ข้อมูลสถานการณ์ขยะมูลฝอยของภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปี พ.ศ.


ภูมิภาค


ปริมาณขยะมูลฝอยปี ปี 2558


7.18 ล้านตัน
ข้อมูลสรุปปี 2558

 • ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 7.18 ล้านตัน
  • ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ 1.43 ล้านตัน
  • ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดถูกต้อง 0.83 ล้านตัน
  • ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้อง 4.92 ล้านตัน
 • ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง 2.25 ล้านตัน
 • สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง44 แห่ง
 • สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง1010 แห่ง
 • สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย 1 แห่ง
 • การฝังกลบถูกหลักวิชาการ 30 แห่ง
 • การหมักทำปุ๋ย4 แห่ง
 • เตาเผาผลิตพลังงาน (WTE)0 แห่ง
 • เตาเผามีระบบบำบัดมลพิษอากาศ 0 แห่ง
 • MBT0 แห่ง
 • RDF0 แห่ง
 • ผสมผสาน0 แห่ง
 • เทกองควบคุม (<50 ตัน/วัน)10 แห่ง
 • เทกองควบคุม (>50 ตัน/วัน) 2 แห่ง
 • เตาเผาไม่มีระบบบำบัดมลพิษอากาศ 12 แห่ง
 • การเทกอง 996 แห่ง
 • เผากำจัดกลางแจ้ง 0 แห่ง
 • อื่น ๆ ที่มีการเทกอง/เทกองควบคุมในสถานที่ 0 แห่ง

ปริมาณขยะมูลฝอยจำแนกตามจังหวัด ปี 2558

จังหวัด ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น (ตัน/วัน) ขยะมูลฝอยที่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ (ตัน/วัน) ขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดถูกต้อง (ตัน/วัน) ขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้อง (ตัน/วัน) ขยะมูลฝอยตกค้าง (ตัน)
กาฬสินธุ์ 983.00 350.00 83.00 550.00 29,502.00
ขอนแก่น 1,870.00 500.00 136.00 1.00 754,904.00
ชัยภูมิ 1,087.00 300.00 10.00 777.00 84,010.00
นครพนม 673.00 250.00 28.00 395.00 99,904.29
นครราชสีมา 2,294.00 120.00 393.00 1,781.00 521,833.60
บึงกาฬ 397.00 165.00 27.00 205.00 13,785.06
บุรีรัมย์ 1,559.00 160.00 69.00 1,330.00 57,873.53
มหาสารคาม 908.00 250.00 23.00 635.00 138,688.00
มุกดาหาร 179.00 9.00 69.00 101.00 38,301.00
ยโสธร 241.00 15.00 52.00 174.00 41,790.65
ร้อยเอ็ด 909.00 35.00 0.00 874.00 176,522.02
ศรีสะเกษ 1,382.00 120.00 86.00 1,176.00 67,144.20
สกลนคร 1,123.00 320.00 144.00 659.00 25,816.35
สุรินทร์ 1,302.00 36.00 65.00 1,201.00 10,805.30
หนองคาย 509.00 195.00 170.00 144.00 15,838.20
หนองบัวลำภู 498.00 91.00 39.00 368.00 21,782.00
อำนาจเจริญ 271.00 14.00 78.00 179.00 41,038.00
อุดรธานี 1,672.00 705.00 307.00 660.00 19,176.09
อุบลราชธานี 1,172.00 95.00 326.00 751.00 81,745.00
เลย 631.00 194.00 159.00 278.00 5,444.25