ข้อมูลสถานการณ์ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทน.หาดใหญ่


ที่อยู่

445 หมู่ - ถนน เพชรเกษม ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา

พิกัด

7.01 , 100.47

โทรศัพท์

74200000

โทรสาร


  • ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 270 ตัน/วัน
  • ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ 200 ตัน/วัน
  • ปริมาณขยะมูลฝอยที่กำจัดถูกต้อง 200 ตัน/วัน
  • ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ 70 ตัน/วัน
  • ปริมาณขยะมูลฝอยที่กำจัดไม่ถูกต้อง0 ตัน/วัน
  • การเก็บขนขยะมูลฝอย
    - มีระบบเก็บขนขยะมูลฝอย 200 ตัน/วัน