จังหวัด นราธิวาส

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- ถนน - ต. ลำภู อ. เมืองนราธิวาส จ. นราธิวาส 96000
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

4,475.43 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 13
มี อปท. จำนวน 89

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 3 แห่ง
เทศบาลตำบล 13 แห่ง
อบต. 72 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
7768 ทม.นราธิวาส / นราธิวาส 41,528.00 47.76 1 47.76 40.00 7.76 - - 40.00 0.00 40.00 40.00 - - - - - - - 7.76
7769 อบต.ลำภู / นราธิวาส 13,226.00 12.04 1 12.04 3.50 8.54 - - 3.50 0.00 3.50 3.50 - - - - - - 0.00 8.54
7770 อบต.มะนังตายอ / นราธิวาส 8,980.00 8.17 1 8.17 3.00 5.17 - 3.00 - - - - - - - - - - 0.00 5.17
7771 อบต.บางปอ / นราธิวาส 11,099.00 10.10 - - - - - - - - - - - - - 1 10.10 0.00 10.10 0.00
7773 อบต.กะลุวอ / นราธิวาส 11,270.00 10.26 1 10.26 1.85 8.41 - - 1.85 0.00 1.85 1.85 - - - - - - - 8.41
7774 ทต.กะลุวอเหนือ / นราธิวาส 17,164.00 17.51 1 17.51 5.00 12.51 - - 5.00 0.00 5.00 5.00 - - - - - - - 12.51
7775 อบต.โคกเคียน / นราธิวาส 12,965.00 13.00 1 13.00 13.00 0.00 - 13.00 - - - - - - - - - - - 0.00
7776 ทม.ตากใบ / นราธิวาส 19,425.00 22.34 1 22.34 7.50 14.84 - - 7.50 0.00 7.50 7.50 - - - - - - - 14.84
7777 อบต.ไพรวัน / นราธิวาส 9,233.00 8.40 - - - - - - - - - - - - - 1 8.40 0.00 8.40 0.00
7778 อบต.พร่อน / นราธิวาส 4,470.00 4.07 1 4.07 0.80 3.27 - - 0.80 0.00 0.80 0.80 - - - - - - 0.00 3.27
7779 อบต.ศาลาใหม่ / นราธิวาส 10,036.00 9.13 1 9.13 1.50 7.63 - - 1.50 0.00 1.50 1.50 - - - - - - 0.00 7.63
7780 อบต.บางขุนทอง / นราธิวาส 5,511.00 5.02 - - - - - - - - - - - - - 1 5.02 0.40 4.62 0.40
7781 อบต.เกาะสะท้อน / นราธิวาส 10,261.00 9.34 1 9.34 2.00 7.34 - - 2.00 0.00 2.00 2.00 - - - - - - 0.00 7.34
7782 อบต.นานาค / นราธิวาส 4,826.00 4.39 - - - - - - - - - - - - - 1 4.39 0.00 4.39 0.00
7783 อบต.โฆษิต / นราธิวาส 7,070.00 6.43 - - - - - - - - - - - - - 1 6.43 0.00 6.43 0.00
7784 ทต.บาเจาะ / นราธิวาส 9,472.00 9.66 1 9.66 5.00 4.66 - 5.00 - - - - - - - - - - - 4.66
7785 อบต.บาเจาะ / นราธิวาส 4,033.00 3.67 - - - - - - - - - - - - - 1 3.67 0.00 3.67 0.00
7786 อบต.ลุโบะสาวอ / นราธิวาส 7,168.00 6.52 - - - - - - - - - - - - - 1 6.52 0.19 6.33 0.19
7787 อบต.กาเยาะมาตี / นราธิวาส 7,140.00 6.50 1 6.50 3.80 2.70 - 3.80 - - - - - - - - - - 0.00 2.70
7788 ทต.ต้นไทร / นราธิวาส 4,879.00 4.98 1 4.98 4.00 0.98 - 4.00 - - - - - - - - - - - 0.98
7789 อบต.ปะลุกาสาเมาะ / นราธิวาส 8,052.00 7.33 - - - - - - - - - - - - - 1 7.33 0.00 7.33 0.00
7790 อบต.บาเระเหนือ / นราธิวาส 6,450.00 5.87 1 5.87 1.00 4.87 - 1.00 - - - - - - - - - - 0.00 4.87
7791 อบต.บาเระใต้ / นราธิวาส 7,075.00 6.44 - - - - - - - - - - - - - 1 6.44 0.03 6.41 0.03
7792 ทต.ยี่งอ / นราธิวาส 3,132.00 3.19 1 3.19 2.00 1.19 - 2.00 - - - - - - - - - - - 1.19
7793 อบต.ยี่งอ / นราธิวาส 6,938.00 6.31 1 6.31 2.00 4.31 - 2.00 - - - - - - - - - - 0.00 4.31
7794 อบต.ละหาร / นราธิวาส 8,200.00 7.46 - - - - - - - - - - - - - 1 7.46 0.00 7.46 0.00
7795 อบต.จอเบาะ / นราธิวาส 8,697.00 7.91 - - - - - - - - - - - - - 1 7.91 0.10 7.81 0.10
7796 อบต.ลุโบะบายะ / นราธิวาส 5,028.00 4.58 - - - - - - - - - - - - - 1 4.58 0.01 4.57 0.01
7797 อบต.ลุโบะบือซา / นราธิวาส 4,725.00 4.30 - - - - - - - - - - - - - 1 4.30 0.00 4.30 0.00
7798 อบต.ตะปอเยาะ / นราธิวาส 9,296.00 8.46 1 8.46 2.50 5.96 - 2.50 - - - - - - - - - - 0.00 5.96
7799 ทต.ตันหยงมัส / นราธิวาส 7,399.00 7.55 1 7.55 3.20 4.40 - 3.15 - - - - - - - - - - - 4.40
7800 อบต.ตันหยงมัส / นราธิวาส 12,938.00 11.77 1 11.77 1.00 10.77 - 1.00 - - - - - - - - - - 0.00 10.77
7801 อบต.ตันหยงลิมอ / นราธิวาส 7,815.00 7.11 - - - - - - - - - - - - - 1 7.11 0.00 7.11 0.00
7802 อบต.บองอ / นราธิวาส 15,443.00 14.05 - - - - - - - - - - - - - 1 14.05 2.50 11.55 2.50
7803 อบต.กาลิซา / นราธิวาส 14,212.00 12.93 1 12.93 1.50 11.43 - 1.50 - - - - - - - - - - 0.00 11.43
7804 อบต.ปาโงสะโต / นราธิวาส 10,582.00 9.63 - - - - - - - - - - - - - 1 9.63 0.47 9.16 0.47
7805 อบต.เฉลิม / นราธิวาส 10,892.00 9.91 - - - - - - - - - - - - - 1 9.91 0.22 9.69 0.22
7806 ทต.มะรือโบตก / นราธิวาส 8,355.00 8.52 1 8.52 6.00 2.52 - 6.00 - - - - - - - - - - - 2.52
7807 อบต.มะรือโบตก / นราธิวาส 4,730.00 4.30 - - - - - - - - - - - - - 1 4.30 0.64 3.66 0.64
7808 อบต.รือเสาะ / นราธิวาส 9,511.00 8.66 - - - - - - - - - - - - - 1 8.66 0.10 8.56 0.10
7809 อบต.สาวอ / นราธิวาส 4,867.00 4.43 - - - - - - - - - - - - - 1 4.43 0.00 4.43 0.00
7810 อบต.เรียง / นราธิวาส 6,425.00 5.85 - - - - - - - - - - - - - 1 5.85 0.00 5.85 0.00
7811 อบต.สามัคคี / นราธิวาส 6,444.00 5.86 - - - - - - - - - - - - - 1 5.86 0.00 5.86 0.00
7812 อบต.บาตง / นราธิวาส 6,865.00 6.25 - - - - - - - - - - - - - 1 6.25 0.00 6.25 0.00
7813 อบต.ลาโละ / นราธิวาส 9,970.00 9.07 1 9.07 1.00 8.07 - 1.00 - - - - - - - - - - 0.00 8.07
7814 ทต.รือเสาะ / นราธิวาส 7,587.00 7.74 1 7.74 7.50 0.24 - 7.50 - - - - - - - - - - - 0.24
7815 อบต.รือเสาะออก / นราธิวาส 5,870.00 5.34 - - - - - - - - - - - - - 1 5.34 0.00 5.34 0.00
7816 อบต.โคกสะตอ / นราธิวาส 6,589.00 6.00 - - - - - - - - - - - - - 1 6.00 0.00 6.00 0.00
7817 อบต.สุวารี / นราธิวาส 7,988.00 7.27 - - - - - - - - - - - - - 1 7.27 0.26 7.01 0.26
7818 ทต.ศรีสาคร / นราธิวาส 5,014.00 5.11 1 5.11 3.00 2.11 - 3.00 - - - - - - - - - - - 2.11
7819 อบต.ซากอ / นราธิวาส 5,427.00 4.94 - - - - - - - - - - - - - 1 4.94 0.00 4.94 0.00
7820 อบต.ตะมะยูง / นราธิวาส 5,397.00 4.91 - - - - - - - - - - - - - 1 4.91 0.00 4.91 0.00
7821 อบต.ศรีสาคร / นราธิวาส 9,992.00 9.09 - - - - - - - - - - - - - 1 9.09 0.00 9.09 0.00
7822 อบต.เชิงคีรี / นราธิวาส 5,718.00 5.20 1 5.20 3.80 1.40 - 3.80 - - - - - - - - - - 0.00 1.40
7823 อบต.กาหลง / นราธิวาส 3,134.00 2.85 - - - - - - - - - - - - - 1 2.85 0.00 2.85 0.00
7824 อบต.ศรีบรรพต / นราธิวาส 5,145.00 4.68 - - - - - - - - - - - - - 1 4.68 0.00 4.68 0.00
7825 ทต.แว้ง / นราธิวาส 5,348.00 5.45 1 5.45 1.20 4.25 - 1.20 - - - - - - - - - - - 4.25
7826 อบต.แว้ง / นราธิวาส 4,608.00 4.19 - - - - - - - - - - - - - 1 4.19 1.75 2.44 1.75
7827 อบต.กายูคละ / นราธิวาส 8,030.00 7.31 - - - - - - - - - - - - - 1 7.31 0.00 7.31 0.00
7828 อบต.ฆอเลาะ / นราธิวาส 7,067.00 6.43 - - - - - - - - - - - - - 1 6.43 0.00 6.43 0.00
7829 ทต.บูเก๊ะตา / นราธิวาส 4,894.00 4.99 1 4.99 4.50 0.49 - 4.50 - - - - - - - - - - - 0.49
7830 อบต.โล๊ะจูด / นราธิวาส 7,481.00 6.81 1 6.81 1.00 5.81 - 1.00 - - - - - - - - - - 0.00 5.81
7830 อบต.โล๊ะจูด / นราธิวาส 5,348.00 4.87 1 4.87 0.89 3.98 - 0.89 - - - - - - - - - - 0.00 3.98
7831 อบต.แม่ดง / นราธิวาส 6,993.00 6.36 1 6.36 0.50 5.86 - 0.50 - - - - - - - - - - 0.00 5.86
7833 อบต.มาโมง / นราธิวาส 6,151.00 5.60 - - - - - - - - - - - - - 1 5.60 0.00 5.60 0.00
7834 ทต.สุคิริน / นราธิวาส 3,527.00 3.60 1 3.60 3.00 0.60 - 3.00 - - - - - - - - - - - 0.60
7835 อบต.สุคิริน / นราธิวาส 1,833.00 1.67 - - - - - - - - - - - - - 1 1.67 0.00 1.67 0.00
7836 อบต.เกียร์ / นราธิวาส 3,609.00 3.28 - - - - - - - - - - - - - 1 3.28 0.00 3.28 0.00
7837 อบต.ภูเขาทอง / นราธิวาส 2,628.00 2.39 - - - - - - - - - - - - - 1 2.39 0.00 2.39 0.00
7838 อบต.ร่มไทร / นราธิวาส 5,318.00 4.84 - - - - - - - - - - - - - 1 4.84 0.02 4.82 0.02
7839 ทม.สุไหงโก-ลก / นราธิวาส 41,457.00 47.68 1 47.68 32.90 14.78 - - 32.90 0.00 32.90 32.90 - - - - - - - 14.78
7840 ทต.ปาเสมัส / นราธิวาส 19,943.00 20.34 1 20.34 5.38 14.96 - - 5.38 0.00 5.38 5.38 - - - - - - - 14.96
7841 อบต.มูโนะ / นราธิวาส 10,028.00 9.13 1 9.13 2.55 6.58 - - 2.55 0.00 2.55 2.55 - - - - - 0.00 0.00 6.58
7842 อบต.ปูโยะ / นราธิวาส 6,726.00 6.12 - - - - - - - - - - - - - 1 6.12 0.00 6.12 0.00
7843 ทต.ปะลุรู / นราธิวาส 8,277.00 8.44 1 8.44 3.20 5.24 - 3.20 - - - - - - - - - - - 5.24
7844 อบต.ปะลุรู / นราธิวาส 9,699.00 8.83 1 8.83 1.22 7.61 - - 1.22 0.00 1.22 1.22 - - - - - 0.00 0.00 7.61
7845 อบต.สุไหงปาดี / นราธิวาส 8,083.00 7.36 1 7.36 1.39 5.97 - - 1.39 0.00 1.39 1.39 - - - - - - 0.00 5.97
7846 อบต.โต๊ะเด็ง / นราธิวาส 7,245.00 6.59 1 6.59 0.68 5.91 - - 0.68 0.00 0.68 0.68 - - - - - - 0.00 5.91
7847 อบต.สากอ / นราธิวาส 11,091.00 10.09 1 10.09 0.50 9.59 - - 0.50 0.00 0.50 0.50 - - - - - 0.00 0.00 9.59
7848 อบต.ริโก๋ / นราธิวาส 6,968.00 6.34 1 6.34 1.21 5.13 - - 1.21 0.00 1.21 1.21 - - - - - - 0.00 5.13
7849 อบต.กาวะ / นราธิวาส 5,329.00 4.85 1 4.85 0.83 4.02 - - 0.83 0.00 0.83 0.83 - - - - - 0.00 0.00 4.02
7850 อบต.จะแนะ / นราธิวาส 13,670.00 12.44 1 12.44 2.00 10.44 - 2.00 - - - - - - - - - - 0.00 10.44
7851 อบต.ดุซงญอ / นราธิวาส 10,211.00 9.29 1 9.29 1.00 8.29 - 1.00 - - - - - - - - - - 0.00 8.29
7852 อบต.ผดุงมาตร / นราธิวาส 6,524.00 5.94 - - - - - - - - - - - - - 1 5.94 0.00 5.94 0.00
7853 อบต.ช้างเผือก / นราธิวาส 7,937.00 7.22 - - - - - - - - - - - - - 1 7.22 0.00 7.22 0.00
7854 อบต.จวบ / นราธิวาส 12,053.00 10.97 1 10.97 5.00 5.97 - 5.00 - - - - - - - - - - 0.00 5.97
7855 อบต.บูกิต / นราธิวาส 18,481.00 16.82 - - - - - - - - - - - - - 1 16.82 0.00 16.82 0.00
7856 อบต.มะรือโบออก / นราธิวาส 9,761.00 8.88 - - - - - - - - - - - - - 1 8.88 2.01 6.88 2.01