จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- ถนน สละชีพ ต. ประจวบคีรีขันธ์ อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ 032-603-991-5 โทรสาร 032-603-991

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 11.812131 y : 99.798183

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

6,367.62 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 8
มี อปท. จำนวน 61

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 2 แห่ง
เทศบาลตำบล 14 แห่ง
อบต. 44 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
6607 ทม.ประจวบคีรีขันธ์ / ประจวบคีรีขันธ์ 18,507.00 21.28 1 21.28 21.28 0.00 - 21.28 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 0.00
6608 อบต.เกาะหลัก / ประจวบคีรีขันธ์ 15,092.00 13.73 1 13.73 5.00 8.73 - - 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - - - 8.73
6609 ทต.คลองวาฬ / ประจวบคีรีขันธ์ 4,471.00 4.56 1 4.56 4.00 0.56 - - 4.00 - 4.00 4.00 - - - - - - - 0.56
6610 อบต.คลองวาฬ / ประจวบคีรีขันธ์ 10,538.00 9.59 1 9.59 3.03 6.56 - - 3.03 - 3.03 3.03 - - - - - - - 6.56
6611 อบต.ห้วยทราย / ประจวบคีรีขันธ์ 9,934.00 9.04 1 9.04 3.00 6.04 - 3.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 6.04
6612 ทต.กม.5 / ประจวบคีรีขันธ์ 3,651.00 3.72 1 3.72 2.00 1.72 - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - - 1.72
6613 อบต.อ่าวน้อย / ประจวบคีรีขันธ์ 21,651.00 19.70 1 19.70 5.00 14.70 - 5.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 14.70
6614 อบต.บ่อนอก / ประจวบคีรีขันธ์ 7,568.00 6.89 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 6.89 - 6.89 0.00
6615 ทต.กุยบุรี / ประจวบคีรีขันธ์ 8,996.00 9.18 1 9.18 9.18 0.00 - 9.18 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 0.00
6616 อบต.กุยบุรี / ประจวบคีรีขันธ์ 3,175.00 2.89 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 2.89 - 2.89 0.00
6617 อบต.กุยเหนือ / ประจวบคีรีขันธ์ 5,119.00 4.66 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 4.66 - 4.66 0.00
6618 อบต.เขาแดง / ประจวบคีรีขันธ์ 2,192.00 1.99 1 1.99 1.00 0.99 - - 1.00 - 1.00 1.00 - - - - - - - 0.99
6619 อบต.ดอนยายหนู / ประจวบคีรีขันธ์ 3,229.00 2.94 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 2.94 - 2.94 0.00
6620 ทต.ไร่ใหม่ / ประจวบคีรีขันธ์ 7,923.00 8.08 1 8.08 3.00 5.08 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - - 5.08
6621 อบต.สามกระทาย / ประจวบคีรีขันธ์ 9,655.00 8.79 1 8.79 3.00 5.79 - 3.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 5.79
6622 อบต.หาดขาม / ประจวบคีรีขันธ์ 11,102.00 10.10 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 10.10 - 10.10 0.00
6623 ทต.ทับสะแก / ประจวบคีรีขันธ์ 6,731.00 6.87 1 6.87 6.00 0.87 - - 6.00 - 6.00 6.00 - - - - - - - 0.87
6624 อบต.ทับสะแก / ประจวบคีรีขันธ์ 4,361.00 3.97 1 3.97 2.00 1.97 - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - - 1.97
6625 อบต.อ่างทอง / ประจวบคีรีขันธ์ 9,270.00 8.44 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 8.44 - 8.44 0.00
6626 อบต.นาหูกวาง / ประจวบคีรีขันธ์ 8,676.00 7.90 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 7.90 - 7.90 0.00
6627 อบต.เขาล้าน / ประจวบคีรีขันธ์ 7,920.00 7.21 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 7.21 - 7.21 0.00
6628 อบต.ห้วยยาง / ประจวบคีรีขันธ์ 9,042.00 8.23 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 8.23 - 8.23 0.00
6629 อบต.แสงอรุณ / ประจวบคีรีขันธ์ 3,954.00 3.60 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 3.60 - 3.60 0.00
6630 ทต.กำเนิดนพคุณ / ประจวบคีรีขันธ์ 2,751.00 2.81 1 2.81 2.81 0.00 - 0.81 - 2.00 - 0.00 - - - - - - - 2.00
6631 อบต.กำเนิดนพคุณ / ประจวบคีรีขันธ์ 7,730.00 7.03 1 7.03 2.50 4.53 - 2.45 - 0.05 - 0.00 - - - - - - - 4.58
6632 อบต.พงศ์ประศาสน์ / ประจวบคีรีขันธ์ 9,973.00 9.08 1 9.08 3.25 5.83 - - 3.25 - 3.25 3.25 - - - - - - - 5.83
6633 ทต.ร่อนทอง / ประจวบคีรีขันธ์ 8,015.00 8.18 1 8.18 5.00 3.18 - 4.85 - 0.15 - 0.00 - - - - - - - 3.33
6634 อบต.ร่อนทอง / ประจวบคีรีขันธ์ 8,920.00 8.12 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 8.12 - 8.12 0.00
6635 ทต.บ้านกรูด / ประจวบคีรีขันธ์ 4,233.00 4.32 1 4.32 4.26 0.06 - 4.26 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 0.06
6636 อบต.ธงชัย / ประจวบคีรีขันธ์ 6,027.00 5.48 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 5.48 - 5.48 0.00
6637 อบต.ชัยเกษม / ประจวบคีรีขันธ์ 11,589.00 10.55 1 10.55 3.00 7.55 - 3.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 7.55
6638 อบต.ทองมงคล / ประจวบคีรีขันธ์ 10,356.00 9.42 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 9.42 - 9.42 0.00
6639 อบต.แม่รำพึง / ประจวบคีรีขันธ์ 7,025.00 6.39 1 6.39 4.70 1.69 - 4.70 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 1.69
6640 อบต.ปากแพรก / ประจวบคีรีขันธ์ 3,541.00 3.22 1 3.22 2.50 0.72 - 2.40 - 0.10 - 0.00 - - - - - - - 0.82
6641 ทต.บางสะพานน้อย / ประจวบคีรีขันธ์ 3,004.00 3.06 1 3.06 3.06 0.00 - 3.06 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 0.00
6642 อบต.บางสะพาน / ประจวบคีรีขันธ์ 5,349.00 4.87 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 4.87 - 4.87 0.00
6643 อบต.ทรายทอง / ประจวบคีรีขันธ์ 7,439.00 6.77 1 6.77 2.00 4.77 - 2.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 4.77
6644 อบต.ช้างแรก / ประจวบคีรีขันธ์ 10,849.00 9.87 1 9.87 2.00 7.87 - 1.95 - 0.05 - 0.00 - - - - - - - 7.92
6645 อบต.ไชยราช / ประจวบคีรีขันธ์ 9,715.00 8.84 1 8.84 3.00 5.84 - 3.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 5.84
6646 ทต.ปราณบุรี / ประจวบคีรีขันธ์ 16,936.00 17.27 1 17.27 13.00 4.27 - - 13.00 - 13.00 13.00 - - - - - - - 4.27
6647 ทต.ไร่เก่า / ประจวบคีรีขันธ์ 10,731.00 10.95 1 10.95 8.00 2.95 - 7.90 - 0.10 - 0.00 - - - - - - - 3.05
6648 อบต.ปราณบุรี / ประจวบคีรีขันธ์ 4,586.00 4.17 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 4.17 - 4.17 0.00
6649 ทต.เขาน้อย / ประจวบคีรีขันธ์ 12,708.00 12.96 1 12.96 1.60 11.36 - - 1.60 - 1.60 1.60 - - - - - - - 11.36
6650 ทต.ปากน้ำปราณ / ประจวบคีรีขันธ์ 8,221.00 8.39 1 8.39 6.00 2.39 - - 6.00 - 6.00 6.00 - - - - - - - 2.39
6651 อบต.ปากน้ำปราณ / ประจวบคีรีขันธ์ 6,773.00 6.16 1 6.16 6.00 0.16 - - 6.00 - 6.00 6.00 - - - - - - - 0.16
6652 อบต.หนองตาแต้ม / ประจวบคีรีขันธ์ 12,078.00 10.99 1 10.99 4.40 6.59 - - 4.40 - 4.40 4.40 - - - - - - - 6.59
6653 อบต.วังก์พง / ประจวบคีรีขันธ์ 13,606.00 12.38 1 12.38 7.80 4.58 - - 7.80 - 7.80 7.80 - - - - - - - 4.58
6654 อบต.เขาจ้าว / ประจวบคีรีขันธ์ 2,500.00 2.28 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 2.28 - 2.28 0.00
6655 ทม.หัวหิน / ประจวบคีรีขันธ์ 63,091.00 140.00 1 140.00 140.00 0.00 - - 140.00 - 140.00 140.00 - - - - - - - 0.00
6656 อบต.หินเหล็กไฟ / ประจวบคีรีขันธ์ 14,842.00 13.51 1 13.51 7.00 6.51 - - 7.00 - 7.00 7.00 - - - - - - - 6.51
6657 ทต.หนองพลับ / ประจวบคีรีขันธ์ 4,616.00 4.71 1 4.71 3.00 1.71 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - - 1.71
6658 อบต.หนองพลับ / ประจวบคีรีขันธ์ 6,452.00 5.87 1 5.87 1.27 4.60 - - 1.27 - 1.27 1.27 - - - - - - - 4.60
6659 อบต.ทับใต้ / ประจวบคีรีขันธ์ 13,872.00 12.62 1 12.62 5.00 7.62 - - 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - - - 7.62
6660 อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ / ประจวบคีรีขันธ์ 7,159.00 6.51 1 6.51 1.00 5.51 - 0.97 - 0.03 - 0.00 - - - - - - - 5.54
6661 อบต.บึงนคร / ประจวบคีรีขันธ์ 4,904.00 4.46 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 4.46 - 4.46 0.00
6662 อบต.สามร้อยยอด / ประจวบคีรีขันธ์ 7,602.00 6.92 1 6.92 4.00 2.92 - - 4.00 - 4.00 4.00 - - - - - - - 2.92
6663 อบต.ศิลาลอย / ประจวบคีรีขันธ์ 11,014.00 10.02 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 10.02 - 10.02 0.00
6664 อบต.ไร่เก่า / ประจวบคีรีขันธ์ 4,881.00 4.44 1 4.44 4.00 0.44 - 4.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 0.44
6665 อบต.ศาลาลัย / ประจวบคีรีขันธ์ 5,317.00 4.84 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 4.84 - 4.84 0.00
6666 อบต.ไร่ใหม่ / ประจวบคีรีขันธ์ 2,817.00 2.56 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 2.56 - 2.56 0.00