จังหวัด ภูเก็ต

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน รัตนโกสินทร์ ต. ตลาดเหนือ อ. เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076-250439 โทรสาร 076250-439

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

224.00 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 3
มี อปท. จำนวน 19

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร 1 แห่ง
เทศบาลเมือง 2 แห่ง
เทศบาลตำบล 9 แห่ง
อบต. 6 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
6966 อบจ.ภูเก็ต / ภูเก็ต - 129.73 - 129.73 116.76 12.97 - - 116.76 - 116.76 - - 116.76 - - - - - 12.97
6967 ทน.ภูเก็ต / ภูเก็ต 79,262.00 156.32 1 156.32 140.69 15.63 - - 140.69 - 140.69 - - 140.69 - - - - - 15.63
6968 อบต.เกาะแก้ว / ภูเก็ต 14,633.00 15.84 1 15.84 14.25 1.58 - - 14.25 - 14.25 - - 14.25 - - - - - 1.58
6970 ทต.วิชิต / ภูเก็ต 49,824.00 88.88 1 88.88 80.00 8.89 - - 80.00 - 80.00 - - 80.00 - - - - - 8.89
6971 ทต.ฉลอง / ภูเก็ต 25,368.00 53.39 1 53.39 48.05 5.34 - - 48.05 - 48.05 - - 48.05 - - - - - 5.34
6972 ทต.ราไวย์ / ภูเก็ต 18,192.00 51.33 1 51.33 46.20 5.13 - - 46.20 - 46.20 - - 46.20 - - - - - 5.13
6973 ทต.กะรน / ภูเก็ต 8,168.00 62.98 1 62.98 56.68 6.30 - - 56.68 - 56.68 - - 56.68 - - - - - 6.30
6974 ทม.กะทู้ / ภูเก็ต 29,395.00 58.09 1 58.09 52.28 5.81 - - 52.28 - 52.28 - - 52.28 - - - - - 5.81
6975 ทม.ป่าตอง / ภูเก็ต 20,897.00 178.62 1 178.62 160.75 17.86 - - 160.75 - 160.75 - - 160.75 - - - - - 17.86
6976 อบต.กมลา / ภูเก็ต 6,958.00 14.44 1 14.44 12.99 1.44 - - 12.99 - 12.99 - - 12.99 - - - - - 1.44
6977 ทต.เทพกระษัตรี / ภูเก็ต 8,450.00 9.98 1 9.98 8.99 1.00 - - 8.99 - 8.99 - - 8.99 - - - - - 1.00
6978 อบต.เทพกระษัตรี / ภูเก็ต 14,485.00 15.77 1 15.77 14.19 1.58 - - 14.19 - 14.19 - - 14.19 - - - - - 1.58
6979 ทต.ศรีสุนทร / ภูเก็ต 24,482.00 49.25 1 49.25 44.33 4.93 - - 44.33 - 44.33 - - 44.33 - - - - - 4.93
6980 ทต.เชิงทะเล / ภูเก็ต 6,930.00 11.44 1 11.44 10.30 1.14 - - 10.30 - 10.30 - - 10.30 - - - - - 1.14
6981 อบต.เชิงทะเล / ภูเก็ต 11,555.00 18.75 1 18.75 16.88 1.88 - - 16.88 - 16.88 - - 16.88 - - - - - 1.88
6982 ทต.ป่าคลอก / ภูเก็ต 16,441.00 15.38 1 15.38 13.84 1.54 - - 13.84 - 13.84 - - 13.84 - - - - - 1.54
6983 อบต.ไม้ขาว / ภูเก็ต 13,166.00 12.52 1 12.52 11.27 1.25 - - 11.27 - 11.27 - - 11.27 - - - - - 1.25
6984 อบต.สาคู / ภูเก็ต 6,437.00 10.45 1 10.45 9.40 1.04 - - 9.40 - 9.40 - - 9.40 - - - - - 1.04