จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน - ต. มะขามเตี้ย อ. เมืองสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

- ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 19
มี อปท. จำนวน 138

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร 2 แห่ง
เทศบาลเมือง 3 แห่ง
เทศบาลตำบล 35 แห่ง
อบต. 97 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
6985 ทน.สุราษฎร์ธานี / สุราษฎร์ธานี 130,703.00 185.00 1 185.00 144.00 41.00 - - 144.00 0.00 144.00 144.00 - - - - - - - 41.00
6986 อบต.มะขามเตี้ย / สุราษฎร์ธานี 2,984.00 2.72 - - - - - - - - - - - - - 1 2.72 2.20 0.52 2.20
6987 ทต.วัดประดู่ / สุราษฎร์ธานี 16,831.00 17.00 1 17.00 13.50 3.50 - - 13.50 0.00 13.50 13.50 - - - - - - - 3.50
6989 ทต.ขุนทะเล / สุราษฎร์ธานี 13,265.00 15.00 1 15.00 12.50 2.50 - - 10.00 2.50 10.00 0.80 - - 9.20 - - - - 5.00
6990 อบต.บางใบไม้ / สุราษฎร์ธานี 2,678.00 2.44 - - - - - - - - - - - - - 1 2.44 1.90 0.54 1.90
6991 อบต.บางชนะ / สุราษฎร์ธานี 1,741.00 1.58 - - - - - - - - - - - - - 1 1.58 1.00 0.58 1.00
6992 อบต.คลองน้อย / สุราษฎร์ธานี 3,744.00 3.41 - - - - - - - - - - - - - 1 3.41 2.90 0.51 2.90
6993 อบต.บางไทร / สุราษฎร์ธานี 1,854.00 1.69 - - - - - - - - - - - - - 1 1.69 1.10 0.59 1.10
6994 อบต.บางโพธิ์ / สุราษฎร์ธานี 1,778.00 1.62 - - - - - - - - - - - - - 1 1.62 1.10 0.52 1.10
6995 อบต.คลองฉนาก / สุราษฎร์ธานี 2,923.00 2.66 - - - - - - - - - - - - - 1 2.66 2.10 0.56 2.10
6996 ทต.ท่าทองใหม่ / สุราษฎร์ธานี 6,900.00 7.00 1 7.00 6.50 0.50 - - 5.00 1.50 5.00 0.50 - - 4.50 - - - - 2.00
6997 อบต.ท่าทองใหม่ / สุราษฎร์ธานี 5,119.00 1.20 1 1.20 0.60 0.60 - - 0.60 0.00 0.60 0.60 - - - - - - - 0.60
6998 อบต.ท่าทอง / สุราษฎร์ธานี 5,560.00 5.06 - - - - - - - - - - - - - 1 5.06 4.50 0.56 4.50
6999 ทต.กาญจนดิษฐ์ / สุราษฎร์ธานี 9,694.00 9.50 1 9.50 8.00 1.50 - - 5.00 3.00 5.00 0.50 - - 4.50 - - - - 4.50
7000 อบต.ทุ่งกง / สุราษฎร์ธานี 5,437.00 4.95 - - - - - - - - - - - - - 1 4.95 4.40 0.55 4.40
7001 ทต.กรูด / สุราษฎร์ธานี 9,814.00 1.80 1 1.80 1.50 0.30 - - 1.15 0.35 1.15 0.15 - - 1.00 - - - - 0.65
7002 ทต.ช้างซ้าย / สุราษฎร์ธานี 10,927.00 1.00 1 1.00 0.70 0.30 - - 0.50 0.20 0.50 0.10 - - 0.40 - - - - 0.50
7003 อบต.พลายวาส / สุราษฎร์ธานี 7,112.00 6.47 - - - - - - - - - - - - - 1 6.47 5.90 0.57 5.90
7004 อบต.ป่าร่อน / สุราษฎร์ธานี 7,805.00 7.10 - - - - - - - - - - - - - 1 7.10 6.60 0.50 6.60
7005 อบต.ตะเคียนทอง / สุราษฎร์ธานี 6,385.00 1.70 1 1.70 1.40 0.30 - - 1.10 0.30 1.10 0.20 - - 0.90 - - - - 0.60
7006 ทต.ช้างขวา / สุราษฎร์ธานี 10,262.00 10.47 - - - - - - - - - - - - - 1 10.47 9.90 0.57 9.90
7007 อบต.ท่าอุแท / สุราษฎร์ธานี 10,653.00 2.20 1 2.20 1.90 0.30 - - 1.60 0.30 1.60 0.20 - - 1.40 - - - - 0.60
7008 อบต.ทุ่งรัง / สุราษฎร์ธานี 4,271.00 3.89 - - - - - - - - - - - - - 1 3.89 3.30 0.59 3.30
7009 อบต.คลองสระ / สุราษฎร์ธานี 6,407.00 5.83 - - - - - - - - - - - - - 1 5.83 5.30 0.53 5.30
7010 ทม.ดอนสัก / สุราษฎร์ธานี 12,089.00 15.00 1 15.00 13.00 2.00 - - 10.50 2.50 10.50 10.50 - - - - - - - 4.50
7011 อบต.ดอนสัก / สุราษฎร์ธานี 7,402.00 2.00 1 2.00 1.50 0.50 - - 1.00 0.50 1.00 1.00 - - - - - - - 1.00
7012 อบต.ชลคราม / สุราษฎร์ธานี 2,224.00 0.50 1 0.50 0.30 0.20 - 0.20 - 0.10 - - - - - - - - - 0.30
7013 อบต.ไชยคราม / สุราษฎร์ธานี 2,061.00 1.88 - - - - - - - - - - - - - 1 1.88 1.30 0.58 1.30
7014 อบต.ปากแพรก / สุราษฎร์ธานี 13,857.00 2.30 1 2.30 2.00 0.30 - - 1.70 0.30 1.70 0.30 - - 1.40 - - - - 0.60
7015 ทน.เกาะสมุย / สุราษฎร์ธานี 67,265.00 180.00 1 180.00 162.00 18.00 - - 152.00 10.00 152.00 152.00 - - - - - - - 28.00
7017 ทต.เพชรพะงัน / สุราษฎร์ธานี 7,146.00 42.00 1 42.00 32.00 10.00 - 3.00 19.00 10.00 19.00 - - - 19.00 - - - - 20.00
7017 ทต.เพชรพะงัน / สุราษฎร์ธานี 4,472.00 16.00 1 16.00 13.00 3.00 - 1.50 7.50 4.00 7.50 - - - 7.50 - - - - 7.00
7018 ทต.บ้านใต้ / สุราษฎร์ธานี 3,341.00 18.00 1 18.00 12.00 6.00 - 2.50 5.00 4.50 5.00 - - - 5.00 - - - - 10.50
7020 ทต.ตลาดไชยา / สุราษฎร์ธานี 5,363.00 18.00 1 18.00 14.00 4.00 - 12.50 - 1.50 - - - - - - - - - 5.50
7021 ทต.พุมเรียง / สุราษฎร์ธานี 7,833.00 5.00 1 5.00 3.50 1.50 - 2.70 - 0.80 - - - - - - - - - 2.30
7022 อบต.เลม็ด / สุราษฎร์ธานี 4,895.00 4.45 - - - - - - - - - - - - - 1 4.45 3.90 0.55 3.90
7023 ทต.เวียง / สุราษฎร์ธานี 3,809.00 2.70 1 2.70 2.00 0.70 - 1.50 - 0.50 - - - - - - - - - 1.20
7024 อบต.ทุ่ง / สุราษฎร์ธานี 5,051.00 0.80 1 0.80 0.60 0.20 - 0.40 - 0.20 - - - - - - - - - 0.40
7025 อบต.ป่าเว / สุราษฎร์ธานี 5,196.00 4.73 - - - - - - - - - - - - - 1 4.73 4.20 0.53 4.20
7026 อบต.ตะกรบ / สุราษฎร์ธานี 3,871.00 3.52 - - - - - - - - - - - - - 1 3.52 3.00 0.52 3.00
7027 อบต.โมถ่าย / สุราษฎร์ธานี 4,415.00 4.02 - - - - - - - - - - - - - 1 4.02 3.50 0.52 3.50
7028 อบต.ปากหมาก / สุราษฎร์ธานี 11,098.00 10.10 - - - - - - - - - - - - - 1 10.10 9.40 0.70 9.40
7029 ทต.ท่าชนะ / สุราษฎร์ธานี 2,987.00 8.00 1 8.00 6.50 1.50 - 5.50 - 1.00 - - - - - - - - - 2.50
7030 อบต.ท่าชนะ / สุราษฎร์ธานี 5,167.00 0.90 1 0.90 0.60 0.30 - 0.45 - 0.15 - - - - - - - - - 0.45
7031 อบต.สมอทอง / สุราษฎร์ธานี 5,024.00 2.00 1 2.00 1.60 0.40 - 1.40 - 0.20 - - - - - - - - - 0.60
7032 อบต.ประสงค์ / สุราษฎร์ธานี 21,205.00 19.30 - - - - - - - - - - - - - 1 19.30 18.80 0.50 18.80
7033 อบต.คันธุลี / สุราษฎร์ธานี 8,327.00 1.00 1 1.00 0.70 0.30 - 0.50 - 0.20 - - - - - - - - - 0.50
7034 อบต.วัง / สุราษฎร์ธานี 3,685.00 3.35 - - - - - - - - - - - - - 1 3.35 2.80 0.55 2.80
7035 อบต.คลองพา / สุราษฎร์ธานี 8,142.00 7.41 - - - - - - - - - - - - - 1 7.41 6.90 0.51 6.90
7036 ทต.ท่าขนอน / สุราษฎร์ธานี 1,985.00 2.20 1 2.20 1.80 0.40 - 1.50 - 0.30 - - - - - - - - - 0.70
7037 อบต.ท่าขนอน / สุราษฎร์ธานี 6,241.00 5.68 - - - - - - - - - - - - - 1 5.68 5.15 0.53 5.15
7038 อบต.บ้านยาง / สุราษฎร์ธานี 3,835.00 3.49 - - - - - - - - - - - - - 1 3.49 2.90 0.59 2.90
7039 อบต.น้ำหัก / สุราษฎร์ธานี 4,520.00 4.11 - - - - - - - - - - - - - 1 4.11 3.60 0.51 3.60
7040 อบต.กะเปา / สุราษฎร์ธานี 3,837.00 3.49 - - - - - - - - - - - - - 1 3.49 2.90 0.59 2.90
7041 อบต.ท่ากระดาน / สุราษฎร์ธานี 3,135.00 2.85 - - - - - - - - - - - - - 1 2.85 2.30 0.55 2.30
7042 อบต.ย่านยาว / สุราษฎร์ธานี 4,712.00 1.30 1 1.30 1.00 0.30 - 0.80 - 0.20 - - - - - - - - - 0.50
7043 อบต.ถ้ำสิงขร / สุราษฎร์ธานี 4,887.00 0.50 1 0.50 0.25 0.25 - - 0.25 0.00 0.25 0.25 - - - - - - - 0.25
7044 อบต.บ้านทำเนียบ / สุราษฎร์ธานี 10,794.00 3.00 1 3.00 2.40 0.60 - - 2.40 0.00 2.40 2.40 - - - - - - - 0.60
7045 ทต.บ้านตาขุน / สุราษฎร์ธานี 2,469.00 4.80 1 4.80 4.00 0.80 - 3.20 - 0.80 - - - - - - - - - 1.60
7046 อบต.เขาวง / สุราษฎร์ธานี 2,710.00 2.60 1 2.60 2.20 0.40 - 1.90 - 0.30 - - - - - - - - - 0.70
7047 อบต.พะแสง / สุราษฎร์ธานี 3,526.00 1.70 1 1.70 1.20 0.50 - 0.90 - 0.30 - - - - - - - - - 0.80
7048 อบต.พรุไทย / สุราษฎร์ธานี 2,794.00 2.54 - - - - - - - - - - - - - 1 2.54 2.00 0.54 2.00
7049 ทต.บ้านเชี่ยวหลาน / สุราษฎร์ธานี 4,580.00 6.00 1 6.00 4.00 2.00 - 3.00 - 1.00 - - - - - - - - - 3.00
7050 ทต.พนม / สุราษฎร์ธานี 5,036.00 5.00 1 5.00 3.50 1.50 - 3.00 - 0.50 - - - - - - - - - 2.00
7051 อบต.พนม / สุราษฎร์ธานี 4,432.00 4.03 - - - - - - - - - - - - - 1 4.03 3.40 0.63 3.40
7052 อบต.ต้นยวน / สุราษฎร์ธานี 9,993.00 3.50 1 3.50 3.00 0.50 - 2.50 - 0.50 - - - - - - - - - 1.00
7053 อบต.คลองศก / สุราษฎร์ธานี 7,076.00 2.50 1 2.50 2.00 0.50 - 1.70 - 0.30 - - - - - - - - - 0.80
7054 อบต.พลูเถื่อน / สุราษฎร์ธานี 2,646.00 2.41 - - - - - - - - - - - - - 1 2.41 1.80 0.61 1.80
7055 ทต.คลองชะอุ่น / สุราษฎร์ธานี 9,448.00 9.64 - - - - - - - - - - - - - 1 9.64 9.10 0.54 9.10
7056 ทต.ท่าฉาง / สุราษฎร์ธานี 4,788.00 5.00 1 5.00 3.50 1.50 - 3.00 - 0.50 - - - - - - - - - 2.00
7057 อบต.ท่าฉาง / สุราษฎร์ธานี 2,819.00 2.57 - - - - - - - - - - - - - 1 2.57 1.90 0.67 1.90
7058 อบต.ท่าเคย / สุราษฎร์ธานี 6,370.00 5.80 - - - - - - - - - - - - - 1 5.80 5.20 0.60 5.20
7059 อบต.คลองไทร / สุราษฎร์ธานี 5,609.00 5.10 - - - - - - - - - - - - - 1 5.10 4.30 0.80 4.30
7060 อบต.เขาถ่าน / สุราษฎร์ธานี 2,369.00 2.16 - - - - - - - - - - - - - 1 2.16 1.50 0.66 1.50
7061 อบต.เสวียด / สุราษฎร์ธานี 5,384.00 4.90 - - - - - - - - - - - - - 1 4.90 4.30 0.60 4.30
7062 อบต.ปากฉลุย / สุราษฎร์ธานี 6,431.00 1.00 1 1.00 0.60 0.40 - 0.40 - 0.20 - - - - - - - - - 0.60
7063 ทม.นาสาร / สุราษฎร์ธานี 19,883.00 17.00 1 17.00 12.50 4.50 - - 12.50 0.00 12.50 12.50 - - - - - - - 4.50
7064 ทต.พรุพี / สุราษฎร์ธานี 5,679.00 2.00 1 2.00 1.70 0.30 - - 1.70 0.00 1.70 1.70 - - - - - - - 0.30
7065 อบต.ทุ่งเตา / สุราษฎร์ธานี 4,320.00 1.90 1 1.90 1.50 0.40 - - 1.50 0.00 1.50 1.50 - - - - - - - 0.40
7066 อบต.ลำพูน / สุราษฎร์ธานี 6,036.00 1.50 1 1.50 1.20 0.30 - - 1.20 0.00 1.20 1.20 - - - - - - - 0.30
7067 ทต.ท่าชี / สุราษฎร์ธานี 4,971.00 1.30 1 1.30 1.00 0.30 - - 1.00 0.00 1.00 1.00 - - - - - - - 0.30
7068 ทต.ควนศรี / สุราษฎร์ธานี 4,797.00 4.89 - - - - - - - - - - - - - 1 4.89 4.30 0.59 4.30
7069 อบต.ควนสุบรรณ / สุราษฎร์ธานี 5,383.00 2.00 1 2.00 1.70 0.30 - - 1.70 0.00 1.70 1.70 - - - - - - - 0.30
7070 ทต.คลองปราบ / สุราษฎร์ธานี 3,870.00 1.30 1 1.30 1.00 0.30 - - 1.00 0.00 1.00 1.00 - - - - - - - 0.30
7071 อบต.น้ำพุ / สุราษฎร์ธานี 5,659.00 1.85 1 1.85 1.50 0.35 - - 1.50 0.00 1.50 1.50 - - - - - - - 0.35
7072 อบต.ทุ่งเตาใหม่ / สุราษฎร์ธานี 6,553.00 5.96 - - - - - - - - - - - - - 1 5.96 5.30 0.66 5.30
7073 อบต.เพิ่มพูนทรัพย์ / สุราษฎร์ธานี 3,816.00 1.20 1 1.20 0.90 0.30 - 0.70 - 0.20 - - - - - - - - - 0.50
7074 ทต.บ้านนา / สุราษฎร์ธานี 3,444.00 3.30 1 3.30 2.70 0.60 - - 2.70 0.00 2.70 2.70 - - - - - - - 0.60
7075 อบต.บ้านนา / สุราษฎร์ธานี 7,530.00 2.30 1 2.30 2.00 0.30 - - 2.00 0.00 2.00 2.00 - - - - - - - 0.30
7076 อบต.ท่าเรือ / สุราษฎร์ธานี 3,550.00 3.23 - - - - - - - - - - - - - 1 3.23 2.40 0.83 2.40
7077 อบต.ทรัพย์ทวี / สุราษฎร์ธานี 3,653.00 3.32 - - - - - - - - - - - - - 1 3.32 2.60 0.72 2.60
7078 อบต.นาใต้ / สุราษฎร์ธานี 6,034.00 5.49 - - - - - - - - - - - - - 1 5.49 4.60 0.89 4.60
7079 ทต.เคียนซา / สุราษฎร์ธานี 1,774.00 1.80 1 1.80 1.00 0.80 - 0.70 - 0.30 - - - - - - - - - 1.10
7080 อบต.เคียนซา / สุราษฎร์ธานี 6,822.00 4.00 1 4.00 3.50 0.50 - 3.00 - 0.50 - - - - - - - - - 1.00
7081 อบต.พ่วงพรมคร / สุราษฎร์ธานี 12,049.00 2.30 1 2.30 2.00 0.30 - - 2.00 0.00 2.00 2.00 - - - - - - - 0.30
7082 อบต.เขาตอก / สุราษฎร์ธานี 3,887.00 1.40 1 1.40 1.10 0.30 - 0.90 - 0.20 - - - - - - - - - 0.50
7083 อบต.อรัญคามวารี / สุราษฎร์ธานี 5,003.00 1.80 1 1.80 1.20 0.60 - - 1.20 0.00 1.20 1.20 - - - - - - - 0.60
7084 ทต.บ้านเสด็จ / สุราษฎร์ธานี 19,260.00 19.65 - - - - - - - - - - - - - 1 19.65 19.10 0.55 19.10
7085 ทต.เมืองเวียง / สุราษฎร์ธานี 8,133.00 3.50 1 3.50 2.90 0.60 - - 2.90 0.00 2.90 2.90 - - - - - - - 0.60
7086 ทต.บ้านส้อง / สุราษฎร์ธานี 17,465.00 6.50 1 6.50 5.40 1.10 - - 5.40 0.00 5.40 5.40 - - - - - - - 1.10
7087 ทต.เวียงสระ / สุราษฎร์ธานี 9,667.00 13.00 1 13.00 11.50 1.50 - - 11.50 0.00 11.50 11.50 - - - - - - - 1.50
7088 อบต.คลองฉนวน / สุราษฎร์ธานี 8,809.00 1.50 1 1.50 1.20 0.30 - - 1.20 0.00 1.20 1.20 - - - - - - - 0.30
7089 ทต.ทุ่งหลวง / สุราษฎร์ธานี 11,122.00 3.60 1 3.60 3.00 0.60 - - 3.00 0.00 3.00 3.00 - - - - - - - 0.60
7090 ทต.เขานิพันธ์ / สุราษฎร์ธานี 6,451.00 3.00 1 3.00 1.80 1.20 - - 1.80 0.00 1.80 1.80 - - - - - - - 1.20
7091 ทต.ย่านดินแดง / สุราษฎร์ธานี 2,677.00 6.50 1 6.50 4.50 2.00 - 3.70 - 0.80 - - - - - - - - - 2.80
7092 อบต.อิปัน / สุราษฎร์ธานี 10,024.00 4.20 1 4.20 3.50 0.70 - 3.00 - 0.50 - - - - - - - - - 1.20
7093 อบต.สินปุน / สุราษฎร์ธานี 7,336.00 3.30 1 3.30 2.50 0.80 - 2.10 - 0.40 - - - - - - - - - 1.20
7094 ทต.บางสวรรค์ / สุราษฎร์ธานี 3,996.00 1.30 1 1.30 1.00 0.30 - 0.70 - 0.30 - - - - - - - - - 0.60
7095 อบต.บางสวรรค์ / สุราษฎร์ธานี 14,558.00 13.25 - - - - - - - - - - - - - 1 13.25 12.70 0.55 12.70
7096 อบต.ไทรขึง / สุราษฎร์ธานี 9,726.00 8.85 - - - - - - - - - - - - - 1 8.85 8.20 0.65 8.20
7097 อบต.สินเจริญ / สุราษฎร์ธานี 9,521.00 8.66 - - - - - - - - - - - - - 1 8.66 8.00 0.66 8.00
7098 อบต.ไทรโสภา / สุราษฎร์ธานี 6,163.00 5.61 - - - - - - - - - - - - - 1 5.61 5.10 0.51 5.10
7099 อบต.สาคู / สุราษฎร์ธานี 5,368.00 4.88 - - - - - - - - - - - - - 1 4.88 4.30 0.58 4.30
7100 ทม.ท่าข้าม / สุราษฎร์ธานี 19,709.00 19.00 1 19.00 15.00 4.00 - - 15.00 0.00 15.00 15.00 - - - - - - - 4.00
7101 อบต.ท่าข้าม / สุราษฎร์ธานี 6,758.00 2.40 1 2.40 2.10 0.30 - - 2.10 0.00 2.10 2.10 - - - - - - - 0.30
7102 อบต.ท่าสะท้อน / สุราษฎร์ธานี 5,449.00 3.00 1 3.00 2.60 0.40 - - 2.60 0.00 2.60 2.60 - - - - - - - 0.40
7103 อบต.ลีเล็ด / สุราษฎร์ธานี 4,114.00 3.74 - - - - - - - - - - - - - 1 3.74 3.20 0.54 3.20
7104 อบต.บางมะเดื่อ / สุราษฎร์ธานี 4,739.00 1.00 1 1.00 0.50 0.50 - - 0.50 0.00 0.50 0.50 - - - - - - - 0.50
7105 อบต.บางเดือน / สุราษฎร์ธานี 3,038.00 0.60 1 0.60 0.10 0.50 - - 0.10 0.00 0.10 0.10 - - - - - - - 0.50
7106 อบต.ท่าโรงช้าง / สุราษฎร์ธานี 5,558.00 8.00 1 8.00 6.50 1.50 - - 6.50 0.00 6.50 6.50 - - - - - - - 1.50
7107 อบต.กรูด / สุราษฎร์ธานี 5,458.00 4.97 - - - - - - - - - - - - - 1 4.97 4.40 0.57 4.40
7108 อบต.พุนพิน / สุราษฎร์ธานี 2,301.00 1.20 1 1.20 0.90 0.30 - - 0.90 0.00 0.90 0.90 - - - - - - - 0.30
7109 อบต.บางงอน / สุราษฎร์ธานี 5,422.00 4.93 - - - - - - - - - - - - - 1 4.93 4.40 0.53 4.40
7110 อบต.ศรีวิชัย / สุราษฎร์ธานี 2,200.00 2.00 - - - - - - - - - - - - - 1 2.00 1.45 0.55 1.45
7111 อบต.น้ำรอบ / สุราษฎร์ธานี 2,380.00 2.17 - - - - - - - - - - - - - 1 2.17 1.50 0.67 1.50
7112 อบต.มะลวน / สุราษฎร์ธานี 7,663.00 2.60 1 2.60 2.20 0.40 - - 2.20 0.00 2.20 2.20 - - - - - - - 0.40
7113 อบต.หัวเตย / สุราษฎร์ธานี 4,486.00 7.00 1 7.00 6.00 1.00 - - 6.00 0.00 6.00 6.00 - - - - - - - 1.00
7114 อบต.หนองไทร / สุราษฎร์ธานี 4,416.00 3.30 1 3.30 2.50 0.80 - - 2.50 0.00 2.50 2.50 - - - - - - - 0.80
7115 อบต.เขาหัวควาย / สุราษฎร์ธานี 4,279.00 3.50 1 3.50 2.00 1.50 - - 2.00 0.00 2.00 2.00 - - - - - - - 1.50
7116 อบต.ตะปาน / สุราษฎร์ธานี 5,625.00 5.12 - - - - - - - - - - - - - 1 5.12 4.55 0.57 4.55
7117 อบต.สองแพรก / สุราษฎร์ธานี 6,052.00 4.20 1 4.20 3.70 0.50 - 3.20 - 0.50 - - - - - - - - - 1.00
7118 อบต.ชัยบุรี / สุราษฎร์ธานี 6,762.00 2.30 1 2.30 1.80 0.50 - 1.50 - 0.30 - - - - - - - - - 0.80
7119 อบต.คลองน้อย / สุราษฎร์ธานี 7,661.00 6.97 - - - - - - - - - - - - - 1 6.97 6.30 0.67 6.30
7120 อบต.ไทรทอง / สุราษฎร์ธานี 7,508.00 6.83 - - - - - - - - - - - - - 1 6.83 6.25 0.58 6.25
7121 อบต.ตะกุกใต้ / สุราษฎร์ธานี 6,005.00 5.48 - - - - - - - - - - - - - 1 5.48 4.90 0.58 4.90
7122 อบต.ตะกุกเหนือ / สุราษฎร์ธานี 9,454.00 1.70 1 1.70 1.20 0.50 - 0.90 - 0.30 - - - - - - - - - 0.80