จังหวัด ยะลา

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน สุขยางค์ ต. สะเตง อ. เมืองยะลา จ. ยะลา 95000
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

- ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 8
มี อปท. จำนวน 64

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร 1 แห่ง
เทศบาลเมือง 2 แห่ง
เทศบาลตำบล 13 แห่ง
อบต. 47 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
7705 ทต.บุดี / ยะลา 11,099.00 11.32 1 11.32 2.41 8.91 - - 2.41 - 2.41 2.41 - - - - - - - 8.91
7706 ทต.ยุโป / ยะลา 6,932.00 7.07 - - - - - - - - - - - - - 1 7.07 0.00 7.07 0.00
7707 อบต.ลิดล / ยะลา 5,964.00 5.43 1 5.43 1.66 3.77 - - 1.66 - 1.66 1.66 - - - - - - 0.00 3.77
7708 อบจ.ยะลา / ยะลา 61,315.00 113.43 1 113.43 72.51 40.92 - - 72.51 - 72.51 72.51 - - - - - - - 40.92
7709 อบต.ยะลา / ยะลา 3,597.00 3.27 - - - - - - - - - - - - - 1 3.27 0.00 3.27 0.00
7710 ทต.ท่าสาป / ยะลา 7,858.00 8.02 1 8.02 2.18 5.84 - - 2.18 - 2.18 2.18 - - - - - - 0.00 5.84
7711 ทต.ลำใหม่ / ยะลา 1,068.00 1.09 1 1.09 0.78 0.31 - - 0.78 - 0.78 0.78 - - - - - - - 0.31
7712 อบต.ลำใหม่ / ยะลา 6,091.00 5.54 1 5.54 1.46 4.08 - - 1.46 - 1.46 1.46 - - - - - - 0.00 4.08
7713 อบต.หน้าถ้ำ / ยะลา 3,290.00 2.99 1 2.99 0.94 2.05 - - 0.94 - 0.94 0.94 - - - - - - 0.00 2.05
7714 อบต.ลำพะยา / ยะลา 5,074.00 4.62 1 4.62 1.27 3.35 - - 1.27 - 1.27 1.27 - - - - - - 0.00 3.35
7715 อบต.เปาะเส้ง / ยะลา 5,409.00 4.92 1 4.92 0.52 4.40 - - 0.52 - 0.52 0.52 - - - - - - 0.00 4.40
7716 อบต.พร่อน / ยะลา 5,411.00 4.92 1 4.92 1.49 3.43 - - 1.49 - 1.49 1.49 - - - - - - 0.00 3.43
7717 อบต.บันนังสาเรง / ยะลา 7,698.00 7.01 1 7.01 0.55 6.46 - - 0.55 - 0.55 0.55 - - - - - - 0.00 6.46
7718 ทม.สะเตงนอก / ยะลา 31,725.00 36.48 1 36.48 21.24 15.24 - - 21.24 - 21.24 21.24 - - - - - - - 15.24
7719 อบต.ตาเซะ / ยะลา 5,861.00 5.33 - - - - - - - - - - - - - 1 5.33 0.00 5.33 0.00
7720 ทม.เบตง / ยะลา 26,663.00 30.66 1 30.66 27.00 3.66 - - 27.00 - 27.00 27.00 - - - - - - - 3.66
7721 อบต.ยะรม / ยะลา 10,266.00 9.34 1 9.34 3.17 6.17 - - 3.17 - 3.17 3.17 - - - - - - 0.00 6.17
7722 อบต.ตาเนาะแมเราะ / ยะลา 9,436.00 8.59 1 8.59 2.75 5.84 - - 2.75 - 2.75 2.75 - - - - - - 0.00 5.84
7723 อบต.อัยเยอร์เวง / ยะลา 11,703.00 10.65 1 10.65 2.08 8.57 - - 2.08 - 2.08 2.08 - - - - - - 0.00 8.57
7724 ทต.ธารน้ำทิพย์ / ยะลา 4,455.00 4.54 1 4.54 1.18 3.36 - - 1.18 - 1.18 1.18 - - - - - - 0.00 3.36
7725 ทต.บันนังสตา / ยะลา 2,725.00 2.78 1 2.78 1.66 1.12 - - 1.66 - 1.66 1.66 - - - - - - 0.00 1.12
7726 อบต.บันนังสตา / ยะลา 17,387.00 15.82 1 15.82 1.33 14.49 - - 1.33 - 1.33 1.33 - - - - - - 0.00 14.49
7727 อบต.บาเจาะ / ยะลา 8,930.00 8.13 - - - - - - - - - - - - - 1 8.13 0.00 8.13 0.00
7728 อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ / ยะลา 8,931.00 8.13 1 8.13 1.26 6.87 - - 1.26 - 1.26 1.26 - - - - - - 0.00 6.87
7729 อบต.ถ้ำทะลุ / ยะลา 3,108.00 2.83 1 2.83 0.56 2.27 - - 0.56 - 0.56 0.56 - - - - - - 0.00 2.27
7730 อบต.ตลิ่งชัน / ยะลา 14,429.00 13.13 1 13.13 1.57 11.56 - - 1.57 - 1.57 1.57 - - - - - - 0.00 11.56
7731 ทต.เขื่อนบางลาง / ยะลา 4,397.00 4.48 1 4.48 0.94 3.54 - - 0.94 - 0.94 0.94 - - - - - - 0.00 3.54
7732 อบต.ธารโต / ยะลา 5,128.00 4.67 1 4.67 1.13 3.54 - - 1.13 - 1.13 1.13 - - - - - - 0.00 3.54
7733 อบต.บ้านแหร / ยะลา 7,582.00 6.90 1 6.90 1.05 5.85 - - 1.05 - 1.05 1.05 - - - - - - 0.00 5.85
7734 ทต.คอกช้าง / ยะลา 1,523.00 1.55 1 1.55 0.85 0.70 - - 0.85 - 0.85 0.85 - - - - - - 0.00 0.70
7735 อบต.แม่หวาด / ยะลา 7,671.00 6.98 - - - - - - - - - - - - - 1 6.98 0.00 6.98 0.00
7736 อบต.คีรีเขต / ยะลา 2,953.00 2.69 - - - - - - - - - - - - - 1 2.69 0.00 2.69 0.00
7737 ทต.ยะหา / ยะลา 2,661.00 2.71 1 2.71 2.43 0.28 - - 2.43 - 2.43 2.43 - - - - - - 0.00 0.28
7738 อบต.ยะหา / ยะลา 12,473.00 11.35 1 11.35 1.87 9.48 - - 1.87 - 1.87 1.87 - - - - - - 0.00 9.48
7739 อบต.ละแอ / ยะลา 4,627.00 4.21 1 4.21 1.06 3.15 - - 1.06 - 1.06 1.06 - - - - - - 0.00 3.15
7740 ทต.ปะแต / ยะลา 13,438.00 13.71 1 13.71 1.00 12.71 - - 1.00 - 1.00 1.00 - - - - - - 0.00 12.71
7741 อบต.บาโร๊ะ / ยะลา 10,199.00 9.28 - - - - - - - - - - - - - 1 9.28 0.00 9.28 0.00
7742 อบต.ตาชี / ยะลา 2,068.00 1.88 1 1.88 0.54 1.34 - - 0.54 - 0.54 0.54 - - - - - - 0.00 1.34
7743 อบต.บาโงยซิแน / ยะลา 8,096.00 7.37 1 7.37 1.48 5.89 - - 1.48 - 1.48 1.48 - - - - - - 0.00 5.89
7744 อบต.กาตอง / ยะลา 8,697.00 7.91 1 7.91 0.60 7.31 - - 0.60 - 0.60 0.60 - - - - - - 0.00 7.31
7745 ทต.เมืองรามันห์ / ยะลา 5,156.00 5.26 1 5.26 2.74 2.52 - - 2.74 - 2.74 2.74 - - - - - - 0.00 2.52
7746 อบต.กายูบอเกาะ / ยะลา 4,581.00 4.17 1 4.17 1.17 3.00 - - 1.17 - 1.17 1.17 - - - - - - 0.00 3.00
7747 อบต.กาลูปัง / ยะลา 3,036.00 2.76 - - - - - - - - - - - - - 1 2.76 0.00 2.76 0.00
7748 อบต.กาลอ / ยะลา 3,319.00 3.02 - - - - - - - - - - - - - 1 3.02 0.00 3.02 0.00
7749 อบต.กอตอตือระ / ยะลา 5,613.00 5.11 - - - - - - - - - - - - - 1 5.11 0.00 5.11 0.00
7750 ทต.โกตาบารู / ยะลา 5,610.00 5.72 1 5.72 1.71 4.01 - - 1.71 - 1.71 1.71 - - - - - - 0.00 4.01
7751 อบต.เกะรอ / ยะลา 7,459.00 6.79 1 6.79 0.72 6.07 - - 0.72 - 0.72 0.72 - - - - - - 0.00 6.07
7752 อบต.จะกว๊ะ / ยะลา 6,432.00 5.85 1 5.85 0.97 4.88 - - 0.97 - 0.97 0.97 - - - - - - 0.00 4.88
7753 อบต.ท่าธง / ยะลา 7,133.00 6.49 1 6.49 1.50 4.99 - - 1.50 - 1.50 1.50 - - - - - - 0.00 4.99
7754 อบต.เนินงาม / ยะลา 6,786.00 6.18 1 6.18 1.05 5.13 - - 1.05 - 1.05 1.05 - - - - - - 0.00 5.13
7755 ทต.บาลอ / ยะลา 5,547.00 5.66 1 5.66 0.79 4.87 - - 0.79 - 0.79 0.79 - - - - - - 0.00 4.87
7756 อบต.บาโงย / ยะลา 2,880.00 2.62 - - - - - - - - - - - - - 1 2.62 0.00 2.62 0.00
7757 อบต.บือมัง / ยะลา 6,040.00 5.50 - - - - - - - - - - - - - 1 5.50 0.00 5.50 0.00
7758 อบต.ยะต๊ะ / ยะลา 5,644.00 5.14 - - - - - - - - - - - - - 1 5.14 0.00 5.14 0.00
7759 อบต.วังพญา / ยะลา 7,439.00 6.77 1 6.77 1.35 5.42 - - 1.35 - 1.35 1.35 - - - - - - 0.00 5.42
7760 อบต.อาซ่อง / ยะลา 5,525.00 5.03 1 5.03 0.94 4.09 - - 0.94 - 0.94 0.94 - - - - - - 0.00 4.09
7761 อบต.ตะโละหะลอ / ยะลา 6,585.00 5.99 - - - - - - - - - - - - - 1 5.99 0.00 5.99 0.00
7762 อบต.กาบัง / ยะลา 14,250.00 12.97 1 12.97 1.39 11.58 - - 1.39 - 1.39 1.39 - - - - - - 0.00 11.58
7763 อบต.บาละ / ยะลา 10,032.00 9.13 1 9.13 0.63 8.50 - - 0.63 - 0.63 0.63 - - - - - - 0.00 8.50
7764 อบต.กรงปินัง / ยะลา 10,675.00 9.71 1 9.71 1.35 8.36 - - 1.35 - 1.35 1.35 - - - - - - 0.00 8.36
7765 อบต.สะเอะ / ยะลา 7,872.00 7.16 1 7.16 1.63 5.53 - - 1.63 - 1.63 1.63 - - - - - - 0.00 5.53
7766 อบต.ห้วยกระทิง / ยะลา 4,679.00 4.26 - - - - - - - - - - - - - 1 4.26 0.00 4.26 0.00
7767 อบต.ปุโรง / ยะลา 5,251.00 4.78 - - - - - - - - - - - - - 1 4.78 0.00 4.78 0.00