จังหวัด สมุทรสงคราม

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน เอกชัย ต. แม่กลอง อ. เมืองสมุทรสงคราม จ. สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ 034-711-998 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 13.412979 y : 100.001657

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

416.71 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 3
มี อปท. จำนวน 36

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 8 แห่ง
อบต. 26 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
6485 ทม.สมุทรสงคราม / สมุทรสงคราม 28,228.00 32.46 1 32.46 31.00 1.46 - - 31.00 - 31.00 31.00 - - - - - - - 1.46
6486 อบต.บางขันแตก / สมุทรสงคราม 8,736.00 7.95 1 7.95 2.64 5.31 - - 2.64 - 2.64 2.64 - - - - - - - 5.31
6487 อบต.ลาดใหญ่ / สมุทรสงคราม 17,861.00 16.25 1 16.25 16.25 0.00 - 16.25 - - - - - - - - - - - 0.00
6488 อบต.บ้านปรก / สมุทรสงคราม 8,678.00 7.90 1 7.90 7.74 0.16 - - 7.74 - 7.74 7.74 - - - - - - - 0.16
6489 อบต.บางแก้ว / สมุทรสงคราม 9,162.00 8.34 1 8.34 5.78 2.56 - - 5.78 - 5.78 5.78 - - - - - - - 2.56
6490 อบต.ท้ายหาด / สมุทรสงคราม 5,138.00 4.68 1 4.68 3.17 1.51 - - 3.17 - 3.17 3.17 - - - - - - - 1.51
6491 อบต.แหลมใหญ่ / สมุทรสงคราม 7,877.00 7.17 1 7.17 6.94 0.23 - - 6.94 - 6.94 6.94 - - - - - - - 0.23
6493 อบต.คลองเขิน / สมุทรสงคราม 5,429.00 4.94 1 4.94 1.60 3.34 - - 1.60 - 1.60 1.60 - - - - - - - 3.34
6494 อบต.คลองโคน / สมุทรสงคราม 4,380.00 3.99 1 3.99 2.88 1.11 - - 2.88 - 2.88 2.88 - - - - - - - 1.11
6495 อบต.นางตะเคียน / สมุทรสงคราม 6,136.00 5.58 1 5.58 1.50 4.08 - - 1.50 - 1.50 1.50 - - - - - - - 4.08
6496 ทต.บางจะเกร็ง / สมุทรสงคราม 4,518.00 4.61 1 4.61 4.46 0.15 - - 4.46 - 4.46 4.46 - - - - - - - 0.15
6497 ทต.กระดังงา / สมุทรสงคราม 2,235.00 2.28 1 2.28 2.11 0.17 - - 2.11 - 2.11 2.11 - - - - - - - 0.17
6498 อบต.กระดังงา / สมุทรสงคราม 3,321.00 3.02 1 3.02 1.71 1.31 - - 1.71 - 1.71 1.71 - - - - - - - 1.31
6499 อบต.บางสะแก / สมุทรสงคราม 2,011.00 1.83 1 1.83 1.83 0.00 - - 1.83 - 1.83 1.83 - - - - - - - 0.00
6500 ทต.บางยี่รงค์ / สมุทรสงคราม 1,795.00 1.83 1 1.83 1.13 0.70 - - 1.13 - 1.13 1.13 - - - - - - - 0.70
6501 อบต.โรงหีบ / สมุทรสงคราม 2,129.00 1.94 1 1.94 1.13 0.81 - - 1.13 - 1.13 1.13 - - - - - - - 0.81
6502 อบต.บางคนที / สมุทรสงคราม 1,810.00 1.65 1 1.65 1.65 0.00 - - 1.65 - 1.65 1.65 - - - - - - - 0.00
6503 อบต.ดอนมะโนรา / สมุทรสงคราม 4,132.00 3.76 1 3.76 0.98 2.78 - 0.98 - - - - - - - - - - - 2.78
6504 อบต.บางพรม / สมุทรสงคราม 2,761.00 2.51 1 2.51 0.97 1.54 - - 0.97 - 0.97 0.97 - - - - - - - 1.54
6505 อบต.จอมปลวก / สมุทรสงคราม 3,189.00 2.90 1 2.90 2.89 0.01 - 2.89 - - - - - - - - - - - 0.01
6506 ทต.บางนกแขวก / สมุทรสงคราม 1,353.00 1.38 1 1.38 1.38 0.00 - - 1.38 - 1.38 1.38 - - - - - - - 0.00
6507 ทต.บางกระบือ / สมุทรสงคราม 1,974.00 2.01 1 2.01 0.83 1.18 - - 0.83 - 0.83 0.83 - - - - - - - 1.18
6508 ทต.อัมพวา / สมุทรสงคราม 4,965.00 5.06 1 5.06 5.06 0.00 - - 5.06 - 5.06 5.06 - - - - - - - 0.00
6509 ทต.สวนหลวง / สมุทรสงคราม 5,275.00 5.38 1 5.38 5.33 0.05 - - 5.33 - 5.33 5.33 - - - - - - - 0.05
6510 อบต.ท่าคา / สมุทรสงคราม 5,506.00 5.01 1 5.01 1.02 3.99 - - 1.02 - 1.02 1.02 - - - - - - - 3.99
6511 อบต.วัดประดู่ / สมุทรสงคราม 5,680.00 5.17 - - - - - - - - - - - - - 1 5.17 1.55 3.62 1.55
6512 ทต.เหมืองใหม่ / สมุทรสงคราม 2,029.00 2.07 1 2.07 0.71 1.36 - - 0.71 - 0.71 0.71 - - - - - - - 1.36
6513 อบต.เหมืองใหม่ / สมุทรสงคราม 2,289.00 2.08 - - - - - - - - - - - - - 1 2.08 0.63 1.45 0.63
6514 อบต.บางช้าง / สมุทรสงคราม 4,890.00 4.45 1 4.45 2.26 2.19 - - 2.26 - 2.26 2.26 - - - - - - - 2.19
6515 อบต.แควอ้อม / สมุทรสงคราม 2,282.00 2.08 1 2.08 2.07 0.01 - 2.07 - - - - - - - - - - - 0.01
6516 อบต.ปลายโพงพาง / สมุทรสงคราม 8,289.00 7.54 1 7.54 2.17 5.37 - - 2.17 - 2.17 2.17 - - - - - - - 5.37
6517 อบต.บางแค / สมุทรสงคราม 3,826.00 3.48 1 3.48 1.05 2.43 - - 1.05 - 1.05 1.05 - - - - - - - 2.43
6518 อบต.แพรกหนามแดง / สมุทรสงคราม 3,944.00 3.59 1 3.59 1.84 1.75 - - 1.84 - 1.84 1.84 - - - - - - - 1.75
6519 อบต.ยี่สาร / สมุทรสงคราม 2,941.00 2.68 1 2.68 0.63 2.05 - - 0.63 - 0.63 0.63 - - - - - - - 2.05
6520 อบต.บางนางลี่ / สมุทรสงคราม 3,686.00 3.35 1 3.35 2.02 1.33 - 2.02 - - - - - - - - - - - 1.33