จังหวัด สุพรรณบุรี

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต. รั้วใหญ่ อ. เมืองสุพรรณบุรี จ. สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ 035-408-700 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 14.513754 y : 100.130409

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

5,358.01 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 10
มี อปท. จำนวน 127

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 2 แห่ง
เทศบาลตำบล 43 แห่ง
อบต. 81 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

3 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

22 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 25 แห่ง กำจัดถูกต้อง 3 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 22 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทม.สุพรรณบุรี บ่อขยะทม.สุพรรณบรี หมู่ 3 ต.บ้านโพธิ์ต. รั้วใหญ่ อ. เมืองสุพรรณบุรี จ. สุพรรณบุรี - สุพรรณบุรี 153 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 61.08
2 ทต.ศรีประจันต์ บ่อขยะทต.ศรีประจันต์ หมู่ 4 ต.ศรีประจันต์ต. รั้วใหญ่ อ. ศรีประจันต์ จ. สุพรรณบุรี - สุพรรณบุรี 51 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 25.00
3 ทต.จรเข้สามพัน บ่อขยะนายกิจา (พท.ทต.จรเข้สามพัน) หมู่ 9 ต.จรเข้สามพันต. รั้วใหญ่ อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี - สุพรรณบุรี 16 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 36.74
4 ทต.ทุ่งคอก บ่อขยะทต.ทุ่งคอก หมู่ 11 ต.ทุ่งคอกต. รั้วใหญ่ อ. สองพี่น้อง จ. สุพรรณบุรี - สุพรรณบุรี 3.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
5 ทต.นางบวช บ่อขยะทต.นางบวช หมู่ 5 ต.นางบวชต. รั้วใหญ่ อ. เดิมบางนางบวช จ. สุพรรณบุรี - สุพรรณบุรี 3.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.50
6 อบต.ดอนคา บ่อขยะอบต.ดอนคา ต.ดอนคาต. รั้วใหญ่ อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี - สุพรรณบุรี 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 10.00
7 ทต.ท่าเสด็จ บ่อขยะทต.ท่าเสด็จ หมู่ 6 ต.สระแก้วต. รั้วใหญ่ อ. เมืองสุพรรณบุรี จ. สุพรรณบุรี - สุพรรณบุรี 6 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 10.00
8 ทต.ดอนเจดีย์ บ่อขยะทต.ดอนเจดีย์ หมู่ 6 ต.ดอนเจดีย์ต. รั้วใหญ่ อ. ดอนเจดีย์ จ. สุพรรณบุรี - สุพรรณบุรี 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 13.84
9 ทต.จรเข้สามพัน บ่อขยะทต.จรเข้สามพัน หมู่ 4 ต.จรเข้สามพันต. รั้วใหญ่ อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี - สุพรรณบุรี 25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 12.00
10 ทต.สระยายโสม บ่อขยะทต.สระยายโสม ต.สระกระโจม ต. รั้วใหญ่ อ. ดอนเจดีย์ จ. สุพรรณบุรี - สุพรรณบุรี 14 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
11 ทต.หนองหญ้าไซ บ่อขยะทต.หนองหญ้าไซ หมู่ 5 ต.หนองหญ้าไซต. รั้วใหญ่ อ. หนองหญ้าไซ จ. สุพรรณบุรี - สุพรรณบุรี 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.00
12 ทต.เขาพระ บ่อขยะทต.เขาพระ หมู่ 2 ต.เขาพระต. รั้วใหญ่ อ. เดิมบางนางบวช จ. สุพรรณบุรี - สุพรรณบุรี 14 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
13 อบต.ดอนกำยาน บ่อขยะอบต.ดอนกำยาน หมู่ 7 ต.ดอนกำยานต. รั้วใหญ่ อ. เมืองสุพรรณบุรี จ. สุพรรณบุรี - สุพรรณบุรี 7 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 7.00
14 ทต.หนองกระทุ่ม บ่อขยะทต.หนองกระทุ่ม หมู่ 3 ต.หนองกระทุ่มต. รั้วใหญ่ อ. เดิมบางนางบวช จ. สุพรรณบุรี - สุพรรณบุรี 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.80
15 ทม.สองพี่น้อง บ่อขยะทม.สองพี่น้อง (บ่อหลัก) ต.ศรีสำราญต. รั้วใหญ่ อ. สองพี่น้อง จ. สุพรรณบุรี - สุพรรณบุรี 49 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 23.00
16 ทต.เขาพระ บ่อขยะทต.เขาพระ หมู่ 2 ต.เขาพระต. รั้วใหญ่ อ. เดิมบางนางบวช จ. สุพรรณบุรี - สุพรรณบุรี 14 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.00
17 ทต.บางปลาม้า บ่อขยะทต.บางปลาม้า หมู่ 7 ต.บางปลาม้าต. รั้วใหญ่ อ. บางปลาม้า จ. สุพรรณบุรี - สุพรรณบุรี 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
18 ทต.โพธิ์พระยา บ่อขยะทต.โพธิ์พระยา หมู่ 4 ต.โพธิ์พระยาต. รั้วใหญ่ อ. เมืองสุพรรณบุรี จ. สุพรรณบุรี - สุพรรณบุรี 6 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.50
19 ทต.สระกระโจม บ่อขยะทต.สระกระโจม ต.สระกระโจม ต. รั้วใหญ่ อ. ดอนเจดีย์ จ. สุพรรณบุรี - สุพรรณบุรี 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.50
20 อบต.หัวเขา บ่อขยะอบต.หัวเขา ต.หัวเขาต. รั้วใหญ่ อ. เดิมบางนางบวช จ. สุพรรณบุรี - สุพรรณบุรี 1.75 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
21 ทต.ท้าวอู่ทอง บ่อขยะทต.ท้าวอู่ทอง หมู่ 5 ต.อู่ทองต. รั้วใหญ่ อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี - สุพรรณบุรี 20 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 30.40
22 อบต.หนองมะค่าโมง บ่อขยะอบต.หนองมะค่าโมง บ้านเขาน้ำแดงต. รั้วใหญ่ อ. ด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี - สุพรรณบุรี 16 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 30.00
23 ทต.จรเข้สามพัน บ่อขยะนายสวิง (อยู่ในเขต พท. อบต.เขาพระ) หมู่ 15 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี 0 - สุพรรณบุรี 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
24 ทต.บ่อกรุ บ่อขยะทต.บ่อกรุ หมู่ 7 ต.บ่อกรุ อ. เดิมบางนางบวช จ. สุพรรณบุรี - สุพรรณบุรี 12.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
25 อบต.บางเลน บ่อขยะอบต.บางเลน หมู่ 7 ต.บางเลน อ. สองพี่น้อง จ. สุพรรณบุรี - สุพรรณบุรี 1.75 เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 3.00