จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- ถนน สละชีพ ต. ประจวบคีรีขันธ์ อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ 032-603-991-5 โทรสาร 032-603-991

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 11.812131 y : 99.798183

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

6,367.62 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 8
มี อปท. จำนวน 61

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 2 แห่ง
เทศบาลตำบล 14 แห่ง
อบต. 44 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

3 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

19 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 22 แห่ง กำจัดถูกต้อง 3 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 19 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 อบต.พงศ์ประศาสน์ บ่อขยะอบต.พงศ์ประศาสน์ ต.พงศ์ประศาสน์ ต. ประจวบคีรีขันธ์ อ. บางสะพานน้อย จ. ประจวบคีรีขันธ์ - ประจวบคีรีขันธ์ - การผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ถูกต้อง 2.29
2 อบต.ทับสะแก บ่อขยะอบต.ทับสะแก หมู่ 5 ต.ทับสะแกต. ประจวบคีรีขันธ์ อ. บางสะพานน้อย จ. ประจวบคีรีขันธ์ - ประจวบคีรีขันธ์ 8 การผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ถูกต้อง 0.80
3 ทต.บ้านกรูด บ่อขยะทต.บ้านกรูด บ้านกรูดต. ประจวบคีรีขันธ์ อ. บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ์ - ประจวบคีรีขันธ์ 3.5 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.27
4 อบต.บางสะพาน บ่อขยะอบต.บางสะพาน (NEW) หมู่ 9 - ต. บางสะพาน อ. บางสะพานน้อย จ. ประจวบคีรีขันธ์ - ประจวบคีรีขันธ์ 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.54
5 อบต.ห้วยยาง บ่อขยะอบต.ห้วยยาง ต.ห้วยยาง ต. บางสะพาน อ. ทับสะแก จ. ประจวบคีรีขันธ์ - ประจวบคีรีขันธ์ 4-1-40 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.29
6 อบต.กำเนิดนพคุณ บ่อขยะอบต.กำเนิดนพคุณ ถนน เพชรเกษม-บ้านดอน ต. บางสะพาน อ. ทับสะแก จ. ประจวบคีรีขันธ์ - ประจวบคีรีขันธ์ 0-1-0 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.62
7 อบต.ชัยเกษม บ่อขยะอบต.ชัยเกษม หมู่ 1 บ้านหนองหญ้าปล้อง ต. บางสะพาน อ. บางสะพานน้อย จ. ประจวบคีรีขันธ์ - ประจวบคีรีขันธ์ 22 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.87
8 อบต.ปากแพรก บ่อขยะอบต.ปากแพรก บ้านหนองห้วยฝาด ต. บางสะพาน อ. บางสะพานน้อย จ. ประจวบคีรีขันธ์ - ประจวบคีรีขันธ์ 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.61
9 อบต.ช้างแรก บ่อขยะอบต.ช้างแรก หมู่ 3 ต.ช้างแรก ต. บางสะพาน อ. บางสะพานน้อย จ. ประจวบคีรีขันธ์ - ประจวบคีรีขันธ์ 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 7.41
10 ทต.ไร่เก่า บ่อขยะทต.ไร่เก่า บ้านหนองเป่าปี่ ต. บางสะพาน อ. สามร้อยยอด จ. ประจวบคีรีขันธ์ - ประจวบคีรีขันธ์ 42 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 8.27
11 อบต.ห้วยทราย บ่อขยะอบต.ห้วยทราย บ้านหัวโก ต. บางสะพาน อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ. ประจวบคีรีขันธ์ - ประจวบคีรีขันธ์ 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.38
12 ทต.กำเนิดนพคุณ บ่อขยะทต.กำเนิดนพคุณ หมู่ 5 ต.กำเนิดนพคุณ ต. บางสะพาน อ. บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ์ - ประจวบคีรีขันธ์ 7 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.00
13 ทต.กุยบุรี บ่อขยะทต.กุยบุรี ต. บางสะพาน อ. กุยบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์ - ประจวบคีรีขันธ์ 5-0-85 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 9.96
14 อบต.แม่รำพึง บ่อขยะอบต.แม่รำพึง หมู่ 7 ต.แม่รำพึง ต. บางสะพาน อ. บางสะพานน้อย จ. ประจวบคีรีขันธ์ - ประจวบคีรีขันธ์ 15 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.67
15 ทต.ร่อนทอง บ่อขยะทต.ร่อนทอง หมู่ 12 ต.ร่อนทอง ต. บางสะพาน อ. บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ์ - ประจวบคีรีขันธ์ 7 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.17
16 อบต.ทรายทอง บ่อขยะอบต.ทรายทอง บ้านห้วยลึก ต. บางสะพาน อ. บางสะพานน้อย จ. ประจวบคีรีขันธ์ - ประจวบคีรีขันธ์ 7 ไร่ ใช้งาน 3 ไร่ การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.19
17 อบต.ไชยราช บ่อขยะอบต.ไชยราช ต.ไชยราช ต. บางสะพาน อ. บางสะพานน้อย จ. ประจวบคีรีขันธ์ - ประจวบคีรีขันธ์ 151 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.83
18 อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ บ่อขยะอบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ หมู่ 2 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ต. บางสะพาน อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ - ประจวบคีรีขันธ์ 23 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.48
19 อบต.อ่าวน้อย บ่อขยะอบต.อ่าวน้อย ต. บางสะพาน อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ. ประจวบคีรีขันธ์ - ประจวบคีรีขันธ์ 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.38
20 ทต.ปราณบุรี บ่อขยะทต.ปราณบุรี ศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ ต. บางสะพาน อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์ - ประจวบคีรีขันธ์ 200 การเทกองแบบควบคุม ขนาดมากกว่า 50 ตันต่อวัน ไม่ถูกต้อง 218.34
21 อบต.คลองวาฬ บ่อขยะอบต.คลองวาฬ ต.คลองวาฬ ต. บางสะพาน อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ. ประจวบคีรีขันธ์ - ประจวบคีรีขันธ์ 1 เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 0.68
22 ทต.บางสะพานน้อย บ่อขยะทต.บางสะพานน้อย ต.บางสะพาน ต. บางสะพาน อ. บางสะพานน้อย จ. ประจวบคีรีขันธ์ - ประจวบคีรีขันธ์ 16 ไร่ บ่อขยะ 2 ไร่ การกำจัดแบบเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.06