จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน - ต. มะขามเตี้ย อ. เมืองสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

- ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 19
มี อปท. จำนวน 138

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร 2 แห่ง
เทศบาลเมือง 3 แห่ง
เทศบาลตำบล 35 แห่ง
อบต. 97 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

2 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

30 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 32 แห่ง กำจัดถูกต้อง 2 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 30 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทม.ดอนสัก บ่อขยะทม.ดอนสัก หมู่ 6 บ้านเขานูดต. มะขามเตี้ย อ. ดอนสัก จ. สุราษฎร์ธานี - สุราษฎร์ธานี 28 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 14.50
2 ทม.ดอนสัก บ่อขยะบริษัท ลัคกี้คลีนเอนเนอร์ยี่ จำกัด หมู่ 10 ต.บ้านส้องต. มะขามเตี้ย อ. เวียงสระ จ. สุราษฎร์ธานี - สุราษฎร์ธานี 149 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 65.35
3 อบต.สมอทอง บ่อขยะอบต.สมอทอง หมู่ 4 บ้านหลังเขาต. มะขามเตี้ย อ. ท่าชนะ จ. สุราษฎร์ธานี - สุราษฎร์ธานี 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.70
4 อบต.ย่านยาว บ่อขยะอบต.ย่านยาว หมู่ 6 บ้านย่านมะปรางต. มะขามเตี้ย อ. คีรีรัฐนิคม จ. สุราษฎร์ธานี - สุราษฎร์ธานี 6 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.80
5 ทต.เวียง บ่อขยะทต.เวียง หมู่ 5 บ้านสามสักต. มะขามเตี้ย อ. ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี - สุราษฎร์ธานี 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 16.60
6 อบต.ต้นยวน บ่อขยะอบต.ต้นยวน ต. มะขามเตี้ย อ. พนม จ. สุราษฎร์ธานี - สุราษฎร์ธานี 14 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.20
7 ทต.ท่าขนอน บ่อขยะทต.ท่าขนอน หมู่ 14 ต.ท่าขนอนต. มะขามเตี้ย อ. คีรีรัฐนิคม จ. สุราษฎร์ธานี - สุราษฎร์ธานี 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.90
8 อบต.คลองศก บ่อขยะอบต.คลองศก หมู่ 6 บ้านบางปรุต. มะขามเตี้ย อ. พนม จ. สุราษฎร์ธานี - สุราษฎร์ธานี 0-0-200 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
9 อบต.ท่าชนะ บ่อขยะ อบต.ท่าชนะ หมู่ 7 บ้านปากน้ำท่ากระจาย ต. มะขามเตี้ย อ. ท่าชนะ จ. สุราษฎร์ธานี - สุราษฎร์ธานี 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.50
10 อบต.เพิ่มพูนทรัพย์ บ่อขยะอบต.เพิ่มพูนทรัพย์ หมู่ 5 บ้านกอบแกบต. มะขามเตี้ย อ. บ้านนาสาร จ. สุราษฎร์ธานี - สุราษฎร์ธานี 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.90
11 ทต.บ้านตาขุน บ่อขยะทต.บ้านตาขุน หมู่ 4 บ้านตาขุนต. มะขามเตี้ย อ. บ้านตาขุน จ. สุราษฎร์ธานี - สุราษฎร์ธานี 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
12 อบต.เขาตอก บ่อขยะอบต.เขาตอก หมู่ 1 บ้านเกาะแก้วต. มะขามเตี้ย อ. เคียนซา จ. สุราษฎร์ธานี - สุราษฎร์ธานี 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.10
13 ทต.บางสวรรค์ บ่อขยะทต.บางสวรรค์ หมู่ 4 บ้านบนนาต. มะขามเตี้ย อ. พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี - สุราษฎร์ธานี 7 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
14 อบต.ชัยบุรี บ่อขยะอบต.ชัยบุรี หมู่ 1 บ้านคลองพังกลาง ต.ชัยบุรีต. มะขามเตี้ย อ. ชัยบุรี จ. สุราษฎร์ธานี - สุราษฎร์ธานี 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.80
15 ทต.เกาะเต่า บ่อขยะทต.เกาะเต่า หมู่ 3 บ้านโฉลกบ้านเก่าต. มะขามเตี้ย อ. เกาะพะงัน จ. สุราษฎร์ธานี - สุราษฎร์ธานี 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 25.00
16 อบต.คันธุลี บ่อขยะอบต.คันธุลี หมู่ 9 บ้านทับชันต. มะขามเตี้ย อ. ท่าชนะ จ. สุราษฎร์ธานี - สุราษฎร์ธานี 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.70
17 ทต.กาญจนดิษฐ์ บ่อขยะบริษัท อัลเทอร์เอนเนอร์ยี่ จำกัด (ทต.กาญจนดิษฐ์) หมู่ 3 บ้านบัวท้อน ต.กะแดะต. มะขามเตี้ย อ. กาญจนดิษฐ์ จ. สุราษฎร์ธานี - สุราษฎร์ธานี 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 40.00
18 อบต.ท่าชนะ บ่อขยะอบต.ท่าชนะ หมู่ 6 บ้านนามะขาม ต.ท่าชนะต. มะขามเตี้ย อ. ท่าชนะ จ. สุราษฎร์ธานี - สุราษฎร์ธานี 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.60
19 ทต.เคียนซา บ่อขยะทต.เคียนซา หมู่ 1 บ้านเคียนซาต. มะขามเตี้ย อ. เคียนซา จ. สุราษฎร์ธานี - สุราษฎร์ธานี 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
20 อบต.ตะกุกเหนือ บ่อขยะอบต.ตะกุกเหนือ หมู่ 4 บ้านสหกรณ์ ต. มะขามเตี้ย อ. วิภาวดี จ. สุราษฎร์ธานี - สุราษฎร์ธานี 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.20
21 ทต.พุมเรียง บ่อขยะทต.พุมเรียง หมู่ 5 บ้านสามสักต. มะขามเตี้ย อ. ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี - สุราษฎร์ธานี 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.50
22 อบต.เขาวง บ่อขยะอบต.เขาวง หมู่ 2 บ้านเขาวงต. มะขามเตี้ย อ. บ้านตาขุน จ. สุราษฎร์ธานี - สุราษฎร์ธานี 11 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
23 ทต.ท่าฉาง บ่อขยะทต.ท่าฉาง หมู่ 5 บ้านน้ำพุต. มะขามเตี้ย อ. ท่าฉาง จ. สุราษฎร์ธานี - สุราษฎร์ธานี 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.50
24 อบต.ปากฉลุย บ่อขยะอบต.ปากฉลุย หมู่ 2 บ้านบางครามต. มะขามเตี้ย อ. ท่าฉาง จ. สุราษฎร์ธานี - สุราษฎร์ธานี 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.60
25 ทต.บ้านเชี่ยวหลาน บ่อขยะทต.บ้านเชี่ยวหลาน หมู่ 10 บ้านกะเปาต. มะขามเตี้ย อ. คีรีรัฐนิคม จ. สุราษฎร์ธานี - สุราษฎร์ธานี 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
26 อบต.เคียนซา บ่อขยะอบต.เคียนซา หมู่ 2 บ้านปลายหริกต. มะขามเตี้ย อ. เคียนซา จ. สุราษฎร์ธานี - สุราษฎร์ธานี 7 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.50
27 ทต.พนม บ่อขยะทต.พนม หมู่ 1 บ้านตลาดพนมต. มะขามเตี้ย อ. พนม จ. สุราษฎร์ธานี - สุราษฎร์ธานี 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
28 อบต.สองแพรก บ่อขยะอบต.สองแพรก หมู่ 4 บ้านในช่องต. มะขามเตี้ย อ. ชัยบุรี จ. สุราษฎร์ธานี - สุราษฎร์ธานี 12 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.70
29 ทต.ย่านดินแดง บ่อขยะทต.ย่านดินแดง หมู่ 3 บ้านบางหยดต. มะขามเตี้ย อ. พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี - สุราษฎร์ธานี 31 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 10.50
30 อบต.ท่าโรงช้าง บ่อขยะอบต.ท่าโรงช้าง หมู่ 3 บ้านท่าโรงช้างต. มะขามเตี้ย อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี - สุราษฎร์ธานี 160 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 191.61
31 อบต.ชลคราม บ่อขยะอบต.ชลคราม หมู่ 1 บ้านพอดต. มะขามเตี้ย อ. ดอนสัก จ. สุราษฎร์ธานี - สุราษฎร์ธานี 9 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.30
32 ทต.เกาะพงัน บ่อขยะทต.เกาะพะงัน หมู่ 1 ต.เกาะพะงันต. มะขามเตี้ย อ. เกาะพะงัน จ. สุราษฎร์ธานี - สุราษฎร์ธานี 5 เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 59.00