จังหวัด สงขลา

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน ราชดำเนิน ต. เขารูปช้าง อ. เมืองสงขลา จ. สงขลา 90000
โทรศัพท์ 074-3164789 โทรสาร 074-316478

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

- ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 16
มี อปท. จำนวน 141

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร 2 แห่ง
เทศบาลเมือง 11 แห่ง
เทศบาลตำบล 35 แห่ง
อบต. 92 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

5 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

17 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

1 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 23 แห่ง กำจัดถูกต้อง 5 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 17 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 1 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทม.บ้านพรุ บ่อขยะทม.บ้านพรุ หมู่ 10 ต.บ้านพรุ ถนน ฮกเต๊กต. เขารูปช้าง อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา - สงขลา 107-0-35 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 100.00
2 ทม.สะเดา บ่อขยะทม.สะเดา บ้านหน่ำฮั้ว ถนน เลี่ยงเมืองต. เขารูปช้าง อ. สะเดา จ. สงขลา - สงขลา 96 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 100.00
3 ทต.เกาะแต้ว บ่อขยะทน.สงขลา บ้านบ่ออิฐต. เขารูปช้าง อ. เมืองสงขลา จ. สงขลา - สงขลา 200 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 178.00
4 ทต.เกาะแต้ว บ่อขยะทน.หาดใหญ่ หมู่ 3 ต.ควนลัง ถนน หาดใหญ่ต. เขารูปช้าง อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา - สงขลา 17 เตาเผาผลิตพลังงาน (WTE) ถูกต้อง 240.00
5 ทต.เกาะแต้ว บ่อขยะบ.เซาท์เทิร์น กรีนเนอร์จี จำกัด (อบต.คลองหอยโข่ง) (NEW) หมู่ 7 บ้านทุ่งจูด ต. เขารูปช้าง อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา - สงขลา 138 การผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ถูกต้อง 120.00
6 ทม.กำแพงเพชร สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยทม.กำแพงเพชร ต. เขารูปช้าง อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา - สงขลา N/A สถานีขนถ่าย สถานีขนถ่าย 10.00
7 อบต.สะพานไม้แก่น บ่อขยะอบต.สะพานไม้แก่น หมู่ 6 ตำบลสะพานไม้แก่นต. เขารูปช้าง อ. จะนะ จ. สงขลา - สงขลา 1.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
8 ทต.ลำไพล บ่อขยะทต.ลำไพล หมู่ 1 ต.ลำไพลต. เขารูปช้าง อ. เทพา จ. สงขลา - สงขลา 12 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
9 อบต.นาหมอศรี บ่อขยะอบต.นาหมอศรี หมู่ 7 ต.นาหมอศรี ถนน บ้านโมยตกต. เขารูปช้าง อ. นาทวี จ. สงขลา - สงขลา 7 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.60
10 อบต.ควนรู บ่อขยะอบต.ควนรู หมู่ 1 บ้านดอยสีหมาน ต.ควนรูต. เขารูปช้าง อ. รัตภูมิ จ. สงขลา - สงขลา 13 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
11 อบต.คูขุด บ่อขยะอบต.คูขุด หมู่ 3 บ้านโตนดรอบ ต.คูขุดต. เขารูปช้าง อ. สทิงพระ จ. สงขลา - สงขลา 8 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
12 ทต.สะบ้าย้อย บ่อขยะทต.สะบ้าย้อย หมู่ 1 ต.สะบ้าย้อยต. เขารูปช้าง อ. สะบ้าย้อย จ. สงขลา - สงขลา 20 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
13 ทต.สะบ้าย้อย บ่อขยะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง (NEW) หมู่ 7 ต.ทุ่งตำเสาต. เขารูปช้าง อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา - สงขลา 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
14 ทต.กำแพงเพชร บ่อขยะทต.กำแพงเพชร หมู่ 9 บ้านห้วยโอน ต.กำแพงเพชร ต. เขารูปช้าง อ. รัตภูมิ จ. สงขลา - สงขลา 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.50
15 อบต.สะกอม บ่อขยะอบต.สะกอม หมู่ 6 โคกชายทะเล ตำบลสะกอม ต. เขารูปช้าง อ. จะนะ จ. สงขลา - สงขลา 40 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.90
16 ทต.เทพา บ่อขยะทต.เทพา หมู่ 2 ต.ปากบาง ต. เขารูปช้าง อ. เทพา จ. สงขลา - สงขลา 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.50
17 อบต.ท่าม่วง บ่อขยะอบต.ท่าม่วง หมู่ 2 ต.ท่าม่วงต. เขารูปช้าง อ. เทพา จ. สงขลา - สงขลา 8 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
18 ทต.บ่อตรุ บ่อขยะทต.บ่อตรุ หมู่ 4 ต.บ่อตรุ ถนน สงขลา-ระโนดต. เขารูปช้าง อ. ระโนด จ. สงขลา - สงขลา 39 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.00
19 อบต.สนามชัย บ่อขยะอบต.สนามชัย หมู่ 1 ต.สนามชัย ริมทะเลอ่าวไทยต. เขารูปช้าง อ. สทิงพระ จ. สงขลา - สงขลา 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.50
20 ทต.ปริก บ่อขยะทต.ปริก หมู่ 4 ต.ปริกต. เขารูปช้าง อ. สะเดา จ. สงขลา - สงขลา 8 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.00
21 ทม.ควนลัง บ่อขยะทม.ควนลัง หมู่ 3 55 ต.ควนลัง ถนน ชัยชนะสงครามต. เขารูปช้าง อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา - สงขลา 8 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 30.00
22 ทต.ท่าพระยา บ่อขยะทต.ท่าพระยา หมู่ 1 ต.สะบ้าย้อยต. เขารูปช้าง อ. สะบ้าย้อย จ. สงขลา - สงขลา 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 10.00
23 อบต.คลองเปียะ บ่อขยะ อบต.คลองเปียะ หมู่ 7 ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ. สงขลา 0 - สงขลา 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.50