จังหวัด เพชรบุรี

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน ราชวิถี ต. เวียงคอย อ. เมืองเพชรบุรี จ. เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-425-573 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 13.11049 y : 99.946294

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

6,225.14 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 8
มี อปท. จำนวน 85

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 2 แห่ง
เทศบาลตำบล 13 แห่ง
อบต. 69 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
6522 ทม.เพชรบุรี / เพชรบุรี 22,366.00 45.00 1 45.00 45.00 0.00 - 45.00 - - - - - - - - - - - 0.00
6523 อบต.บางจาน / เพชรบุรี 4,099.00 3.52 1 3.52 1.69 1.83 - - 1.69 - 1.69 1.69 - - - - - - - 1.83
6524 อบต.นาพันสาม / เพชรบุรี 3,783.00 3.42 - - - - - - - - - - - - - 1 3.42 3.25 0.17 3.25
6525 อบต.ธงชัย / เพชรบุรี 8,850.00 8.05 1 8.05 3.17 4.88 - - 3.17 - 3.17 3.17 - - - - - - - 4.88
6526 อบต.บ้านกุ่ม / เพชรบุรี 7,785.00 3.00 1 3.00 3.00 0.00 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - - 0.00
6527 อบต.หนองโสน / เพชรบุรี 5,025.00 2.20 1 2.20 1.36 0.84 - - 1.36 - 1.36 1.36 - - - - - - - 0.84
6528 อบต.ไร่ส้ม / เพชรบุรี 6,145.00 6.53 1 6.53 6.50 0.03 - 6.50 - - - - - - - - - - - 0.03
6529 อบต.บางจาก / เพชรบุรี 2,131.00 1.87 - - - - - - - - - - - - - 1 1.87 1.39 0.48 1.39
6530 อบต.บ้านหม้อ / เพชรบุรี 8,771.00 7.50 1 7.50 7.21 0.29 - - 7.21 - 7.21 7.21 - - - - - - - 0.29
6531 อบต.ต้นมะม่วง / เพชรบุรี 5,374.00 6.50 1 6.50 3.82 2.68 - - 3.82 - 3.82 3.82 - - - - - - - 2.68
6532 อบต.ช่องสะแก / เพชรบุรี 7,157.00 7.30 1 7.30 6.75 0.55 - 6.75 - - - - - - - - - - - 0.55
6533 อบต.นาวุ้ง / เพชรบุรี 2,814.00 2.46 - - - - - - - - - - - - - 1 2.46 0.86 1.60 0.86
6534 อบต.สำมะโรง / เพชรบุรี 2,474.00 1.29 - - - - - - - - - - - - - 1 1.29 0.45 0.84 0.45
6535 อบต.โพพระ / เพชรบุรี 2,217.00 1.98 - - - - - - - - - - - - - 1 1.98 1.12 0.86 1.12
6536 ทต.หาดเจ้าสำราญ / เพชรบุรี 4,909.00 4.01 1 4.01 3.50 0.51 - - 3.50 - 3.50 3.50 - - - - - - - 0.51
6537 ทต.หัวสะพาน / เพชรบุรี 6,010.00 5.00 1 5.00 2.67 2.33 - 2.67 - - - - - - - - - - - 2.33
6538 อบต.ต้นมะพร้าว / เพชรบุรี 2,242.00 2.03 - - - - - - - - - - - - - 1 2.03 0.71 1.32 0.71
6539 อบต.โพไร่หวาน / เพชรบุรี 5,404.00 10.30 1 10.30 6.05 4.25 - - 6.05 - 6.05 6.05 - - - - - - - 4.25
6540 อบต.ดอนยาง / เพชรบุรี 5,446.00 4.92 - - - - - - - - - - - - - 1 4.92 4.62 0.30 4.62
6541 ทต.หนองขนาน / เพชรบุรี 6,402.00 4.01 - - - - - - - - - - - - - 1 4.01 3.92 0.09 3.92
6542 อบต.หนองพลับ / เพชรบุรี 2,383.00 1.16 - - - - - - - - - - - - - 1 1.16 0.73 0.43 0.73
6543 ทต.เขาย้อย / เพชรบุรี 15,613.00 10.15 1 10.15 2.50 7.65 - 1.50 - 1.00 - - - - - - - - - 8.65
6544 อบต.เขาย้อย / เพชรบุรี 2,336.00 3.10 1 3.10 2.00 1.10 - 2.00 - - - - - - - - - - - 1.10
6545 อบต.หนองปลาไหล / เพชรบุรี 2,691.00 0.68 1 0.68 0.39 0.29 - 0.39 - - - - - - - - - - - 0.29
6546 อบต.หนองปรง / เพชรบุรี 3,791.00 1.50 1 1.50 1.50 0.00 - 1.50 - - - - - - - - - - - 0.00
6547 อบต.หนองชุมพล / เพชรบุรี 5,023.00 10.55 1 10.55 10.50 0.05 - 7.50 - 3.00 - - - - - - - - - 3.05
6548 อบต.หนองชุมพลเหนือ / เพชรบุรี 4,716.00 3.00 1 3.00 3.00 0.00 - 3.00 - - - - - - - - - - - 0.00
6549 อบต.ห้วยโรง / เพชรบุรี 2,660.00 2.50 1 2.50 2.50 0.00 - 2.50 - - - - - - - - - - - 0.00
6550 อบต.ห้วยท่าช้าง / เพชรบุรี 1,927.00 1.78 - - - - - - - - - - - - - 1 1.78 0.62 1.16 0.62
6551 อบต.หนองหญ้าปล้อง / เพชรบุรี 7,045.00 6.27 1 6.27 6.27 0.00 - 6.20 - 0.07 - - - - - - - - - 0.07
6552 อบต.ยางน้ำกลัดใต้ / เพชรบุรี 4,933.00 0.03 - - - - - - - - - - - - - 1 0.03 0.02 0.01 0.02
6553 อบต.ท่าตะคร้อ / เพชรบุรี 4,061.00 3.64 1 3.64 3.64 0.00 - 3.63 - 0.02 - - - - - - - - - 0.02
6554 ทม.ชะอำ / เพชรบุรี 37,719.00 69.70 1 69.70 30.00 39.70 - - 30.00 0.24 29.76 29.76 - - - - - - - 39.94
6555 ทต.บางเก่า / เพชรบุรี 3,646.00 5.00 1 5.00 3.06 1.94 - 3.01 - 0.05 - - - - - - - - - 1.99
6556 ทต.นายาง / เพชรบุรี 19,330.00 4.00 1 4.00 4.00 0.00 - - 4.00 - 4.00 4.00 - - - - - - - 0.00
6557 อบต.หนองศาลา / เพชรบุรี 2,581.00 2.36 1 2.36 0.54 1.82 - - 0.54 - 0.54 0.54 - - - - - - - 1.82
6558 อบต.ห้วยทรายเหนือ / เพชรบุรี 4,244.00 3.76 - - - - - - - - - - - - - 1 3.76 2.69 1.07 2.69
6559 อบต.ไร่ใหม่พัฒนา / เพชรบุรี 5,930.00 5.25 - - - - - - - - - - - - - 1 5.25 1.84 3.41 1.84
6560 อบต.สามพระยา / เพชรบุรี 5,163.00 4.57 - - - - - - - - - - - - - 1 4.57 1.60 2.97 1.60
6561 ทต.ท่ายาง / เพชรบุรี 28,591.00 39.16 1 39.16 21.81 17.35 - - 21.81 - 21.81 21.81 - - - - - - - 17.35
6562 อบต.ท่าคอย / เพชรบุรี 2,303.00 0.88 1 0.88 0.15 0.73 - - 0.15 - 0.15 0.15 - - - - - - - 0.73
6563 อบต.ยางหย่อง / เพชรบุรี 3,536.00 3.10 1 3.10 1.66 1.44 - - 1.66 - 1.66 1.66 - - - - - - - 1.44
6564 ทต.หนองจอก / เพชรบุรี 2,757.00 1.02 1 1.02 1.00 0.02 - 0.90 - 0.10 - - - - - - - - - 0.12
6565 อบต.หนองจอก / เพชรบุรี 4,679.00 4.23 - - - - - - - - - - - - - 1 4.23 1.23 3.00 1.23
6566 อบต.มาบปลาเค้า / เพชรบุรี 4,019.00 3.66 1 3.66 1.71 1.95 - - 1.71 - 1.71 1.71 - - - - - - - 1.95
6567 ทต.ท่าไม้รวก / เพชรบุรี 9,054.00 7.00 1 7.00 7.00 0.00 - 7.00 - - - - - - - - - - - 0.00
6568 อบต.วังไคร้ / เพชรบุรี 5,370.00 4.05 1 4.05 2.60 1.45 - 2.60 - - - - - - - - - - - 1.45
6569 อบต.กลัดหลวง / เพชรบุรี 7,167.00 6.46 - - - - - - - - - - - - - 1 6.46 2.26 4.20 2.26
6570 อบต.ปึกเตียน / เพชรบุรี 2,064.00 1.87 - - - - - - - - - - - - - 1 1.87 1.66 0.21 1.66
6571 อบต.เขากระปุก / เพชรบุรี 7,795.00 6.94 - - - - - - - - - - - - - 1 6.94 3.80 3.14 3.80
6572 ทต.ท่าแลง / เพชรบุรี 6,121.00 2.00 1 2.00 2.00 0.00 - 2.00 - - - - - - - - - - - 0.00
6573 อบต.บ้านในดง / เพชรบุรี 2,810.00 2.52 - - - - - - - - - - - - - 1 2.52 2.48 0.04 2.48
6574 ทต.บ้านลาด / เพชรบุรี 3,691.00 4.01 1 4.01 4.00 0.01 - 3.97 - 0.03 - - - - - - - - - 0.04
6575 อบต.บ้านหาด / เพชรบุรี 3,496.00 3.27 1 3.27 1.92 1.35 - 1.92 - - - - - - - - - - - 1.35
6576 อบต.บ้านทาน / เพชรบุรี 2,499.00 2.08 - - - - - - - - - - - - - 1 2.08 0.73 1.35 0.73
6577 อบต.ตำหรุ / เพชรบุรี 2,839.00 2.48 - - - - - - - - - - - - - 1 2.48 0.87 1.61 0.87
6578 อบต.สมอพลือ / เพชรบุรี 2,439.00 3.61 1 3.61 2.72 0.89 - - 2.72 - 2.72 2.72 - - - - - - - 0.89
6579 อบต.ไร่มะขาม / เพชรบุรี 2,906.00 2.80 1 2.80 1.24 1.56 - - 1.24 - 1.24 1.24 - - - - - - - 1.56
6580 อบต.ท่าเสน / เพชรบุรี 3,813.00 2.35 1 2.35 1.51 0.84 - - 1.51 - 1.51 1.51 - - - - - - - 0.84
6581 อบต.หนองกระเจ็ด / เพชรบุรี 2,537.00 2.27 - - - - - - - - - - - - - 1 2.27 0.79 1.48 0.79
6582 อบต.หนองกะปุ / เพชรบุรี 4,203.00 2.83 - - - - - - - - - - - - - 1 2.83 1.56 1.27 1.56
6583 อบต.ไร่โคก / เพชรบุรี 3,453.00 2.95 - - - - - - - - - - - - - 1 2.95 1.03 1.92 1.03
6584 อบต.โรงเข้ / เพชรบุรี 2,166.00 1.82 - - - - - - - - - - - - - 1 1.82 0.02 1.80 0.02
6585 อบต.ไร่สะท้อน / เพชรบุรี 5,044.00 2.55 1 2.55 2.50 0.05 - 2.50 - - - - - - - - - - - 0.05
6586 อบต.ท่าช้าง / เพชรบุรี 2,776.00 2.54 1 2.54 0.57 1.97 - - 0.57 - 0.57 0.57 - - - - - - - 1.97
6587 อบต.ถ้ำรงค์ / เพชรบุรี 3,399.00 2.00 1 2.00 2.00 0.00 - 2.00 - - - - - - - - - - - 0.00
6588 อบต.ห้วยลึก / เพชรบุรี 3,459.00 3.15 - - - - - - - - - - - - - 1 3.15 1.10 2.05 1.10
6589 ทต.บ้านแหลม / เพชรบุรี 12,211.00 15.70 1 15.70 10.56 5.14 - 10.56 - - - - - - - - - - - 5.14
6590 อบต.บ้านแหลม / เพชรบุรี 2,610.00 1.00 1 1.00 1.00 0.00 - 1.00 - - - - - - - - - - - 0.00
6591 อบต.บางขุนไทร / เพชรบุรี 7,147.00 2.25 1 2.25 1.56 0.69 - - 1.56 - 1.56 1.56 - - - - - - - 0.69
6592 อบต.ปากทะเล / เพชรบุรี 2,456.00 2.00 1 2.00 0.83 1.17 - - 0.83 - 0.83 0.83 - - - - - - - 1.17
6593 อบต.บางแก้ว / เพชรบุรี 4,908.00 4.47 1 4.47 1.07 3.40 - - 1.07 - 1.07 1.07 - - - - - - - 3.40
6594 อบต.แหลมผักเบี้ย / เพชรบุรี 2,425.00 2.00 1 2.00 1.50 0.50 - 1.43 - 0.07 - - - - - - - - - 0.57
6595 อบต.บางตะบูน / เพชรบุรี 1,147.00 1.04 1 1.04 0.04 1.00 - 0.04 - - - - - - - - - - - 1.00
6596 ทต.บางตะบูน / เพชรบุรี 5,332.00 2.00 1 2.00 1.00 1.00 - 1.00 - - - - - - - - - - - 1.00
6597 อบต.บางครก / เพชรบุรี 7,114.00 6.09 1 6.09 2.11 3.98 - - 2.11 - 2.11 2.11 - - - - - - - 3.98
6598 อบต.ท่าแร้ง / เพชรบุรี 5,085.00 4.60 1 4.60 1.41 3.19 - - 1.41 - 1.41 1.41 - - - - - - - 3.19
6599 อบต.ท่าแร้งออก / เพชรบุรี 3,148.00 2.80 1 2.80 1.09 1.71 - - 1.09 - 1.09 1.09 - - - - - - - 1.71
6600 อบต.แก่งกระจาน / เพชรบุรี 8,436.00 7.68 1 7.68 6.68 1.00 - 6.48 - 0.20 - - - - - - - - - 1.20
6601 อบต.สองพี่น้อง / เพชรบุรี 4,999.00 4.00 - - - - - - - - - - - - - 1 4.00 1.40 2.60 1.40
6602 อบต.วังจันทร์ / เพชรบุรี 5,136.00 1.30 1 1.30 1.30 0.00 - 1.30 - - - - - - - - - - - 0.00
6603 อบต.ป่าเด็ง / เพชรบุรี 6,949.00 4.80 - - - - - - - - - - - - - 1 4.80 1.68 3.12 1.68
6604 อบต.พุสวรรค์ / เพชรบุรี 3,482.00 3.10 - - - - - - - - - - - - - 1 3.10 1.09 2.02 1.09
6605 อบต.ห้วยแม่เพรียง / เพชรบุรี 3,970.00 3.45 - - - - - - - - - - - - - 1 3.45 1.21 2.24 1.21