ข้อมูลสถานการณ์ขยะมูลฝอยของจังหวัด

แสดงแหล่งกำจัดขยะ

แผนที่ขอบเขตจังหวัดสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่สำคัญ

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ ....

ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจำแนกตามการจัดการ

ปริมาณขยะมูลฝอย (ตัน/ปี) 2558
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น  
กำจัดถูกต้อง  
นำกลับไปใช้ประโยชน์  
กำจัดไม่ถูกต้อง  
จำนวนสถานที่กำจัดขยะ (แห่ง)  
สถานีขนถ่าย (แห่ง)  
จำนวนระบบกำจัดขยะ (ระบบ)  
ระบบกำจัดขยะที่ถูกต้อง (แห่ง)  
ระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง (แห่ง)  
ระบบ เทกอง (แห่ง)  
ระบบ เทกองควบคุม (แห่ง)  
ระบบ เตาเผา (แห่ง)  
ระบบ เตาเผาผลิตไฟฟ้า (แห่ง)  
ระบบฝังกลบเชิงวิศวกรรม (แห่ง)  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นมากที่สุดปี 2559

ลำดับ จังหวัด ปริมาณ (ตัน/ปี) ปี
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      


แผนที่ขอบเขตจังหวัดที่ลงพิกัดสถานที่กำจัด

ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบกำจัด

จังหวัดที่มีปริมาณขยะมูลฝอยกำจัดถูกต้องมากที่สุดปีปี 2559

ลำดับ ชื่อสถานที่กำจัด ดำเนินการโดย
(ชื่อ อปท)
ปริมาณขยะเข้าสถานที่กำจัด(ตัน/ปี) ระบบที่ใช้ ความถูกต้องของระบบ จำนวนผู้ทิ้งร่วม(แห่ง)
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10