จังหวัด พัทลุง

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน ราเมศวร ต. คูหาสวรรค์ อ. เมืองพัทลุง จ. พัทลุง 93000
โทรศัพท์ 074-613007 โทรสาร 074-613290

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 900.54205788594 y : 45.901775153803

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

3,424,473.00 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 9
มี อปท. จำนวน 74

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 48 แห่ง
อบต. 24 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

ขอได้ที่ ทสจ.

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
7517 ทม.พัทลุง / พัทลุง 34,137.00 39.26 1 39.26 27.00 12.26 - - 26.50 0.50 26.50 26.50 - - - - - - - 12.76
7518 ทต.เขาเจียก / พัทลุง 4,952.00 5.05 1 5.05 4.30 0.75 - 3.80 0.35 0.15 0.35 - - - 0.35 - - - - 0.90
7519 ทต.ท่ามิหรำ / พัทลุง 5,297.00 5.40 1 5.40 4.20 1.20 - 4.10 - 0.10 - - - - - - - - - 1.30
7520 ทต.โคกชะงาย / พัทลุง 5,168.00 5.27 1 5.27 2.40 2.87 - 2.10 0.20 0.10 0.20 - - - 0.20 - - - - 2.97
7521 ทต.นาท่อม / พัทลุง 4,824.00 4.92 - - - - - - - - - - - - - 1 4.92 0.20 4.72 0.20
7522 ทต.ปรางหมู่ / พัทลุง 5,180.00 5.28 1 5.28 1.80 3.48 - 1.50 0.20 0.10 0.20 - - - 0.20 - - - - 3.58
7523 ทต.ท่าแค / พัทลุง 7,763.00 7.92 1 7.92 3.00 4.92 - - 2.80 0.20 2.80 2.80 - - - - - - - 5.12
7524 อบต.ลำปำ / พัทลุง 6,482.00 5.90 1 5.90 1.00 4.90 - - 0.90 0.10 0.90 0.90 - - - - - - - 5.00
7525 อบต.ตำนาน / พัทลุง 8,121.00 7.39 1 7.39 3.00 4.39 - - 2.90 0.10 2.90 2.90 - - - - - - - 4.49
7526 อบต.ควนมะพร้าว / พัทลุง 11,265.00 10.25 1 10.25 3.50 6.75 - - 3.20 0.30 3.20 3.20 - - - - - - - 7.05
7527 ทต.ร่มเมือง / พัทลุง 5,261.00 5.37 - - - - - - - - - - - - - 1 5.37 0.20 5.17 0.20
7528 อบต.ชัยบุรี / พัทลุง 8,493.00 7.73 - - - - - - - - - - - - - 1 7.73 0.20 7.53 0.20
7529 ทต.นาโหนด / พัทลุง 8,516.00 8.69 1 8.69 3.00 5.69 - 2.90 - 0.10 - - - - - - - - - 5.79
7530 ทต.พญาขัน / พัทลุง 6,009.00 6.13 1 6.13 2.00 4.13 - - 1.85 0.15 1.85 1.85 - - - - - - - 4.28
7531 ทต.กงหรา / พัทลุง 4,194.00 4.28 1 4.28 1.70 2.58 - 1.50 0.10 0.10 0.10 - - - 0.10 - - - - 2.68
7532 ทต.ชะรัด / พัทลุง 7,198.00 7.34 1 7.34 3.00 4.34 - 2.90 - 0.10 - - - - - - - - - 4.44
7533 อบต.คลองเฉลิม / พัทลุง 13,593.00 12.37 1 12.37 5.00 7.37 - 4.80 - 0.20 - - - - - - - - - 7.57
7534 ทต.คลองทรายขาว / พัทลุง 6,724.00 6.86 1 6.86 2.00 4.86 - 1.90 - 0.10 - - - - - - - - - 4.96
7535 ทต.สมหวัง / พัทลุง 4,646.00 4.74 1 4.74 2.00 2.74 - 1.85 - 0.15 - - - - - - - - - 2.89
7536 ทต.เขาชัยสน / พัทลุง 3,631.00 3.70 1 3.70 3.00 0.70 - 2.90 - 0.10 - - - - - - - - - 0.80
7537 อบต.เขาชัยสน / พัทลุง 10,284.00 9.36 - - - - - - - - - - - - - 1 9.36 0.20 9.16 0.20
7538 อบต.ควนขนุน / พัทลุง 8,522.00 7.76 - - - - - - - - - - - - - 1 7.76 0.20 7.56 0.20
7539 ทต.จองถนน / พัทลุง 3,712.00 3.79 1 3.79 3.00 0.79 - 2.55 0.30 0.15 0.30 - - - 0.30 - - - - 0.94
7540 อบต.หานโพธิ์ / พัทลุง 8,502.00 7.74 - - - - - - - - - - - - - 1 7.74 0.20 7.54 0.20
7541 ทต.โคกม่วง / พัทลุง 10,375.00 10.58 - - - - - - - - - - - - - 1 10.58 0.20 10.38 0.20
7542 ทต.แม่ขรี / พัทลุง 6,410.00 6.54 1 6.54 5.00 1.54 - 4.70 0.15 0.15 0.15 - - - 0.15 - - - - 1.69
7543 ทต.ควนเสาธง / พัทลุง 7,505.00 7.66 1 7.66 3.00 4.66 - 2.75 0.15 0.10 0.15 - - - 0.15 - - - - 4.76
7544 ทต.ตะโหมด / พัทลุง 4,392.00 4.48 1 4.48 3.00 1.48 - 2.85 - 0.15 - - - - - - - - - 1.63
7545 ทต.เขาหัวช้าง / พัทลุง 7,014.00 7.15 - - - - - - - - - - - - - 1 7.15 0.20 6.95 0.20
7546 ทต.คลองใหญ่ / พัทลุง 6,635.00 6.77 - - - - - - - - - - - - - 1 6.77 0.20 6.57 0.20
7547 ทต.ควนขนุน / พัทลุง 2,066.00 2.11 1 2.11 2.00 0.11 - 1.70 0.20 0.10 0.20 - - - 0.20 - - - - 0.21
7548 ทต.หนองพ้อ / พัทลุง 6,309.00 6.44 1 6.44 1.50 4.94 - 1.30 0.10 0.10 0.10 - - - 0.10 - - - - 5.04
7549 ทต.ทะเลน้อย / พัทลุง 6,606.00 6.74 1 6.74 3.00 3.74 - 2.85 - 0.15 - - - - - - - - - 3.89
7550 ทต.นาขยาด / พัทลุง 8,276.00 8.44 1 8.44 3.00 5.44 - 2.70 0.15 0.15 0.15 - - - 0.15 - - - - 5.59
7551 อบต.พนมวังก์ / พัทลุง 6,256.00 5.69 1 5.69 2.50 3.19 - 2.30 0.10 0.10 0.10 - - - 0.10 - - - - 3.29
7552 ทต.แหลมโตนด / พัทลุง 4,961.00 5.06 1 5.06 1.60 3.46 - 1.50 - 0.10 - - - - - - - - - 3.56
7553 อบต.ปันแต / พัทลุง 6,171.00 5.62 - - - - - - - - - - - - - 1 5.62 0.20 5.42 0.20
7554 ทต.โตนดด้วน / พัทลุง 6,169.00 6.29 - - - - - - - - - - - - - 1 6.29 0.20 6.09 0.20
7555 ทต.ดอนทราย / พัทลุง 5,650.00 5.76 - - - - - - - - - - - - - 1 5.76 0.20 5.56 0.20
7556 ทต.มะกอกเหนือ / พัทลุง 2,220.00 2.26 1 2.26 2.00 0.26 - 1.85 - 0.15 - - - - - - - - - 0.41
7557 ทต.บ้านสวน / พัทลุง 5,236.00 5.34 1 5.34 1.50 3.84 - 1.20 0.10 0.20 0.10 - - - 0.10 - - - - 4.04
7558 ทต.พนางตุง / พัทลุง 10,058.00 10.26 1 10.26 3.50 6.76 - 3.40 - 0.10 - - - - - - - - - 6.86
7559 อบต.ชะมวง / พัทลุง 8,524.00 7.76 1 7.76 4.00 3.76 - 3.80 - 0.20 - - - - - - - - - 3.96
7560 ทต.แพรกหา / พัทลุง 5,947.00 6.07 1 6.07 2.00 4.07 - 1.70 0.15 0.15 0.15 - - - 0.15 - - - - 4.22
7561 ทต.ปากพะยูน / พัทลุง 3,803.00 3.88 1 3.88 3.50 0.38 - 3.00 0.30 0.20 0.30 - - - 0.30 - - - - 0.58
7562 ทต.อ่าวพะยูน / พัทลุง 4,577.00 4.67 1 4.67 3.00 1.67 - 2.85 - 0.15 - - - - - - - - - 1.82
7563 ทต.ดอนประดู่ / พัทลุง 6,400.00 6.53 - - - - - - - - - - - - - 1 6.53 0.20 6.33 0.20
7564 ทต.เกาะนางคำ / พัทลุง 5,706.00 5.82 1 5.82 3.00 2.82 - 2.50 0.30 0.20 0.30 - - - 0.30 - - - - 3.02
7565 อบต.เกาะหมาก / พัทลุง 7,452.00 6.78 1 6.78 3.00 3.78 - 2.80 - 0.20 - - - - - - - - - 3.98
7566 อบต.ฝาละมี / พัทลุง 10,806.00 9.83 1 9.83 3.50 6.33 - 3.00 0.30 0.20 0.30 - - - 0.30 - - - - 6.53
7567 ทต.หารเทา / พัทลุง 9,975.00 10.17 1 10.17 5.00 5.17 - 4.75 0.10 0.15 0.10 - - - 0.10 - - - - 5.32
7568 ทต.ดอนทราย / พัทลุง 2,375.00 2.42 1 2.42 2.00 0.42 - 1.85 - 0.15 - - - - - - - - - 0.57
7569 อบต.เขาย่า / พัทลุง 6,908.00 6.29 - - - - - - - - - - - - - 1 6.29 0.20 6.09 0.20
7570 อบต.เขาปู่ / พัทลุง 5,829.00 5.30 - - - - - - - - - - - - - 1 5.30 0.15 5.15 0.15
7571 อบต.ตะแพน / พัทลุง 5,291.00 4.81 - - - - - - - - - - - - - 1 4.81 0.20 4.61 0.20
7572 ทต.ป่าบอน / พัทลุง 3,997.00 4.08 1 4.08 1.80 2.28 - 1.65 - 0.15 - - - - - - - - - 2.43
7573 อบต.ป่าบอน / พัทลุง 8,595.00 7.82 1 7.82 3.50 4.32 - 3.30 - 0.20 - - - - - - - - - 4.52
7574 อบต.โคกทราย / พัทลุง 10,344.00 9.41 - - - - - - - - - - - - - 1 9.41 0.20 9.21 0.20
7575 อบต.หนองธง / พัทลุง 8,573.00 7.80 - - - - - - - - - - - - - 1 7.80 0.20 7.60 0.20
7576 อบต.ทุ่งนารี / พัทลุง 10,101.00 9.19 - - - - - - - - - - - - - 1 9.19 0.20 8.99 0.20
7577 อบต.วังใหม่ / พัทลุง 6,229.00 5.67 - - - - - - - - - - - - - 1 5.67 0.20 5.47 0.20
7578 ทต.ท่ามะเดื่อ / พัทลุง 4,302.00 4.39 1 4.39 3.00 1.39 - 2.90 - 0.10 - - - - - - - - - 1.49
7579 ทต.บางแก้ว / พัทลุง 3,815.00 3.89 - - - - - - - - - - - - - 1 3.89 0.14 3.75 0.14
7580 อบต.นาปะขอ / พัทลุง 10,434.00 9.49 1 9.49 4.00 5.49 - 3.80 - 0.20 - - - - - - - - - 5.69
7581 อบต.โคกสัก / พัทลุง 7,460.00 6.79 - - - - - - - - - - - - - 1 6.79 0.20 6.59 0.20
7582 อบต.ป่าพะยอม / พัทลุง 6,202.00 5.64 1 5.64 2.50 3.14 - 2.10 0.20 0.20 0.20 - - - 0.20 - - - - 3.34
7583 ทต.ลานข่อย / พัทลุง 8,529.00 8.70 1 8.70 3.00 5.70 - 2.50 0.30 0.20 0.30 - - - 0.30 - - - - 5.90
7584 อบต.เกาะเต่า / พัทลุง 12,250.00 11.15 - - - - - - - - - - - - - 1 11.15 0.20 10.95 0.20
7585 ทต.บ้านพร้าว / พัทลุง 8,912.00 9.09 1 9.09 4.00 5.09 - 3.60 0.20 0.20 0.20 - - - 0.20 - - - - 5.29
7586 ทต.ชุมพล / พัทลุง 8,779.00 8.95 1 8.95 2.00 6.95 - 1.80 0.10 0.10 0.10 - - - 0.10 - - - - 7.05
7587 ทต.บ้านนา / พัทลุง 7,521.00 7.67 1 7.67 3.00 4.67 - 2.90 - 0.10 - - - - - - - - - 4.77
7588 ทต.อ่างทอง / พัทลุง 4,372.00 4.46 - - - - - - - - - - - - - 1 4.46 0.20 4.26 0.20
7589 ทต.ลำสินธุ์ / พัทลุง 6,066.00 6.19 1 6.19 3.00 3.19 - 2.80 - 0.20 - - - - - - - - - 3.39