ข้อมูลสถานการณ์ขยะมูลฝอยของจังหวัด กรุงเทพมหานคร

ปี พ.ศ.


จังหวัด


ปริมาณขยะมูลฝอยปี ปี 2562


4.96 ล้านตัน
ข้อมูลสรุปปี 2562

 • ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 4.96 ล้านตัน
 • ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ 1.11 ล้านตัน
 • ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดถูกต้อง 3.85 ล้านตัน
 • ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้อง 0 ล้านตัน
 • ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง 0 ล้านตัน
 • สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง ได้แก่2 แห่ง
 • หมักทำปุ๋ย 1 แห่ง
 • MBT 0 แห่ง
 • RDF 0 แห่ง
 • ฝังกลบถูกหลักวิชาการ 0 แห่ง
 • เตาเผาผลิตพลังงาน (WTE) 1 แห่ง
 • เตาเผามีระบบบำบัดมลพิษอากาศ 0 แห่ง
 • เทกองควบคุม (<50 ตัน/วัน)0 แห่ง
 • สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่0 แห่ง
 • เทกองควบคุม (>50 ตัน/วัน) 0 แห่ง
 • เตาเผาไม่มีระบบบำบัดมลพิษอากาศ 0 แห่ง
 • การเทกอง 0 แห่ง
 • เผากำจัดกลางแจ้ง 0 แห่ง
 • สถานีขนถ่าย 3 แห่ง

ปริมาณขยะมูลฝอยจำแนกตามจังหวัด ปี 2562

จังหวัด ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น (ตัน/วัน) ขยะมูลฝอยที่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ (ตัน/วัน) ขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดถูกต้อง (ตัน/วัน) ขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้อง (ตัน/วัน) ขยะมูลฝอยตกค้าง (ตัน)
กรุงเทพมหานคร 13,583.48 3,029.98 10,553.50 0.00 0.00