ข้อมูลสถานการณ์ขยะมูลฝอยของภูมิภาค ภาคเหนือ

ปี พ.ศ.


ภูมิภาค


ปริมาณขยะมูลฝอยปี ปี 2562


1.91 ล้านตัน
ข้อมูลสรุปปี 2562

 • ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 1.91 ล้านตัน
 • ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ 0.80 ล้านตัน
 • ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดถูกต้อง 0.79 ล้านตัน
 • ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้อง 0.32 ล้านตัน
 • ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง 0.00 ล้านตัน
 • สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง ได้แก่168 แห่ง
 • หมักทำปุ๋ย 0 แห่ง
 • MBT 0 แห่ง
 • RDF 0 แห่ง
 • ฝังกลบถูกหลักวิชาการ 13 แห่ง
 • เตาเผาผลิตพลังงาน (WTE) 0 แห่ง
 • เตาเผามีระบบบำบัดมลพิษอากาศ 4 แห่ง
 • เทกองควบคุม (<50 ตัน/วัน)151 แห่ง
 • สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่766 แห่ง
 • เทกองควบคุม (>50 ตัน/วัน) 1 แห่ง
 • เตาเผาไม่มีระบบบำบัดมลพิษอากาศ 23 แห่ง
 • การเทกอง 738 แห่ง
 • เผากำจัดกลางแจ้ง 4 แห่ง
 • สถานีขนถ่าย 2 แห่ง

ปริมาณขยะมูลฝอยจำแนกตามจังหวัด ปี 2562

จังหวัด ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น (ตัน/วัน) ขยะมูลฝอยที่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ (ตัน/วัน) ขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดถูกต้อง (ตัน/วัน) ขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้อง (ตัน/วัน) ขยะมูลฝอยตกค้าง (ตัน)
น่าน 472.41 332.32 58.79 91.30 0.00
พะเยา 482.13 333.05 75.10 73.98 0.00
ลำปาง 781.84 424.26 279.92 77.66 0.00
ลำพูน 230.72 92.18 72.12 66.42 0.00
อุตรดิตถ์ 437.57 267.96 67.40 102.21 0.00
เชียงราย 592.43 155.30 193.88 243.25 0.00
เชียงใหม่ 1,647.86 345.07 1,204.07 98.72 0.00
แพร่ 424.43 192.48 206.66 25.29 0.00
แม่ฮ่องสอน 169.55 44.51 9.44 115.60 70.00