จังหวัด กาญจนบุรี

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน แสงโต ต. หนองบัว อ. เมืองกาญจนบุรี จ. กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 034-511-782 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

19,483.15 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 13
มี อปท. จำนวน 122

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 2 แห่ง
เทศบาลตำบล 47 แห่ง
อบต. 12 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
6083 ทต.ปากแพรก / กาญจนบุรี 25,084.00 25.59 1 25.59 16.33 9.26 - 16.33 - - 16.33 - - - 16.33 - - - - 9.26
6084 ทต.ท่ามะขาม / กาญจนบุรี 10,690.00 10.90 1 10.90 10.29 0.61 - 10.29 - - 10.29 - - - 10.29 - - - - 0.61
6085 ทต.แก่งเสี้ยน / กาญจนบุรี 5,698.00 5.81 1 5.81 4.85 0.96 - 4.85 - - 4.85 - - - 4.85 - - - - 0.96
6086 อบต.แก่งเสี้ยน / กาญจนบุรี 5,876.00 5.35 - - - - - - - - - - - - - 1 5.35 3.32 2.03 3.32
6087 ทต.หนองบัว / กาญจนบุรี 5,922.00 6.04 1 6.04 4.57 1.47 - 4.57 - - 4.57 - - - 4.57 - - - - 1.47
6088 อบต.หนองบัว / กาญจนบุรี 5,985.00 5.45 1 5.45 0.83 4.62 - 0.83 - - 0.83 - - - 0.83 - - - - 4.62
6089 ทต.ลาดหญ้า / กาญจนบุรี 5,632.00 5.74 1 5.74 2.78 2.96 - 2.78 - - 2.78 - - - 2.78 - - - - 2.96
6090 อบต.ลาดหญ้า / กาญจนบุรี 24,738.00 22.51 1 22.51 2.96 19.55 - 2.96 - - 2.96 - - - 2.96 - - - - 19.55
6091 อบต.วังด้ง / กาญจนบุรี 8,601.00 7.83 - - - - - - - - - - - - - 1 7.83 6.70 1.13 6.70
6092 อบต.ช่องสะเดา / กาญจนบุรี 3,890.00 3.54 1 3.54 0.14 3.40 - 0.14 - - - - - - - - - - - 3.40
6093 อบต.หนองหญ้า / กาญจนบุรี 7,785.00 7.08 - - - - - - - - - - - - - 1 7.08 3.93 3.15 3.93
6094 อบต.เกาะสำโรง / กาญจนบุรี 8,590.00 7.82 - - - - - - - - - - - - - 1 7.82 5.03 2.79 5.03
6095 อบต.บ้านเก่า / กาญจนบุรี 16,112.00 14.66 1 14.66 8.00 6.66 - 8.00 - - - - - - - - - - - 6.66
6096 อบต.วังเย็น / กาญจนบุรี 5,730.00 5.21 - - - - - - - - - - - - - 1 5.21 3.13 2.08 3.13
6097 ทต.วังโพธิ์ / กาญจนบุรี 2,108.00 2.15 1 2.15 2.15 0.00 - 2.15 - - - - - - - - - - - 0.00
6098 อบต.ลุ่มสุ่ม / กาญจนบุรี 8,502.00 7.74 1 7.74 2.73 5.01 - 2.73 - - - - - - - - - - - 5.01
6099 ทต.น้ำตกไทรโยคน้อย / กาญจนบุรี 3,817.00 3.89 1 3.89 0.06 3.83 - 0.06 - - - - - - - - - - - 3.83
6101 อบต.สิงห์ / กาญจนบุรี 4,820.00 4.39 1 4.39 1.32 3.07 - 1.32 - - - - - - - - - - - 3.07
6102 ทต.ไทรโยค / กาญจนบุรี 10,484.00 10.69 - - - - - - - - - - - - - 1 10.69 10.63 0.06 10.63
6103 อบต.วังกระแจะ / กาญจนบุรี 9,159.00 8.33 - - - - - - - - - - - - - 1 8.33 4.67 3.66 4.67
6104 อบต.ศรีมงคล / กาญจนบุรี 7,912.00 7.20 - - - - - - - - - - - - - 1 7.20 3.46 3.74 3.46
6105 อบต.บ้องตี้ / กาญจนบุรี 5,883.00 5.35 - - - - - - - - - - - - - 1 5.35 3.69 1.66 3.69
6106 ทต.บ่อพลอย / กาญจนบุรี 7,175.00 7.32 1 7.32 3.53 3.79 - 3.53 - - - - - - - - - - - 3.79
6107 อบต.บ่อพลอย / กาญจนบุรี 7,379.00 6.71 - - - - - - - - - - - - - 1 6.71 6.06 0.65 6.06
6108 อบต.หนองกุ่ม / กาญจนบุรี 14,218.00 12.94 - - - - - - - - - - - - - 1 12.94 0.27 12.67 0.27
6109 ทต.หนองรี / กาญจนบุรี 2,243.00 2.29 1 2.29 0.22 2.07 - 0.22 - - - - - - - - - - - 2.07
6110 อบต.หนองรี / กาญจนบุรี 4,459.00 4.06 - - - - - - - - - - - - - 1 4.06 2.47 1.59 2.47
6111 อบต.หลุมรัง / กาญจนบุรี 9,396.00 8.55 1 8.55 0.74 7.81 - 0.74 - - - - - - - - - - - 7.81
6112 อบต.ช่องด่าน / กาญจนบุรี 7,603.00 6.92 1 6.92 0.58 6.34 - 0.58 - - - - - - - - - - - 6.34
6114 อบต.นาสวน / กาญจนบุรี 4,724.00 4.30 - - - - - - - - - - - - - 1 4.30 3.18 1.12 3.18
6115 อบต.ด่านแม่แฉลบ / กาญจนบุรี 5,020.00 4.57 - - - - - - - - - - - - - 1 4.57 3.84 0.73 3.84
6116 อบต.หนองเป็ด / กาญจนบุรี 2,600.00 2.37 1 2.37 0.82 1.55 - 0.82 - - - - - - - - - - - 1.55
6117 ทต.เอราวัณ / กาญจนบุรี 1,046.00 1.07 1 1.07 1.07 0.00 - - 1.07 - 1.07 1.07 - - - - - - - 0.00
6118 อบต.ท่ากระดาน / กาญจนบุรี 5,051.00 4.60 1 4.60 1.58 3.02 - 1.58 - - - - - - - - - - - 3.02
6119 ทต.เขาโจด / กาญจนบุรี 4,306.00 4.39 - - - - - - - - - - - - - 1 4.39 3.39 1.00 3.39
6120 อบต.แม่กระบุง / กาญจนบุรี 3,809.00 3.47 - - - - - - - - - - - - - 1 3.47 3.10 0.37 3.10
6121 อบต.พงตึก / กาญจนบุรี 4,197.00 3.82 - - - - - - - - - - - - - 1 3.82 1.64 2.18 1.64
6122 อบต.ยางม่วง / กาญจนบุรี 6,586.00 5.99 - - - - - - - - - - - - - 1 5.99 4.87 1.12 4.87
6123 อบต.ดอนชะเอม / กาญจนบุรี 7,108.00 6.47 1 6.47 1.85 4.62 - 0.72 - - 1.13 - - - 1.13 - - - - 4.62
6124 ทต.ท่าไม้ / กาญจนบุรี 9,469.00 9.66 1 9.66 5.44 4.22 - 5.44 - - - - - - - - - - - 4.22
6125 อบต.ตะคร้ำเอน / กาญจนบุรี 13,863.00 12.62 1 12.62 4.23 8.39 - 4.23 - - - - - - - - - - - 8.39
6126 ทต.ท่ามะกา / กาญจนบุรี 8,404.00 8.57 1 8.57 3.02 5.55 - 3.02 - - - - - - - - - - - 5.55
6127 อบต.ท่ามะกา / กาญจนบุรี 5,498.00 5.00 - - - - - - - - - - - - - 1 5.00 3.92 1.08 3.92
6128 ทม.ท่าเรือพระแท่น / กาญจนบุรี 11,823.00 13.60 1 13.60 13.60 0.00 - 13.60 - - - - - - - - - - - 0.00
6129 อบต.โคกตะบอง / กาญจนบุรี 4,025.00 3.66 - - - - - - - - - - - - - 1 3.66 3.46 0.20 3.46
6130 ทต.ลูกแก / กาญจนบุรี 4,052.00 4.13 1 4.13 2.38 1.75 - 2.38 - - 2.38 - - - 2.38 - - - - 1.75
6131 ทต.ดอนขมิ้น / กาญจนบุรี 4,236.00 4.32 1 4.32 0.10 4.22 - 0.10 - - - - - - - - - - - 4.22
6132 อบต.อุโลกสี่หมื่น / กาญจนบุรี 6,885.00 6.27 - - - - - - - - - - - - - 1 6.27 4.47 1.80 4.47
6133 อบต.เขาสามสิบหาบ / กาญจนบุรี 6,060.00 5.51 - - - - - - - - - - - - - 1 5.51 2.52 2.99 2.52
6134 ทต.พระแท่น / กาญจนบุรี 6,123.00 6.25 1 6.25 2.28 3.97 - 2.28 - - - - - - - - - - - 3.97
6135 ทต.พระแท่นลำพระยา / กาญจนบุรี 3,456.00 3.53 1 3.53 0.41 3.12 - 0.41 - - - - - - - - - - - 3.12
6136 ทต.หวายเหนียว / กาญจนบุรี 4,289.00 4.37 1 4.37 3.37 1.00 - 3.37 - - - - - - - - - - - 1.00
6137 อบต.หวายเหนียว / กาญจนบุรี 2,115.00 1.92 1 1.92 0.76 1.16 - 0.76 - - - - - - - - - - - 1.16
6138 อบต.แสนตอ / กาญจนบุรี 8,667.00 7.89 1 7.89 4.87 3.02 - 1.72 - - 3.15 - - - 3.15 - - - - 3.02
6139 อบต.สนามแย้ / กาญจนบุรี 7,017.00 6.39 1 6.39 1.42 4.97 - 1.42 - - - - - - - - - - - 4.97
6140 อบต.ท่าเสา / กาญจนบุรี 9,832.00 8.95 1 8.95 0.15 8.80 - 0.15 - - - - - - - - - - - 8.80
6140 อบต.ท่าเสา / กาญจนบุรี 5,190.00 4.72 1 4.72 1.97 2.75 - - 1.97 - 1.97 - - - 1.97 - - - - 2.75
6141 ทต.หนองลาน / กาญจนบุรี 4,485.00 4.57 - - - - - - - - - - - - - 1 4.57 2.10 2.47 2.10
6142 ทต.ท่าม่วง / กาญจนบุรี 10,564.00 10.78 1 10.78 10.16 0.62 - 3.80 - - 6.36 - - - 6.36 - - - - 0.62
6143 อบต.ท่าม่วง / กาญจนบุรี 3,601.00 3.28 1 3.28 1.37 1.91 - 1.37 - - - - - - - - - - - 1.91
6144 ทต.วังขนาย / กาญจนบุรี 8,297.00 8.46 1 8.46 4.81 3.65 - 1.76 - - 3.05 - - - 3.05 - - - - 3.65
6145 ทต.วังศาลา / กาญจนบุรี 11,862.00 12.10 1 12.10 3.88 8.22 - 1.40 - - 2.48 - - - 2.48 - - - - 8.22
6146 ทต.ท่าล้อ / กาญจนบุรี 9,016.00 9.20 1 9.20 0.71 8.49 - 0.71 - - - - - - - - - - - 8.49
6147 ทต.หนองขาว / กาญจนบุรี 5,311.00 5.42 1 5.42 2.80 2.62 - 2.80 - - 2.80 - - - 2.80 - - - - 2.62
6148 ทต.หนองหญ้าดอกขาว / กาญจนบุรี 3,819.00 3.90 1 3.90 0.41 3.49 - 0.41 - - 0.41 - - - 0.41 - - - - 3.49
6149 อบต.ทุ่งทอง / กาญจนบุรี 8,786.00 8.00 1 8.00 2.02 5.98 - 2.02 - - 2.02 - - - 2.02 - - - - 5.98
6150 อบต.เขาน้อย / กาญจนบุรี 5,202.00 4.73 1 4.73 0.60 4.13 - 0.60 - - 0.60 - - - 0.60 - - - - 4.13
6151 ทต.ม่วงชุม / กาญจนบุรี 5,794.00 5.91 1 5.91 2.14 3.77 - 0.77 - - 1.37 - - - 1.37 - - - - 3.77
6152 อบต.บ้านใหม่ / กาญจนบุรี 7,422.00 6.75 1 6.75 1.62 5.13 - 0.59 - - 1.03 - - - 1.03 - - - - 5.13
6153 ทต.สำรอง / กาญจนบุรี 1,907.00 1.95 1 1.95 1.95 0.00 - 1.95 - - - - - - - - - - - 0.00
6155 อบต.ท่าตะคร้อ / กาญจนบุรี 3,820.00 3.48 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 3.48 2.50 0.98 2.50
6156 อบต.รางสาลี่ / กาญจนบุรี 6,874.00 6.26 1 6.26 1.55 4.71 - 1.55 - - 1.09 - - - 1.09 - - - - 4.71
6157 ทต.หนองตากยา / กาญจนบุรี 3,020.00 3.08 1 3.08 0.95 2.13 - 0.33 - - 0.62 - - - 0.62 - - - - 2.13
6158 อบต.หนองตากยา / กาญจนบุรี 5,176.00 4.71 - - - - - - - - - - - - - 1 4.71 1.73 2.98 1.73
6159 ทต.ทองผาภูมิ / กาญจนบุรี 3,172.00 3.24 1 3.24 0.13 3.11 - 0.13 - - - - - - - - - - - 3.11
6160 ทต.ท่าขนุน / กาญจนบุรี 16,132.00 16.45 1 16.45 7.04 9.41 - 7.04 - - - - - - - - - - - 9.41
6161 อบต.ปิล๊อก / กาญจนบุรี 6,073.00 5.53 1 5.53 1.13 4.40 - 1.13 - - - - - - - - - - - 4.40
6162 อบต.หินดาด / กาญจนบุรี 5,791.00 5.27 1 5.27 0.27 5.00 - 0.27 - - - - - - - - - - - 5.00
6163 ทต.ลิ่นถิ่น / กาญจนบุรี 7,829.00 7.99 1 7.99 1.15 6.84 - 1.15 - - - - - - - - - - - 6.84
6164 อบต.ชะแล / กาญจนบุรี 11,193.00 10.19 - - - - - - - - - - - - - 1 10.19 6.98 3.21 6.98
6165 อบต.ห้วยเขย่ง / กาญจนบุรี 11,223.00 10.21 - - - - - - - - - - - - - 1 10.21 5.10 5.11 5.10
6166 ทต.สหกรณ์นิคม / กาญจนบุรี 5,421.00 5.53 - - - - - - - - - - - - - 1 5.53 5.53 0.00 5.53
6167 ทต.วังกะ / กาญจนบุรี 6,479.00 6.61 1 6.61 6.61 0.00 - 6.61 - - - - - - - - - - - 0.00
6168 อบต.หนองลู / กาญจนบุรี 9,332.00 8.49 1 8.49 3.00 5.49 - 3.00 - - - - - - - - - - - 5.49
6169 อบต.ปรังเผล / กาญจนบุรี 3,710.00 3.38 - - - - - - - - - - - - - 1 3.38 0.10 3.28 0.10
6170 อบต.ไล่โว่ / กาญจนบุรี 3,308.00 3.01 - - - - - - - - - - - - - 1 3.01 0.00 3.01 0.00
6171 ทต.พนมทวน / กาญจนบุรี 5,468.00 5.58 1 5.58 5.58 0.00 - 5.58 - - - - - - - - - - - 0.00
6172 อบต.พนมทวน / กาญจนบุรี 2,305.00 2.10 1 2.10 2.02 0.08 - 2.02 - - - - - - - - - - - 0.08
6173 อบต.หนองโรง / กาญจนบุรี 6,754.00 6.15 1 6.15 2.84 3.31 - 2.84 - - - - - - - - - - - 3.31
6174 อบต.ทุ่งสมอ / กาญจนบุรี 3,114.00 2.83 1 2.83 2.00 0.83 - 2.00 - - - - - - - - - - - 0.83
6175 ทต.ดอนเจดีย์ / กาญจนบุรี 4,948.00 5.05 - - - - - - - - - - - - - 1 5.05 2.68 2.37 2.68
6176 อบต.พังตรุ / กาญจนบุรี 6,826.00 6.21 1 6.21 1.23 4.98 - 1.23 - - - - - - - - - - - 4.98
6176 อบต.พังตรุ / กาญจนบุรี 9,545.00 8.69 1 8.69 2.88 5.81 - 2.88 - - - - - - - - - - - 5.81
6177 ทต.ตลาดเขต / กาญจนบุรี 4,188.00 4.27 1 4.27 4.27 0.00 - 4.27 - - - - - - - - - - - 0.00
6178 ทต.รางหวาย / กาญจนบุรี 7,279.00 7.42 1 7.42 2.68 4.74 - 2.68 - - - - - - - - - - - 4.74
6179 ทต.หนองสาหร่าย / กาญจนบุรี 3,569.00 3.64 - - - - - - - - - - - - - 1 3.64 2.63 1.01 2.63
6180 อบต.ดอนตาเพชร / กาญจนบุรี 6,159.00 5.60 1 5.60 1.11 4.49 - 1.11 - - - - - - - - - - - 4.49
6181 ทต.เลาขวัญ / กาญจนบุรี 2,651.00 2.70 1 2.70 2.70 0.00 - 2.70 - - - - - - - - - - - 0.00
6182 อบต.เลาขวัญ / กาญจนบุรี 7,192.00 6.54 - - - - - - - - - - - - - 1 6.54 3.97 2.57 3.97
6183 อบต.หนองโสน / กาญจนบุรี 8,173.00 7.44 - - - - - - - - - - - - - 1 7.44 5.73 1.71 5.73
6184 อบต.หนองประดู่ / กาญจนบุรี 9,585.00 8.72 - - - - - - - - - - - - - 1 8.72 0.06 8.66 0.06
6185 อบต.หนองปลิง / กาญจนบุรี 9,340.00 8.50 - - - - - - - - - - - - - 1 8.50 8.21 0.29 8.21
6186 อบต.หนองนกแก้ว / กาญจนบุรี 5,974.00 5.44 - - - - - - - - - - - - - 1 5.44 5.44 0.00 5.44
6187 อบต.ทุ่งกระบ่ำ / กาญจนบุรี 6,730.00 6.12 - - - - - - - - - - - - - 1 6.12 3.68 2.44 3.68
6188 ทต.หนองฝ้าย / กาญจนบุรี 2,175.00 2.22 1 2.22 0.48 1.74 - 0.48 - - - - - - - - - - - 1.74
6189 อบต.หนองฝ้าย / กาญจนบุรี 5,728.00 5.21 - - - - - - - - - - - - - 1 5.21 3.96 1.25 3.96
6190 ทต.ด่านมะขามเตี้ย / กาญจนบุรี 2,632.00 2.68 1 2.68 2.68 0.00 - 2.68 - - - - - - - - - - - 0.00
6191 อบต.ด่านมะขามเตี้ย / กาญจนบุรี 8,586.00 7.81 - - - - - - - - - - - - - 1 7.81 5.72 2.09 5.72
6192 อบต.กลอนโด / กาญจนบุรี 8,043.00 7.32 1 7.32 1.37 5.95 - 1.37 - - - - - - - - - - - 5.95
6193 อบต.จรเข้เผือก / กาญจนบุรี 10,924.00 9.94 1 9.94 1.16 8.78 - 1.16 - - - - - - - - - - - 8.78
6194 อบต.หนองไผ่ / กาญจนบุรี 3,967.00 3.61 - - - - - - - - - - - - - 1 3.61 2.95 0.66 2.95
6196 อบต.หนองปรือ / กาญจนบุรี 13,933.00 12.68 - - - - - - - - - - - - - 1 12.68 9.21 3.47 9.21
6197 ทต.หนองปลาไหล / กาญจนบุรี 6,360.00 6.49 - - - - - - - - - - - - - 1 6.49 0.09 6.40 0.09
6198 ทต.สมเด็จเจริญ / กาญจนบุรี 6,535.00 6.67 1 6.67 1.21 5.46 - 1.21 - - - - - - - - - - - 5.46
6199 ทต.ห้วยกระเจา / กาญจนบุรี 9,671.00 9.86 1 9.86 1.57 8.29 - 1.57 - - - - - - - - - - - 8.29
6200 อบต.วังไผ่ / กาญจนบุรี 4,548.00 4.14 - - - - - - - - - - - - - 1 4.14 3.04 1.10 3.04
6201 อบต.ดอนแสลบ / กาญจนบุรี 12,343.00 11.23 1 11.23 4.60 6.63 - 4.60 - - - - - - - - - - - 6.63
6202 ทต.สระลงเรือ / กาญจนบุรี 7,768.00 7.92 1 7.92 5.45 2.47 - 5.45 - - - - - - - - - - - 2.47