จังหวัด สงขลา

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน ราชดำเนิน ต. เขารูปช้าง อ. เมืองสงขลา จ. สงขลา 90000
โทรศัพท์ 074-3164789 โทรสาร 074-316478

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

- ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 16
มี อปท. จำนวน 141

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร 2 แห่ง
เทศบาลเมือง 11 แห่ง
เทศบาลตำบล 35 แห่ง
อบต. 92 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
7234 ทน.สงขลา / สงขลา 63,834.00 120.65 1 120.65 74.93 45.72 - - 74.93 - 74.93 74.93 - - - - - - - 45.72
7235 ทม.เขารูปช้าง / สงขลา 40,582.00 46.67 1 46.67 38.79 7.88 - - 38.79 - 38.79 38.79 - - - - - - - 7.88
7236 ทต.เกาะแต้ว / สงขลา 55,611.00 20.25 1 20.25 19.98 0.27 - 19.98 - - - - - - - - - - - 0.27
7236 ทต.เกาะแต้ว / สงขลา 11,295.00 11.52 1 11.52 4.97 6.55 - - 4.97 - 4.97 4.97 - - - - - - - 6.55
7237 ทต.พะวง / สงขลา 32,394.00 33.04 1 33.04 24.68 8.36 - - 24.68 - 24.68 24.68 - - - - - - - 8.36
7238 อบต.ทุ่งหวัง / สงขลา 10,436.00 9.50 1 9.50 0.98 8.52 - - 0.98 - 0.98 0.98 - - - - - - - 8.52
7239 อบต.เกาะยอ / สงขลา 4,832.00 4.40 1 4.40 1.82 2.57 - - 1.82 - 1.82 1.82 - - - - - - - 2.57
7240 ทต.สทิงพระ / สงขลา 2,862.00 2.92 1 2.92 1.00 1.92 - - 1.00 - 1.00 1.00 - - - - - - - 1.92
7241 อบต.จะทิ้งพระ / สงขลา 3,293.00 3.00 - - - - - - - - - - - - - 1 3.00 - 3.00 -
7242 อบต.กระดังงา / สงขลา 4,568.00 4.16 - - - - - - - - - - - - - 1 4.16 - 4.16 -
7243 อบต.สนามชัย / สงขลา 3,955.00 3.60 1 3.60 3.28 0.32 - 3.28 - - - - - - - - - - - 0.32
7244 อบต.ดีหลวง / สงขลา 3,449.00 3.14 - - - - - - - - - - - - - 1 3.14 - 3.14 -
7245 อบต.ชุมพล / สงขลา 5,316.00 4.84 - - - - - - - - - - - - - 1 4.84 - 4.84 -
7246 อบต.คลองรี / สงขลา 3,523.00 3.21 - - - - - - - - - - - - - 1 3.21 - 3.21 -
7247 อบต.คูขุด / สงขลา 5,102.00 4.64 1 4.64 1.50 3.14 - 1.50 - - - - - - - - - - - 3.14
7248 อบต.ท่าหิน / สงขลา 4,076.00 3.71 - - - - - - - - - - - - - 1 3.71 - 3.71 -
7249 อบต.วัดจันทร์ / สงขลา 3,790.00 3.45 1 3.45 1.30 2.15 - - 1.30 - 1.30 1.30 - - - - - - - 2.15
7250 อบต.บ่อแดง / สงขลา 4,855.00 4.42 - - - - - - - - - - - - - 1 4.42 - 4.42 -
7251 อบต.บ่อดาน / สงขลา 3,717.00 3.38 - - - - - - - - - - - - - 1 3.38 - 3.38 -
7252 ทต.จะนะ / สงขลา 7,045.00 7.19 1 7.19 6.00 1.19 - 6.00 - - - - - - - - - - - 1.19
7253 ทต.บ้านนา / สงขลา 9,523.00 9.71 - - - - - - - - - - - - - 1 9.71 - 9.71 -
7254 อบต.ป่าชิง / สงขลา 4,996.00 4.55 - - - - - - - - - - - - - 1 4.55 - 4.55 -
7255 อบต.สะพานไม้แก่น / สงขลา 6,693.00 6.09 1 6.09 0.00 6.09 - 0.00 - - - - - - - - - - - 6.09
7256 อบต.สะกอม / สงขลา 8,570.00 7.80 1 7.80 0.67 7.13 - 0.67 - - - - - - - - - - - 7.13
7257 อบต.นาหว้า / สงขลา 7,794.00 7.09 - - - - - - - - - - - - - 1 7.09 - 7.09 -
7258 ทต.นาทับ / สงขลา 13,458.00 13.73 1 13.73 2.70 11.02 - 2.70 - - - - - - - - - - - 11.02
7259 อบต.น้ำขาว / สงขลา 3,925.00 3.57 - - - - - - - - - - - - - 1 3.57 - 3.57 -
7260 อบต.ขุนตัดหวาย / สงขลา 3,213.00 2.92 - - - - - - - - - - - - - 1 2.92 - 2.92 -
7261 อบต.ท่าหมอไทร / สงขลา 6,747.00 6.14 - - - - - - - - - - - - - 1 6.14 - 6.14 -
7262 อบต.จะโหนง / สงขลา 7,805.00 7.10 - - - - - - - - - - - - - 1 7.10 - 7.10 -
7263 อบต.คู / สงขลา 6,589.00 6.00 - - - - - - - - - - - - - 1 6.00 - 6.00 -
7264 อบต.แค / สงขลา 4,399.00 4.00 - - - - - - - - - - - - - 1 4.00 - 4.00 -
7265 อบต.คลองเปียะ / สงขลา 5,471.00 4.98 1 4.98 0.41 4.57 - 0.41 - - - - - - - - - - - 4.57
7266 อบต.ตลิ่งชัน / สงขลา 10,407.00 9.47 1 9.47 4.07 5.40 - 4.07 - - - - - - - - - - - 5.40
7267 ทต.นาทวี / สงขลา 6,780.00 10.00 1 10.00 9.53 0.47 - - 9.53 - 9.53 9.53 - - - - - - - 0.47
7268 ทต.นาทวีนอก / สงขลา 10,322.00 10.53 1 10.53 3.67 6.86 - - 3.67 - 3.67 3.67 - - - - - - - 6.86
7269 อบต.ฉาง / สงขลา 4,596.00 4.18 1 4.18 1.15 3.03 - - 1.15 - 1.15 1.15 - - - - - - - 3.03
7270 อบต.นาหมอศรี / สงขลา 3,058.00 2.78 1 2.78 0.09 2.70 - 0.09 - - - - - - - - - - - 2.70
7271 อบต.คลองทราย / สงขลา 6,092.00 5.54 1 5.54 0.72 4.82 - - 0.72 - 0.72 0.72 - - - - - - - 4.82
7272 อบต.ปลักหนู / สงขลา 5,001.00 4.55 1 4.55 0.47 4.08 - - 0.47 - 0.47 0.47 - - - - - - - 4.08
7273 อบต.ท่าประดู่ / สงขลา 6,040.00 5.50 - - - - - - - - - - - - - 1 5.50 - 5.50 -
7274 อบต.สะท้อน / สงขลา 7,721.00 7.03 - - - - - - - - - - - - - 1 7.03 - 7.03 -
7275 อบต.ทับช้าง / สงขลา 7,089.00 6.45 - - - - - - - - - - - - - 1 6.45 - 6.45 -
7276 อบต.ประกอบ / สงขลา 6,596.00 6.00 1 6.00 1.40 4.60 - - 1.40 - 1.40 1.40 - - - - - - - 4.60
7277 อบต.คลองกวาง / สงขลา 5,667.00 5.16 - - - - - - - - - - - - - 1 5.16 - 5.16 -
7278 ทต.เทพา / สงขลา 2,574.00 5.00 1 5.00 4.27 0.73 - 4.27 - - - - - - - - - - - 0.73
7279 อบต.เทพา / สงขลา 10,036.00 9.13 1 9.13 3.17 5.97 - 3.17 - - - - - - - - - - - 5.97
7280 อบต.ปากบาง / สงขลา 9,852.00 8.97 - - - - - - - - - - - - - 1 8.97 - 8.97 -
7281 อบต.เกาะสะบ้า / สงขลา 7,420.00 6.75 - - - - - - - - - - - - - 1 6.75 - 6.75 -
7282 ทต.ลำไพล / สงขลา 15,674.00 15.99 1 15.99 3.00 12.99 - 3.00 - - - - - - - - - - - 12.99
7283 อบต.ท่าม่วง / สงขลา 17,377.00 15.81 1 15.81 1.50 14.31 - 1.50 - - - - - - - - - - - 14.31
7284 อบต.วังใหญ่ / สงขลา 7,092.00 6.45 1 6.45 1.77 4.68 - - 1.77 - 1.77 1.77 - - - - - - - 4.68
7285 อบต.สะกอม / สงขลา 7,867.00 7.16 - - - - - - - - - - - - - 1 7.16 - 7.16 -
7286 ทต.สะบ้าย้อย / สงขลา 1,411.00 3.00 1 3.00 2.18 0.82 - 2.18 - - - - - - - - - - - 0.82
7287 ทต.ท่าพระยา / สงขลา 11,969.00 12.21 1 12.21 0.84 11.37 - 0.84 - - - - - - - - - - - 11.37
7288 อบต.ทุ่งพอ / สงขลา 11,075.00 10.08 - - - - - - - - - - - - - 1 10.08 - 10.08 -
7289 อบต.เปียน / สงขลา 8,923.00 8.12 - - - - - - - - - - - - - 1 8.12 - 8.12 -
7290 อบต.บ้านโหนด / สงขลา 6,708.00 6.10 - - - - - - - - - - - - - 1 6.10 - 6.10 -
7291 อบต.จะแหน / สงขลา 8,013.00 7.29 - - - - - - - - - - - - - 1 7.29 - 7.29 -
7292 อบต.คูหา / สงขลา 10,062.00 9.16 - - - - - - - - - - - - - 1 9.16 - 9.16 -
7293 อบต.เขาแดง / สงขลา 8,234.00 7.49 - - - - - - - - - - - - - 1 7.49 - 7.49 -
7294 อบต.บาโหย / สงขลา 5,013.00 4.56 - - - - - - - - - - - - - 1 4.56 - 4.56 -
7295 อบต.ธารคีรี / สงขลา 6,372.00 5.80 - - - - - - - - - - - - - 1 5.80 - 5.80 -
7296 ทต.ระโนด / สงขลา 4,804.00 4.90 1 4.90 2.50 2.40 - 2.50 - - - - - - - - - - - 2.40
7297 อบต.ระโนด / สงขลา 5,587.00 5.08 - - - - - - - - - - - - - 1 5.08 - 5.08 -
7298 อบต.คลองแดน / สงขลา 3,290.00 2.99 - - - - - - - - - - - - - 1 2.99 - 2.99 -
7299 อบต.ตะเครียะ / สงขลา 4,090.00 3.72 - - - - - - - - - - - - - 1 3.72 - 3.72 -
7300 อบต.ท่าบอน / สงขลา 8,359.00 7.61 - - - - - - - - - - - - - 1 7.61 - 7.61 -
7301 อบต.บ้านใหม่ / สงขลา 4,359.00 3.97 - - - - - - - - - - - - - 1 3.97 - 3.97 -
7302 ทต.ปากแตระ / สงขลา 5,993.00 6.11 1 6.11 2.58 3.54 - 2.58 - - - - - - - - - - - 3.54
7303 อบต.พังยาง / สงขลา 3,383.00 3.08 - - - - - - - - - - - - - 1 3.08 - 3.08 -
7304 อบต.ระวะ / สงขลา 5,354.00 4.87 - - - - - - - - - - - - - 1 4.87 - 4.87 -
7305 ทต.บ่อตรุ / สงขลา 11,447.00 11.68 1 11.68 7.04 4.64 - 7.04 - - - - - - - - - - - 4.64
7306 อบต.วัดสน / สงขลา 1,115.00 1.01 - - - - - - - - - - - - - 1 1.01 - 1.01 -
7307 อบต.บ้านขาว / สงขลา 4,549.00 4.14 - - - - - - - - - - - - - 1 4.14 - 4.14 -
7308 อบต.แดนสงวน / สงขลา 2,736.00 2.49 - - - - - - - - - - - - - 1 2.49 - 2.49 -
7309 อบต.เกาะใหญ่ / สงขลา 6,693.00 6.09 - - - - - - - - - - - - - 1 6.09 - 6.09 -
7310 อบต.โรง / สงขลา 2,687.00 2.45 - - - - - - - - - - - - - 1 2.45 - 2.45 -
7311 ทต.เชิงแส / สงขลา 2,861.00 2.92 - - - - - - - - - - - - - 1 2.92 - 2.92 -
7312 ทต.กระแสสินธุ์ / สงขลา 2,904.00 2.96 - - - - - - - - - - - - - 1 2.96 - 2.96 -
7313 ทต.กำแพงเพชร / สงขลา 5,033.00 5.13 1 5.13 3.50 1.63 - 3.50 - - - - - - - - - - - 1.63
7314 ทม.กำแพงเพชร / สงขลา 17,043.00 19.60 1 19.60 5.30 14.30 - - 5.30 - 5.30 5.30 - - - - - - - 14.30
7315 อบต.ท่าชะมวง / สงขลา 18,138.00 16.51 1 16.51 1.96 14.54 - - 1.96 - 1.96 1.96 - - - - - - - 14.54
7316 ทต.คูหาใต้ / สงขลา 12,046.00 13.00 1 13.00 12.69 0.32 - - 12.69 - 12.69 12.69 - - - - - - - 0.32
7317 อบต.ควนรู / สงขลา 5,987.00 5.45 1 5.45 2.52 2.93 - 2.52 - - - - - - - - - - - 2.93
7318 ทต.นาสีทอง / สงขลา 2,828.00 2.88 1 2.88 2.64 0.25 - 2.64 - - - - - - - - - - - 0.25
7319 อบต.เขาพระ / สงขลา 14,069.00 12.80 1 12.80 1.84 10.96 - - 1.84 - 1.84 1.84 - - - - - - - 10.96
7320 ทม.สะเดา / สงขลา 21,552.00 24.78 1 24.78 19.61 5.18 - - 19.61 - 19.61 19.61 - - - - - - - 5.18
7321 ทต.ปริก / สงขลา 6,501.00 6.63 1 6.63 4.90 1.73 - 4.90 - - - - - - - - - - - 1.73
7322 อบต.ปริก / สงขลา 11,865.00 10.80 1 10.80 3.09 7.71 - - 3.09 - 3.09 3.09 - - - - - - - 7.71
7323 ทต.คลองแงะ / สงขลา 8,289.00 8.45 1 8.45 7.64 0.81 - - 7.64 - 7.64 7.64 - - - - - - - 0.81
7324 อบต.พังลา / สงขลา 4,409.00 4.01 1 4.01 2.00 2.01 - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - - 2.01
7325 อบต.สำนักแต้ว / สงขลา 14,274.00 12.99 1 12.99 2.39 10.60 - - 2.39 - 2.39 2.39 - - - - - - - 10.60
7326 อบต.ทุ่งหมอ / สงขลา 7,299.00 6.64 - - - - - - - - - - - - - 1 6.64 - 6.64 -
7327 อบต.ท่าโพธิ์ / สงขลา 6,910.00 6.29 1 6.29 1.77 4.52 - - 1.77 - 1.77 1.77 - - - - - - - 4.52
7328 ทต.ปาดัง / สงขลา 9,550.00 9.74 1 9.74 0.85 8.90 - - 0.85 - 0.85 0.85 - - - - - - - 8.90
7329 ทต.สำนักขาม / สงขลา 14,137.00 27.00 1 27.00 25.30 1.70 - - 25.30 - 25.30 25.30 - - - - - - - 1.70
7330 อบต.เขามีเกียรติ / สงขลา 5,158.00 4.69 1 4.69 2.27 2.42 - - 2.27 - 2.27 2.27 - - - - - - - 2.42
7331 ทม.ปาดังเบซาร์ / สงขลา 16,034.00 18.44 1 18.44 10.01 8.43 - - 10.01 - 10.01 10.01 - - - - - - - 8.43
7332 ทน.หาดใหญ่ / สงขลา 159,233.00 300.95 1 300.95 215.43 85.52 - - 215.43 - 215.43 - - 215.43 - - - - - 85.52
7333 ทม.ควนลัง / สงขลา 46,071.00 52.98 1 52.98 32.91 20.07 - 32.91 - - - - - - - - - - - 20.07
7334 ทต.คูเต่า / สงขลา 11,221.00 11.45 1 11.45 3.96 7.48 - - 3.96 - 3.96 - - 3.96 - - - - - 7.48
7335 ทม.คอหงส์ / สงขลา 45,787.00 65.00 1 65.00 60.00 5.00 - - 60.00 - 60.00 60.00 - - - - - - - 5.00
7336 ทม.คลองแห / สงขลา 37,076.00 42.64 1 42.64 33.53 9.10 - - 33.53 - 33.53 33.53 - - - - - - - 9.10
7337 อบต.คลองอู่ตะเภา / สงขลา 2,950.00 2.68 - - - - - - - - - - - - - 1 2.68 - 2.68 -
7338 อบต.ฉลุง / สงขลา 7,608.00 6.92 1 6.92 2.05 4.87 - - 2.05 - 2.05 2.05 - - - - - - - 4.87
7339 อบต.ทุ่งใหญ่ / สงขลา 5,305.00 4.83 1 4.83 0.98 3.85 - - 0.98 - 0.98 0.98 - - - - - - - 3.85
7340 ทม.ทุ่งตำเสา / สงขลา 16,519.00 19.00 1 19.00 4.39 14.61 - - 4.39 - 4.39 4.39 - - - - - - - 14.61
7341 อบต.ท่าข้าม / สงขลา 8,504.00 7.74 1 7.74 1.05 6.69 - - 1.05 - 1.05 1.05 - - - - - - - 6.69
7342 ทต.น้ำน้อย / สงขลา 14,148.00 14.43 1 14.43 5.63 8.81 - - 5.63 - 5.63 5.63 - - - - - - - 8.81
7343 ทม.บ้านพรุ / สงขลา 24,726.00 28.43 1 28.43 19.22 9.22 - - 19.22 - 19.22 19.22 - - - - - - - 9.22
7344 ทต.บ้านไร่ / สงขลา 7,486.00 7.64 1 7.64 5.43 2.20 - - 5.43 - 5.43 5.43 - - - - - - - 2.20
7345 ทต.พะตง / สงขลา 7,776.00 7.93 1 7.93 0.33 7.60 - - 0.33 - 0.33 0.33 - - - - - - - 7.60
7346 อบต.พะตง / สงขลา 5,628.00 5.12 1 5.12 1.57 3.55 - - 1.57 - 1.57 1.57 - - - - - - - 3.55
7347 อบต.นาหม่อม / สงขลา 8,182.00 7.45 1 7.45 4.20 3.25 - - 4.20 - 4.20 4.20 - - - - - - - 3.25
7348 อบต.พิจิตร / สงขลา 4,675.00 4.25 - - - - - - - - - - - - - 1 4.25 - 4.25 -
7349 อบต.ทุ่งขมิ้น / สงขลา 5,575.00 5.07 1 5.07 1.81 3.26 - - 1.81 - 1.81 1.81 - - - - - - - 3.26
7350 อบต.คลองหรัง / สงขลา 4,457.00 4.06 1 4.06 0.80 3.25 - - 0.80 - 0.80 - - 0.80 - - - - - 3.25
7351 ทต.ควนเนียง / สงขลา 4,177.00 4.26 1 4.26 3.66 0.60 - - 3.66 - 3.66 3.66 - - - - - - - 0.60
7352 อบต.รัตภูมิ / สงขลา 10,869.00 9.89 - - - - - - - - - - - - - 1 9.89 - 9.89 -
7353 อบต.ควนโส / สงขลา 5,286.00 4.81 - - - - - - - - - - - - - 1 4.81 - 4.81 -
7354 อบต.ห้วยลึก / สงขลา 4,917.00 4.47 - - - - - - - - - - - - - 1 4.47 - 4.47 -
7355 ทต.บางเหรียง / สงขลา 9,378.00 9.57 - - - - - - - - - - - - - 1 9.57 - 9.57 -
7356 อบต.บางกล่ำ / สงขลา 3,770.00 3.43 - - - - - - - - - - - - - 1 3.43 - 3.43 -
7357 ทต.ท่าช้าง / สงขลา 21,364.00 21.79 1 21.79 12.05 9.74 - - 12.05 - 12.05 12.05 - - - - - - - 9.74
7358 อบต.แม่ทอม / สงขลา 2,268.00 2.06 - - - - - - - - - - - - - 1 2.06 - 2.06 -
7359 ทต.บ้านหาร / สงขลา 3,809.00 3.89 1 3.89 1.21 2.67 - - 1.21 - 1.21 1.21 - - - - - - - 2.67
7360 อบต.ชิงโค / สงขลา 5,432.00 4.94 - - - - - - - - - - - - - 1 4.94 - 4.94 -
7361 ทม.สิงหนคร / สงขลา 39,086.00 44.95 1 44.95 14.50 30.44 - - 14.50 - 14.50 14.50 - - - - - - - 30.44
7362 อบต.ทำนบ / สงขลา 4,334.00 3.94 - - - - - - - - - - - - - 1 3.94 - 3.94 -
7363 อบต.รำแดง / สงขลา 2,719.00 2.47 - - - - - - - - - - - - - 1 2.47 - 2.47 -
7364 อบต.วัดขนุน / สงขลา 8,468.00 7.71 1 7.71 2.27 5.43 - - 2.27 - 2.27 2.27 - - - - - - - 5.43
7365 ทต.ชะแล้ / สงขลา 2,873.00 2.93 - - - - - - - - - - - - - 1 2.93 - 2.93 -
7366 อบต.ปากรอ / สงขลา 2,509.00 2.28 - - - - - - - - - - - - - 1 2.28 - 2.28 -
7367 อบต.ป่าขาด / สงขลา 2,982.00 2.71 - - - - - - - - - - - - - 1 2.71 - 2.71 -
7368 อบต.บางเขียด / สงขลา 3,183.00 2.90 - - - - - - - - - - - - - 1 2.90 - 2.90 -
7369 ทม.ม่วงงาม / สงขลา 12,024.00 13.83 1 13.83 4.00 9.83 - - 4.00 - 4.00 4.00 - - - - - - - 9.83
7370 อบต.คลองหอยโข่ง / สงขลา 6,564.00 5.97 1 5.97 1.91 4.06 - - 1.91 - 1.91 1.91 - - - - - - - 4.06
7371 ทต.ทุ่งลาน / สงขลา 7,106.00 7.25 1 7.25 1.80 5.45 - - 1.80 - 1.80 1.80 - - - - - - - 5.45
7372 ทต.โคกม่วง / สงขลา 7,682.00 7.84 1 7.84 1.55 6.29 - - 1.55 - 1.55 - - 1.55 - - - - - 6.29
7373 อบต.คลองหลา / สงขลา 5,178.00 4.71 1 4.71 1.10 3.61 - - 1.10 - 1.10 1.10 - - - - - - - 3.61