จังหวัด กระบี่

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน อุตรกิจ อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ 81000
โทรศัพท์ 075-611-114 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2557)

4,708.51 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 8
มี อปท. จำนวน 62

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 12 แห่ง
อบต. 48 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
6853 ทม.กระบี่ / กระบี่ 31,967.00 47.03 1 47.03 47.03 0.00 - - 47.03 1.00 46.03 46.03 - - - - - - 0.00 1.00
6854 ทต.กระบี่น้อย / กระบี่ 17,278.00 17.62 1 17.62 9.21 8.42 - - 9.21 0.00 9.21 9.21 - - - - - - 0.00 8.42
6855 อบต.เขาคราม / กระบี่ 10,540.00 9.59 1 9.59 2.66 6.93 - - 2.66 0.00 2.66 2.66 - - - - - - 0.00 6.93
6856 อบต.เขาทอง / กระบี่ 6,781.00 6.17 1 6.17 1.59 4.58 - - 1.59 0.00 1.59 1.59 - - - - - - 0.00 4.58
6857 อบต.ทับปริก / กระบี่ 9,957.00 9.06 1 9.06 3.65 5.41 - - 3.65 0.00 3.65 3.65 - - - - - - 0.00 5.41
6858 อบต.ไสไทย / กระบี่ 14,214.00 12.93 1 12.93 12.63 0.30 - - 12.63 0.00 12.63 12.63 - - - - - - 0.00 0.30
6859 อบต.อ่าวนาง / กระบี่ 13,383.00 56.54 1 56.54 56.51 0.03 - - 56.51 0.00 56.51 56.51 - - - - - - 0.00 0.03
6860 อบต.หนองทะเล / กระบี่ 10,386.00 9.45 1 9.45 9.34 0.11 - - 9.34 0.00 9.34 9.34 - - - - - - 0.00 0.11
6861 อบต.คลองประสงค์ / กระบี่ 5,524.00 5.03 - - - - - - - - - - - - - 1 5.03 - 5.03 0.00
6862 ทต.เขาพนม / กระบี่ 5,716.00 12.10 1 12.10 12.00 0.10 - 11.50 - 0.50 - - - - - - - - 0.00 0.60
6863 อบต.เขาพนม / กระบี่ 7,075.00 6.44 1 6.44 3.00 3.44 - 3.00 - 0.00 - - - - - - - - 0.00 3.44
6864 อบต.เขาดิน / กระบี่ 8,844.00 8.05 1 8.05 2.00 6.05 - 1.60 - 0.40 - - - - - - - - 0.00 6.45
6865 อบต.สินปุน / กระบี่ 9,314.00 8.48 - - - - - - - - - - - - - 1 8.48 0.13 8.34 0.13
6866 อบต.พรุเตียว / กระบี่ 9,037.00 8.22 - - - - - - - - - - - - - 1 8.22 0.50 7.72 0.50
6867 อบต.หน้าเขา / กระบี่ 9,457.00 8.61 1 8.61 6.00 2.61 - 5.80 - 0.20 - - - - - - - - 0.00 2.81
6868 อบต.โคกหาร / กระบี่ 5,885.00 5.36 - - - - - - - - - - - - - 1 5.36 - 5.36 0.00
6869 ทต.เกาะลันตาใหญ่ / กระบี่ 1,187.00 1.21 1 1.21 0.80 0.41 - 0.60 - 0.20 - - - - - - - - 0.00 0.61
6870 อบต.เกาะลันตาใหญ่ / กระบี่ 6,508.00 5.92 1 5.92 2.00 3.92 - 2.00 - 0.00 - - - - - - - - 0.00 3.92
6871 อบต.เกาะลันตาน้อย / กระบี่ 5,965.00 5.43 - - - - - - - - - - - - - 1 5.43 - 5.43 0.00
6872 อบต.เกาะกลาง / กระบี่ 8,414.00 7.66 1 7.66 1.00 6.66 - 1.00 - 0.00 - - - - - - - - 0.00 6.66
6873 อบต.คลองยาง / กระบี่ 6,113.00 5.56 1 5.56 2.00 3.56 - 1.70 - 0.30 - - - - - - - - 0.00 3.86
6874 อบต.ศาลาด่าน / กระบี่ 6,612.00 18.00 1 18.00 18.00 0.00 - 17.80 - 0.20 - - - - - - - - 0.00 0.20
6875 ทต.คลองท่อมใต้ / กระบี่ 3,838.00 3.91 1 3.91 2.42 1.49 - 2.28 - 0.14 - - - - - - - - 0.00 1.63
6876 อบต.คลองท่อมใต้ / กระบี่ 9,249.00 15.00 1 15.00 15.00 0.00 - 10.00 - 5.00 - - - - - - - - 0.00 5.00
6877 อบต.คลองท่อมเหนือ / กระบี่ 6,522.00 7.00 1 7.00 3.00 4.00 - 2.80 - 0.20 - - - - - - - - 0.00 4.20
6878 ทต.คลองพน / กระบี่ 2,928.00 3.56 1 3.56 3.00 0.56 - 1.95 - 1.05 - - - - - - - - 0.00 1.61
6879 ทต.คลองพนพัฒนา / กระบี่ 16,992.00 17.33 - - - - - - - - - - - - - 1 17.33 - 17.33 0.00
6880 ทต.ทรายขาว / กระบี่ 10,881.00 11.10 1 11.10 3.00 8.10 - 2.90 - 0.10 - - - - - - - - 0.00 8.20
6881 อบต.ห้วยน้ำขาว / กระบี่ 9,756.00 8.88 - - - - - - - - - - - - - 1 8.88 0.50 8.38 0.50
6882 อบต.พรุดินนา / กระบี่ 10,681.00 9.72 1 9.72 5.00 4.72 - 5.00 - 0.00 - - - - - - - - 0.00 4.72
6883 อบต.เพหลา / กระบี่ 6,341.00 5.77 - - - - - - - - - - - - - 1 5.77 - 5.77 0.00
6884 ทต.อ่าวลึกใต้ / กระบี่ 5,763.00 5.88 1 5.88 2.50 3.38 - 2.30 - 0.20 - - - - - - - - 0.00 3.58
6885 อบต.อ่าวลึกใต้ / กระบี่ 5,484.00 4.99 1 4.99 4.00 0.99 - 4.00 - 0.00 - - - - - - - - 0.00 0.99
6886 ทต.แหลมสัก / กระบี่ 4,088.00 4.17 1 4.17 2.00 2.17 - 1.70 - 0.30 - - - - - - - - 0.00 2.47
6887 อบต.แหลมสัก / กระบี่ 2,394.00 2.18 1 2.18 0.50 1.68 - 0.50 - 0.00 - - - - - - - - 0.00 1.68
6888 อบต.นาเหนือ / กระบี่ 4,925.00 4.48 1 4.48 3.00 1.48 - 3.00 - 0.00 - - - - - - - - 0.00 1.48
6889 อบต.คลองหิน / กระบี่ 7,035.00 6.40 1 6.40 1.71 4.69 - - 1.71 0.00 1.71 1.71 - - - - - - 0.00 4.69
6890 อบต.อ่าวลึกน้อย / กระบี่ 6,516.00 5.93 - - - - - - - - - - - - - 1 5.93 - 5.93 0.00
6891 อบต.อ่าวลึกเหนือ / กระบี่ 6,747.00 6.14 1 6.14 1.93 4.21 - - 1.93 0.00 1.93 1.93 - - - - - - 0.00 4.21
6892 อบต.เขาใหญ่ / กระบี่ 4,351.00 3.96 1 3.96 0.88 3.08 - - 0.88 0.00 0.88 0.88 - - - - - - 0.00 3.08
6893 อบต.คลองยา / กระบี่ 3,878.00 3.53 - - - - - - - - - - - - - 1 3.53 0.01 3.52 0.01
6894 อบต.บ้านกลาง / กระบี่ 5,089.00 4.63 1 4.63 3.30 1.33 - 3.00 - 0.30 - - - - - - - - 0.00 1.63
6895 ทต.ปลายพระยา / กระบี่ 6,115.00 6.24 1 6.24 5.00 1.24 - 4.95 - 0.05 - - - - - - - - 0.00 1.29
6896 อบต.ปลายพระยา / กระบี่ 12,490.00 11.37 - - - - - - - - - - - - - 1 11.37 0.80 10.57 0.80
6897 อบต.เขาเขน / กระบี่ 6,480.00 5.90 1 5.90 0.50 5.40 - 0.45 - 0.05 - - - - - - - - 0.00 5.45
6898 อบต.เขาต่อ / กระบี่ 7,621.00 6.94 1 6.94 2.00 4.94 - 1.95 - 0.05 - - - - - - - - 0.00 4.99
6899 อบต.คีรีวง / กระบี่ 5,874.00 5.35 1 5.35 1.00 4.35 - 0.95 - 0.05 - - - - - - - - 0.00 4.40
6900 ทต.ลำทับ / กระบี่ 4,300.00 8.93 1 8.93 8.50 0.43 - 6.17 - 2.33 - - - - - - - - 0.00 2.76
6901 อบต.ลำทับ / กระบี่ 5,419.00 4.93 - - - - - - - - - - - - - 1 4.93 0.08 4.85 0.08
6902 อบต.ดินอุดม / กระบี่ 6,131.00 5.58 1 5.58 0.50 5.08 - 0.48 - 0.02 - - - - - - - - 0.00 5.10
6903 อบต.ทุ่งไทรทอง / กระบี่ 4,677.00 4.26 - - - - - - - - - - - - - 1 4.26 0.10 4.16 0.10
6904 อบต.ดินแดง / กระบี่ 3,863.00 3.52 - - - - - - - - - - - - - 1 3.52 - 3.52 0.00
6905 ทต.เหนือคลอง / กระบี่ 4,445.00 6.44 1 6.44 6.11 0.33 - - 6.11 0.00 6.11 6.11 - - - - - - 0.00 0.33
6906 อบต.เหนือคลอง / กระบี่ 10,295.00 9.37 1 9.37 3.51 5.85 - - 3.51 0.00 3.51 3.51 - - - - - - 0.00 5.85
6907 อบต.เกาะศรีบอยา / กระบี่ 5,284.00 4.81 - - - - - - - - - - - - - 1 4.81 - 4.81 0.00
6908 อบต.คลองขนาน / กระบี่ 9,406.00 8.56 1 8.56 7.00 1.56 - 6.65 - 0.35 - - - - - - - - 0.00 1.91
6909 อบต.คลองเขม้า / กระบี่ 5,841.00 5.32 1 5.32 1.85 3.46 - - 1.85 0.00 1.85 1.85 - - - - - - 0.00 3.46
6910 อบต.โคกยาง / กระบี่ 6,537.00 5.95 1 5.95 0.94 5.01 - - 0.94 0.00 0.94 0.94 - - - - - - 0.00 5.01
6911 อบต.ตลิ่งชัน / กระบี่ 6,045.00 5.50 1 5.50 3.00 2.50 - 3.00 - 0.00 - - - - - - - - 0.00 2.50
6912 อบต.ปกาสัย / กระบี่ 7,866.00 7.16 1 7.16 1.96 5.20 - - 1.96 0.00 1.96 1.96 - - - - - - 0.00 5.20
6913 อบต.ห้วยยูง / กระบี่ 7,465.00 6.79 - - - - - - - - - - - - - 1 6.79 0.03 6.76 0.03