จังหวัด พังงา

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน เพชรเกษม ต. ท้ายช้าง อ. เมืองพังงา จ. พังงา 72000
โทรศัพท์ 076-412016 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 8.4617568436761 y : 98.53445356884

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

- ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 11
มี อปท. จำนวน 52

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 2 แห่ง
เทศบาลตำบล 13 แห่ง
อบต. 36 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

2 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

11 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 13 แห่ง กำจัดถูกต้อง 2 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 11 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทม.ตะกั่วป่า บ่อขยะทม.ตะกั่วป่า หมู่ 7 125/52 ต.บางนายสี ต. ท้ายช้าง อ. ตะกั่วป่า จ. พังงา - พังงา 217 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 50.63
2 อบต.เกาะยาวน้อย บ่อขยะอบต.เกาะยาวน้อย ต.เกาะยาวน้อย ต. ท้ายช้าง อ. เกาะยาว จ. พังงา - พังงา 2 ระบบเชิงกล-ชีวภาพ (MBT) ถูกต้อง 5.80
3 ทต.โคกกลอย บ่อขยะทต.โคกกลอย หมู่ 12 ต.โคกกลอย ต. ท้ายช้าง อ. ตะกั่วทุ่ง จ. พังงา - พังงา 20 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 15.00
4 ทต.ท้ายเหมือง บ่อขยะทต.ท้ายเหมือง หมู่ 1 ต.ท้ายเหมืองต. ท้ายช้าง อ. ท้ายเหมือง จ. พังงา - พังงา 10.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.00
5 ทต.คุระบุรี บ่อขยะทต.คุระบุรี หมู่ 8 ต.คุระบุรีต. ท้ายช้าง อ. คุระบุรี จ. พังงา - พังงา 15 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 10.42
6 อบต.ทุ่งคาโงก บ่อขยะอบต.ทุ่งคาโงก หมู่ 1 ต.ทุ่งคาโงก ต. ท้ายช้าง อ. เมืองพังงา จ. พังงา - พังงา 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.10
7 อบต.คลองเคียน บ่อขยะอบต.คลองเคียน หมู่ 2 ต.คลองเคียน ต. ท้ายช้าง อ. ตะกั่วทุ่ง จ. พังงา - พังงา 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
8 ทต.บางเตย บ่อขยะทต.บางเตย หมู่ 3 ต.บางเตยต. ท้ายช้าง อ. เมืองพังงา จ. พังงา - พังงา 4-2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
9 ทต.ลำแก่น บ่อขยะทต.ลำแก่น หมู่ 5 บ้านทับละมุ ต.ลำแก่นต. ท้ายช้าง อ. ท้ายเหมือง จ. พังงา - พังงา 50 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 26.00
10 ทต.พรุใน บ่อขยะทต.พรุใน หมู่ 2 ต.พรุในต. ท้ายช้าง อ. เกาะยาว จ. พังงา - พังงา 11 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 10.00
11 อบต.บางม่วง บ่อขยะอบต.บางม่วง หมู่ 4 ต.บางม่วงต. ท้ายช้าง อ. ตะกั่วป่า จ. พังงา - พังงา 5.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 8.50
12 อบต.หล่อยูง บ่อขยะอบต.หล่อยูง หมู่ 3 ต.หล่อยูง ต. ท้ายช้าง อ. ตะกั่วทุ่ง จ. พังงา - พังงา 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.00
13 ทม.พังงา บ่อขยะทม.เมืองพังงา หมู่ 3 ต.ตากแดด ต. ท้ายช้าง อ. เมืองพังงา จ. พังงา - พังงา 71 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 40.83