จังหวัด นราธิวาส

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- ถนน - ต. ลำภู อ. เมืองนราธิวาส จ. นราธิวาส 96000
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

4,475.43 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 13
มี อปท. จำนวน 89

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 3 แห่ง
เทศบาลตำบล 13 แห่ง
อบต. 72 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

1 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

21 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 22 แห่ง กำจัดถูกต้อง 1 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 21 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทม.นราธิวาส บ่อขยะทม.นราธิวาส หมู่ 9 บ้านโพธิ์ทองต. ลำภู อ. เมืองนราธิวาส จ. นราธิวาส - นราธิวาส 143 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 50.00
2 ทต.บาเจาะ บ่อขยะทต.บาเจาะ หมู่ 5 ต.บาเระใต้ ถนน ตันชุโวต. ลำภู อ. บาเจาะ จ. นราธิวาส - นราธิวาส 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.00
3 อบต.มะนังตายอ บ่อขยะอบต.มะนังตายอ หมู่ 4 ต.มนังตายอ ถนน บ้านธนาตง ต. ลำภู อ. สุคิริน จ. นราธิวาส - นราธิวาส 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.80
4 ทต.ตันหยงมัส บ่อขยะทต.ตันหยงมัส หมู่ 13 บ้านบ่อทองต. ลำภู อ. ระแงะ จ. นราธิวาส - นราธิวาส 24 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.50
5 อบต.กาเยาะมาตี บ่อขยะอบต.กาเยาะมาตี หมู่ 6 ต. ลำภู อ. บาเจาะ จ. นราธิวาส - นราธิวาส 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.00
6 ทต.ศรีสาคร บ่อขยะทต.ศรีสาคร หมู่ 2 บ้านอีนอต. ลำภู อ. ศรีสาคร จ. นราธิวาส - นราธิวาส 12 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.00
7 ทต.ปะลุรู บ่อขยะทต.ปะลุรู หมู่ 1 ต.ปะลุรู ถนน คุรุมิตรต. ลำภู อ. สุไหงปาดี จ. นราธิวาส - นราธิวาส 41.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 17.00
8 อบต.ดุซงญอ บ่อขยะอบต.ดุซงญอ หมู่ 1 บ้านดุซงญอต. ลำภู อ. จะแนะ จ. นราธิวาส - นราธิวาส 3.12 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
9 อบต.จวบ บ่อขยะอบต.จวบ หมู่ 1 บ้านเกะร้องต. ลำภู อ. เจาะไอร้อง จ. นราธิวาส - นราธิวาส 8 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.00
10 อบต.กาลิซา บ่อขยะอบต.กาลิซา หมู่ 2 บ้านกาลิซาต. ลำภู อ. ระแงะ จ. นราธิวาส - นราธิวาส 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.50
11 ทต.ต้นไทร บ่อขยะทต.ต้นไทร หมู่ 5 ต.บาเระใต้ต. ลำภู อ. บาเจาะ จ. นราธิวาส - นราธิวาส 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
12 อบต.โคกเคียน บ่อขยะอบต.โคกเคียน หมู่ 2 ต.โคกเคียนต. ลำภู อ. สุคิริน จ. นราธิวาส - นราธิวาส 34 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 15.00
13 ทต.ยี่งอ บ่อขยะทต.ยี่งอ หมู่ 6 ต.ยี่งอ ต. ลำภู อ. ยี่งอ จ. นราธิวาส - นราธิวาส 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
14 อบต.เชิงคีรี บ่อขยะอบต.เชิงคีรี หมู่ 1 บ้านกะดี ต. ลำภู อ. ศรีสาคร จ. นราธิวาส - นราธิวาส N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.80
15 ทต.รือเสาะ บ่อขยะทต.รือเสาะ หมู่ 7 ต.รือเสาะต. ลำภู อ. รือเสาะ จ. นราธิวาส - นราธิวาส 30 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 8.00
16 ทต.มะรือโบตก บ่อขยะทต.มะรือโบตก หมู่ 9 บ้านละโอต. ลำภู อ. ระแงะ จ. นราธิวาส - นราธิวาส 9 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
17 ทต.บูเก๊ะตา บ่อขยะทต.บูเก๊ะตา หมู่ 6 ต.โละจูดต. ลำภู อ. แว้ง จ. นราธิวาส - นราธิวาส 4.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.00
18 ทต.สุคิริน บ่อขยะทต.สุคิริน หมู่ 3 บ้านปาลีย์ ต. ลำภู อ. สุคิริน จ. นราธิวาส - นราธิวาส 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.50
19 อบต.จะแนะ บ่อขยะอบต.จะแนะ บ้านละหารต. ลำภู อ. จะแนะ จ. นราธิวาส - นราธิวาส 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
20 อบต.ตันหยงมัส บ่อขยะอบต.ตันหยงมัส หมู่ 13 บ้านบ่อทอง ต.ตันหยงมัสต. ลำภู อ. ระแงะ จ. นราธิวาส - นราธิวาส 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.50
21 อบต.ตะปอเยาะ บ่อขยะอบต.ตะปอเยาะ หมู่ 1 ต.ตะปอเยาะต. ลำภู อ. ยี่งอ จ. นราธิวาส - นราธิวาส 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 12.29
22 ทต.แว้ง บ่อขยะทต.แว้ง หมู่ 6 ต.แว้ง ต. แว้ง อ. แว้ง จ. นราธิวาส - นราธิวาส 11 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.59