ข้อมูลสถานการณ์ขยะมูลฝอยของจังหวัด

ลำดับที่ จังหวัด 2556 2557 2558 2559 2560
1            
2            
4            
3            
4            
5            
6            
7            
รวม