จังหวัด ตรัง

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- ถนน พระรามที่6 ต. ทับเที่ยง อ. เมืองตรัง จ. ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-220-153 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

4,917.52 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 10
มี อปท. จำนวน 100

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร 1 แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 20 แห่ง
อบต. 77 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

2 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

20 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 22 แห่ง กำจัดถูกต้อง 2 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 20 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทม.กันตัง บ่อขยะทม.กันตัง หมู่ 4 ต.คลองชีล้อมต. ทับเที่ยง อ. กันตัง จ. ตรัง - ตรัง 88 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 26.86
2 ทต.ทุ่งยาว บ่อขยะทต.ทุ่งยาว หมู่ 4 ต.ลิพังต. ทับเที่ยง อ. ปะเหลียน จ. ตรัง - ตรัง 29 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 3.00
3 ทต.คลองเต็ง บ่อขยะทต.คลองเต็ง หมู่ 2 ต.นาท่ามเหนือต. ทับเที่ยง อ. เมืองตรัง จ. ตรัง - ตรัง 8 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.50
4 อบต.หนองปรือ บ่อขยะอบต.หนองปรือ หมู่ 7 ต.หนองปรือต. ทับเที่ยง อ. รัษฎา จ. ตรัง - ตรัง 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
5 อบต.ไม้ฝาด บ่อขยะอบต.ไม้ฝาด หมู่ 4 ต.ไม้ฝาดต. ทับเที่ยง อ. สิเกา จ. ตรัง - ตรัง 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 7.00
6 ทต.คลองปาง บ่อขยะทต.คลองปาง หมู่ 2 ต.คลองปาง ถนน เทศบาล 5ต. ทับเที่ยง อ. รัษฎา จ. ตรัง - ตรัง 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.50
7 อบต.บ้านนา บ่อขยะอบต.บ้านนา หมู่ 5 ต.บ้านนาต. ทับเที่ยง อ. ปะเหลียน จ. ตรัง - ตรัง 6-3-0 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
8 อบต.อ่าวตง บ่อขยะอบต.อ่าวตง หมู่ 3 ต.อ่าวตงต. ทับเที่ยง อ. วังวิเศษ จ. ตรัง - ตรัง 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.50
9 ทต.ท่าข้าม บ่อขยะทต.ท่าข้าม หมู่ 8 ต.ท่าข้ามต. ทับเที่ยง อ. ปะเหลียน จ. ตรัง - ตรัง 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.20
10 อบต.หาดสำราญ บ่อขยะอบต.หาดสำราญ หมู่ 9 ต.หาดสำราญต. ทับเที่ยง อ. หาดสำราญ จ. ตรัง - ตรัง 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.00
11 ทต.ย่านตาขาว บ่อขยะทต.ย่านตาขาว หมู่ 1 ต.ย่านตาขาวต. ทับเที่ยง อ. ย่านตาขาว จ. ตรัง - ตรัง 18 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 9.00
12 ทต.ลำภูรา บ่อขยะทต.ลำภูรา หมู่ 7 ต.ลำภูราต. ทับเที่ยง อ. ห้วยยอด จ. ตรัง - ตรัง 15 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.90
13 ทต.วังวิเศษ บ่อขยะทต.วังวิเศษ หมู่ 8 ต.วังมะปรางเหนือต. ทับเที่ยง อ. วังวิเศษ จ. ตรัง - ตรัง 15 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.20
14 อบต.ปะเหลียน บ่อขยะอบต.ปะเหลียน หมู่ 12 ต.ปะเหลียนต. ทับเที่ยง อ. ปะเหลียน จ. ตรัง - ตรัง 8 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.40
15 ทน.ตรัง บ่อขยะทน.ตรัง บ้านทุ่งแจ้ง ถนน วิเศษกุล ต. ทับเที่ยง อ. เมืองตรัง จ. ตรัง - ตรัง 50 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 75.41
16 ทต.สิเกา บ่อขยะทต.สิกา หมู่ 7 ต.บ่อหินต. ทับเที่ยง อ. สิเกา จ. ตรัง - ตรัง 7-2-9 เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 1.00
17 ทต.ห้วยนาง บ่อขยะทต.ห้วยนาง หมู่ 6 ต.ห้วยนางต. ทับเที่ยง อ. ห้วยยอด จ. ตรัง - ตรัง 11 เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 1.88
18 ทต.นาเมืองเพชร บ่อขยะทต.นาเมืองเพชร หมู่ 1 ต.นาเมืองเพชรต. ทับเที่ยง อ. สิเกา จ. ตรัง - ตรัง 3 เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 2.40
19 อบต.คลองปาง บ่อขยะอบต.คลองปาง หมู่ 6 ต.คลองปางต. ทับเที่ยง อ. รัษฎา จ. ตรัง - ตรัง 10 เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 2.50
20 ทต.ควนกุน บ่อขยะทต.ควนกุน หมู่ 2 ต.กะลาเสต. ทับเที่ยง อ. สิเกา จ. ตรัง - ตรัง 4 เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 1.50
21 อบต.เขาวิเศษ บ่อขยะอบต.เขาวิเศษ หมู่ 21 ต.เขาวิเศษต. ทับเที่ยง อ. วังวิเศษ จ. ตรัง - ตรัง 11 เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 3.50
22 อบต.ช่อง บ่อขยะอบต.ช่อง หมู่ 2 ต.ช่องต. ทับเที่ยง อ. นาโยง จ. ตรัง - ตรัง 0-0-75 เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 0.20