จังหวัด ปัตตานี

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน เดชา ต. สะบารัง อ. เมืองปัตตานี จ. ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073-349645 โทรสาร 073-349645

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 6.867941027637 y : 101.25042900374

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

2,109.00 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 12
มี อปท. จำนวน 114

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 2 แห่ง
เทศบาลตำบล 15 แห่ง
อบต. 96 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
7590 ทม.ปัตตานี / ปัตตานี 44,735.00 51.45 1 51.45 33.69 17.76 - - 33.69 - 33.69 33.69 - - - - - - - 17.76
7591 อบต.บานา / ปัตตานี 20,815.00 18.94 1 18.94 3.44 15.50 - - 3.44 - 3.44 3.44 - - - - - - 0.00 15.50
7592 อบต.ตันหยงลุโละ / ปัตตานี 6,812.00 6.20 1 6.20 0.34 5.86 - 0.34 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 5.86
7593 อบต.คลองมานิง / ปัตตานี 3,703.00 3.37 1 3.37 0.68 2.69 - - 0.68 - 0.68 0.68 - - - - - - 0.00 2.69
7595 อบต.กะมิยอ / ปัตตานี 4,841.00 4.41 1 4.41 1.30 3.11 - 1.30 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 3.11
7596 อบต.บาราโหม / ปัตตานี 3,195.00 2.91 1 2.91 0.70 2.21 - - 0.70 - 0.70 0.70 - - - - - - 0.00 2.21
7597 อบต.ปะกาฮะรัง / ปัตตานี 5,841.00 5.32 - - - 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - 1 5.32 0.00 5.32 0.00
7598 ทต.รูสะมิแล / ปัตตานี 19,449.00 19.84 1 19.84 13.19 6.65 - - 13.19 - 13.19 13.19 - - - - - - 0.00 6.65
7599 อบต.ตะลุโบะ / ปัตตานี 8,221.00 7.48 1 7.48 5.00 2.48 - 5.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 2.48
7600 อบต.บาราเฮาะ / ปัตตานี 7,622.00 6.94 1 6.94 0.71 6.23 - 0.71 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 6.23
7601 อบต.ปูยุด / ปัตตานี 7,394.00 6.73 1 6.73 2.62 4.11 - - 2.62 - 2.62 2.62 - - - - - - 0.00 4.11
7602 ทต.โคกโพธิ์ / ปัตตานี 3,406.00 3.47 1 3.47 2.00 1.47 - 2.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 1.47
7603 อบต.โคกโพธิ์ / ปัตตานี 7,835.00 7.13 1 7.13 3.00 4.13 - 3.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 4.13
7604 ทต.มะกรูด / ปัตตานี 5,837.00 5.95 1 5.95 4.00 1.95 - 4.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 1.95
7605 อบต.บางโกระ / ปัตตานี 2,687.00 2.45 - - - 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - 1 2.45 0.00 2.45 0.00
7606 อบต.ป่าบอน / ปัตตานี 4,195.00 3.82 1 3.82 2.00 1.82 - 2.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 1.82
7607 อบต.ทรายขาว / ปัตตานี 4,213.00 3.83 1 3.83 2.00 1.83 - 2.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 1.83
7608 ทต.นาประดู่ / ปัตตานี 3,236.00 3.30 1 3.30 3.00 0.30 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - - 0.30
7609 อบต.นาประดู่ / ปัตตานี 6,072.00 5.53 1 5.53 2.00 3.53 - 2.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 3.53
7610 อบต.ปากล่อ / ปัตตานี 6,446.00 5.87 - - - 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - 1 5.87 0.00 5.87 0.00
7611 อบต.ทุ่งพลา / ปัตตานี 3,792.00 3.45 1 3.45 2.00 1.45 - 2.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 1.45
7612 อบต.ท่าเรือ / ปัตตานี 4,965.00 4.52 - - - 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - 1 4.52 0.00 4.52 0.00
7613 อบต.นาเกตุ / ปัตตานี 7,310.00 6.65 1 6.65 2.00 4.65 - 2.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 4.65
7614 อบต.ควนโนรี / ปัตตานี 5,177.00 4.71 - - - 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - 1 4.71 0.50 4.21 0.50
7615 อบต.ช้างไห้ตก / ปัตตานี 3,009.00 2.74 1 2.74 0.50 2.24 - 0.50 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 2.24
7616 อบต.เกาะเปาะ / ปัตตานี 3,834.00 3.49 1 3.49 2.80 0.69 - 2.80 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 0.69
7617 อบต.คอลอตันหยง / ปัตตานี 5,940.00 5.41 1 5.41 2.00 3.41 - 2.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 3.41
7618 อบต.ดอนรัก / ปัตตานี 5,520.00 5.02 1 5.02 4.00 1.02 - 4.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 1.02
7619 อบต.ดาโต๊ะ / ปัตตานี 2,936.00 2.67 - - - 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - 1 2.67 0.50 2.17 0.50
7620 ทต.หนองจิก / ปัตตานี 6,305.00 6.43 1 6.43 2.00 4.43 - 2.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 4.43
7621 อบต.ตุยง / ปัตตานี 6,770.00 6.16 1 6.16 4.00 2.16 - 4.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 2.16
7622 อบต.ท่ากำชำ / ปัตตานี 7,493.00 6.82 1 6.82 0.55 6.27 - 0.55 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 6.27
7623 อบต.บางเขา / ปัตตานี 6,346.00 5.77 - - - 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - 1 5.77 0.20 5.57 0.20
7624 อบต.บางตาวา / ปัตตานี 3,702.00 3.37 1 3.37 0.50 2.87 - 0.50 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 2.87
7625 อบต.ปุโละปุโย / ปัตตานี 7,919.00 7.21 1 7.21 2.00 5.21 - 2.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 5.21
7626 อบต.ยาบี / ปัตตานี 3,948.00 3.59 - - - 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - 1 3.59 0.50 3.09 0.50
7627 อบต.ลิปะสะโง / ปัตตานี 3,414.00 3.11 - - - 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - 1 3.11 0.00 3.11 0.00
7628 ทต.ปะนาเระ / ปัตตานี 10,324.00 10.53 1 10.53 6.00 4.53 - 6.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 4.53
7629 อบต.ท่าข้าม / ปัตตานี 2,302.00 2.09 1 2.09 0.80 1.29 - 0.80 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 1.29
7630 อบต.บ้านนอก / ปัตตานี 4,204.00 3.83 - - - 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - 1 3.83 0.00 3.83 0.00
7631 อบต.ดอน / ปัตตานี 3,620.00 3.29 - - - 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - 1 3.29 0.00 3.29 0.00
7632 อบต.ควน / ปัตตานี 2,359.00 2.15 1 2.15 1.00 1.15 - 1.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 1.15
7633 อบต.ท่าน้ำ / ปัตตานี 4,676.00 4.26 1 4.26 0.70 3.56 - 0.70 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 3.56
7634 อบต.คอกกระบือ / ปัตตานี 1,778.00 1.62 1 1.62 1.00 0.62 - 1.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 0.62
7635 ทต.พ่อมิ่ง / ปัตตานี 3,209.00 3.27 - - - 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - 1 3.27 0.00 3.27 0.00
7636 อบต.บ้านกลาง / ปัตตานี 7,828.00 7.12 1 7.12 0.50 6.62 - 0.50 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 6.62
7637 อบต.บ้านน้ำบ่อ / ปัตตานี 6,036.00 5.49 1 5.49 3.52 1.97 - 3.52 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 1.97
7638 ทต.มายอ / ปัตตานี 4,830.00 4.93 1 4.93 2.00 2.93 - 2.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 2.93
7639 อบต.ถนน / ปัตตานี 5,197.00 4.73 1 4.73 1.00 3.73 - 1.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 3.73
7640 อบต.ตรัง / ปัตตานี 3,162.00 2.88 - - - 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - 1 2.88 0.10 2.78 0.10
7641 อบต.กระหวะ / ปัตตานี 3,542.00 3.22 1 3.22 0.03 3.19 - - 0.03 - 0.03 0.03 - - - - - - 0.00 3.19
7642 อบต.ลุโบะยิไร / ปัตตานี 11,466.00 10.43 1 10.43 5.50 4.93 - 5.50 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 4.93
7643 อบต.ลางา / ปัตตานี 6,794.00 6.18 1 6.18 2.50 3.68 - 2.50 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 3.68
7644 อบต.กระเสาะ / ปัตตานี 3,650.00 3.32 1 3.32 1.00 2.32 - 1.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 2.32
7645 อบต.เกาะจัน / ปัตตานี 4,962.00 4.52 1 4.52 4.52 0.00 - 4.52 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 0.00
7646 อบต.ปะโด / ปัตตานี 6,758.00 6.15 - - - 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - 1 6.15 0.10 6.05 0.10
7647 อบต.สาคอบน / ปัตตานี 5,378.00 4.89 1 4.89 1.00 3.89 - 1.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 3.89
7648 อบต.สะกำ / ปัตตานี 4,594.00 4.18 1 4.18 2.00 2.18 - 2.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 2.18
7649 อบต.ตะโละแมะนา / ปัตตานี 3,726.00 3.39 1 3.39 0.79 2.60 - 0.79 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 2.60
7650 อบต.พิเทน / ปัตตานี 8,545.00 7.78 1 7.78 1.13 6.65 - 1.13 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 6.65
7651 อบต.น้ำดำ / ปัตตานี 4,044.00 3.68 1 3.68 0.78 2.90 - 0.78 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 2.90
7652 อบต.ปากู / ปัตตานี 7,668.00 6.98 1 6.98 0.44 6.54 - 0.44 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 6.54
7653 ทม.ตะลุบัน / ปัตตานี 14,412.00 16.57 1 16.57 8.00 8.57 - 8.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 8.57
7654 อบต.ตะบิ้ง / ปัตตานี 6,503.00 5.92 1 5.92 1.00 4.92 - 1.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 4.92
7655 อบต.ปะเสยะวอ / ปัตตานี 8,535.00 7.77 1 7.77 2.50 5.27 - 2.50 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 5.27
7656 อบต.บางเก่า / ปัตตานี 3,661.00 3.33 1 3.33 1.29 2.04 - 1.29 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 2.04
7657 อบต.บือเระ / ปัตตานี 3,197.00 2.91 1 2.91 0.30 2.61 - 0.30 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 2.61
7658 ทต.เตราะบอน / ปัตตานี 8,378.00 8.55 1 8.55 4.00 4.55 - 4.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 4.55
7659 อบต.กะดุนง / ปัตตานี 5,487.00 4.99 1 4.99 1.00 3.99 - 1.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 3.99
7660 อบต.ละหาร / ปัตตานี 5,469.00 4.98 1 4.98 1.50 3.48 - 1.50 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 3.48
7661 อบต.มะนังดาลำ / ปัตตานี 7,472.00 6.80 1 6.80 2.00 4.80 - 2.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 4.80
7662 อบต.แป้น / ปัตตานี 4,873.00 4.43 - - - 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - 1 4.43 1.00 3.43 1.00
7663 อบต.ไทรทอง / ปัตตานี 4,770.00 4.34 1 4.34 3.00 1.34 - 3.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 1.34
7664 อบต.ตะโละไกรทอง / ปัตตานี 4,619.00 4.20 - - - 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - 1 4.20 0.00 4.20 0.00
7665 อบต.ดอนทราย / ปัตตานี 3,248.00 2.96 - - - 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - 1 2.96 0.00 2.96 0.00
7666 ทต.บ่อทอง / ปัตตานี 15,729.00 16.04 1 16.04 10.00 6.04 - 10.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 6.04
7667 อบต.ตะโละ / ปัตตานี 5,162.00 4.70 - - - 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - 1 4.70 0.00 4.70 0.00
7668 อบต.ตะโละกาโปร์ / ปัตตานี 8,513.00 7.75 1 7.75 0.64 7.11 - - 0.64 - 0.64 0.64 - - - - - - 0.00 7.11
7669 อบต.ตันหยงดาลอ / ปัตตานี 3,377.00 3.07 - - - 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - 1 3.07 0.00 3.07 0.00
7670 ทต.ตอหลัง / ปัตตานี 2,970.00 3.03 1 3.03 0.75 2.28 - - 0.75 - 0.75 0.75 - - - - - - 0.00 2.28
7671 อบต.ตาแกะ / ปัตตานี 4,149.00 3.78 1 3.78 1.00 2.78 - - 1.00 - 1.00 1.00 - - - - - - 0.00 2.78
7672 อบต.ตาลีอายร์ / ปัตตานี 4,048.00 3.68 - - - 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - 1 3.68 0.50 3.18 0.50
7673 ทต.ยะหริ่ง / ปัตตานี 6,426.00 6.55 1 6.55 3.51 3.04 - - 3.51 - 3.51 3.51 - - - - - - 0.00 3.04
7674 อบต.ยามู / ปัตตานี 3,313.00 3.01 - - - 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - 1 3.01 0.50 2.51 0.50
7675 ทต.บางปู / ปัตตานี 10,302.00 10.51 1 10.51 3.84 6.67 - - 3.84 - 3.84 3.84 - - - - - - 0.00 6.67
7676 อบต.หนองแรต / ปัตตานี 3,462.00 3.15 - - - 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - 1 3.15 0.50 2.65 0.50
7677 อบต.ปิยามุมัง / ปัตตานี 3,633.00 3.31 1 3.31 0.50 2.81 - 0.50 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 2.81
7678 อบต.บาโลย / ปัตตานี 4,410.00 4.01 - - - 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - 1 4.01 0.00 4.01 0.00
7679 อบต.สาบัน / ปัตตานี 2,558.00 2.33 - - - 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - 1 2.33 0.00 2.33 0.00
7680 ทต.ตันหยง / ปัตตานี 2,799.00 2.85 1 2.85 1.06 1.79 - 1.06 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 1.79
7681 อบต.มะนังยง / ปัตตานี 3,312.00 3.01 - - - 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - 1 3.01 0.00 3.01 0.00
7682 อบต.ราตาปันยัง / ปัตตานี 4,388.00 3.99 1 3.99 3.99 0.00 - 3.99 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 0.00
7683 อบต.จะรัง / ปัตตานี 4,828.00 4.39 1 4.39 4.32 0.07 - 4.32 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 0.07
7683 อบต.จะรัง / ปัตตานี 4,941.00 4.50 - - - 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - 1 4.50 0.00 4.50 0.00
7684 อบต.แหลมโพธิ์ / ปัตตานี 9,777.00 8.90 1 8.90 2.20 6.70 - 2.20 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 6.70
7686 อบต.ยะรัง / ปัตตานี 4,970.00 5.07 1 5.07 1.50 3.57 - 1.50 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 3.57
7686 อบต.ยะรัง / ปัตตานี 7,650.00 6.96 1 6.96 2.87 4.09 - 2.87 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 4.09
7687 อบต.สะดาวา / ปัตตานี 5,412.00 4.92 1 4.92 1.48 3.44 - 1.48 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 3.44
7689 อบต.สะนอ / ปัตตานี 8,046.00 7.32 - - - 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - 1 7.32 0.50 6.82 0.50
7689 อบต.สะนอ / ปัตตานี 5,259.00 4.79 - - - 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - 1 4.79 0.00 4.79 0.00
7690 อบต.ระแว้ง / ปัตตานี 4,731.00 4.31 1 4.31 0.65 3.66 - - 0.65 - 0.65 0.65 - - - - - - 0.00 3.66
7691 อบต.ปิตูมุดี / ปัตตานี 6,037.00 5.49 1 5.49 3.00 2.49 - 3.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 2.49
7692 อบต.วัด / ปัตตานี 8,122.00 7.39 1 7.39 3.60 3.79 - 3.60 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 3.79
7694 อบต.คลองใหม่ / ปัตตานี 5,105.00 4.65 - - - 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - 1 4.65 0.00 4.65 0.00
7695 อบต.เมาะมาวี / ปัตตานี 10,512.00 9.57 1 9.57 4.60 4.97 - 4.60 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 4.97
7696 อบต.กอลำ / ปัตตานี 6,116.00 5.57 - - - 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - 1 5.57 0.00 5.57 0.00
7697 อบต.เขาตูม / ปัตตานี 16,313.00 14.84 1 14.84 8.00 6.84 - 8.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 6.84
7698 อบต.กะรุบี / ปัตตานี 6,068.00 5.52 1 5.52 2.10 3.42 - 2.10 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 3.42
7699 อบต.ตะโละดือรามัน / ปัตตานี 5,088.00 4.63 1 4.63 0.30 4.33 - 0.30 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 4.33
7700 อบต.ปล่องหอย / ปัตตานี 7,296.00 6.64 1 6.64 0.30 6.34 - 0.30 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 6.34
7701 อบต.แม่ลาน / ปัตตานี 3,885.00 3.54 - - - 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - 1 3.54 0.50 3.04 0.50
7702 อบต.ม่วงเตี้ย / ปัตตานี 6,346.00 5.77 - - - 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - 1 5.77 1.00 4.77 1.00
7703 อบต.ป่าไร่ / ปัตตานี 6,645.00 6.05 - - - 0.00 - - - - 0.00 0.00 - - - 1 6.05 0.10 5.95 0.10