จังหวัด นครปฐม

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน ศูนย์ราชการ ต. บางแขม อ. เมืองนครปฐม จ. นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-340-003-4 โทรสาร 034-340-003

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 13.766743 y : 100.058828

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

2,169.00 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 7
มี อปท. จำนวน 116

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร 1 แห่ง
เทศบาลเมือง 5 แห่ง
เทศบาลตำบล 18 แห่ง
อบต. 91 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
6330 ทน.นครปฐม / นครปฐม 77,914.00 147.26 1 147.26 130.00 17.26 - 122.93 - 7.07 - - - - - - - - - 24.32
6331 ทม.นครปฐม / นครปฐม 13,560.00 15.59 1 15.59 15.00 0.59 - 13.30 - 1.70 - - - - - - - - - 2.30
6332 อบต.บางแขม / นครปฐม 10,625.00 11.00 1 11.00 10.00 1.00 - 9.78 - 0.22 - - - - - - - - - 1.22
6333 อบต.พระประโทน / นครปฐม 3,491.00 3.85 1 3.85 3.50 0.35 - 3.08 - 0.42 - - - - - - - - - 0.77
6334 ทต.ธรรมศาลา / นครปฐม 7,211.00 7.36 1 7.36 5.00 2.36 - 4.04 - 0.96 - - - - - - - - - 3.32
6335 อบต.ธรรมศาลา / นครปฐม 5,656.00 5.15 1 5.15 1.71 3.44 - - 1.71 0.46 1.25 1.25 - - - - - - - 3.90
6336 อบต.ตาก้อง / นครปฐม 6,647.00 6.05 1 6.05 4.00 2.05 - 1.72 - 2.28 - - - - - - - - - 4.33
6337 ทต.มาบแค / นครปฐม 8,389.00 8.56 1 8.56 7.00 1.56 - 5.96 - 1.04 - - - - - - - - - 2.60
6339 อบต.สนามจันทร์ / นครปฐม 4,584.00 5.50 1 5.50 5.00 0.50 - 4.77 - 0.23 - - - - - - - - - 0.73
6340 ทต.ดอนยายหอม / นครปฐม 6,537.00 6.67 1 6.67 6.50 0.17 - 5.91 - 0.59 - - - - - - - - - 0.76
6341 อบต.ดอนยายหอม / นครปฐม 5,690.00 6.34 1 6.34 5.76 0.58 - - 5.76 0.89 4.87 4.87 - - - - - - - 1.47
6342 อบต.ถนนขาด / นครปฐม 7,768.00 8.58 1 8.58 7.80 0.78 - 1.71 - 6.09 - - - - - - - - - 6.87
6343 ทต.บ่อพลับ / นครปฐม 9,249.00 9.43 1 9.43 7.50 1.93 - 5.43 - 2.07 - - - - - - - - - 4.00
6344 อบต.วังตะกู / นครปฐม 6,130.00 5.58 1 5.58 5.06 0.52 - 4.47 - 0.59 - - - - - - - - - 1.11
6345 อบต.หนองปากโลง / นครปฐม 8,318.00 7.57 1 7.57 6.02 1.55 - 5.88 - 0.14 - - - - - - - - - 1.69
6346 อบต.สามควายเผือก / นครปฐม 10,211.00 9.29 1 9.29 6.84 2.45 - 4.34 - 2.50 - - - - - - - - - 4.95
6347 อบต.ทุ่งน้อย / นครปฐม 5,682.00 5.17 1 5.17 4.77 0.40 - 4.62 - 0.15 - - - - - - - - - 0.55
6348 อบต.หนองดินแดง / นครปฐม 5,093.00 4.63 1 4.63 4.63 0.00 - 4.63 - 0.00 - - - - - - - - - 0.00
6349 อบต.วังเย็น / นครปฐม 3,228.00 2.94 0 0.00 - 0.00 - - - 0.00 - - - - - 1 2.94 0.00 2.94 0.00
6350 ทต.โพรงมะเดื่อ / นครปฐม 10,643.00 13.20 1 13.20 12.00 1.20 - - 12.00 1.25 10.75 - - - 10.75 - - - - 2.45
6351 อบต.โพรงมะเดื่อ / นครปฐม 9,507.00 8.65 1 8.65 5.00 3.65 - 4.46 - 0.54 - - - - - - - - - 4.19
6352 อบต.ลำพยา / นครปฐม 8,025.00 7.30 1 7.30 7.10 0.20 - 5.96 - 1.14 - - - - - - - - - 1.34
6353 อบต.สระกระเทียม / นครปฐม 7,209.00 6.56 1 6.56 6.31 0.25 - 6.24 - 0.07 - - - - - - - - - 0.32
6354 อบต.สวนป่าน / นครปฐม 3,382.00 3.08 1 3.08 3.08 0.00 - 2.08 - 1.00 - - - - - - - - - 0.99
6355 อบต.ห้วยจรเข้ / นครปฐม 4,771.00 4.34 1 4.34 3.60 0.74 - 2.62 - 0.98 - - - - - - - - - 1.72
6356 อบต.ทัพหลวง / นครปฐม 10,226.00 9.31 1 9.31 6.00 3.31 - 5.97 - 0.03 - - - - - - - - - 3.33
6357 อบต.หนองงูเหลือม / นครปฐม 10,301.00 6.60 1 6.60 6.00 0.60 - 5.18 - 0.82 - - - - - - - - - 1.42
6358 อบต.บ้านยาง / นครปฐม 8,941.00 8.14 1 8.14 8.00 0.14 - 7.94 - 0.06 - - - - - - - - - 0.20
6359 ทต.กำแพงแสน / นครปฐม 7,056.00 7.20 1 7.20 7.20 0.00 - - 7.20 0.00 7.20 7.20 - - - - - - - 0.00
6359 ทต.กำแพงแสน / นครปฐม 11,994.00 10.91 1 10.91 5.00 5.91 - - 5.00 5.00 0.00 0.00 - - - - - - - 10.91
6360 อบต.ทุ่งกระพังโหม / นครปฐม 8,877.00 8.08 1 8.08 3.01 5.07 - - 3.01 0.10 2.91 2.91 - - - - - - - 5.17
6361 อบต.กระตีบ / นครปฐม 7,521.00 6.84 1 6.84 5.00 1.84 - - 5.00 0.01 4.99 4.99 - - - - - - - 1.85
6362 อบต.ทุ่งลูกนก / นครปฐม 6,218.00 5.66 1 5.66 5.00 0.66 - - 5.00 0.20 4.80 4.80 - - - - - - - 0.86
6363 อบต.ห้วยขวาง / นครปฐม 7,310.00 6.65 1 6.65 4.00 2.65 - - 4.00 0.62 3.38 3.38 - - - - - - - 3.28
6364 อบต.ทุ่งขวาง / นครปฐม 5,228.00 4.76 1 4.76 1.40 3.36 - - 1.40 0.42 0.98 0.98 - - - - - - - 3.78
6365 อบต.สระสี่มุม / นครปฐม 5,633.00 5.13 1 5.13 3.00 2.13 - - 3.00 0.32 2.68 2.68 - - - - - - - 2.45
6366 อบต.ทุ่งบัว / นครปฐม 13,136.00 11.95 1 11.95 3.00 8.95 - - 3.00 0.05 2.95 2.95 - - - - - - - 9.01
6367 อบต.ดอนข่อย / นครปฐม 3,843.00 3.50 1 3.50 3.50 0.00 - 3.50 - - - - - - - - - - - 0.00
6368 อบต.สระพัฒนา / นครปฐม 9,855.00 8.97 1 8.97 3.03 5.94 - - 3.03 0.18 2.85 2.85 - - - - - - - 6.12
6369 อบต.ห้วยหมอนทอง / นครปฐม 17,948.00 39.52 1 39.52 36.57 2.95 - - 36.57 1.54 35.03 35.03 - - - - - - - 4.49
6370 อบต.ห้วยม่วง / นครปฐม 8,569.00 7.80 1 7.80 3.35 4.45 - - 3.35 1.10 2.25 2.25 - - - - - - - 5.55
6371 อบต.กำแพงแสน / นครปฐม 9,094.00 8.28 1 8.28 3.97 4.31 - - 3.97 0.03 3.94 3.94 - - - - - - - 4.34
6372 อบต.รางพิกุล / นครปฐม 8,048.00 7.32 1 7.32 7.32 0.00 - - 7.32 0.00 7.32 7.32 - - - - - - - 0.00
6373 อบต.หนองกระทุ่ม / นครปฐม 12,352.00 11.24 1 11.24 6.21 5.03 - 4.67 - 1.54 - - - - - - - - - 6.57
6374 อบต.วังน้ำเขียว / นครปฐม 6,932.00 6.31 1 6.31 5.00 1.31 - - 5.00 0.00 5.00 5.00 - - - - - - - 1.31
6375 ทต.นครชัยศรี / นครปฐม 2,948.00 5.97 1 5.97 5.43 0.54 - - 5.43 0.97 4.46 4.46 - - - - - - - 1.51
6376 อบต.นครชัยศรี / นครปฐม 3,972.00 5.13 1 5.13 4.66 0.47 - - 4.66 0.21 4.45 4.45 - - - - - - - 0.68
6377 อบต.วัดแค / นครปฐม 2,001.00 1.85 1 1.85 1.66 0.19 - - 1.66 0.72 0.94 0.94 - - - - - - - 0.91
6377 อบต.วัดแค / นครปฐม 7,273.00 18.80 1 18.80 15.46 3.34 - - 15.46 1.77 13.69 13.69 - - - - - - - 5.11
6378 อบต.ท่าตำหนัก / นครปฐม 3,091.00 0.84 1 0.84 0.73 0.11 - 0.56 - 0.17 - - - - - - - - - 0.28
6379 อบต.บางแก้ว / นครปฐม 3,853.00 3.51 1 3.51 3.46 0.05 - - 3.46 0.31 3.15 3.15 - - - - - - - 0.35
6380 อบต.ท่ากระชับ / นครปฐม 3,322.00 3.02 1 3.02 2.43 0.59 - - 2.43 0.11 2.32 2.32 - - - - - - - 0.70
6381 ทต.ขุนแก้ว / นครปฐม 7,795.00 13.94 1 13.94 11.12 2.82 - - 11.12 1.21 9.91 9.91 - - - - - - - 4.03
6381 ทต.ขุนแก้ว / นครปฐม 3,040.00 2.77 0 - - 0.00 - - - 0.00 - - - - - 1 2.77 0.00 2.77 0.00
6382 อบต.ท่าพระยา / นครปฐม 2,759.00 2.51 1 2.51 2.20 0.31 - 2.07 - 0.13 - - - - - - - - - 0.45
6383 อบต.พะเนียด / นครปฐม 1,843.00 3.78 1 3.78 3.44 0.34 - - 3.44 0.29 3.15 3.15 - - - - - - - 0.63
6384 อบต.บางระกำ / นครปฐม 5,552.00 2.40 1 2.40 2.16 0.24 - 1.77 - 0.39 - - - - - - - - - 0.63
6385 อบต.โคกพระเจดีย์ / นครปฐม 7,706.00 10.59 1 10.59 10.26 0.33 - - 10.26 1.59 8.67 8.67 - - - - - - - 1.92
6386 อบต.ศีรษะทอง / นครปฐม 2,205.00 2.25 1 2.25 2.00 0.25 - 0.77 - 1.23 - - - - - - - - - 1.48
6387 อบต.แหลมบัว / นครปฐม 1,984.00 1.07 1 1.07 1.07 0.00 - - 1.07 0.10 0.97 - - - 0.97 - - - - 0.10
6388 อบต.ศรีมหาโพธิ์ / นครปฐม 8,360.00 12.12 1 12.12 11.15 0.97 - - 11.15 0.67 10.48 - - - 10.48 - - - - 1.64
6389 อบต.สัมปทวน / นครปฐม 2,247.00 3.30 1 3.30 3.00 0.30 - - 3.00 0.39 2.61 - - - 2.61 - - - - 0.69
6390 อบต.วัดสำโรง / นครปฐม 7,169.00 6.52 1 6.52 4.68 1.84 - - 4.68 0.15 4.53 4.53 - - - - - - - 1.99
6391 อบต.ดอนแฝก / นครปฐม 2,952.00 4.16 1 4.16 3.78 0.38 - - 3.78 0.91 2.87 2.87 - - - - - - - 1.29
6392 ทต.ห้วยพลู / นครปฐม 4,750.00 1.95 1 1.95 1.95 0.00 - - 1.95 0.04 1.91 1.91 - - - - - - - 0.04
6393 อบต.ห้วยพลู / นครปฐม 2,909.00 3.04 1 3.04 2.76 0.28 - - 2.76 0.49 2.27 2.27 - - - - - - - 0.77
6394 อบต.วัดละมุด / นครปฐม 3,858.00 3.93 1 3.93 3.61 0.32 - - 3.61 0.32 3.29 3.29 - - - - - - - 0.64
6396 อบต.บางแก้วฟ้า / นครปฐม 7,925.00 7.21 1 7.21 4.90 2.31 - - 4.90 0.77 4.13 4.13 - - - - - - - 3.08
6397 อบต.ลานตากฟ้า / นครปฐม 4,151.00 2.13 1 2.13 1.99 0.14 - - 1.99 0.15 1.84 1.84 - - - - - - - 0.29
6398 อบต.งิ้วราย / นครปฐม 3,739.00 6.31 1 6.31 5.74 0.57 - - 5.74 1.11 4.63 4.63 - - - - - - - 1.68
6399 อบต.ไทยยาวาส / นครปฐม 4,890.00 4.45 1 4.45 2.69 1.76 - - 2.69 0.67 2.02 2.02 - - - - - - - 2.43
6400 ทต.สามง่าม / นครปฐม 4,494.00 4.09 1 4.09 3.00 1.09 - - 3.00 0.24 2.76 - - - 2.76 - - - - 1.33
6401 อบต.ห้วยพระ / นครปฐม 2,489.00 2.26 0 - - 0.00 - - - 0.00 - - - - - 1 2.26 0.00 2.26 0.00
6402 อบต.ลำเหย / นครปฐม 8,248.00 20.90 1 20.90 19.00 1.90 - - 19.00 5.19 13.81 13.81 - - - - - - - 7.09
6403 อบต.ดอนพุทรา / นครปฐม 9,438.00 8.59 1 8.59 4.00 4.59 - - 4.00 0.07 3.93 3.93 - - - - - - - 4.66
6404 อบต.บ้านหลวง / นครปฐม 7,829.00 7.12 1 7.12 4.00 3.12 - - 4.00 1.05 2.95 - - - 2.95 - - - - 4.17
6405 อบต.ดอนรวก / นครปฐม 3,858.00 3.51 1 3.51 3.00 0.51 - - 3.00 1.29 1.71 - - - 1.71 - - - - 1.80
6405 อบต.ดอนรวก / นครปฐม 5,562.00 5.06 1 5.06 3.00 2.06 - - 3.00 0.60 2.40 - - - 2.40 - - - - 2.66
6406 อบต.ห้วยด้วน / นครปฐม 2,157.00 10.35 1 10.35 8.97 1.38 - 7.82 - 1.15 - - - - - - - - - 2.53
6407 ทต.บางเลน / นครปฐม 5,103.00 4.64 0 - - 0.00 - - - 0.00 - - - - - 1 4.64 0.00 4.64 0.00
6408 ทต.รางกระทุ่ม / นครปฐม 5,178.00 0.39 1 0.39 0.37 0.02 - - 0.37 0.12 0.25 - - - 0.25 - - - - 0.14
6409 อบต.บางเลน / นครปฐม 7,144.00 6.50 1 6.50 4.00 2.50 - - 4.00 0.90 3.10 - - - 3.10 - - - - 3.41
6410 อบต.บางปลา / นครปฐม 6,005.00 5.46 1 5.46 3.00 2.46 - - 3.00 0.34 2.66 - - - 2.66 - - - - 2.80
6411 ทต.บางหลวง / นครปฐม 7,352.00 6.69 0 - - 0.00 - - - 0.00 - - - - - 1 6.69 0.00 6.69 0.00
6412 อบต.บางหลวง / นครปฐม 4,490.00 4.09 1 4.09 3.50 0.59 - - 3.50 0.58 2.92 - - - 2.92 - - - - 1.17
6413 อบต.บางภาษี / นครปฐม 10,942.00 36.66 1 36.66 33.33 3.33 - - 33.33 1.26 32.07 32.07 - - - - - - - 4.59
6414 อบต.บางระกำ / นครปฐม 10,146.00 15.95 1 15.95 15.59 0.36 - - 15.59 1.07 14.52 14.52 - - - - - - - 1.43
6415 อบต.บางไทรป่า / นครปฐม 2,596.00 2.36 0 - - 0.00 - - - 0.00 - - - - - 1 2.36 0.00 2.36 0.00
6417 อบต.ไทรงาม / นครปฐม 4,089.00 3.72 0 - - 0.00 - - - 0.00 - - - - - 1 3.72 0.53 3.19 0.53
6418 อบต.ดอนตูม / นครปฐม 4,841.00 4.41 0 - - 0.00 - - - 0.00 - - - - - 1 4.41 0.00 4.41 0.00
6419 อบต.นิลเพชร / นครปฐม 4,826.00 4.39 1 4.39 3.50 0.89 - - 3.50 0.36 3.14 3.14 - - - - - - - 1.25
6420 อบต.บัวปากท่า / นครปฐม 4,420.00 4.02 1 4.02 1.57 2.45 - - 1.57 0.63 0.94 0.94 - - - - - - - 3.08
6421 อบต.คลองนกกระทุง / นครปฐม 3,703.00 3.37 0 - - 0.00 - - - 0.00 - - - - - 1 3.37 0.00 3.37 0.00
6421 อบต.คลองนกกระทุง / นครปฐม 5,205.00 4.74 0 - - 0.00 - - - 0.00 - - - - - 1 4.74 0.00 4.74 0.00
6422 อบต.นราภิรมย์ / นครปฐม 7,512.00 6.84 1 6.84 6.00 0.84 - - 6.00 0.68 5.32 - - - 5.32 - - - - 1.51
6423 ทต.ลำพญา / นครปฐม 5,773.00 5.25 1 5.25 5.00 0.25 - - 5.00 0.71 4.29 - - - 4.29 - - - - 0.96
6424 อบต.ลำพญา / นครปฐม 8,884.00 8.08 1 8.08 5.96 2.12 - - 5.96 0.31 5.65 5.65 - - - - - - - 2.43
6425 อบต.ไผ่หูช้าง / นครปฐม 9,208.00 42.02 1 42.02 36.53 5.49 - - 36.53 1.46 35.07 35.07 - - - - - - - 6.95
6426 อบต.ท่าข้าม / นครปฐม 7,953.00 7.24 1 7.24 5.27 1.97 - - 5.27 0.03 5.24 5.24 - - - - - - - 2.00
6427 อบต.ทรงคนอง / นครปฐม 11,095.00 17.17 1 17.17 13.31 3.86 - - 13.31 0.47 12.84 12.84 - - - - - - - 4.33
6428 อบต.หอมเกร็ด / นครปฐม 13,816.00 16.50 1 16.50 15.00 1.50 - - 15.00 5.56 9.44 - - - 9.44 - - - - 7.06
6429 ทต.บางกระทึก / นครปฐม 9,080.00 8.26 1 8.26 8.13 0.13 - - 8.13 0.54 7.59 7.59 - - - - - - - 0.67
6430 อบต.บางเตย / นครปฐม 7,818.00 15.07 1 15.07 14.88 0.19 - - 14.88 0.22 14.66 14.66 - - - - - - - 0.41
6431 ทม.สามพราน / นครปฐม 25,684.00 46.67 1 46.67 40.07 6.60 - - 40.07 0.16 39.91 39.91 - - - - - - - 6.76
6432 อบต.บางช้าง / นครปฐม 4,290.00 7.59 1 7.59 6.90 0.69 - - 6.90 0.44 6.46 6.46 - - - - - - - 1.13
6433 ทม.ไร่ขิง / นครปฐม 29,783.00 64.90 1 64.90 59.00 5.90 - - 59.00 1.75 57.25 57.25 - - - - - - - 7.65
6433 ทม.ไร่ขิง / นครปฐม 24,049.00 107.52 1 107.52 87.30 20.22 - - 87.30 4.80 82.50 82.50 - - - - - - - 25.02
6434 อบต.ท่าตลาด / นครปฐม 6,111.00 12.87 1 12.87 12.86 0.01 - - 12.86 0.59 12.27 12.27 - - - - - - - 0.60
6435 อบต.สามพราน / นครปฐม 7,956.00 7.24 1 7.24 6.43 0.81 - - 6.43 0.45 5.98 5.98 - - - - - - - 1.26
6436 ทม.กระทุ่มล้ม / นครปฐม 11,780.00 20.55 1 20.55 18.79 1.76 - - 18.79 0.58 18.21 18.21 - - - - - - - 2.34
6437 อบต.คลองใหม่ / นครปฐม 5,511.00 7.83 1 7.83 7.70 0.13 - - 7.70 0.43 7.27 7.27 - - - - - - - 0.56
6438 อบต.ตลาดจินดา / นครปฐม 10,282.00 14.64 1 14.64 13.31 1.33 - - 13.31 2.93 10.38 10.38 - - - - - - - 4.26
6439 อบต.คลองจินดา / นครปฐม 5,177.00 4.71 1 4.71 4.00 0.71 - - 4.00 0.24 3.76 - - - 3.76 - - - - 0.95
6440 อบต.ยายชา / นครปฐม 11,509.00 10.47 1 10.47 7.15 3.32 - - 7.15 1.33 5.82 5.82 - - - - - - - 4.65
6441 อบต.บ้านใหม่ / นครปฐม 8,236.00 18.38 1 18.38 15.61 2.77 - - 15.61 1.88 13.73 13.73 - - - - - - - 4.65
6442 ทต.อ้อมใหญ่ / นครปฐม 5,230.00 7.47 1 7.47 6.79 0.68 - - 6.79 0.89 5.90 5.90 - - - - - - - 1.57