จังหวัด สมุทรสาคร

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน เศรษฐกิจ 1 ต. มหาชัย อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 034-427-531 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 13.413172 y : 100.001654

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

872.34 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 3
มี อปท. จำนวน 38

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร 2 แห่ง
เทศบาลเมือง 2 แห่ง
เทศบาลตำบล 10 แห่ง
อบต. 23 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
6448 ทน.สมุทรสาคร / สมุทรสาคร 68,975.00 107.21 1 107.21 83.05 24.16 - - 83.05 38.02 45.03 - - - 45.03 - - 0.00 - 62.18
6449 อบต.บ้านบ่อ / สมุทรสาคร 8,240.00 10.00 1 10.00 8.25 1.75 - - 8.25 3.71 4.54 - - - 4.54 - - 0.00 - 5.46
6450 อบต.บางโทรัด / สมุทรสาคร 8,303.00 12.00 1 12.00 10.72 1.28 - - 10.72 7.38 3.34 - - - 3.34 - - 0.00 - 8.66
6451 อบต.กาหลง / สมุทรสาคร 4,882.00 5.00 1 5.00 3.13 1.87 - - 3.13 1.45 1.68 - - - 1.68 - - 0.00 - 3.32
6452 อบต.นาโคก / สมุทรสาคร 3,742.00 4.50 1 4.50 3.28 1.22 - - 3.28 1.41 1.87 - - - 1.87 - - 0.00 - 2.63
6453 ทต.ท่าจีน / สมุทรสาคร 21,569.00 16.57 1 16.57 16.57 0.00 - - 16.57 7.54 9.03 - - - 9.03 - - 0.00 - 7.54
6454 ทต.นาดี / สมุทรสาคร 48,654.00 43.68 1 43.68 43.68 0.00 - - 43.68 23.59 20.09 - - - 20.09 - - 0.00 - 23.59
6455 อบต.ท่าทราย / สมุทรสาคร 26,460.00 86.17 1 86.17 78.34 7.83 - - 78.34 58.07 20.27 - - - 20.27 - - 0.00 - 65.90
6456 อบต.คอกกระบือ / สมุทรสาคร 9,540.00 84.97 1 84.97 36.67 48.30 - - 36.67 0.00 36.67 - - - 36.67 - - 0.00 - 48.30
6457 อบต.บางน้ำจืด / สมุทรสาคร 12,862.00 34.39 1 34.39 34.39 0.00 - - 34.39 13.70 20.69 - - - 20.69 - - 0.00 - 13.70
6458 อบต.พันท้ายนรสิงห์ / สมุทรสาคร 41,023.00 40.00 1 40.00 36.56 3.44 - 36.56 0.00 0.00 - - - - - - - 0.00 - 3.44
6459 อบต.โคกขาม / สมุทรสาคร 19,837.00 31.00 1 31.00 28.90 2.10 - 27.20 0.00 1.70 - - - - - - - 0.00 - 3.80
6460 ทต.บางปลา / สมุทรสาคร 9,122.00 10.00 1 10.00 8.52 1.48 - - 8.52 6.84 1.68 - - - 1.68 - - 0.00 - 8.32
6461 อบต.บ้านเกาะ / สมุทรสาคร 8,612.00 10.00 1 10.00 7.65 2.35 - - 7.65 0.00 7.65 - - - 7.65 - - 0.00 - 2.35
6462 อบต.บางกระเจ้า / สมุทรสาคร 9,222.00 20.67 1 20.67 20.67 0.00 - - 20.67 0.00 20.67 - - - 20.67 - - 0.00 - 0.00
6463 ทต.บางหญ้าแพรก / สมุทรสาคร 23,987.00 24.06 1 24.06 20.04 4.02 - - 20.04 13.25 6.79 - - - 6.79 - - 0.00 - 17.27
6464 อบต.ชัยมงคล / สมุทรสาคร 3,985.00 10.00 1 10.00 8.79 1.21 - - 8.79 3.80 4.99 - - - 4.99 - - 0.00 - 5.01
6465 ทม.กระทุ่มแบน / สมุทรสาคร 26,987.00 22.49 1 22.49 16.57 5.92 - - 16.57 16.57 0.00 - - - 0.00 - - 0.00 - 22.49
6466 ทน.อ้อมน้อย / สมุทรสาคร 68,952.00 130.00 1 130.00 121.42 8.58 - - 121.42 29.08 92.34 - - - 92.34 - - 0.00 - 37.66
6467 อบต.ท่าไม้ / สมุทรสาคร 9,993.00 14.53 1 14.53 12.72 1.81 - - 12.72 2.05 10.67 10.67 - - - - - 0.00 - 3.86
6468 ทต.สวนหลวง / สมุทรสาคร 31,055.00 29.60 1 29.60 14.70 14.90 - - 14.70 0.00 14.70 - - - 14.70 - - 0.00 - 14.90
6469 อบต.บางยาง / สมุทรสาคร 5,115.00 5.00 1 5.00 2.25 2.75 - - 2.25 2.25 0.00 - - - 0.00 - - 0.00 - 5.00
6470 อบต.คลองมะเดื่อ / สมุทรสาคร 51,266.00 41.94 1 41.94 38.13 3.81 - - 38.13 38.13 0.00 - - - 0.00 - - 0.00 - 41.94
6471 อบต.หนองนกไข่ / สมุทรสาคร 3,616.00 3.29 1 3.29 3.29 0.00 - - 3.29 1.23 2.06 - - - 2.06 - - 0.00 - 1.23
6472 ทต.ดอนไก่ดี / สมุทรสาคร 7,126.00 10.00 1 10.00 9.06 0.94 - - 9.06 4.03 5.03 - - - 5.03 - - 0.00 - 4.97
6473 อบต.แคราย / สมุทรสาคร 6,349.00 20.15 1 20.15 18.32 1.83 - - 18.32 9.23 9.09 - - - 9.09 - - 0.00 - 11.06
6474 อบต.ท่าเสา / สมุทรสาคร 6,711.00 11.00 1 11.00 9.60 1.40 - - 9.60 2.99 6.61 - - - 6.61 - - 0.00 - 4.39
6475 ทต.บ้านแพ้ว / สมุทรสาคร 2,812.00 5.00 1 5.00 4.04 0.96 - - 4.04 4.04 0.00 - - - 0.00 - - 0.00 - 5.00
6476 อบต.บ้านแพ้ว / สมุทรสาคร 8,865.00 10.00 1 10.00 7.17 2.83 - - 7.17 4.05 3.12 - - - 3.12 - - 0.00 - 6.88
6477 อบต.หลักสาม / สมุทรสาคร 13,540.00 11.75 1 11.75 9.03 2.72 - - 9.03 7.88 1.15 - - - 1.15 - - 0.00 - 10.60
6478 ทต.หลักห้า / สมุทรสาคร 39,518.00 23.60 1 23.60 21.45 2.15 - - 21.45 10.69 10.76 - - - 10.76 - - 0.00 - 12.84
6479 อบต.หลักสอง / สมุทรสาคร 4,533.00 4.50 1 4.50 4.13 0.37 - - 4.13 0.03 4.10 - - - 4.10 - - 0.00 - 0.40
6480 อบต.เจ็ดริ้ว / สมุทรสาคร 3,822.00 2.00 1 2.00 1.29 0.71 - - 1.29 1.29 0.00 - - - 0.00 - - 0.00 - 2.00
6481 อบต.คลองตัน / สมุทรสาคร 4,622.00 7.57 0 - - - - - - - - - - - - 1 7.57 0.44 7.13 0.44
6482 อบต.อำแพง / สมุทรสาคร 6,742.00 5.87 1 5.87 2.20 3.67 - - 2.20 0.00 2.20 - - - 2.20 - - 0.00 - 3.67
6483 อบต.สวนส้ม / สมุทรสาคร 5,124.00 4.66 1 4.66 3.30 1.36 - - 3.30 0.00 3.30 - - - 3.30 - - 0.00 - 1.36
6484 ทต.เกษตรพัฒนา / สมุทรสาคร 4,732.00 4.83 1 4.83 2.59 2.24 - - 2.59 2.40 0.19 - - - 0.19 - - 0.00 - 4.64