จังหวัด นครศรีธรรมราช

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- ถนน ราชดำเนิน ต. ในเมือง อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

9,942.50 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 23
มี อปท. จำนวน 185

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร 1 แห่ง
เทศบาลเมือง 3 แห่ง
เทศบาลตำบล 50 แห่ง
อบต. 130 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
6667 ทน.นครศรีธรรมราช / นครศรีธรรมราช 104,354.00 145.00 1 145.00 129.00 16.00 - 115.00 - 14.00 - - - - - - - - - 30.00
6668 อบต.ท่าไร่ / นครศรีธรรมราช 22,014.00 3.80 1 3.80 3.60 0.20 - 3.45 - 0.15 - - - - - - - - - 0.35
6669 ทต.ปากนคร / นครศรีธรรมราช 6,321.00 1.80 1 1.80 1.50 0.30 - 1.30 - 0.20 - - - - - - - - - 0.50
6670 อบต.ปากนคร / นครศรีธรรมราช 8,888.00 1.60 1 1.60 1.35 0.25 - 1.20 - 0.15 - - - - - - - - - 0.40
6671 อบต.นาทราย / นครศรีธรรมราช 13,048.00 5.40 1 5.40 5.10 0.30 - 4.90 - 0.20 - - - - - - - - - 0.50
6672 อบต.กำแพงเซา / นครศรีธรรมราช 8,411.00 3.00 1 3.00 2.60 0.40 - 2.60 - - - - - - - - - - - 0.40
6673 อบต.ไชยมนตรี / นครศรีธรรมราช 9,579.00 1.40 1 1.40 1.20 0.20 - 1.00 - 0.20 - - - - - - - - - 0.40
6674 อบต.มะม่วงสองต้น / นครศรีธรรมราช 10,487.00 6.40 1 6.40 6.00 0.40 - 5.75 - 0.25 - - - - - - - - - 0.65
6675 อบต.นาเคียน / นครศรีธรรมราช 6,553.00 1.10 1 1.10 0.90 0.20 - 0.75 - 0.15 - - - - - - - - - 0.35
6676 ทต.ท่างิ้ว / นครศรีธรรมราช 10,647.00 6.30 1 6.30 5.10 1.20 - 4.90 - 0.20 - - - - - - - - - 1.40
6678 ทต.โพธิ์เสด็จ / นครศรีธรรมราช 9,723.00 4.20 1 4.20 3.90 0.30 - 3.70 - 0.20 - - - - - - - - - 0.50
6679 ทต.บางจาก / นครศรีธรรมราช 1,878.00 1.45 1 1.45 1.20 0.25 - 1.00 - 0.20 - - - - - - - - - 0.45
6680 อบต.บางจาก / นครศรีธรรมราช 6,582.00 2.20 1 2.20 2.00 0.20 - 1.85 - 0.15 - - - - - - - - - 0.35
6681 ทต.ท่าแพ / นครศรีธรรมราช 4,209.00 2.40 1 2.40 2.20 0.20 - 2.00 - 0.20 - - - - - - - - - 0.40
6682 ทม.ปากพูน / นครศรีธรรมราช 34,642.00 15.00 1 15.00 12.50 2.50 - 11.30 - 1.20 - - - - - - - - - 3.70
6683 อบต.ท่าซัก / นครศรีธรรมราช 6,561.00 1.55 1 1.55 1.36 0.19 - 1.16 - 0.20 - - - - - - - - - 0.39
6684 อบต.ท่าเรือ / นครศรีธรรมราช 11,335.00 5.10 1 5.10 4.90 0.20 - 4.70 - 0.20 - - - - - - - - - 0.40
6685 ทต.พรหมโลก / นครศรีธรรมราช 6,835.00 3.70 1 3.70 3.42 0.28 - 3.22 - 0.20 - - - - - - - - - 0.48
6686 ทต.พรหมคีรี / นครศรีธรรมราช 4,858.00 1.00 1 1.00 0.74 0.26 - 0.54 - 0.20 - - - - - - - - - 0.46
6687 อบต.บ้านเกาะ / นครศรีธรรมราช 5,667.00 5.16 - - - - - - - - - - - - - 1 5.16 4.00 1.16 4.00
6688 อบต.อินคีรี / นครศรีธรรมราช 2,635.00 2.40 - - - - - - - - - - - - - 1 2.40 1.50 0.90 1.50
6689 ทต.ทอนหงส์ / นครศรีธรรมราช 3,363.00 1.45 1 1.45 1.18 0.27 - 0.98 - 0.20 - - - - - - - - - 0.47
6690 อบต.ทอนหงส์ / นครศรีธรรมราช 8,453.00 2.60 1 2.60 2.39 0.21 - 2.19 - 0.20 - - - - - - - - - 0.41
6691 อบต.นาเรียง / นครศรีธรรมราช 8,387.00 1.75 1 1.75 1.50 0.25 - 1.35 - 0.15 - - - - - - - - - 0.40
6692 ทต.ลานสกา / นครศรีธรรมราช 8,556.00 10.50 1 10.50 10.00 0.50 - 9.50 - 0.50 - - - - - - - - - 1.00
6693 อบต.เขาแก้ว / นครศรีธรรมราช 9,151.00 2.90 1 2.90 2.70 0.20 - 2.50 - 0.20 - - - - - - - - - 0.40
6694 อบต.ลานสกา / นครศรีธรรมราช 7,987.00 2.00 1 2.00 1.60 0.40 - 1.45 - 0.15 - - - - - - - - - 0.55
6695 อบต.ท่าดี / นครศรีธรรมราช 5,764.00 1.10 1 1.10 0.90 0.20 - 0.80 - 0.10 - - - - - - - - - 0.30
6696 อบต.กำโลน / นครศรีธรรมราช 5,785.00 5.26 - - - - - - - - - - - - - 1 5.26 4.00 1.26 4.00
6697 ทต.ขุนทะเล / นครศรีธรรมราช 1,846.00 1.55 1 1.55 1.31 0.24 - 1.11 - 0.20 - - - - - - - - - 0.44
6698 ทต.ฉวาง / นครศรีธรรมราช 2,610.00 2.70 1 2.70 2.50 0.20 - - 2.10 0.40 2.10 0.50 - - 1.60 - - - - 0.60
6699 ทต.ปากน้ำฉวาง / นครศรีธรรมราช 5,428.00 2.10 1 2.10 1.80 0.30 - - 1.60 0.20 1.60 0.20 - - 1.40 - - - - 0.50
6700 อบต.ละอาย / นครศรีธรรมราช 5,307.00 4.83 - - - - - - - - - - - - - 1 4.83 2.85 1.98 2.85
6701 อบต.นาแว / นครศรีธรรมราช 2,823.00 0.90 1 0.90 0.70 0.20 - - 0.70 0.00 0.70 0.70 - - - - - - - 0.20
6702 ทต.ไม้เรียง / นครศรีธรรมราช 2,484.00 2.70 1 2.70 2.50 0.20 - - 2.10 0.40 2.10 0.50 - - 1.60 - - - - 0.60
6703 อบต.ไม้เรียง / นครศรีธรรมราช 7,371.00 1.45 1 1.45 1.20 0.25 - - 1.20 0.00 1.20 1.20 - - - - - - - 0.25
6704 อบต.กะเบียด / นครศรีธรรมราช 5,913.00 1.30 1 1.30 1.10 0.20 - 1.00 - 0.10 - - - - - - - - - 0.30
6705 อบต.นากะชะ / นครศรีธรรมราช 4,125.00 0.90 1 0.90 0.70 0.20 - - 0.70 0.00 0.70 0.70 - - - - - - - 0.20
6706 อบต.ห้วยปริก / นครศรีธรรมราช 6,963.00 2.00 1 2.00 1.80 0.20 - - 1.60 0.20 1.60 0.30 - - 1.30 - - - - 0.40
6707 อบต.ไสหร้า / นครศรีธรรมราช 11,496.00 10.46 - - - - - - - - - - - - - 1 10.46 8.50 1.96 8.50
6708 อบต.นาเขลียง / นครศรีธรรมราช 4,611.00 4.20 - - - - - - - - - - - - - 1 4.20 3.30 0.90 3.30
6709 ทต.จันดี / นครศรีธรรมราช 7,457.00 7.00 1 7.00 5.80 1.20 - - 5.80 0.00 5.80 5.80 - - - - - - - 1.20
6710 ทต.พิปูน / นครศรีธรรมราช 2,791.00 2.15 1 2.15 1.80 0.35 - 1.60 - 0.20 - - - - - - - - - 0.55
6711 อบต.พิปูน / นครศรีธรรมราช 2,841.00 0.90 1 0.90 0.40 0.50 - - 0.40 0.00 0.40 0.40 - - - - - - - 0.50
6713 ทต.เขาพระ / นครศรีธรรมราช 8,176.00 2.00 1 2.00 1.60 0.40 - - 1.60 0.00 1.60 1.60 - - - - - - - 0.40
6714 อบต.ยางค้อม / นครศรีธรรมราช 5,935.00 1.60 1 1.60 1.30 0.30 - - 1.10 0.20 1.10 0.30 - - 0.80 - - - - 0.50
6715 ทต.ควนกลาง / นครศรีธรรมราช 3,969.00 0.70 1 0.70 0.45 0.25 - 0.35 - 0.10 - - - - - - - - - 0.35
6716 ทต.เชียรใหญ่ / นครศรีธรรมราช 1,751.00 1.60 1 1.60 1.30 0.30 - - 1.10 0.20 1.10 0.30 - - 0.80 - - - - 0.50
6717 อบต.เชียรใหญ่ / นครศรีธรรมราช 3,254.00 2.96 - - - - - - - - - - - - - 1 2.96 2.30 0.66 2.30
6718 อบต.ท่าขนาน / นครศรีธรรมราช 2,412.00 2.19 - - - - - - - - - - - - - 1 2.19 1.70 0.49 1.70
6719 อบต.บ้านเนิน / นครศรีธรรมราช 3,639.00 3.31 - - - - - - - - - - - - - 1 3.31 2.80 0.51 2.80
6720 อบต.ไสหมาก / นครศรีธรรมราช 4,405.00 4.01 - - - - - - - - - - - - - 1 4.01 3.50 0.51 3.50
6721 อบต.ท้องลำเจียก / นครศรีธรรมราช 4,126.00 0.90 1 0.90 0.70 0.20 - 0.55 - 0.15 - - - - - - - - - 0.35
6722 อบต.เสือหึง / นครศรีธรรมราช 2,748.00 2.50 - - - - - - - - - - - - - 1 2.50 1.80 0.70 1.80
6723 ทต.การะเกด / นครศรีธรรมราช 7,054.00 1.70 1 1.70 1.20 0.50 - 1.20 - - - - - - - - - - - 0.50
6724 อบต.เขาพระบาท / นครศรีธรรมราช 6,336.00 5.77 - - - - - - - - - - - - - 1 5.77 4.80 0.97 4.80
6725 อบต.แม่เจ้าอยู่หัว / นครศรีธรรมราช 7,593.00 2.20 1 2.20 1.80 0.40 - 1.60 - 0.20 - - - - - - - - - 0.60
6726 ทต.ชะอวด / นครศรีธรรมราช 3,749.00 5.00 1 5.00 4.00 1.00 - 3.50 - 0.50 - - - - - - - - - 1.50
6727 อบต.ชะอวด / นครศรีธรรมราช 9,989.00 2.50 1 2.50 2.00 0.50 - 1.80 - 0.20 - - - - - - - - - 0.70
6728 อบต.ท่าเสม็ด / นครศรีธรรมราช 4,790.00 0.60 1 0.60 0.50 0.10 - 0.40 - 0.10 - - - - - - - - - 0.20
6729 ทต.ท่าประจะ / นครศรีธรรมราช 6,187.00 1.20 1 1.20 1.00 0.20 - 0.80 - 0.20 - - - - - - - - - 0.40
6730 อบต.เคร็ง / นครศรีธรรมราช 7,436.00 0.50 1 0.50 0.45 0.05 - 0.40 - 0.05 - - - - - - - - - 0.10
6731 อบต.วังอ่าง / นครศรีธรรมราช 10,362.00 9.43 - - - - - - - - - - - - - 1 9.43 7.50 1.93 7.50
6732 อบต.บ้านตูล / นครศรีธรรมราช 7,136.00 6.49 - - - - - - - - - - - - - 1 6.49 5.00 1.49 5.00
6733 อบต.ขอนหาด / นครศรีธรรมราช 5,927.00 2.10 1 2.10 1.90 0.20 - 1.70 - 0.20 - - - - - - - - - 0.40
6734 อบต.เกาะขันธ์ / นครศรีธรรมราช 8,961.00 2.80 1 2.80 2.60 0.20 - 2.10 - 0.50 - - - - - - - - - 0.70
6735 อบต.ควนหนองหงษ์ / นครศรีธรรมราช 7,357.00 1.10 1 1.10 0.90 0.20 - 0.70 - 0.20 - - - - - - - - - 0.40
6736 อบต.เขาพระทอง / นครศรีธรรมราช 8,225.00 7.48 - - - - - - - - - - - - - 1 7.48 5.50 1.98 5.50
6737 อบต.นางหลง / นครศรีธรรมราช 6,545.00 1.80 1 1.80 1.60 0.20 - 1.40 - 0.20 - - - - - - - - - 0.40
6738 ทต.ท่าศาลา / นครศรีธรรมราช 2,980.00 3.50 1 3.50 3.26 0.24 - 3.06 - 0.20 - - - - - - - - - 0.44
6739 อบต.ท่าศาลา / นครศรีธรรมราช 30,034.00 13.50 1 13.50 12.00 1.50 - 11.30 - 0.70 - - - - - - - - - 2.20
6740 อบต.กลาย / นครศรีธรรมราช 8,721.00 2.20 1 2.20 2.00 0.20 - 1.85 - 0.15 - - - - - - - - - 0.35
6741 อบต.ท่าขึ้น / นครศรีธรรมราช 13,743.00 12.51 - - - - - - - - - - - - - 1 12.51 10.70 1.81 10.70
6742 อบต.หัวตะพาน / นครศรีธรรมราช 4,963.00 4.52 - - - - - - - - - - - - - 1 4.52 4.00 0.52 4.00
6743 อบต.สระแก้ว / นครศรีธรรมราช 8,918.00 8.12 - - - - - - - - - - - - - 1 8.12 6.50 1.62 6.50
6744 อบต.โมคลาน / นครศรีธรรมราช 14,311.00 13.02 - - - - - - - - - - - - - 1 13.02 11.30 1.72 11.30
6745 อบต.ไทยบุรี / นครศรีธรรมราช 7,049.00 6.41 - - - - - - - - - - - - - 1 6.41 5.00 1.41 5.00
6746 อบต.ดอนตะโก / นครศรีธรรมราช 5,095.00 4.64 - - - - - - - - - - - - - 1 4.64 4.00 0.64 4.00
6747 อบต.ตลิ่งชัน / นครศรีธรรมราช 8,600.00 1.45 1 1.45 1.20 0.25 - 1.10 - 0.10 - - - - - - - - - 0.35
6748 อบต.โพธิ์ทอง / นครศรีธรรมราช 8,983.00 2.10 1 2.10 1.89 0.21 - 1.69 - 0.20 - - - - - - - - - 0.41
6749 ทต.ชะมาย / นครศรีธรรมราช 13,645.00 15.80 1 15.80 15.00 0.80 - 14.00 - 1.00 - - - - - - - - - 1.80
6750 อบต.หนองหงส์ / นครศรีธรรมราช 10,899.00 6.00 1 6.00 5.20 0.80 - - 4.70 0.50 4.70 1.00 - - 3.70 - - - - 1.30
6751 อบต.ควนกรด / นครศรีธรรมราช 10,293.00 2.50 1 2.50 1.50 1.00 - 1.20 - 0.30 - - - - - - - - - 1.30
6752 อบต.นาไม้ไผ่ / นครศรีธรรมราช 9,725.00 8.85 - - - - - - - - - - - - - 1 8.85 7.00 1.85 7.00
6753 อบต.นาหลวงเสน / นครศรีธรรมราช 9,934.00 9.04 - - - - - - - - - - - - - 1 9.04 7.10 1.94 7.10
6754 อบต.เขาโร / นครศรีธรรมราช 10,599.00 9.65 - - - - - - - - - - - - - 1 9.65 8.00 1.65 8.00
6755 ทต.กะปาง / นครศรีธรรมราช 15,547.00 1.80 1 1.80 1.50 0.30 - 1.10 - 0.40 - - - - - - - - - 0.70
6756 ทต.ที่วัง / นครศรีธรรมราช 13,962.00 7.50 1 7.50 6.00 1.50 - 5.50 - 0.50 - - - - - - - - - 2.00
6757 อบต.น้ำตก / นครศรีธรรมราช 3,322.00 3.02 - - - - - - - - - - - - - 1 3.02 1.50 1.52 1.50
6758 ทต.ถ้ำใหญ่ / นครศรีธรรมราช 12,241.00 12.50 1 12.50 11.50 1.00 - 11.00 - 0.50 - - - - - - - - - 1.50
6759 อบต.นาโพธิ์ / นครศรีธรรมราช 6,303.00 2.30 1 2.30 2.00 0.30 - 1.70 - 0.30 - - - - - - - - - 0.60
6760 อบต.เขาขาว / นครศรีธรรมราช 14,164.00 1.20 1 1.20 1.10 0.10 - 0.90 - 0.20 - - - - - - - - - 0.30
6761 ทม.ทุ่งสง / นครศรีธรรมราช 5,673.00 2.40 1 2.40 2.00 0.40 - 1.70 - 0.30 - - - - - - - - - 0.70
6762 ทต.นาบอน / นครศรีธรรมราช 2,492.00 3.20 1 3.20 3.00 0.20 - 2.50 - 0.50 - - - - - - - - - 0.70
6763 อบต.นาบอน / นครศรีธรรมราช 8,769.00 2.50 1 2.50 2.20 0.30 - 1.90 - 0.30 - - - - - - - - - 0.60
6764 อบต.ทุ่งสง / นครศรีธรรมราช 8,425.00 2.50 1 2.50 2.20 0.30 - 2.00 - 0.20 - - - - - - - - - 0.50
6765 อบต.แก้วแสน / นครศรีธรรมราช 7,128.00 1.50 1 1.50 1.20 0.30 - 1.00 - 0.20 - - - - - - - - - 0.50
6766 ทต.ท่ายาง / นครศรีธรรมราช 5,218.00 16.50 1 16.50 15.00 1.50 - 13.00 - 2.00 - - - - - - - - - 3.50
6767 อบต.ท่ายาง / นครศรีธรรมราช 9,746.00 1.80 1 1.80 1.50 0.30 - 1.00 - 0.50 - - - - - - - - - 0.80
6768 ทต.ทุ่งสัง / นครศรีธรรมราช 30,722.00 50.00 1 50.00 45.00 5.00 - 20.00 15.00 10.00 15.00 - - - 15.00 - - - - 15.00
6769 อบต.ทุ่งใหญ่ / นครศรีธรรมราช 9,902.00 3.10 1 3.10 2.70 0.40 - - 2.20 0.50 2.20 1.00 - - 1.20 - - - - 0.90
6770 อบต.กุแหระ / นครศรีธรรมราช 8,245.00 7.50 - - - - - - - - - - - - - 1 7.50 6.00 1.50 6.00
6771 อบต.ปริก / นครศรีธรรมราช 16,133.00 1.90 1 1.90 1.50 0.40 - 1.00 - 0.50 - - - - - - - - - 0.90
6772 อบต.บางรูป / นครศรีธรรมราช 9,202.00 8.37 - - - - - - - - - - - - - 1 8.37 7.00 1.37 7.00
6773 อบต.กรุงหยัน / นครศรีธรรมราช 10,572.00 2.50 1 2.50 2.10 0.40 - 1.90 - 0.20 - - - - - - - - - 0.60
6775 อบต.คลองน้อย / นครศรีธรรมราช 11,221.00 0.70 1 0.70 0.60 0.10 - 0.50 - 0.10 - - - - - - - - - 0.20
6776 อบต.ป่าระกำ / นครศรีธรรมราช 4,528.00 4.12 - - - - - - - - - - - - - 1 4.12 3.00 1.12 3.00
6777 ทต.ชะเมา / นครศรีธรรมราช 3,527.00 3.60 - - - - - - - - - - - - - 1 3.60 2.80 0.80 2.80
6778 อบต.คลองกระบือ / นครศรีธรรมราช 6,068.00 1.50 1 1.50 1.10 0.40 - - 0.90 0.20 0.90 0.70 - - 0.20 - - - - 0.60
6779 ทต.เกาะทวด / นครศรีธรรมราช 5,133.00 5.24 - - - - - - - - - - - - - 1 5.24 4.30 0.94 4.30
6780 อบต.บ้านใหม่ / นครศรีธรรมราช 3,822.00 3.48 - - - - - - - - - - - - - 1 3.48 2.50 0.98 2.50
6781 อบต.หูล่อง / นครศรีธรรมราช 5,262.00 0.60 1 0.60 0.40 0.20 - - 0.30 0.10 0.30 0.20 - - 0.10 - - - - 0.30
6782 อบต.แหลมตะลุมพุก / นครศรีธรรมราช 2,004.00 1.00 1 1.00 0.70 0.30 - - 0.55 0.15 0.55 0.45 - - 0.10 - - - - 0.45
6783 อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก / นครศรีธรรมราช 5,627.00 1.40 1 1.40 1.10 0.30 - - 0.90 0.20 0.90 0.70 - - 0.20 - - - - 0.50
6784 อบต.บางศาลา / นครศรีธรรมราช 3,603.00 3.28 - - - - - - - - - - - - - 1 3.28 2.50 0.78 2.50
6785 ทต.บางพระ / นครศรีธรรมราช 4,491.00 1.25 1 1.25 0.90 0.35 - - 0.70 0.20 0.70 0.50 - - 0.20 - - - - 0.55
6786 อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก / นครศรีธรรมราช 7,814.00 1.10 1 1.10 0.80 0.30 - - 0.60 0.20 0.60 0.40 - - 0.20 - - - - 0.50
6787 อบต.บ้านเพิง / นครศรีธรรมราช 3,058.00 2.78 - - - - - - - - - - - - - 1 2.78 2.00 0.78 2.00
6788 อบต.ท่าพญา / นครศรีธรรมราช 4,735.00 4.31 - - - - - - - - - - - - - 1 4.31 3.50 0.81 3.50
6789 อบต.ปากแพรก / นครศรีธรรมราช 3,540.00 3.22 - - - - - - - - - - - - - 1 3.22 1.50 1.72 1.50
6790 อบต.ขนาบนาก / นครศรีธรรมราช 4,925.00 4.48 - - - - - - - - - - - - - 1 4.48 3.50 0.98 3.50
6791 ทต.ร่อนพิบูลย์ / นครศรีธรรมราช 4,477.00 3.80 1 3.80 3.50 0.30 - 3.00 - 0.50 - - - - - - - - - 0.80
6792 อบต.ร่อนพิบูลย์ / นครศรีธรรมราช 18,598.00 3.50 1 3.50 3.20 0.30 - 2.70 - 0.50 - - - - - - - - - 0.80
6793 ทต.หินตก / นครศรีธรรมราช 7,889.00 7.80 1 7.80 7.00 0.80 - 6.00 - 1.00 - - - - - - - - - 1.80
6794 อบต.หินตก / นครศรีธรรมราช 10,343.00 9.41 - - - - - - - - - - - - - 1 9.41 8.00 1.41 8.00
6795 อบต.เสาธง / นครศรีธรรมราช 11,088.00 1.70 1 1.70 1.50 0.20 - 1.35 - 0.15 - - - - - - - - - 0.35
6796 ทต.เขาชุมทอง / นครศรีธรรมราช 5,504.00 1.50 1 1.50 1.30 0.20 - 1.15 - 0.15 - - - - - - - - - 0.35
6797 อบต.ควนพัง / นครศรีธรรมราช 12,901.00 11.74 - - - - - - - - - - - - - 1 11.74 9.80 1.94 9.80
6798 อบต.ควนชุม / นครศรีธรรมราช 8,403.00 7.65 - - - - - - - - - - - - - 1 7.65 6.00 1.65 6.00
6799 ทต.สิชล / นครศรีธรรมราช 10,291.00 10.50 - - - - - - - - - - - - - 1 10.50 8.60 1.90 8.60
6800 อบต.สิชล / นครศรีธรรมราช 8,490.00 2.40 1 2.40 2.20 0.20 - 2.10 - 0.10 - - - - - - - - - 0.30
6801 อบต.ทุ่งปรัง / นครศรีธรรมราช 11,518.00 10.48 - - - - - - - - - - - - - 1 10.48 9.00 1.48 9.00
6802 อบต.ฉลอง / นครศรีธรรมราช 6,670.00 6.07 - - - - - - - - - - - - - 1 6.07 5.00 1.07 5.00
6803 อบต.เสาเภา / นครศรีธรรมราช 12,362.00 2.75 1 2.75 2.50 0.25 - 2.30 - 0.20 - - - - - - - - - 0.45
6804 อบต.เปลี่ยน / นครศรีธรรมราช 7,607.00 1.20 1 1.20 1.00 0.20 - 0.80 - 0.20 - - - - - - - - - 0.40
6805 อบต.สี่ขีด / นครศรีธรรมราช 10,221.00 9.30 - - - - - - - - - - - - - 1 9.30 8.00 1.30 8.00
6806 อบต.เทพราช / นครศรีธรรมราช 8,042.00 7.32 - - - - - - - - - - - - - 1 7.32 6.00 1.32 6.00
6807 อบต.เขาน้อย / นครศรีธรรมราช 5,664.00 5.15 - - - - - - - - - - - - - 1 5.15 4.00 1.15 4.00
6808 ทต.ทุ่งใส / นครศรีธรรมราช 7,089.00 5.70 1 5.70 5.43 0.27 - 4.93 - 0.50 - - - - - - - - - 0.77
6809 ทต.ขนอม / นครศรีธรรมราช 4,451.00 3.40 1 3.40 3.00 0.40 - 0.40 2.30 0.30 2.30 - - - 2.30 - - - - 0.70
6810 ทต.อ่าวขนอม / นครศรีธรรมราช 9,430.00 6.00 1 6.00 5.00 1.00 - 4.50 - 0.50 - - - - - - - - - 1.50
6811 อบต.ควนทอง / นครศรีธรรมราช 10,973.00 2.00 1 2.00 1.80 0.20 - 1.60 - 0.20 - - - - - - - - - 0.40
6812 ทต.ท้องเนียน / นครศรีธรรมราช 5,592.00 2.20 1 2.20 2.00 0.20 - 0.20 1.60 0.20 1.60 - - - 1.60 - - - - 0.40
6813 ทต.หัวไทร / นครศรีธรรมราช 11,221.00 1.70 1 1.70 1.46 0.24 - 1.26 - 0.20 - - - - - - - - - 0.44
6814 อบต.หัวไทร / นครศรีธรรมราช 10,528.00 4.00 1 4.00 3.50 0.50 - 3.50 - - - - - - - - - - - 0.50
6815 อบต.แหลม / นครศรีธรรมราช 6,167.00 5.61 - - - - - - - - - - - - - 1 5.61 4.50 1.11 4.50
6816 ทต.หน้าสตน / นครศรีธรรมราช 6,901.00 2.90 1 2.90 2.60 0.30 - 2.60 - - - - - - - - - - - 0.30
6817 อบต.ทรายขาว / นครศรีธรรมราช 7,783.00 2.00 1 2.00 1.60 0.40 - 1.60 - - - - - - - - - - - 0.40
6818 อบต.เขาพังไกร / นครศรีธรรมราช 6,568.00 5.98 - - - - - - - - - - - - - 1 5.98 4.50 1.48 4.50
6819 อบต.บ้านราม / นครศรีธรรมราช 3,593.00 3.27 - - - - - - - - - - - - - 1 3.27 2.50 0.77 2.50
6820 อบต.บางนบ / นครศรีธรรมราช 1,997.00 1.82 - - - - - - - - - - - - - 1 1.82 0.80 1.02 0.80
6821 อบต.ท่าซอม / นครศรีธรรมราช 2,981.00 2.71 - - - - - - - - - - - - - 1 2.71 2.00 0.71 2.00
6822 อบต.ควนชะลิก / นครศรีธรรมราช 4,987.00 4.54 - - - - - - - - - - - - - 1 4.54 3.50 1.04 3.50
6823 อบต.รามแก้ว / นครศรีธรรมราช 2,172.00 1.98 - - - - - - - - - - - - - 1 1.98 1.00 0.98 1.00
6824 ทต.เกาะเพชร / นครศรีธรรมราช 4,398.00 8.40 1 8.40 7.50 0.90 - 7.50 - - - - - - - - - - - 0.90
6825 อบต.บางขัน / นครศรีธรรมราช 14,035.00 12.77 - - - - - - - - - - - - - 1 12.77 10.80 1.97 10.80
6826 อบต.บ้านลำนาว / นครศรีธรรมราช 16,494.00 3.50 1 3.50 3.00 0.50 - 2.50 - 0.50 - - - - - - - - - 1.00
6827 อบต.วังหิน / นครศรีธรรมราช 9,039.00 8.23 - - - - - - - - - - - - - 1 8.23 7.00 1.23 7.00
6828 อบต.บ้านนิคม / นครศรีธรรมราช 7,653.00 6.96 - - - - - - - - - - - - - 1 6.96 5.00 1.96 5.00
6829 อบต.ถ้ำพรรณรา / นครศรีธรรมราช 7,051.00 6.42 - - - - - - - - - - - - - 1 6.42 5.50 0.92 5.50
6829 อบต.ถ้ำพรรณรา / นครศรีธรรมราช 7,864.00 2.10 1 2.10 1.80 0.30 - 1.50 - 0.30 - - - - - - - - - 0.60
6830 อบต.คลองเส / นครศรีธรรมราช 17,149.00 1.15 1 1.15 1.00 0.15 - - 1.00 0.00 1.00 1.00 - - - - - - - 0.15
6831 อบต.ดุสิต / นครศรีธรรมราช 4,331.00 3.94 - - - - - - - - - - - - - 1 3.94 3.00 0.94 3.00
6832 อบต.บ้านชะอวด / นครศรีธรรมราช 4,310.00 3.92 - - - - - - - - - - - - - 1 3.92 3.00 0.92 3.00
6833 อบต.ควนหนองคว้า / นครศรีธรรมราช 3,323.00 3.02 - - - - - - - - - - - - - 1 3.02 2.00 1.02 2.00
6834 อบต.ทุ่งโพธิ์ / นครศรีธรรมราช 9,825.00 2.00 1 2.00 1.80 0.20 - 1.70 - 0.10 - - - - - - - - - 0.30
6835 อบต.นาหมอบุญ / นครศรีธรรมราช 7,182.00 6.54 - - - - - - - - - - - - - 1 6.54 5.00 1.54 5.00
6836 อบต.สามตำบล / นครศรีธรรมราช 7,103.00 6.46 - - - - - - - - - - - - - 1 6.46 5.00 1.46 5.00
6837 อบต.นาพรุ / นครศรีธรรมราช 13,404.00 2.40 1 2.40 2.23 0.17 - 2.13 - 0.10 - - - - - - - - - 0.27
6838 ทต.นาสาร / นครศรีธรรมราช 10,158.00 5.55 1 5.55 5.31 0.24 - 5.06 - 0.25 - - - - - - - - - 0.49
6839 อบต.ท้ายสำเภา / นครศรีธรรมราช 11,891.00 2.80 1 2.80 2.66 0.14 - 2.51 - 0.15 - - - - - - - - - 0.29
6840 อบต.ช้างซ้าย / นครศรีธรรมราช 5,027.00 2.10 1 2.10 1.80 0.30 - 1.70 - 0.10 - - - - - - - - - 0.40
6841 อบต.นบพิตำ / นครศรีธรรมราช 8,266.00 1.70 1 1.70 1.50 0.20 - 1.30 - 0.20 - - - - - - - - - 0.40
6842 อบต.กรุงชิง / นครศรีธรรมราช 10,041.00 9.14 - - - - - - - - - - - - - 1 9.14 8.00 1.14 8.00
6843 อบต.กะหรอ / นครศรีธรรมราช 7,511.00 6.84 - - - - - - - - - - - - - 1 6.84 6.00 0.84 6.00
6844 ทต.นาเหรง / นครศรีธรรมราช 7,733.00 1.40 1 1.40 1.19 0.21 - 0.99 - 0.20 - - - - - - - - - 0.41
6845 อบต.ช้างกลาง / นครศรีธรรมราช 6,485.00 1.15 1 1.15 1.00 0.15 - - 1.00 0.00 1.00 1.00 - - - - - - - 0.15
6846 ทต.หลักช้าง / นครศรีธรรมราช 7,705.00 1.70 1 1.70 1.40 0.30 - - 1.20 0.20 1.20 0.30 - - 0.90 - - - - 0.50
6847 ทต.สวนขัน / นครศรีธรรมราช 5,046.00 1.30 1 1.30 0.85 0.45 - - 0.85 0.00 0.85 0.85 - - - - - - - 0.45
6848 อบต.เชียรเขา / นครศรีธรรมราช 6,126.00 0.90 1 0.90 0.70 0.20 - 0.50 - 0.20 - - - - - - - - - 0.40
6849 ทต.ดอนตรอ / นครศรีธรรมราช 5,630.00 1.20 1 1.20 0.90 0.30 - 0.70 - 0.20 - - - - - - - - - 0.50
6850 อบต.สวนหลวง / นครศรีธรรมราช 11,104.00 1.30 1 1.30 1.10 0.20 - 0.90 - 0.20 - - - - - - - - - 0.40
6851 ทต.ทางพูน / นครศรีธรรมราช 8,737.00 1.00 1 1.00 0.80 0.20 - 0.60 - 0.20 - - - - - - - - - 0.40