จังหวัด สุพรรณบุรี

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต. รั้วใหญ่ อ. เมืองสุพรรณบุรี จ. สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ 035-408-700 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 14.513754 y : 100.130409

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

5,358.01 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 10
มี อปท. จำนวน 127

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 2 แห่ง
เทศบาลตำบล 43 แห่ง
อบต. 81 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
6204 ทม.สุพรรณบุรี / สุพรรณบุรี - 35.00 1 35.00 27.66 7.34 - - 27.66 0.00 27.66 27.66 - - - - - - - 7.34
6205 อบต.รั้วใหญ่ / สุพรรณบุรี - 4.00 1 4.00 3.19 0.81 - - 3.19 0.00 3.19 - - - 3.19 - - - - 0.81
6206 อบต.ทับตีเหล็ก / สุพรรณบุรี - 2.00 1 2.00 1.09 0.91 - - 1.09 0.00 1.09 - - - 1.09 - - - - 0.91
6207 ทต.ท่าระหัด / สุพรรณบุรี - 12.00 1 12.00 10.00 2.00 - - 10.00 0.00 10.00 10.00 - - - - - - - 2.00
6208 อบต.ไผ่ขวาง / สุพรรณบุรี - 3.51 1 3.51 2.55 0.96 - - 2.55 0.00 2.55 - - - 2.55 - - - - 0.96
6209 อบต.โคกโคเฒ่า / สุพรรณบุรี - 2.00 1 2.00 2.00 0.00 - - 2.00 0.00 2.00 2.00 - - - - - - - 0.00
6210 อบต.ดอนตาล / สุพรรณบุรี - 0.99 1 0.99 0.99 0.00 - - 0.99 0.00 0.99 0.99 - - - - - - - 0.00
6211 อบต.ดอนมะสังข์ / สุพรรณบุรี - 0.69 1 0.69 0.66 0.03 - - 0.66 0.00 0.66 0.66 - - - - - - - 0.03
6212 อบต.พิหารแดง / สุพรรณบุรี - 2.00 1 2.00 1.97 0.03 - - 1.97 0.00 1.97 1.97 - - - - - - - 0.03
6213 อบต.ดอนกำยาน / สุพรรณบุรี - 10.00 1 10.00 7.41 2.59 - 7.41 - - - - - - - - - - - 2.59
6214 อบต.ดอนโพธิ์ทอง / สุพรรณบุรี - 3.12 - - 0.00 - - - - - - - - - - 1 3.12 0.00 3.12 0.00
6215 ทต.บ้านโพธิ์ / สุพรรณบุรี - 2.00 1 2.00 1.99 0.01 - - 1.99 0.00 1.99 1.99 - - - - - - - 0.01
6216 ทต.ท่าเสด็จ / สุพรรณบุรี - 13.00 1 13.00 13.00 0.00 - 13.00 - - - - - - - - - - - 0.00
6217 อบต.ตลิ่งชัน / สุพรรณบุรี - 0.90 1 0.90 0.88 0.02 - 0.81 - 0.07 - - - - - - - - - 0.09
6218 ทต.บางกุ้ง / สุพรรณบุรี - 0.84 1 0.84 0.84 0.00 - - 0.84 0.00 0.84 0.84 - - - - - - - 0.00
6219 อบต.ศาลาขาว / สุพรรณบุรี - 0.23 - - - - - - - - - - - - - 1 0.23 0.00 0.23 0.00
6220 ทต.สวนแตง / สุพรรณบุรี - 5.50 1 5.50 4.97 0.53 - - 4.97 0.00 4.97 - - - 4.97 - - - - 0.53
6221 อบต.สวนแตง / สุพรรณบุรี - 2.00 1 2.00 1.72 0.28 - 1.72 - - - - - - - - - - - 0.28
6222 อบต.สนามชัย / สุพรรณบุรี - 6.48 1 6.48 5.70 0.78 - - 5.70 0.00 5.70 5.70 - - - - - - - 0.78
6223 ทต.โพธิ์พระยา / สุพรรณบุรี - 2.00 1 2.00 1.90 0.10 - 1.90 - - - - - - - - - - - 0.10
6224 ทต.ห้วยวังทอง / สุพรรณบุรี - 1.08 1 1.08 1.06 0.02 - - 1.06 0.00 1.06 - - - 1.06 - - - - 0.02
6225 อบต.สนามคลี / สุพรรณบุรี - 3.23 - - - - - - - - - - - - - 1 3.23 0.20 3.03 0.20
6226 ทต.เขาพระ / สุพรรณบุรี - 8.00 1 8.00 5.80 2.20 - 5.80 - 0.00 0.00 - - - - - - - - 2.20
6227 อบต.เขาพระ / สุพรรณบุรี - 5.00 1 5.00 4.82 0.18 - 4.82 - - - - - - - - - - - 0.18
6228 ทต.เดิมบาง / สุพรรณบุรี - 2.25 1 2.25 2.22 0.03 - - 2.22 0.00 2.22 - - - 2.22 - - - - 0.03
6229 ทต.นางบวช / สุพรรณบุรี - 12.00 1 12.00 7.02 4.98 - 7.02 - 0.00 0.00 - - - - - - - - 4.98
6230 อบต.นางบวช / สุพรรณบุรี - 2.93 1 2.93 2.60 0.33 - - 2.60 0.00 2.60 - - - 2.60 - - - - 0.33
6231 ทต.เขาดิน / สุพรรณบุรี - 6.30 1 6.30 5.57 0.73 - - 5.57 0.00 5.57 - - - 5.57 - - - - 0.73
6232 ทต.ปากน้ำ / สุพรรณบุรี - 1.13 1 1.13 0.94 0.19 - 0.94 - - - - - - - - - - - 0.19
6233 ทต.ทุ่งคลี / สุพรรณบุรี - 2.00 1 2.00 1.81 0.19 - - 1.81 0.00 1.81 - - - 1.81 - - - - 0.19
6234 อบต.โคกช้าง / สุพรรณบุรี - 3.11 - - - - - - - - - - - - - 1 3.11 0.00 3.11 0.00
6235 อบต.หัวเขา / สุพรรณบุรี - 3.20 1 3.20 1.65 1.55 - 1.65 - - - - - - - - - - - 1.55
6236 อบต.หัวนา / สุพรรณบุรี - 2.89 - - - - - - - - - - - - - 1 2.89 1.69 1.20 1.69
6237 ทต.บ่อกรุ / สุพรรณบุรี - 3.00 1 3.00 2.45 0.55 - 2.13 - 0.32 - - - - - - - - - 0.87
6238 อบต.บ่อกรุ / สุพรรณบุรี - 1.98 - - - - - - - - - - - - - 1 1.98 0.97 1.01 0.97
6240 อบต.ยางนอน / สุพรรณบุรี - 3.00 1 3.00 2.90 0.10 - - 2.90 0.00 2.90 - - - 2.90 - - - - 0.10
6241 ทต.หนองกระทุ่ม / สุพรรณบุรี - 5.00 1 5.00 4.99 0.01 - 4.99 - - - - - - - - - - - 0.01
6242 อบต.หนองมะค่าโมง / สุพรรณบุรี - 7.60 1 7.60 4.68 2.92 - 4.64 - 0.04 - - - - - - - - - 2.96
6243 ทต.ด่านช้าง / สุพรรณบุรี - 8.00 1 8.00 7.74 0.26 - 5.15 - 2.59 - - - - - - - - - 2.85
6244 อบต.ด่านช้าง / สุพรรณบุรี - 2.70 1 2.70 1.66 1.04 - 1.66 - 0.00 0.00 - - - - - - - - 1.04
6245 อบต.ห้วยขมิ้น / สุพรรณบุรี - 6.58 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 6.58 2.59 3.99 2.59
6246 อบต.องค์พระ / สุพรรณบุรี - 6.43 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 6.43 1.69 4.74 1.69
6247 อบต.วังคัน / สุพรรณบุรี - 3.92 - - - - - - - - - - - - - 1 3.92 0.00 3.92 0.00
6248 อบต.นิคมกระเสียว / สุพรรณบุรี - 4.90 - - - - - - - - - - - - - 1 4.90 0.81 4.09 0.81
6249 อบต.วังยาว / สุพรรณบุรี - 4.00 1 4.00 3.44 0.56 - - 3.44 0.00 3.44 - - - 3.44 - - - - 0.56
6250 ทต.โคกคราม / สุพรรณบุรี - 1.67 1 1.67 1.62 0.05 - - 1.62 0.00 1.62 - - - 1.62 - - - - 0.05
6251 ทต.ต้นคราม / สุพรรณบุรี - 5.76 1 5.76 3.83 1.93 - - 3.83 0.00 3.83 - - - 3.83 - - - - 1.93
6252 ทต.บางปลาม้า / สุพรรณบุรี - 23.55 1 23.55 16.56 6.99 - 16.56 - - - - - - - - - - - 6.99
6253 อบต.บางปลาม้า / สุพรรณบุรี - 1.66 1 1.66 1.43 0.23 - - 1.43 0.07 1.36 - - - 1.36 - - - - 0.30
6254 ทต.ตะค่า / สุพรรณบุรี - 5.87 1 5.87 5.76 0.11 - - 5.76 0.00 5.76 5.76 - - - - - - - 0.11
6255 อบต.บางใหญ่ / สุพรรณบุรี - 4.16 1 4.16 3.92 0.24 - - 3.92 0.00 3.92 3.92 - - - - - - - 0.24
6256 อบต.กฤษณา / สุพรรณบุรี - 2.64 - - - - - - - - - - - - - 1 2.64 0.00 2.64 0.00
6257 อบต.สาลี / สุพรรณบุรี - 6.50 - - - - - - - - - - - - - 1 6.50 2.87 3.63 2.87
6258 ทต.ไผ่กองดิน / สุพรรณบุรี - 4.23 1 4.23 3.88 0.35 - - 3.88 0.00 3.88 - - - 3.88 - - - - 0.35
6259 อบต.ไผ่กองดิน / สุพรรณบุรี - 4.49 1 4.49 3.89 0.60 - - 3.89 0.00 3.89 - - - 3.89 - - - - 0.60
6260 อบต.องครักษ์ / สุพรรณบุรี - 4.90 - - - - - - - - - - - - - 1 4.90 1.65 3.25 1.65
6261 อบต.จรเข้ใหญ่ / สุพรรณบุรี - 3.39 - - - - - - - - - - - - - 1 3.39 0.00 3.39 0.00
6262 ทต.บ้านแหลม / สุพรรณบุรี - 1.90 1 1.90 1.82 0.08 - - 1.82 0.00 1.82 1.82 - - - - - - - 0.08
6263 ทต.บ้านแหลมพัฒนา / สุพรรณบุรี - 3.28 1 3.28 3.28 0.00 - - 3.28 0.00 3.28 - - - 3.28 - - - - 0.00
6264 อบต.มะขามล้ม / สุพรรณบุรี - 6.00 1 6.00 3.90 2.10 - - 3.90 0.00 3.90 - - - 3.90 - - - - 2.10
6265 อบต.วังน้ำเย็น / สุพรรณบุรี - 3.71 - - - - - - - - - - - - - 1 3.71 0.00 3.71 0.00
6266 อบต.วัดโบสถ์ / สุพรรณบุรี - 4.50 - - - - - - - - - - - - - 1 4.50 0.00 4.50 0.00
6267 อบต.วัดดาว / สุพรรณบุรี - 5.60 - - - - - - - - - - - - - 1 5.60 0.00 5.60 0.00
6268 ทต.ศรีประจันต์ / สุพรรณบุรี - 6.30 1 6.30 6.28 0.02 - - 6.28 0.00 6.28 - - - 6.28 - - - - 0.02
6269 อบต.มดแดง / สุพรรณบุรี - 4.93 1 4.93 4.92 0.01 - - 4.92 0.00 4.92 - - - 4.92 - - - - 0.01
6270 ทต.บ้านกร่าง / สุพรรณบุรี - 1.57 1 1.57 1.41 0.16 - - 1.41 0.00 1.41 - - - 1.41 - - - - 0.16
6271 อบต.ศรีประจันต์ / สุพรรณบุรี - 4.89 1 4.89 3.78 1.11 - - 3.78 0.00 3.78 - - - 3.78 - - - - 1.11
6272 อบต.บางงาม / สุพรรณบุรี - 1.18 1 1.18 0.80 0.38 - - 0.80 0.12 0.68 - - - 0.68 - - - - 0.50
6273 อบต.ดอนปรู / สุพรรณบุรี - 1.61 1 1.61 1.45 0.16 - - 1.45 0.00 1.45 - - - 1.45 - - - - 0.16
6274 ทต.ปลายนา / สุพรรณบุรี - 1.56 1 1.56 1.46 0.10 - - 1.46 0.03 1.43 - - - 1.43 - - - - 0.13
6275 ทต.วังหว้า / สุพรรณบุรี - 5.44 1 5.44 0.91 4.53 - - 0.91 0.00 0.91 - - - 0.91 - - - - 4.53
6276 ทต.วังน้ำซับ / สุพรรณบุรี - 2.46 1 2.46 2.32 0.14 - - 2.32 0.00 2.32 - - - 2.32 - - - - 0.14
6277 ทต.วังยาง / สุพรรณบุรี - 2.31 1 2.31 2.08 0.23 - - 2.08 0.00 2.08 - - - 2.08 - - - - 0.23
6278 ทต.ดอนเจดีย์ / สุพรรณบุรี - 8.00 1 8.00 8.00 0.00 - 8.00 - - - - - - - - - - - 0.00
6279 อบต.ดอนเจดีย์ / สุพรรณบุรี - 2.93 1 2.93 2.93 0.00 - 2.93 - - - - - - - - - - - 0.00
6280 อบต.หนองสาหร่าย / สุพรรณบุรี - 4.12 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 4.12 2.33 1.79 2.33
6281 อบต.ไร่รถ / สุพรรณบุรี - 4.56 - - - - - - - - - - - - - 1 4.56 0.00 4.56 0.00
6282 ทต.สระกระโจม / สุพรรณบุรี - 3.40 1 3.40 3.05 0.35 - 3.05 - - - - - - - - - - - 0.35
6283 อบต.สระกระโจม / สุพรรณบุรี - 4.53 1 4.53 3.24 1.29 - 3.24 - 0.00 0.00 - - - - - - - - 1.29
6284 อบต.ทะเลบก / สุพรรณบุรี - 4.25 - - - - - - - - - - - - - 1 4.25 0.79 3.46 0.79
6285 ทม.สองพี่น้อง / สุพรรณบุรี - 17.13 1 17.13 14.99 2.14 - 7.03 - 7.96 - - - - - - - - - 10.10
6286 อบต.บางเลน / สุพรรณบุรี - 3.00 1 3.00 2.61 0.39 - 2.61 - 0.00 0.00 - - - - - - - - 0.39
6287 อบต.บางตาเถร / สุพรรณบุรี - 9.80 - - - - - - - - - - - - - 1 9.80 2.02 7.78 2.02
6288 อบต.บางตะเคียน / สุพรรณบุรี - 3.25 - - - - - - - - - - - - - 1 3.25 0.01 3.24 0.01
6289 อบต.บ้านกุ่ม / สุพรรณบุรี - 3.20 - - - - - - - - - - - - - 1 3.20 0.05 3.15 0.05
6290 อบต.หัวโพธิ์ / สุพรรณบุรี - 7.08 - - - - - - - - - - - - - 1 7.08 4.97 2.11 4.97
6291 อบต.บางพลับ / สุพรรณบุรี - 0.01 - - - - - - - - - - - - - 1 0.01 0.00 0.01 0.00
6292 อบต.เนินพระปรางค์ / สุพรรณบุรี - 3.01 - - - - - - - - - - - - - 1 3.01 0.00 3.01 0.00
6293 อบต.บ้านช้าง / สุพรรณบุรี - 2.87 - - - - - - - - - - - - - 1 2.87 0.50 2.37 0.50
6294 อบต.ต้นตาล / สุพรรณบุรี - 0.11 - - - - - - - - - - - - - 1 0.11 0.00 0.11 0.00
6295 อบต.ศรีสำราญ / สุพรรณบุรี - 8.17 - - - - - - - - - - - - - 1 8.17 4.21 3.96 4.21
6296 ทต.ทุ่งคอก / สุพรรณบุรี - 2.00 1 2.00 0.84 1.16 - 0.50 - 0.34 - - - - - - - - - 1.50
6297 อบต.ทุ่งคอก / สุพรรณบุรี - 0.17 1 0.17 0.16 0.01 - 0.16 - 0.00 0.00 - - - - - - - - 0.01
6298 อบต.หนองบ่อ / สุพรรณบุรี - 4.84 - - - - - - - - - - - - - 1 4.84 2.87 1.97 2.87
6299 อบต.บ่อสุพรรณ / สุพรรณบุรี - 17.89 - - - - - - - - - - - - - 1 17.89 7.68 10.21 7.68
6300 อบต.ดอนมะนาว / สุพรรณบุรี - 3.20 - - - - - - - - - - - - - 1 3.20 0.00 3.20 0.00
6301 อบต.ย่านยาว / สุพรรณบุรี - 2.00 1 2.00 1.70 0.30 - - 1.70 0.03 1.67 - - - 1.67 - - - - 0.33
6302 อบต.วังลึก / สุพรรณบุรี - 4.00 1 4.00 3.25 0.75 - - 3.25 0.00 3.25 - - - 3.25 - - - - 0.75
6303 ทต.สามชุก / สุพรรณบุรี - 12.00 1 12.00 11.73 0.27 - - 11.73 0.00 11.73 - - - 11.73 - - - - 0.27
6304 อบต.หนองผักนาก / สุพรรณบุรี - 1.25 1 1.25 1.14 0.11 - - 1.14 0.00 1.14 - - - 1.14 - - - - 0.11
6305 อบต.บ้านสระ / สุพรรณบุรี - 2.26 - - - - - - - - - - - - - 1 2.26 0.50 1.76 0.50
6306 อบต.หนองสะเดา / สุพรรณบุรี - 4.71 - - - - - - - - - - - - - 1 4.71 1.98 2.73 1.98
6307 อบต.กระเสียว / สุพรรณบุรี - 3.35 1 3.35 2.25 1.10 - 2.25 - - - - - - - - - - - 1.10
6308 ทต.อู่ทอง / สุพรรณบุรี - 16.00 1 16.00 11.12 4.88 - 11.12 - 0.00 0.00 - - - - - - - - 4.88
6309 ทต.ท้าวอู่ทอง / สุพรรณบุรี - 25.00 1 25.00 16.01 8.99 - 16.01 - 0.00 0.00 - - - - - - - - 8.99
6310 ทต.สระยายโสม / สุพรรณบุรี - 8.00 1 8.00 7.84 0.16 - 7.84 - 0.00 0.00 - - - - - - - - 0.16
6311 ทต.ขุนพัดเพ็ง / สุพรรณบุรี - 2.76 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 2.76 0.76 2.00 0.76
6312 ทต.จรเข้สามพัน / สุพรรณบุรี - 12.00 1 12.00 8.24 3.76 - 6.02 - 2.22 - - - - - - - - - 5.98
6313 ทต.บ้านดอน / สุพรรณบุรี - 4.41 1 4.41 4.26 0.15 - 4.26 - 0.00 0.00 - - - - - - - - 0.15
6314 อบต.ยุ้งทะลาย / สุพรรณบุรี - 2.01 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 2.01 0.00 2.01 0.00
6315 อบต.ดอนมะเกลือ / สุพรรณบุรี - 2.22 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 2.22 0.00 2.22 0.00
6316 อบต.หนองโอ่ง / สุพรรณบุรี - 5.23 1 5.23 4.07 1.16 - - 4.07 1.73 2.34 - - - 2.34 - - - - 2.89
6317 อบต.ดอนคา / สุพรรณบุรี - 8.00 1 8.00 7.98 0.02 - 7.98 - 0.00 0.00 - - - - - - - - 0.02
6318 อบต.พลับพลาไชย / สุพรรณบุรี - 9.45 1 9.45 5.20 4.25 - 5.20 - 0.00 0.00 - - - - - - - - 4.25
6319 ทต.บ้านโข้ง / สุพรรณบุรี - 10.00 1 10.00 8.31 1.69 - - 8.31 0.00 8.31 - - - 8.31 - - - - 1.69
6320 ทต.เจดีย์ / สุพรรณบุรี - 4.44 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 4.44 0.96 3.48 0.96
6321 อบต.สระพังลาน / สุพรรณบุรี - 2.77 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 2.77 2.49 0.28 2.49
6322 ทต.กระจัน / สุพรรณบุรี - 3.41 1 3.41 2.31 1.10 - 2.31 - 0.00 0.00 - - - - - - - - 1.10
6323 ทต.หนองหญ้าไซ / สุพรรณบุรี - 3.50 1 3.50 2.36 1.14 - 2.36 - 0.00 0.00 - - - - - - - - 1.14
6324 อบต.หนองหญ้าไซ / สุพรรณบุรี - 6.00 1 6.00 3.44 2.56 - 2.98 - 0.45 - - - - - - - - - 3.02
6325 อบต.หนองราชวัตร / สุพรรณบุรี - 2.87 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 2.87 1.33 1.54 1.33
6326 อบต.หนองโพธิ์ / สุพรรณบุรี - 3.15 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 3.15 0.98 2.17 0.98
6327 อบต.แจงงาม / สุพรรณบุรี - 3.66 1 3.66 0.53 3.13 - 0.24 - 0.29 - - - - - - - - - 3.42
6328 อบต.หนองขาม / สุพรรณบุรี - 5.11 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 5.11 2.36 2.75 2.36
6329 อบต.ทัพหลวง / สุพรรณบุรี - 2.05 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 2.05 0.00 2.05 0.00