จังหวัด พังงา

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน เพชรเกษม ต. ท้ายช้าง อ. เมืองพังงา จ. พังงา 72000
โทรศัพท์ 076-412016 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 8.4617568436761 y : 98.53445356884

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

- ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 11
มี อปท. จำนวน 52

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 2 แห่ง
เทศบาลตำบล 13 แห่ง
อบต. 36 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
6914 อบต.นบปริง / พังงา 7,077.00 6.44 1 6.44 2.55 3.89 - - 2.55 0.36 2.19 2.19 - - - - - - - 4.25
6915 อบต.ถ้ำน้ำผุด / พังงา 4,475.00 4.80 1 4.80 4.80 0.00 - - 4.80 0.36 4.44 4.44 - - - - - - - 0.36
6916 ทต.บางเตย / พังงา 7,055.00 7.20 1 7.20 4.00 3.20 - 3.50 - 0.50 - - - - - - - - - 3.70
6917 อบต.ตากแดด / พังงา 3,139.00 2.86 1 2.86 1.95 0.91 - - 1.95 0.36 1.59 1.59 - - - - - - - 1.27
6918 อบต.ทุ่งคาโงก / พังงา 2,821.00 2.57 1 2.57 0.10 2.47 - 0.08 - 0.02 - - - - - - - - - 2.49
6920 อบต.เกาะปันหยี / พังงา 4,303.00 3.92 1 3.92 0.46 3.46 - - 0.46 0.36 0.10 0.10 - - - - - - - 3.82
6921 อบต.ป่ากอ / พังงา 2,669.00 2.43 1 2.43 1.15 1.28 - - 1.15 0.36 0.79 0.79 - - - - - - - 1.64
6922 ทม.พังงา / พังงา 10,901.00 13.86 1 13.86 13.23 0.63 - - 13.23 1.00 12.23 12.23 - - - - - - - 1.63
6923 ทต.เกาะยาว / พังงา 839.00 0.86 1 0.86 0.80 0.06 - 0.78 - 0.02 - - - - - - - - - 0.08
6924 อบต.เกาะยาวน้อย / พังงา 4,374.00 5.00 1 5.00 5.00 0.00 - - 5.00 1.20 3.80 - - - 3.80 - - - - 1.20
6925 ทต.เกาะยาวใหญ่ / พังงา 2,743.00 2.80 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 2.80 - 2.80 0.00
6926 ทต.พรุใน / พังงา 6,176.00 15.00 1 15.00 10.00 5.00 - 9.30 - 0.70 - - - - - - - - - 5.70
6927 ทต.ท่านา / พังงา 1,060.00 1.08 1 1.08 0.84 0.24 - - 0.84 0.01 0.83 0.83 - - - - - - - 0.25
6928 อบต.ท่านา / พังงา 4,836.00 4.40 1 4.40 1.30 3.10 - - 1.30 0.01 1.29 1.29 - - - - - - - 3.11
6929 อบต.เหมาะ / พังงา 2,510.00 2.28 1 2.28 0.84 1.44 - - 0.84 0.01 0.83 0.83 - - - - - - - 1.45
6930 อบต.เหล / พังงา 2,946.00 2.68 1 2.68 0.84 1.84 - - 0.84 0.01 0.83 0.83 - - - - - - - 1.85
6931 อบต.รมณีย์ / พังงา 3,036.00 2.76 1 2.76 0.80 1.96 - - 0.80 0.01 0.79 0.79 - - - - - - - 1.97
6932 อบต.ถ้ำ / พังงา 3,746.00 3.41 1 3.41 1.05 2.36 - - 1.05 0.36 0.69 0.69 - - - - - - - 2.72
6933 ทต.กระโสม / พังงา 1,790.00 2.00 1 2.00 1.99 0.01 - - 1.99 0.36 1.63 1.63 - - - - - - - 0.37
6934 อบต.กระโสม / พังงา 4,308.00 3.92 1 3.92 2.60 1.32 - - 2.60 0.36 2.24 2.24 - - - - - - - 1.68
6935 อบต.กะไหล / พังงา 6,079.00 5.53 1 5.53 2.13 3.40 - - 2.13 0.36 1.77 1.77 - - - - - - - 3.76
6936 อบต.ท่าอยู่ / พังงา 3,584.00 5.00 1 5.00 5.00 0.00 - 4.00 - 1.00 - - - - - - - - - 1.00
6937 อบต.หล่อยูง / พังงา 6,308.00 6.00 1 6.00 6.00 0.00 - 5.40 - 0.60 - - - - - - - - - 0.60
6938 ทต.โคกกลอย / พังงา 3,138.00 5.00 1 5.00 5.00 0.00 - 3.00 - 2.00 - - - - - - - - - 2.00
6939 อบต.โคกกลอย / พังงา 9,975.00 10.00 1 10.00 10.00 0.00 - 8.00 - 2.00 - - - - - - - - - 2.00
6940 อบต.คลองเคียน / พังงา 5,306.00 4.83 1 4.83 4.00 0.83 - 3.60 - 0.40 - - - - - - - - - 1.23
6941 ทม.ตะกั่วป่า / พังงา 8,574.00 9.86 1 9.86 7.22 2.64 - - 7.22 0.50 6.72 6.72 - - - - - - - 3.14
6942 ทต.บางนายสี / พังงา 12,694.00 12.95 1 12.95 8.11 4.84 - - 8.11 0.01 8.10 8.10 - - - - - - - 4.85
6943 อบต.บางไทร / พังงา 4,716.00 4.29 1 4.29 1.78 2.51 - - 1.78 0.01 1.77 1.77 - - - - - - - 2.52
6944 อบต.บางม่วง / พังงา 10,126.00 9.21 1 9.21 8.50 0.71 - 7.94 - 0.56 - - - - - - - - - 1.27
6945 อบต.โคกเคียน / พังงา 6,300.00 5.73 1 5.73 1.75 3.98 - - 1.75 0.01 1.74 1.74 - - - - - - - 3.99
6946 ทต.คึกคัก / พังงา 6,233.00 30.72 1 30.72 30.72 0.00 - 4.00 26.72 5.00 21.72 21.72 - - - - - - - 5.00
6947 อบต.เกาะคอเขา / พังงา 935.00 0.85 1 0.85 0.43 0.42 - - 0.43 0.01 0.42 0.42 - - - - - - - 0.43
6948 ทต.คุระบุรี / พังงา 3,512.00 3.58 1 3.58 3.06 0.52 - 2.06 - 1.00 - - - - - - - - - 1.52
6949 อบต.คุระ / พังงา 11,094.00 10.10 1 10.10 5.39 4.71 - 5.39 - 0.00 - - - - - - - - - 4.71
6950 อบต.บางวัน / พังงา 7,586.00 6.90 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 6.90 - 6.90 0.00
6951 อบต.เกาะพระทอง / พังงา 1,010.00 0.92 - - - - - - - - - - - - - 1 0.92 - 0.92 0.00
6952 อบต.แม่นางขาว / พังงา 4,591.00 4.18 1 4.18 1.97 2.21 - 1.97 - 0.00 0.00 - - - - - - - - 2.21
6953 ทต.ทับปุด / พังงา 1,187.00 2.74 1 2.74 1.91 0.83 - - 1.91 0.00 1.91 1.91 - - - - - - - 0.83
6954 อบต.ทับปุด / พังงา 6,015.00 5.47 1 5.47 2.14 3.33 - - 2.14 0.36 1.78 1.78 - - - - - - - 3.69
6955 อบต.มะรุ่ย / พังงา 5,673.00 5.16 1 5.16 1.34 3.82 - - 1.34 0.36 0.98 0.98 - - - - - - - 4.18
6956 อบต.บ่อแสน / พังงา 7,261.00 6.61 1 6.61 2.29 4.32 - - 2.29 0.36 1.93 1.93 - - - - - - - 4.68
6957 อบต.โคกเจริญ / พังงา 3,699.00 3.37 1 3.37 0.77 2.60 - - 0.77 0.36 0.41 0.41 - - - - - - - 2.96
6958 อบต.บางเหรียง / พังงา 2,247.00 2.04 1 2.04 0.47 1.57 - - 0.47 0.36 0.11 0.11 - - - - - - - 1.93
6959 ทต.ท้ายเหมือง / พังงา 3,423.00 5.00 1 5.00 5.00 0.00 - 4.00 - 1.00 - - - - - - - - - 1.00
6960 อบต.ท้ายเหมือง / พังงา 7,999.00 6.00 1 6.00 5.00 1.00 - 5.00 - - - - - - - - - - - 1.00
6961 อบต.นาเตย / พังงา 9,439.00 8.59 1 8.59 4.00 4.59 - 4.00 - - - - - - - - - - - 4.59
6962 อบต.บางทอง / พังงา 5,333.00 5.00 1 5.00 5.00 0.00 - 5.00 - - - - - - - - - - - 0.00
6963 อบต.ทุ่งมะพร้าว / พังงา 9,736.00 10.00 1 10.00 8.80 1.20 - 7.80 - 1.00 - - - - - - - - - 2.20
6964 อบต.ลำภี / พังงา 5,169.00 4.70 - - - - - - - - - - - - - 1 4.70 - 4.70 0.00
6965 ทต.ลำแก่น / พังงา 7,745.00 15.00 1 15.00 15.00 0.00 - 13.00 - 2.00 - - - - - - - - - 2.00