ข้อมูลสถานการณ์ขยะมูลฝอยของภูมิภาค

ปี พ.ศ.


ปริมาณขยะมูลฝอยปีปี 2562


1.91 ล้านตัน
ข้อมูลสรุปปี 2562

 • ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 1.91 ล้านตัน
 • ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ 14.48 ล้านตัน
 • ปริมาณขยะมูลฝอยที่กำจัดถูกต้อง 9.89 ล้านตัน
 • ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ 8.71 ล้านตัน
 • ปริมาณขยะมูลฝอยที่กำจัดไม่ถูกต้อง 4.42 ล้านตัน
 • สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง ได้แก่ 778 แห่ง
 • หมักทำปุ๋ย 43 แห่ง
 • MBT 28 แห่ง
 • RDF 35 แห่ง
 • ฝังกลบถูกหลักวิชาการ 672 แห่ง
 • เตาเผาผลิตพลังงาน (WTE) 0 แห่ง
 • เทกองควบคุม (<50 ตัน/วัน) 0 แห่ง
 • สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ 0 แห่ง
 • เทกองควบคุม (>50 ตัน/วัน) 0 แห่ง
 • เตาเผาไม่มีระบบบำบัดมลพิษอากาศ 0 แห่ง
 • การเทกอง 0 แห่ง
 • เผากำจัดกลางแจ้ง 0 แห่ง
 • สถานีขนถ่าย 82 แห่ง

ปริมาณขยะมูลฝอยของภูมิภาค ปี 2562

ลำดับ จังหวัด ปริมาณขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้น
(ตัน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่
นำไปใช้ไประโยชน์
(ตัน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่
กำจัดถูกต้อง
(ตัน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่
กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน)
1 น่าน 172,429.65 121,296.80 21,458.35 29,674.50
2 พะเยา 175,977.45 121,563.25 27,411.50 27,002.70
3 ลำปาง 285,371.60 154,854.90 102,170.80 28,345.90
4 ลำพูน 84,212.80 33,645.70 26,323.80 24,243.30
5 อุตรดิตถ์ 159,713.05 97,805.40 24,601.00 37,306.65
6 เชียงราย 216,236.95 56,684.50 70,766.20 88,786.25
7 เชียงใหม่ 601,468.90 125,950.55 439,485.55 36,032.80
8 แพร่ 154,916.95 70,255.20 75,430.90 9,230.85
9 แม่ฮ่องสอน 61,893.05 16,235.20 3,452.90 42,204.95