ข้อมูลสถานการณ์ขยะมูลฝอยของภูมิภาค

ปี พ.ศ.


ปริมาณขยะมูลฝอยปีปี 2561


0.00 ล้านตัน


อัตราการเกิดขยะมูลฝอยปีปี 2561


1.20 กิโลกรัม/คน/วัน

ข้อมูลสรุปปี 2561

 • ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 0.00 ล้านตัน
 • ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ 15.21 ล้านตัน
 • ปริมาณขยะมูลฝอยที่กำจัดถูกต้อง 11.02 ล้านตัน
 • ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ 6.92 ล้านตัน
 • ปริมาณขยะมูลฝอยที่กำจัดไม่ถูกต้อง 4.00 ล้านตัน
 • สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง ได้แก่ 773 แห่ง
 • หมักทำปุ๋ย 38 แห่ง
 • MBT 28 แห่ง
 • RDF 35 แห่ง
 • ฝังกลบถูกหลักวิชาการ 672 แห่ง
 • เตาเผาผลิตพลังงาน (WTE) 0 แห่ง
 • เทกองควบคุม (<50 ตัน/วัน) 0 แห่ง
 • สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ 0 แห่ง
 • เทกองควบคุม (>50 ตัน/วัน) 0 แห่ง
 • เตาเผาไม่มีระบบบำบัดมลพิษอากาศ 0 แห่ง
 • การเทกอง 0 แห่ง
 • เผากำจัดกลางแจ้ง 0 แห่ง
 • สถานีขนถ่าย 82 แห่ง

ปริมาณขยะมูลฝอยของภูมิภาค ปี 2561

ลำดับ จังหวัด ปริมาณขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้น
(ตัน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่
นำไปใช้ไประโยชน์
(ตัน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่
กำจัดถูกต้อง
(ตัน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่
กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน)