จังหวัด ตรัง

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- ถนน พระรามที่6 ต. ทับเที่ยง อ. เมืองตรัง จ. ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-220-153 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

4,917.52 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 10
มี อปท. จำนวน 100

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร 1 แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 20 แห่ง
อบต. 77 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
7417 ทน.ตรัง / ตรัง 59,894.00 113.20 1 113.20 31.81 81.39 - - 31.81 10.83 20.98 20.98 - - - - - - - 92.22
7418 อบต.นาพละ / ตรัง 3,736.00 3.40 - - - - - - - - - - - - - 1 3.40 0.00 3.40 0.00
7419 อบต.บ้านควน / ตรัง 4,632.00 4.22 1 4.22 2.10 2.12 - - 2.10 0.83 1.26 1.26 - - - - - - - 2.95
7420 อบต.นาบินหลา / ตรัง 3,835.00 3.49 1 3.49 1.15 2.34 - - 1.15 0.83 0.32 0.32 - - - - - - - 3.17
7421 อบต.ควนปริง / ตรัง 7,596.00 6.91 1 6.91 2.92 3.99 - - 2.92 0.83 2.09 2.09 - - - - - - - 4.82
7422 อบต.นาโยงใต้ / ตรัง 4,609.00 4.19 1 4.19 1.25 2.94 - - 1.25 0.83 0.42 0.42 - - - - - - - 3.77
7423 อบต.บางรัก / ตรัง 4,410.00 4.01 1 4.01 2.23 1.78 - - 2.23 0.83 1.40 1.40 - - - - - - - 2.61
7424 ทต.โคกหล่อ / ตรัง 12,888.00 13.15 1 13.15 10.19 2.95 - - 10.19 0.83 9.36 9.36 - - - - - - - 3.79
7425 อบต.นาโต๊ะหมิง / ตรัง 5,445.00 4.95 1 4.95 1.47 3.49 - - 1.47 0.83 0.63 0.63 - - - - - - - 4.32
7426 อบต.หนองตรุด / ตรัง 5,606.00 5.10 1 5.10 0.99 4.11 - - 0.99 0.83 0.16 0.16 - - - - - - - 4.94
7427 อบต.น้ำผุด / ตรัง 10,349.00 9.42 - - - - - - - - - - - - - 1 9.42 0.00 9.42 0.00
7428 ทต.นาตาล่วง / ตรัง 7,261.00 7.41 1 7.41 3.52 3.89 - - 3.52 0.83 2.69 2.69 - - - - - - - 4.72
7429 อบต.บ้านโพธิ์ / ตรัง 9,538.00 8.68 1 8.68 3.56 5.12 - - 3.56 0.83 2.72 2.72 - - - - - - - 5.96
7430 ทต.คลองเต็ง / ตรัง 3,781.00 3.86 1 3.86 3.50 0.36 - 3.30 - 0.20 - - - - - - - - - 0.56
7431 อบต.นาท่ามเหนือ / ตรัง 7,446.00 6.78 - - - - - - - - - - - - - 1 6.78 0.00 6.78 0.00
7432 อบต.นาท่ามใต้ / ตรัง 5,676.00 5.17 1 5.17 1.65 3.51 - - 1.65 0.83 0.82 0.82 - - - - - - - 4.35
7433 ทม.กันตัง / ตรัง 12,195.00 14.02 1 14.02 10.70 3.32 - - 10.70 1.58 9.12 9.12 - - - - - - - 4.90
7434 อบต.ควนธานี / ตรัง 4,496.00 4.09 1 4.09 1.96 2.13 - - 1.96 0.83 1.13 1.13 - - - - - - - 2.96
7435 อบต.บางหมาก / ตรัง 5,741.00 5.22 1 5.22 0.73 4.49 - - 0.73 - 0.73 0.73 - - - - - - - 4.49
7436 อบต.บางเป้า / ตรัง 10,005.00 9.10 1 9.10 1.42 7.68 - - 1.42 - 1.42 1.42 - - - - - - - 7.68
7437 อบต.วังวน / ตรัง 4,129.00 3.76 1 3.76 0.85 2.91 - - 0.85 - 0.85 0.85 - - - - - - - 2.91
7438 อบต.กันตังใต้ / ตรัง 7,083.00 6.45 1 6.45 1.07 5.38 - - 1.07 - 1.07 1.07 - - - - - - - 5.38
7439 อบต.โคกยาง / ตรัง 4,590.00 4.18 1 4.18 0.30 3.88 - - 0.30 - 0.30 0.30 - - - - - - - 3.88
7440 อบต.คลองลุ / ตรัง 4,325.00 3.94 1 3.94 0.40 3.54 - 0.40 - - - - - - - - - - - 3.54
7441 อบต.ย่านซื่อ / ตรัง 2,288.00 2.08 - - - - - - - - - - - - - 1 2.08 0.00 2.08 0.00
7442 อบต.บ่อน้ำร้อน / ตรัง 9,544.00 8.69 1 8.69 1.69 7.00 - - 1.69 - 1.69 1.69 - - - - - - - 7.00
7443 อบต.บางสัก / ตรัง 6,283.00 5.72 1 5.72 5.68 0.04 - 5.68 - - - - - - - - - - - 0.04
7444 อบต.นาเกลือ / ตรัง 4,365.00 3.97 - - - - - - - - - - - - - 1 3.97 0.00 3.97 0.00
7445 อบต.เกาะลิบง / ตรัง 7,362.00 6.70 1 6.70 1.52 5.18 - 1.52 - - - - - - - - - - - 5.18
7446 อบต.คลองชีล้อม / ตรัง 4,612.00 4.20 1 4.20 0.49 3.71 - - 0.49 - 0.49 0.49 - - - - - - - 3.71
7447 ทต.ย่านตาขาว / ตรัง 7,945.00 8.10 1 8.10 7.50 0.60 - 7.27 - 0.24 - - - - - - - - - 0.84
7448 ทต.ควนโพธิ์ / ตรัง 3,865.00 3.94 1 3.94 1.50 2.44 - 1.27 - 0.24 - - - - - - - - - 2.68
7449 อบต.หนองบ่อ / ตรัง 4,518.00 4.11 1 4.11 0.92 3.19 - - 0.92 - 0.92 0.92 - - - - - - - 3.19
7450 อบต.นาชุมเห็ด / ตรัง 8,472.00 7.71 - - - - - - - - - - - - - 1 7.71 0.00 7.71 0.00
7451 อบต.ในควน / ตรัง 8,633.00 7.86 1 7.86 1.52 6.34 - - 1.52 - 1.52 1.52 - - - - - - - 6.34
7452 อบต.โพรงจระเข้ / ตรัง 6,537.00 5.95 - - - - - - - - - - - - - 1 5.95 0.00 5.95 0.00
7453 ทต.ทุ่งกระบือ / ตรัง 8,460.00 8.63 1 8.63 2.22 6.41 - - 2.22 - 2.22 2.22 - - - - - - - 6.41
7454 อบต.ทุ่งค่าย / ตรัง 9,310.00 8.47 1 8.47 1.48 6.99 - - 1.48 - 1.48 1.48 - - - - - - - 6.99
7455 อบต.เกาะเปียะ / ตรัง 6,757.00 6.15 - - - - - - - - - - - - - 1 6.15 0.00 6.15 0.00
7456 ทต.ท่าข้าม / ตรัง 1,467.00 1.50 1 1.50 1.20 0.30 - 1.20 - - - - - - - - - - - 0.30
7457 อบต.ท่าข้าม / ตรัง 7,015.00 6.38 1 6.38 2.70 3.68 - 2.70 - - - - - - - - - - - 3.68
7458 ทต.ทุ่งยาว / ตรัง 2,490.00 3.00 1 3.00 3.00 0.00 - 2.50 - 0.50 - - - - - - - - - 0.50
7459 อบต.ทุ่งยาว / ตรัง 5,072.00 4.62 1 4.62 0.78 3.84 - - 0.78 - 0.78 0.78 - - - - - - - 3.84
7460 อบต.ปะเหลียน / ตรัง 12,345.00 11.23 1 11.23 2.40 8.83 - 1.20 - 1.20 - - - - - - - - - 10.03
7461 อบต.บางด้วน / ตรัง 4,028.00 3.67 1 3.67 0.63 3.04 - - 0.63 - 0.63 0.63 - - - - - - - 3.04
7462 อบต.บ้านนา / ตรัง 9,917.00 9.02 1 9.02 2.00 7.02 - 2.00 - - - - - - - - - - - 7.02
7463 อบต.สุโสะ / ตรัง 6,775.00 6.17 - - - - - - - - - - - - - 1 6.17 0.00 6.17 0.00
7464 อบต.ลิพัง / ตรัง 6,496.00 5.91 - - - - - - - - - - - - - 1 5.91 0.00 5.91 0.00
7465 อบต.เกาะสุกร / ตรัง 2,602.00 2.37 1 2.37 2.37 0.00 - 2.37 - - - - - - - - - - - 0.00
7466 ทต.ท่าพญา / ตรัง 3,381.00 3.45 1 3.45 1.20 2.25 - - 1.20 - 1.20 1.20 - - - - - - - 2.25
7467 อบต.แหลมสอม / ตรัง 5,935.00 5.40 1 5.40 1.16 4.24 - - 1.16 - 1.16 1.16 - - - - - - - 4.24
7468 ทต.สิเกา / ตรัง 1,457.00 1.49 1 1.49 1.00 0.49 - 0.80 - 0.20 - - - - - - - - - 0.69
7469 อบต.บ่อหิน / ตรัง 7,362.00 6.70 1 6.70 0.10 6.60 - 0.10 - - - - - - - - - - - 6.60
7470 อบต.เขาไม้แก้ว / ตรัง 6,565.00 5.97 - - - - - - - - - - - - - 1 5.97 0.00 5.97 0.00
7471 ทต.ควนกุน / ตรัง 2,155.00 2.20 1 2.20 1.50 0.70 - 1.00 - 0.50 - - - - - - - - - 1.20
7472 อบต.กะลาเส / ตรัง 6,189.00 5.63 - - - - - - - - - - - - - 1 5.63 0.00 5.63 0.00
7473 อบต.ไม้ฝาด / ตรัง 9,276.00 8.44 1 8.44 7.00 1.44 - 6.50 - 0.50 - - - - - - - - - 1.94
7474 ทต.นาเมืองเพชร / ตรัง 5,177.00 5.28 1 5.28 2.40 2.88 - 1.96 - 0.44 - - - - - - - - - 3.32
7475 ทต.ห้วยยอด / ตรัง 8,657.00 8.83 1 8.83 8.83 0.00 - 8.83 - - - - - - - - - - - 0.00
7476 อบต.ห้วยยอด / ตรัง 2,459.00 2.24 - - - - - - - - - - - - - 1 2.24 0.00 2.24 0.00
7477 อบต.หนองช้างแล่น / ตรัง 8,556.00 7.79 1 7.79 0.56 7.23 - 0.56 - - - - - - - - - - - 7.23
7478 อบต.บางดี / ตรัง 8,470.00 7.71 - - - - - - - - - - - - - 1 7.71 0.00 7.71 0.00
7479 อบต.บางกุ้ง / ตรัง 4,176.00 3.80 - - - - - - - - - - - - - 1 3.80 0.00 3.80 0.00
7480 อบต.เขากอบ / ตรัง 8,320.00 7.57 1 7.57 2.46 5.11 - - 2.46 0.83 1.63 1.63 - - - - - - - 5.94
7481 อบต.เขาขาว / ตรัง 3,919.00 3.57 1 3.57 2.05 1.52 - - 2.05 0.83 1.22 1.22 - - - - - - - 2.35
7482 อบต.เขาปูน / ตรัง 4,343.00 3.95 1 3.95 3.95 0.00 - 3.95 - - - - - - - - - - - 0.00
7483 อบต.ปากแจ่ม / ตรัง 5,225.00 4.75 - - - - - - - - - - - - - 1 4.75 0.00 4.75 0.00
7484 อบต.ปากคม / ตรัง 3,537.00 3.22 - - - - - - - - - - - - - 1 3.22 0.00 3.22 0.00
7485 ทต.ท่างิ้ว / ตรัง 4,945.00 5.04 1 5.04 5.04 0.00 - 5.04 - - - - - - - - - - - 0.00
7486 ทต.ลำภูรา / ตรัง 3,397.00 3.46 1 3.46 1.30 2.16 - 1.24 - 0.07 - - - - - - - - - 2.23
7487 อบต.ลำภูรา / ตรัง 2,364.00 2.15 1 2.15 0.60 1.55 - 0.54 - 0.07 - - - - - - - - - 1.62
7488 ทต.นาวง / ตรัง 3,901.00 3.98 1 3.98 2.29 1.69 - 2.29 - - - - - - - - - - - 1.69
7489 อบต.นาวง / ตรัง 4,980.00 4.53 - - - - - - - - - - - - - 1 4.53 0.00 4.53 0.00
7490 ทต.ห้วยนาง / ตรัง 6,121.00 6.24 1 6.24 1.88 4.36 - 1.00 - 0.88 - - - - - - - - - 5.24
7491 อบต.ในเตา / ตรัง 3,072.00 2.80 - - - - - - - - - - - - - 1 2.80 0.00 2.80 0.00
7492 อบต.ทุ่งต่อ / ตรัง 3,944.00 3.59 - - - - - - - - - - - - - 1 3.59 0.00 3.59 0.00
7493 อบต.วังคีรี / ตรัง 4,184.00 3.81 - - - - - - - - - - - - - 1 3.81 0.00 3.81 0.00
7494 อบต.เขาวิเศษ / ตรัง 12,618.00 11.48 1 11.48 3.50 7.98 - 3.00 - 0.50 - - - - - - - - - 8.48
7495 อบต.วังมะปราง / ตรัง 5,708.00 5.19 - - - - - - - - - - - - - 1 5.19 0.00 5.19 0.00
7496 อบต.อ่าวตง / ตรัง 10,982.00 9.99 1 9.99 3.50 6.49 - 3.00 - 0.50 - - - - - - - - - 6.99
7497 อบต.ท่าสะบ้า / ตรัง 5,422.00 4.93 - - - - - - - - - - - - - 1 4.93 0.00 4.93 0.00
7498 ทต.วังวิเศษ / ตรัง 3,146.00 3.21 1 3.21 3.20 0.01 - 3.20 - - - - - - - - - - - 0.01
7499 อบต.วังมะปรางเหนือ / ตรัง 5,852.00 5.33 - - - - - - - - - - - - - 1 5.33 0.00 5.33 0.00
7500 ทต.นาโยงเหนือ / ตรัง 3,642.00 3.71 1 3.71 3.55 0.17 - - 3.55 0.83 2.72 2.72 - - - - - - - 1.00
7501 อบต.นาโยงเหนือ / ตรัง 5,726.00 5.21 1 5.21 0.95 4.26 - - 0.95 0.83 0.11 0.11 - - - - - - - 5.10
7502 อบต.ช่อง / ตรัง 4,781.00 4.35 1 4.35 0.20 4.15 - 0.10 - 0.10 - - - - - - - - - 4.25
7503 อบต.ละมอ / ตรัง 7,773.00 7.07 - - - - - - - - - - - - - 1 7.07 0.00 7.07 0.00
7504 อบต.โคกสะบ้า / ตรัง 7,190.00 6.54 - - - - - - - - - - - - - 1 6.54 0.00 6.54 0.00
7505 อบต.นาหมื่นศรี / ตรัง 6,247.00 5.68 - - - - - - - - - - - - - 1 5.68 0.00 5.68 0.00
7506 อบต.นาข้าวเสีย / ตรัง 9,273.00 8.44 1 8.44 1.28 7.16 - - 1.28 0.83 0.44 0.44 - - - - - - - 7.99
7507 อบต.ควนเมา / ตรัง 7,062.00 6.43 - - - - - - - - - - - - - 1 6.43 0.00 6.43 0.00
7508 ทต.คลองปาง / ตรัง 2,274.00 3.50 1 3.50 3.50 0.00 - 3.30 - 0.20 - - - - - - - - - 0.20
7509 อบต.คลองปาง / ตรัง 4,137.00 3.76 1 3.76 2.50 1.26 - 2.00 - 0.50 - - - - - - - - - 1.76
7510 อบต.หนองบัว / ตรัง 5,360.00 4.88 - - - - - - - - - - - - - 1 4.88 0.00 4.88 0.00
7511 อบต.หนองปรือ / ตรัง 7,512.00 6.84 1 6.84 3.00 3.84 - 2.90 - 0.10 - - - - - - - - - 3.94
7512 อบต.เขาไพร / ตรัง 3,029.00 2.76 - - - - - - - - - - - - - 1 2.76 0.00 2.76 0.00
7513 อบต.หาดสำราญ / ตรัง 8,844.00 8.05 1 8.05 5.00 3.05 - 3.50 - 1.50 - - - - - - - - - 4.55
7514 อบต.บ้าหวี / ตรัง 3,347.00 3.05 - - - - - - - - - - - - - 1 3.05 0.00 3.05 0.00
7515 อบต.ตะเสะ / ตรัง 4,656.00 4.24 - - - - - - - - - - - - - 1 4.24 0.00 4.24 0.00