ข้อมูลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย/สถานีขนถ่าย

อปท. เทศบาลนครหาดใหญ่


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

วิธีการกำจัดปัจจุบัน

1. ……. 2. …… 3. ……..

ที่อยู่

เลขที่ - หมู่ที่ - ซอย - ถนน สายสนามบิน ตำบล หาดใหญ่อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 90110
โทรศัพท์ : 027 2345678
โทรสาร : 027 2345678

พิกัด

ละติจูด-ลองติจูด

ดำเนินการโดย(รัฐ/เอกชน)

............................

สถานโครงการ(เปิด/ปิด)

............................

ขนาดพื้นที่

.......ไร่.......งาน........วา

ตั้งอยู่ในพื้นที่

............................

เปิดดำเนินการเมื่อ

............................

ระยะห่างจาก อปท.

............................กิโลเมตร

ระระห่างจาก site

............................กิโลเมตร

งบประมาณในการก่อสร้าง

............................บาท

แหล่งงบประมาณ

............................

ข้อมูลการติดตามรายปี  • องค์กรที่ดำเนินงานในปัจจุบัน......................
  • ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบ.......................
  • วิธีการกำจัดที่ใช้ปัจจุบัน......................
  • จำนวนผู้ทิ้งร่วม.................แห่ง
  • มีระบบคัดแยก(มี/ไม่มี)
  • ปริมาณที่คัดแยก.............(ตัน/วัน)


ลำดับ รายชื่อชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน ปริมาณ(ตัน/วัน) ค่ากำจัด(บาท/ตัน)
1      
2      
3      
4      
5      

ปัญหาหลักที่พบใน อปท.

  • ปัญหา 1
  • ปัญหา 2

การติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะ