จังหวัด ระนอง

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

999 ถนน เพชรเกษม ต. บางริ้น อ. เมืองระนอง จ. ระนอง 85000
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

- ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน
มี อปท. จำนวน 31

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 2 แห่ง
เทศบาลตำบล 10 แห่ง
อบต. 18 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
7123 ทม.ระนอง / ระนอง 17,904.00 30.00 1 30.00 25.00 5.00 - 15.00 - 10.00 - - - - - - - - - 15.00
7124 ทต.ราชกรูด / ระนอง 9,596.00 2.85 1 2.85 2.00 0.85 - 2.00 - 0.00 - - - - - - - - - 0.85
7125 ทต.หงาว / ระนอง 2,523.00 2.50 1 2.50 2.00 0.50 - 1.50 - 0.50 - - - - - - - - - 1.00
7126 อบต.หงาว / ระนอง 6,539.00 5.95 - - - - - - - - - - - - - 1 5.95 5.00 0.95 5.00
7128 ทม.บางริ้น / ระนอง 22,999.00 40.00 1 40.00 36.00 4.00 - 20.00 - 16.00 - - - - - - - - - 20.00
7129 ทต.ปากน้ำ / ระนอง 2,678.00 3.40 1 3.40 3.00 0.40 - 2.00 - 1.00 - - - - - - - - - 1.40
7130 ทต.ปากน้ำท่าเรือ / ระนอง 7,749.00 8.00 1 8.00 5.00 3.00 - 4.00 - 1.00 - - - - - - - - - 4.00
7131 ทต.บางนอน / ระนอง 13,425.00 12.00 1 12.00 11.00 1.00 - 10.00 - 1.00 - - - - - - - - - 2.00
7132 อบต.หาดส้มแป้น / ระนอง 3,201.00 1.50 1 1.50 1.00 0.50 - 0.80 - 0.20 - - - - - - - - - 0.70
7133 อบต.ทรายแดง / ระนอง 4,065.00 3.70 - - - - - - - - - - - - - 1 3.70 3.00 0.70 3.00
7134 อบต.เกาะพยาม / ระนอง 1,129.00 1.03 - - - - - - - - - - - - - 1 1.03 0.53 0.50 0.53
7135 ทต.ละอุ่น / ระนอง 2,660.00 1.20 1 1.20 1.00 0.20 - 0.80 - 0.20 - - - - - - - - - 0.40
7136 อบต.ละอุ่นเหนือ / ระนอง 3,977.00 3.62 - - - - - - - - - - - - - 1 3.62 0.72 2.90 0.72
7137 อบต.บางพระเหนือ / ระนอง 3,568.00 3.25 - - - - - - - - - - - - - 1 3.25 0.65 2.60 0.65
7138 อบต.บางแก้ว / ระนอง 4,592.00 3.00 1 3.00 2.50 0.50 - 2.00 - 0.50 - - - - - - - - - 1.00
7139 อบต.ม่วงกลวง / ระนอง 4,211.00 3.83 - - - - - - - - - - - - - 1 3.83 3.00 0.83 3.00
7140 ทต.กะเปอร์ / ระนอง 1,673.00 4.50 1 4.50 3.50 1.00 - 3.00 - 0.50 - - - - - - - - - 1.50
7141 อบต.กะเปอร์ / ระนอง 6,048.00 2.60 1 2.60 2.30 0.30 - 2.00 - 0.30 - - - - - - - - - 0.60
7142 อบต.บ้านนา / ระนอง 5,367.00 4.88 - - - - - - - - - - - - - 1 4.88 4.00 0.88 4.00
7143 อบต.บางหิน / ระนอง 4,394.00 4.00 - - - - - - - - - - - - - 1 4.00 3.00 1.00 3.00
7144 ทต.น้ำจืด / ระนอง 3,777.00 6.00 1 6.00 5.00 1.00 - 4.00 - 1.00 - - - - - - - - - 2.00
7145 อบต.น้ำจืด / ระนอง 4,165.00 3.79 - - - - - - - - - - - - - 1 3.79 3.00 0.79 3.00
7146 อบต.น้ำจืดน้อย / ระนอง 3,142.00 2.86 - - - - - - - - - - - - - 1 2.86 2.00 0.86 2.00
7147 อบต.มะมุ / ระนอง 4,885.00 0.12 1 0.12 0.10 0.02 - 0.08 - 0.02 - - - - - - - - - 0.04
7148 อบต.ปากจั่น / ระนอง 7,075.00 1.80 1 1.80 1.50 0.30 - 1.40 - 0.10 - - - - - - - - - 0.40
7149 อบต.ลำเลียง / ระนอง 9,186.00 8.36 - - - - - - - - - - - - - 1 8.36 7.60 0.76 7.60
7150 ทต.จ.ป.ร. / ระนอง 12,590.00 12.84 - - - - - - - - - - - - - 1 12.84 10.09 2.75 10.09
7151 อบต.บางใหญ่ / ระนอง 3,277.00 2.98 - - - - - - - - - - - - - 1 2.98 2.00 0.98 2.00
7152 อบต.นาคา / ระนอง 7,238.00 3.50 1 3.50 3.00 0.50 - 2.50 - 0.50 - - - - - - - - - 1.00
7153 ทต.กำพวน / ระนอง 6,766.00 5.00 1 5.00 4.00 1.00 - 3.50 - 0.50 - - - - - - - - - 1.50