต.ท่าชุมพล / ราชบุรี 7,076.00 6.44 1 6.44 2.30 4.14 - 2.30 - - - - - - - - - - - 4.14
6056 อบต.บางโตนด / ราชบุรี 5,179.00 4.71 1 4.71 1.39 3.32 - - 1.39 - 1.39 1.39 - - - - - - - 3.32
6057 ทต.เขาขวาง / ราชบุรี 7,322.00 11.00 1 11.00 11.00 - - 11.00 - - - - - - - - - - - 0.00
6058 อบต.เตาปูน / ราชบุรี 6,097.00 5.55 - - - - - - - - - - - - - 1 5.55 5.22 0.33 5.22
6059 อบต.ธรรมเสน / ราชบุรี 6,537.00 5.95 - - - - - - - - - - - - - 1 5.95 5.59 0.36 5.59
6060 อบต.เขาชะงุ้ม / ราชบุรี 9,348.00 8.51 - - - - - - - - - - - - - 1 8.51 8.00 0.51 8.00
6061 อบต.หนองกวาง / ราชบุรี 3,983.00 3.62 - - - - - - - - - - - - - 1 3.62 3.41 0.21 3.41
6062 ทต.ทุ่งหลวง / ราชบุรี 13,525.00 13.80 1 13.80 3.80 10.00 - - 3.80 - 3.80 3.80 - - - - - - - 10.00
6063 อบต.วังมะนาว / ราชบุรี 2,006.00 3.20 1 3.20 3.20 - - - 3.20 - 3.20 3.20 - - - - - - - 0.00
6064 อบต.ดอนทราย / ราชบุรี 9,614.00 8.75 1 8.75 3.11 5.64 - - 3.11 - 3.11 3.11 - - - - - - - 5.64
6065 อบต.หนองกระทุ่ม / ราชบุรี 5,862.00 5.33 1 5.33 3.07 2.26 - - 3.07 - 3.07 3.07 - - - - - - - 2.26
6066 ทต.ปากท่อ / ราชบุรี 3,026.00 3.76 1 3.76 3.76 - - - 3.76 - 3.76 3.76 - - - - - - - 0.00
6067 อบต.ปากท่อ / ราชบุรี 4,472.00 4.07 1 4.07 3.76 0.31 - - 3.76 - 3.76 3.76 - - - - - - - 0.31
6068 อบต.ป่าไก่ / ราชบุรี 3,176.00 2.89 1 2.89 1.00 1.89 - 1.00 - - - - - - - - - - - 1.89
6069 อบต.วัดยางงาม / ราชบุรี 2,361.00 2.15 1 2.15 1.50 0.65 - - 1.50 - 1.50 1.50 - - - - - - - 0.65
6070 อบต.อ่างหิน / ราชบุรี 4,812.00 4.38 - - - - - - - - - - - - - 1 4.38 4.12 0.26 4.12
6071 อบต.บ่อกระดาน / ราชบุรี 2,679.00 2.44 - - - - - - - - - - - - - 1 2.44 2.29 0.15 2.29
6072 อบต.ยางหัก / ราชบุรี 7,693.00 7.00 - - - - - - - - - - - - - 1 7.00 6.58 0.42 6.58
6073 อบต.ห้วยยางโทน / ราชบุรี 4,212.00 3.83 1 3.83 3.70 0.13 - - 3.70 - 3.70 3.70 - - - - - - - 0.13
6074 อบต.เกาะศาลพระ / ราชบุรี 3,689.00 3.36 1 3.36 0.50 2.86 - - 0.50 - 0.50 0.50 - - - - - - - 2.86
6075 อบต.จอมประทัด / ราชบุรี 3,533.00 3.22 1 3.22 1.11 2.11 - - 1.11 - 1.11 1.11 - - - - - - - 2.11
6076 ทต.วัดเพลง / ราชบุรี 1,418.00 6.00 1 6.00 6.00 - - 6.00 - - - - - - - - - - - 0.00
6077 อบต.วัดเพลง / ราชบุรี 3,562.00 3.24 - - - - - - - - - - - - - 1 3.24 3.05 0.19 3.05
6078 อบต.บ้านคา / ราชบุรี 9,163.00 8.34 1 8.34 1.09 7.25 - - 1.09 - 1.09 - - - 1.09 - - - - 7.25
6079 อบต.บ้านบึง / ราชบุรี 9,443.00 8.59 - - - - - - - - - - - - - 1 8.59 8.08 0.51 8.08
6080 อบต.หนองพันจันทร์ / ราชบุรี 6,478.00 5.89 - - - - - - - - - - - - - 1 5.89 5.54 0.35 5.54