จังหวัด ยะลา

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน สุขยางค์ ต. สะเตง อ. เมืองยะลา จ. ยะลา 95000
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

- ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 8
มี อปท. จำนวน 64

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร 1 แห่ง
เทศบาลเมือง 2 แห่ง
เทศบาลตำบล 13 แห่ง
อบต. 47 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

2 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

0 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 2 แห่ง กำจัดถูกต้อง 2 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 0 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทม.เบตง บ่อขยะทม.เบตง ถนน สุขยางค์ต. สะเตง อ. เบตง จ. ยะลา - ยะลา 201 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 44.00
2 ทน.ยะลา บ่อขยะทน.ยะลา หมู่ 13 บ้านปรามะต. สะเตง อ. เมืองยะลา จ. ยะลา - ยะลา 113 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 180.00