ข้อมูลสถานการณ์ขยะมูลฝอยของจังหวัด กรุงเทพมหานคร

ปี พ.ศ.


จังหวัด


ปริมาณขยะมูลฝอยปี ปี 2566


4.65 ล้านตัน
ข้อมูลสรุปปี 2566

 • ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 4.65 ล้านตัน
  • ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ 1.44 ล้านตัน
  • ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดถูกต้อง 3.21 ล้านตัน
  • ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้อง 0 ล้านตัน
 • ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง 0 ล้านตัน
 • สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง3 แห่ง
 • สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง0 แห่ง
 • สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย 4 แห่ง
 • การฝังกลบถูกหลักวิชาการ 0 แห่ง
 • การหมักทำปุ๋ย2 แห่ง
 • เตาเผาผลิตพลังงาน (WTE)1 แห่ง
 • เตาเผามีระบบบำบัดมลพิษอากาศ 0 แห่ง
 • MBT0 แห่ง
 • RDF0 แห่ง
 • ผสมผสาน0 แห่ง
 • เทกองควบคุม (<50 ตัน/วัน)0 แห่ง
 • เทกองควบคุม (>50 ตัน/วัน) 0 แห่ง
 • เตาเผาไม่มีระบบบำบัดมลพิษอากาศ 0 แห่ง
 • การเทกอง 0 แห่ง
 • เผากำจัดกลางแจ้ง 0 แห่ง
 • อื่น ๆ ที่มีการเทกอง/เทกองควบคุมในสถานที่ 0 แห่ง

ปริมาณขยะมูลฝอยจำแนกตามจังหวัด ปี 2566

จังหวัด ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น (ตัน/วัน) ขยะมูลฝอยที่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ (ตัน/วัน) ขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดถูกต้อง (ตัน/วัน) ขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้อง (ตัน/วัน) ขยะมูลฝอยตกค้าง (ตัน)
กรุงเทพมหานคร 12,748.00 3,940.00 8,808.00 0.00 0.00