ข้อมูลสถานการณ์ขยะมูลฝอยของภูมิภาค

ปี พ.ศ.


ปริมาณขยะมูลฝอยปีปี 2561


1.99 ล้านตัน


อัตราการเกิดขยะมูลฝอยปีปี 2561


1.20 กิโลกรัม/คน/วัน

ข้อมูลสรุปปี 2561

 • ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 1.99 ล้านตัน
 • ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ 15.21 ล้านตัน
 • ปริมาณขยะมูลฝอยที่กำจัดถูกต้อง 11.02 ล้านตัน
 • ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ 6.92 ล้านตัน
 • ปริมาณขยะมูลฝอยที่กำจัดไม่ถูกต้อง 4.00 ล้านตัน
 • สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง ได้แก่ 773 แห่ง
 • หมักทำปุ๋ย 38 แห่ง
 • MBT 28 แห่ง
 • RDF 35 แห่ง
 • ฝังกลบถูกหลักวิชาการ 672 แห่ง
 • เตาเผาผลิตพลังงาน (WTE) 0 แห่ง
 • เทกองควบคุม (<50 ตัน/วัน) 0 แห่ง
 • สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ 0 แห่ง
 • เทกองควบคุม (>50 ตัน/วัน) 0 แห่ง
 • เตาเผาไม่มีระบบบำบัดมลพิษอากาศ 0 แห่ง
 • การเทกอง 0 แห่ง
 • เผากำจัดกลางแจ้ง 0 แห่ง
 • สถานีขนถ่าย 82 แห่ง

ปริมาณขยะมูลฝอยของภูมิภาค ปี 2561

ลำดับ จังหวัด ปริมาณขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้น
(ตัน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่
นำไปใช้ไประโยชน์
(ตัน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่
กำจัดถูกต้อง
(ตัน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่
กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน)
1 น่าน 166,440.00 49,176.45 26,079.25 15,038.00
2 พะเยา 176,879.00 62,404.05 30,473.85 19,772.05
3 ลำปาง 162,333.75 25,612.05 78,526.10 21,144.45
4 ลำพูน 150,442.05 12,895.45 73,372.30 4,540.60
5 อุตรดิตถ์ 160,293.40 56,688.15 27,984.55 26,312.85
6 เชียงราย 354,984.40 40,113.50 148,606.10 28,999.25
7 เชียงใหม่ 604,202.75 142,590.90 379,892.00 57,184.55
8 แพร่ 154,457.05 42,204.95 31,733.10 72,886.85
9 แม่ฮ่องสอน 61,403.95 15,716.90 5,982.35 19,038.40